Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 12-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 17. februar 1994 kl. 13.50

 

Dagsordenens punkt 12.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg)

(Landsstyremedlemmet for handel og industri)

(1. be­handling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

Ove Rosing Olsen, landsstyremedlem for handel og in­dustri:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om for­brugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbru­gerklageudvalg.

 

Forslaget skal ses på baggrund af Landstingets debat under efterårssamlingen i 1993 om forbrugerrådets stilling. Som det fremgår indebærer forslaget bl.a., at forbrugerådets sekretariat udskilles fra landsstyreom­råderne. De økonomiske konsekvenser heraf vil fremgå af forslaget til landstingstillægsbevillingslov 1 1994.

 

Forslaget har været drøftet med forbrugerrådet, der har tilsluttet sig indholdet.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslag til landstingslov om ændring af lands­tingslov om forbrugerråd, markedføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg til Landstingets be­handling og herefter overgang til 2. behandling.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut.

Siumut er glad for, at det som er blevet fremsagt under efterårssamlingen 1993 nemlig, at Forbrugerrådets sekretariat skal udskilles fra landsstyreområderne, og at Landsstyret vil realisere dette ønske.

 

Da vi diskuterede dette i efteråret, så sagde vi klart fra Siumut, at der skal ske en forbedring af servicen overfor forbrugerne, og uanset at dette vil medføre merudgifter.

 

Vi håber med vedtagelse af herværende ændringsforslag vedrørende Forbrugerrådets virke, at Forbrugerrådet bliver styrket, hvad angår både rådgivning og admini­stration. Vi skal derfor fra Siumut tilkedegive, at vi agter, at støtte en bevilling på 200.000 kr. til for­målet.

 

Med disse bemærkninger går Siumut ind for Forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om forbruger­råd, markedsføring, mærkning priser og forbrugerklage­nævn.

 

Til slut ønsker vi at landsstyret i for­bindelse med behandlingen at ændrings­forslag op til anden behandling finder et tilsvarende kortere benævnelse af for­bruger­rådet m.m.

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Fra Atassut skal vi slår fast, at vi efterårsmødet 1993 under debatten om forbrugerrådet utvetydigt ønskede, at rådets sekretariat og ledelse udskiltes fra lands­sty­rets områderne for at opnå smidere og hurtigere sagsbe­handling, samt at rådet kan opføre sit arbejde selv­stændig uden at føle sig bundet til anden side. Da det forliggende ændringsforslag har tilgodeset Atassut ønsker vil vi allerede nu meddele, at vi stemmer for ændringsforslaget ved anden og tredje behandlingen.

 

Til slut skal vi slå fast, at vi ikke håber at dette efter­følges af et forslag om, at rådets formand an­sættes som heldagsbeskæftiget og aflønnet som lands­styremand.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Her­værende forslag om adskillelse at forbrugerrådet og dets sekretariat fra landsstyreområderne, som er en konse­kvens af landstingets beslutning herom under efterårssamlin­gen i 1993, går vi ind for skal ske pr. 1. april i inde­værende år. Vi vil så benytte lejlig­heden her til at ønske forbrugerrådet held og lykke med dets arbejde.

 

Som bekendt at det ikke kun kilopriserne for sukker og gryn forbrugerrådet skal holde øje med. I landstingslov om forbrugerrådet m.m. fra 1986 er forbrugerrådets man­geartede arbejdsområdet nøje beskrevet. Det drejer sig ikke alene om priserne for varer og tjenesteydelser mindst ligeså vigtigt er kontrollen af kvaliteten for disse. 

 

Vi vil her erindre om lovens paragraf 4, hvor rå­dets arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gen­nem oplys­ning er nævnt. Med disse bemærkninger går vi ind for forslagets overgang til anden behandling i den for­liggende form fra Inuit Ataqatigiit.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

Da forslaget er et produkt af landstingets debat under efterårssamlingen 1993 om forbrugerrådets stilling og da forbrugerrådet har tilslutte sig forslagets indhold og da de økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslag til landstingstillægsbevillingslov 1 1994, meddeler Akulliit Partiiat herved at være enig i forslaget.

 

Nikolaj Heinrich, Issitup Partiia:

Vort forbrug af forskellige varer i vort land er også stigende og følgen at dette er den uundgåelige, at kø­berne og forbrugerne bør havde en god og velfungerende repræsentation. Og denne bør kunne handle i så selv­stændig omfang, at den bør kunne handle uden at der sti­lles nogen i vejen for dets arbejde. Derfor er det også meget vigtigt at sekretariatet helt adskilles fra det offentliges administration.

 

Vort samfund blev mere og mere vold overfor forskellige om­råder og i vort daglige forbrug bliver vi som følger af den almindelige afmatning mere og mere vågne overfor det forskellige forbrugsvarer og dette vil selvfølge havde til følge at vi bliver mere opmærksomme overfor eventuelle vanske­ligheder.

 

Når man kigger tilbage på årene var var vores mulighder dom forbrugere bedre end for­holdene er i dag, her tænker jeg på forbrugerudvalgene i byerne og i bygder­ne. Disse udvalg eksisterer ikke længere i dag, lad os sige netop i en tid hvor der er stærkt behov for disse. Udvalget blev afløst af det der kaldtes butik­sudvalget, men disse er vist også forsvundet idag. Vi forbrugere bliver i disse senere år mere og mere føl­somme for vanskelighederne, dette skal det offentlige ikke imøde­gå, ved at nedlægge instanser der kunne være til gavn for forbrugerne og omdannelser­ne at det for­skellige virksomheder til aktieselskaber bør ikke havde tilfølge at vilkårene for forbrugerne bliver ringere, derfor er det nødvendig at forbrugerud­valgene i byerne og i bygderne bliver reetableret for som jeg allerede har udtalt, savnes disse meget netop i dis­se dage og for­brugernes yderste instans i landet vil nok havde behov for disse udvalg.

 

Med disse bemærknin­ger håber jeg på at mine bemærk­ninger der stilles som forslag blev hørt.

 

Ove Rosing Olsen, landsstyremedlem for Handel- og Industri:

Jeg er glad for og jeg regnede med, at vi jo har dis­kuteret herefter over, at samtlige partier vil til­slutte sig og jeg vil lige kommentere et par kommen­tarer der blev fremsat:

 

Fra Siumut blev der forslået, at forbruger­rådet skal havde en mere tidsvarende kortere benævnel­se, jeg mener at det er en oplagt opgave for forbruger­rådet, for man kan hente noget ideer fra forbrugerne, således at man også derigennem kan sprede arbejde. Der­for kan man måske finde en benævnelse, selvom det ikke står i loven og det er nok den bedste fremgangsmåde der kan benyttes og deri er jeg fuldstændig enig med Siumut, at benævn­elsen er alt for lang og denne er heller ikke velegnet til daglig brug.

 

Med hensyn til nogen af så skal der forskellige ting til loven, selvfølglig skal forbrugerrådet have kontrol med forskellige sam­fundskrav der bliver stillet, derfor har vi er vi begyndt i landsstyreområdet at udarbejdet bekendtgørelser og det første er blevet uddelt det drejer sig om pakning, mærkning og lignende af varer, således kan vi udbyg­ge servicen overfor forbrugerne og forbrugerrådet kan så i henhold til forbrugernes krav have en kontrol og denne udvikling er startet og jeg regner så med at den vil fortsætte. Da er forbrugerne mere årvågne overfor priser også med hensyn til kvali­tet, denne årvågning er god og den bør også udbygges og med hensyn til at vi skal varer nok og fødevarer nok, at man skal have en vurdering både nationalt og inter­nationalt derfor vil det være på sin plads, at vi har et dynamisk og årvågningt forbrugerråd og derfor vil jeg også ønske disse, at det­te ved arbejdskrav for forbrugerne og samfundet. Tak.

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af dagsordens punkt 12 færdig og ligeledes er landstingsmødets for idag færdig. Imorgen fredag har vi dagsordens punkt 13 forslag til lands­tingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud. Det er første behand­ling og et enkelt fredagsforespørgsel.          

 

Punktet sluttet.