Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 24. maj 1994 kl. 13.00.

 

Dagsordenens punkt 1.

Mødets åbning.

(Landstingets formand)

 

 

 

Mødeleder:

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Mødet er åbnet.

 

Forinden vi går over til mødets åbning og dagsorden, har jeg flere meddelelser til Landstinget.

 

Landsstyremedlem Hans Iversen har anmodet Formand­skabet om fritagelse for Landstingsarbejdet fra og med i dag og frem til den 31. maj 1994, på grund af delta­gelse i Den Internationale Hvalfangstkommission i Mexico. Formandsskabet har på den baggrund indkaldt Hans Iver­sen's 1. suppleant, Hans Møller.

 

Jeg kan oplyse, at Hans Møller opfylder valgbarhedsbe­tingelser­ne i ? 6 i Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landsstyret og Landstinget. Jeg skal derfor spørge Landstinget, om man kan godkende, at Hans Møller ind­træder i Landstinget under Hans Iversen's fravær.

 

Det er godkendt.

 

Jeg skal hermed byde Hans Møller velkommen og anmode ham om at indtage sin plads her i salen.

 

Jeg byder hermed alle landstings- og landsstyremed­lemmer velkommen til den anden samling i 1994, som er den niende samling i indeværende valgperiode. Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at medlemmerne, med en enkelt undtagelse, er nået sikkert frem.

 

Selvom dette er første gang i en længere årrække, Landstinget har to samlinger i første halvdel af året, er det glædeligt at konstatere, at Landsstyret positivt har medvirket til af sprede behandlingerne af de enkel­te lov- og forordningsforslag over flere samlinger, hvilket har været en af formandskabets intentioner i forbindelse med flere samlinger.

 

Under denne samling skal vi således færdigbehandle flere forslag, som er blevet 1. behandlet på efter­årssamlingen eller på samlingen i februar. Ligeledes skal vi før­stebehandle forslag, som skal færdiggøres på efter­årssamlingen 1994.

 

I lighed med de seneste samlinger ønsker formandskabet at friholde onsdagene, idet det er formandskabets opfattelse, at dette har medvirket til et bedre og mindre hektisk arbejdsklima for såvel Landstings- som Landsstyremed­lemmer samt naturlig­vis også for persona­let i direktoraterne.

 

Landstingets Bureau har udsendt et forslag til plan over de enkelte dags­ordenspunkters placering på mødeda­ge, ligesom der er udarbejdet et forslag til plan over udvalgsmøder under denne samling. Disse planer er omdelt til Tingets medlemmer. Jeg skal dog gøre op­mærksom på, at udvalgsmøder, som i oversigten er an­givet med start kl. 16.00, først starter når dagens forhandlinger i Landstings­salen er overstået, såfremt de trækker ud.

 

Under henvisning til disse oversigter vil Formandskabet indstille overfor Lands­tinget, at sidste mødedag i denne samling bliver torsdag den 9. juni 1994.

 

Forinden jeg afslutter, vil jeg gerne sige følgende. På vegne af Grønlands Landsting, skal jeg benytte lejlig­heden her til at markere Hjemmestyret's 15 års fødsels­dag ved at udtrykke et stort tillykke med dagen. Samti­dig skal jeg udtrykke mit eget og Landstinget's håb for alt godt i fremtiden for vort land.

 

3 af Landstingets medlemmer kan under denne samling fejre 10 års jubilæum som medlem af Landstinget. Vi skal herfra ønske dem et stort tillykke, til Emilie Lennert, Henriette Rasmussen og Knud Sørensen, med ønsket om lige så mange gode år i fremtiden.

 

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god samling og endnu engang hjertelig velkommen allesammen.

 

Punktet sluttet.