Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1. marts 1994 kl. 16.00.

 

Dagsordenens punkt 22.

 

Betænkning afgivet af Trafikudvalget.

(Udvalgets Formand).

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

Så går vi over til næste punkt på dagsordenen og det er Betænkning afgivet af Trafikudvalget og det er Udval­gets  formand, der skal forelægge.

 

Konrad Steenholdt, Formand for Trafikudvalget:

Trafikudvalget har på sit møde den 21. februar 1994 behandlet Landstingsmedlem, Bendt Frederiksen's  for­slag om en redegørelse vedrørende konklusionen på under­søgelsen af, om afgifter for overflyvning af Grønland kan tilfalde Grønland samt forslag om en redegørelse vedrørende et tidligere af Landstingsmed­lem, Bendt Frederiksen,  fremsat  forslag om, at gøre Kangerlus­suaq til et Luftfragtcenter.

 

Trafikudvalget har fået foranlediget udarbejdet  ved­lagte notat til belysning af de 2 sager. Udvalget skal i det hele henholde sig til oplysningerne i nota­tet. På baggrund af sagens gentagne behandling  i medierne har Udvalget med tilfredshed konstateret, at der nu fore­ligger en afdækning af problematikken om overflyv­nings­afgifter.

 

Med hensyn til spørgsmålet om at gøre Kangerlussuaq til luft­fragtcenter tager Udvalget til efterretning, at strukturen i international luftfragt begrænser mulig­heder for at tiltrække fremmede investorer, men samti­dig har Udvalget med tilfredshed noteret sig, at man vil fortsæt­te bestræbelserne på at søge etableret aktivite­ter indenfor luftfragt i Kanger­lussuaq.

 

Følgende er medlemmer i Udvalget, Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, Bendt Frederiksen samt Pavia Nielsen fra Siumut, Peter Ostermann og jeg  fra Atassut.

 

Mødeleder:

Vi går over til partiernes ordførere. Først Pavia Nielsen, Siumut.

 

Pavia Nielsen, Ordfører for Siumut:

Vi har følgende bemærkninger til Betækning afgivet af Trafikudvalget.

 

Selvom betænkning afgivet af Trafikudvalget, ikke i det store og hele indeholder punkter, som Landstinget skal tage stilling til, har vi i Siumut taget den omdelte redegørelse om arbejdet for at afgifter for overflyv­ning i Grøn­lands luftterritorie skal tilfalde Grønland, samt rede­gørelse om, at Kangerlussuaq bliver inter­nationalt  lufthavnfragtcenter til efterretning, idet vi fra Siumut ligeledes vil give udtryk for vores til­fredshed over, at Grønlandsfly's ansøgning om forhøjel­se af flybillet­priserne ikke er blevet accepteret.

 

Vi er i Siumut dog åbne for, at vi kan vende tilbage til dette punkt under Landstingets næste forårssamling.

 

Vi skal fra Siumut benytte lejligheden til at give udtryk for, at vi er utrygge over, at forhandlinger med den danske regering og SAS om Atlantbeflyvningen træk­ker i langdrag, og vi skal opfordre, at Landsstyret be­stræber sig på at opnå et godt resultat for vort land.

 

Peter Ostermann, Ordfører for Atassut:

Vedrørende betænkning afgivet af Trafikudvalget og de i den forbindelse afgivne oplysninger  tager vi til efterretning  fra Atassut´side.

 

Vi er vidende om, at Grønlandsfly har problemer og at man har givet afslag på en ansøgning om forhøjelse af billetpriserne. Det er ikke sådan, at beslutningen er endegyldig. Man har blot udsat beslutningen. Derfor er vi fra Atassut meget spændte på de forhandlinger, der foregår mellem Landsstyret, SAS og den danske Regering omkring Atlantbeflyvningen.

 

Fra Atassut side ønsker vi,   at vore forhandlere kan opnå noget til gavn for os alle.

 

Mødeleder:

Forinden næste ordfører, vil jeg bede Landstingsmed­lemmerne udenfor denne sal, indfinde sig på deres pladser, for vi skal til afstemning efter at have hørt den næste taler. Her er det så Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

 

Josef Motzfeldt, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit tager Trafikudvalget's betænkning til efterretning.

 

Vi skal benytte lejligheden her til at udtrykke vores glæde over de yderst klare redegørelser om de verseren­de sager både omkring eventuelt at lade overflyvnings­af­gifterne tilfalde Landskassen og bestræbelserne på at søge etableret aktiviteterne indenfor luftfragt i Kangerlussuaq. Derfor laver vi sådan noget meget kort­fattet.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat tager indholdet af Trafikudvalgets betænkning til efterretning, uden yderligere be­mærk­ninger.

 

Nikolaj Heinrich, Ordfører for Issittup Partiiat:

I forbindelse med Landtingsmedlem og Landstingsformand Bendt Frederiksen's forslag til nærværende Landstings­samling om, at afgifter for overflyvning af Grønland burde tilfalde Grønland's Landskasse, har der været foretaget en tilbundsgående undersøgelse i sagen.

 

Forslaget vedrører ganske vist ikke et større pengebe­løb, der dog ville være til gavn for landets økonomi, hvorfor det er ærgerligt at kunne se af redegørelsen,, at en gennem­førelse af forslaget ikke bare er vanske­lig, men at den også vil være vanskelig at varetage renta­belt. Derfor må man indtil videre tage rede­gørel­sen til efterretning.

 

Om det andet forslag, der er en genfremsættelse af et tidligere stillet forslag om, at gøre Kangerlussuaq til luftfragtcenter anføres det, at forslaget kommer 25 år for sent. Budskabet om, at forslaget kommer for sent, kan vi selvfølgelig ikke bestride, men da forslaget har en vital betydning for Kangerlussuaq's fremtid, mener jeg, at man ikke bør undlade til stadighed at søge mulig­heder for anvedelse af området. Selvfølgelig er opgaven stor af omfang og kan være vanskelig at hånd­tere, men til trods herfor mener jeg, at en sondering af mulighederne fortsat bør foretages. Fremtiden skal jo sonderes, ikke bare for vores skyld, men også for verdens medborgere, der på et tidspunkt kan få et behov for at anvende stedet, da de til stadighed udsættes for tryk og spæn­dinger. Derfor er det et udemærket tilbud.

 

Mødeleder:

Landsstyremedlemmet for trafik vil komme med et svar.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for Offentlige Arbejder og Trafik:

Tak. for den  fremlagte betænkning og udvalgets enige indstilling. Jeg vil derfor kun kort kommen­tere Trafi­kud­valgets Betænkning.

 

På baggrund af de gennenmførte undersøgelser af Bendt Frederiksen's forslag og når man tænker på, at vort land over­flyves af så mange luftfartøjer, kunne det være, at hvis Grønland fik ansvaret fik vi blot  flere økonomiske byrder at bære. Med den udarbejdede betænk­ning, er sagen på det foreliggende grundlag afdækket.

 

Med hensyn til det andet forslag om at gøre Kangerlus­suaq til et luftfragt­center, må vi regne med, at de indtægter man kan få, vil være meget mindre end for­ventet.

 

Til det videre arbejde skal vi udtale, som Nikolaj Heinrich udtalte, at i og med, at der sker ændringer i luftfragten, kan  udviklingen betyde at Kangerlussuaq som et sted, der er velegnet til at lande på kan blive udnyttet .

 

Afsluttende skal jeg komme med en mere optimistisk bemærkning, om forhandlingerne omkring ændring af Atlantbeflyvningen, der kan blive fær­diggjort om kort tid. Selvfølgelig kan jeg ikke på nuværende tidspunkt  fremkomme med en helt eksakt aftale, for Landsstyret har endnu ikke taget stilling til forhandlingsoplægget. Men jeg mener, at kunne udtale, at de forhandlinger der  har stået på i 2 år snart kan afsluttes med et rimeligt godt resultat.

 

Fra Siumut's ordfører´s side blev det udtalt, at man mener, at sagen har trukket i langdrag. Dertil skal jeg udtale, at man har diskuteret dette spørgsmål i mange år, måske siden oprettelsen af Grønlandsfly, men det er først i de seneste år, at dis­kutionen er blevet en realistisk forhandling. Nu hvor der snart er gået 2 år, har vi nogle forhåbninger om, at man kan indgå en helt ny aftale. Det vil sige, at man kan regne med, at man kan få en offentlig orientering  om dette punkt til alle og så håbe på, at man kan godkende den aftale, man indgår.

 

Mødeleder:

Konrad Steenholdt, som Udvalgsformand. Forslagsstil­leren har også bedt om ordet, det er Bendt Frederiksen, Siumut. Undskyld.

 

Bendt Frederiksen, Siumut:

Jeg er blevet overset flere gange. Jeg vil som for­slagsstiller sige noget, meget kort. Som jeg har nævnt i mit forslag af 30. november 1993, har jeg i Lands­tingets Trafikudvalg fremsat forslag om, at der skal igangsættes undersøgelser med henblik på, at over­flyv­ningsafgifter fra fremmede luftfartøjer kan tilfalde Grønland. Vi er jo enige om, at Grønland overflyves af mange fremmede luftfartøjer hver eneste dag, uden at vi ser en eneste øre af de afgifter, disse luftfartøjer må have betalt. Undersøgelsesresultatet blev fremlagt af Landsstyremedlemmet for Trafik i Grønlands Radioavis den 29. november, hvor han udtalte, at han ikke finder det påkrævet, at disse afgifter tilfalder Grønland.

 

Da Landstinget har anmodet om, at sagen behandles, har jeg i efteråret fremsat forslag om, at der skal frem­lægges en redegørelse herom i Landstinget. Det er glædeligt, at en omfattende redegørelse er omdelt til medlemmerne og til dem, der måtte være interesserede. Endvidere er der også i forbindelse med mit forslag, om at gøre Kangerlussuaq og Pituffik til luftfartscentre nævnt, at, og jeg citerer: "at Lufthavnsvæsenet stadig fast­holder sine bestræbelser på at øge aktiviteterne i Kangerlussu­aq. Jeg takker for denne besvarelse. Det må være i vores interesse, at undersøge og gennemføre muligheder, der kan være til gavn for os alle her i Grønland.

 

Konrad Steenholdt, Formand for Trafikudvalget:

Som Udvalgsformand takker jeg for de faldne bemærk­ninger. Men grunden til at jeg kom her op er, at vi i Udvalget er meget spændte på de forhandlinger, der snart har foregået i 2 år og det resultat man kan opnå. Derfor har vi ellers i Udvalget regnet med, at man kunne medtage resultatet af denne forhandling her på sam­lingen, men forhandlingerne foregår stadig.

 

I den forbindelse vil jeg anmode Landsstyremedlemmet om, at når forhandlingerne falder i hak, at vi selv­følgelig kan regne med at få en orientering. Hvis der sker et eller andet uforudset, vil jeg anmode om, at Udvalget får det til vurdering, måske ved en indkaldel­se til eks­traordinært møde i Trafikudvalget. Man for­handler om meget alvorlige emner, med hensyn til luft­trafikken i Grønland og resultatet af disse, vil vi selvfølgelig også gerne se og få det vurderet. Jeg håber, at vores anmodning kan accepteres.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for Offentlige Arbejder og Trafik:

Med hensyn til de omtalte forhandlinger, der stadig pågår, har vi søgt at inddrage Trafikudval­get. Såsnart vi har modtaget resultaterne af forhandlingerne vil jeg love, at orientere udvalget, men jeg kan ikke love at reultatet først skal godkendes af udvalget før man kan til­træde aftalen, idet man her har givet mandat til Lands­styret til at indgå i for­handlinger både med den danske regering og SAS. Jeg mener, at hvis der indgåees en aftale, som må man acceptere Landsstyrets beslutning herom. Dette vil tilgå som en orientering til Trafi­kud­valget. Selvfølgelig vil vi også høre jeres menin­ger, men jeg vil blot præcisere, at i sådanne forhand­linger har Landsstyret mandat til at føre forhandlin­gerne og også til at færdiggøre forhandlingerne. Der­efter må Landstinget vurdere, om vi har udført opgaven til­freds­stillende.

 

Mødeleder:

Således er betænkning afgivet af Trafikudvalget god­kendt af alle og dermed kan vi også afslutte dagsor­dens­punktet.

 

Punktet sluttet.