Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 11-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 16. februar 1994, kl. 15.40.

 

Dagsordenens punkt 11.

 

Landstingets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for sundhed og miljø)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

Ove Rosing Olsen, landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø:

Det, jeg skal forelægge, er næsten enslydende med det, som jeg allerede har forelagt. Der er tale om en ud­talelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttel­se af havmiljøet.

 

Den hidtil gældende lovgivning på havmiljøområdet fra hen­holdvis 1972 og 1978, der er gældende for hele havområdet, foreslås afløst af to nye sæt lovgivnin­ger: Lands­tingsfor­ordning om beskyttelse af Hav­miljøet, der behandledes under dagsordenens punkt 10 og forventes ikra­fts­at indenfor tre sømi­le­grænsen; d.v.s. det grøn­landske søterritorium, og nærværende dagsordenspunkt, den danske Lov om beskyttelse af Havmiljøet, der for­ventes ikraft­sat ved anordning udenfor tre sømi­le­græn­sen. Disse to sæt lovgivninger supplerer og komp­let­terer hinanden og påtænkes ikraftsat samtidig den 1. april 1994, idet dog ? 18 i anordningen om udledning af kloakspildevand først ikrafts­ættes på et senere tids­punkt.

 

Nærværende anordningsudkast er den danske lov om be­skyttelse af havmiljøet med de nødvendige tilpasninger og omfatter den ikke-land­baserede forurening af havom­rådet fra tre sømil og udefter. Anordningens kapitel­inddeling og mange paragraffer kan gen­findes i den grønlanske lovgivning, hvilket er naturligt af hensyn til en ensartet lovgivning for havmil­jøet.

 

Også anordningen har karakter af en rammelovgiv­ning. Denne form anses som det mest hensigts­mæssige for imple­men­tering af den i mange­ henseender detaillerede inter­nationale regulering på om­rådet.

 

Det gælder ligeledes for anordningen, at regelsættet i høj grad er kon­ventionsbun­det. Der er heller ikke i dansk lovgivning på havmil­jøområdet store mulig­heder for indivi­duel, national regelfastsæt­telse.

 

Forslaget indebærer en op­stramning af allerede gældende reg­ler med henblik på en sikring af det grønlandske hav­miljø.

 

De væsentligste forskelle mellem den danske og den grønlandske lovgivning er, at dansk lov­givning ikke tillader begrænset dump­ning af ud­tjente fartøjer, og at der er forbud mod ud­ledning af kloakspildevand fra skibe. Både i dansk og grøn­landsk lovgivning er dump­ning af frisk fisk, rejer o.lign., typisk fiske­rester stammende fra rens­ning, tilladt.

 

En skærpelse også i dansk lovgivning vil være, at det bliver forbudt at smide enhver form for affald over­bord; også alminde­ligt husholdningsaffald. Dette inde­bærer, at alle fartøjer skal medbringe dette affald til land og aflevere det dér, hvilket igen indebærer en for­pligtel­se for havnemyndigheden til at sørge for, at der er op­stillet det nødvendige antal containere hertil i havne­ne.

 

Idet der henvises til forslagets fyldige be­mærkninger, skal jeg på Landsstyrets vegne foreslå Lands­tinget, at man inden endelig udtalelse om anordningen behandler denne i Mil­jøudvalget sammen med forslag om landstings­forordning om beskyttelse af hav­mijøet.

 

Mødeleder:

Siumuts ordfører har allerede udtalt sine bemærkninger i for­bindelse med det forrige dagsordenspunkt, og derfor går vi over til Atassuts ordfører Knud Sørensen.

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Forud for denne udtalelse har Atassut og Issittup Partiia frem­sat forskellige udtalelser, som vi ikke vil gentage, men anmode om, at der bliver lagt mærke til disse.

 

Atassut og Issittup Partiia forlanger, at der i for­bindelse med drøftelse af ikrafttræden af den omhand­lede lov bliver lagt mærke til og udvist forståelse for disse udtalelser, således at foranstaltningerne mod forurening får den bedste effekt og oplysning bli­ver meddelt udadtil.

 

Vi er fuldt på det rene med, at det drejer sig om to love, der er så forbundet med hinanden, at de ikke kan skilles ad, og som for at få fuld effekt bør sættes i kraft samtidig. Vi finder det vigtigt, at de to love sættes i kraft samtidig i april måned. Med hensyn til, at regler for modtage­anlæg til olie og andet flydende affald, som omhandles i ? 18, sættes senere i kraft, er vi indforstået hermed.

 

Fra Atassut og Issittup Partiia vil vi ikke undlade at bemærke, at dumpning, som det har været diskuteret meget længe at sætte en stopper for, nu kan stoppes. Det er en stor fremgang, som man bør lægge mærke til.

 

På lige fod med den forrige taler skal vi ikke kommen­tere de mange paragraffer enkeltvis. Vi er enige i, at sagen oversendes til Miljøudvalget.

 

Josef Motzfeldt, ordfører Inuit Ataqatigiit:

Idet vi blot skal henvise til vore bemærkninger til det fore­gående dagsordenspunkt, er det ikke vores agt at gøre en lang historie ud af herværende dagsordenspunkt.

 

Som et folk, der baserer sin eksistens på havets leven­de res­sourcer, har vi grund til at være tilfredse med ikraftsættelsen af lovgivning for beskyttelse af hav­mil­jøet, som er gældende på et internationalt plan.

 

Med omverdenens opmærksomhed på miljøområdet in mente er det os derfor magtpå­liggende at udtrykke ønsket om, at muligheden for dumpning af udtjente fartøjer admini­streres så restriktivt som muligt. Hvis et udtjent fartøj eksempelvis er af træ, kan vi forestille os, at motoren og andre metaldele fjernes, hvorefter skroget kan bortskaf­fes ved forbrænding og metaldele­ne solgt som skrot. For fartøjer af stål kan samme fremgangs­måde for­søges benyttet.

 

Med disse bemærkninger tilslutter vi os ønsket om, at punktet henvises til Miljøudvalgets behandling inden 2. behandling af punktet her i salen.

 

Peter Hammeken, ordfører for Akulliit Partiiat:

Da Akulliit Partiaat allerede har kommenteret nærværen­de dags­ordenspunkt under dagsordenspunkt 10, vil vi blot henvise hertil og tilslutter os, at punktet bliver behandlet i Mil­jøudval­get.

 

Mødeleder:

Således er vi færdige med dagsordenens punkt 11, og forinden 2. behandling vil det blive behandlet i Mil­jøudvalget.

 

Og således er vi også færdige med vores møde for i dag.

 

I morgen har vi fire dagsordenspunkter. Punkt 7, som vedrører afgifter, og punkt 12, forslag til landstings­lov om ændring af landstingslov om forbrugerråd m.v.

 

Punktet sluttet.