Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 13-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 7. juni 1994

 

Dagsordenens punkt 13.

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1995.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for økonomiske anliggen­der:

Landstinget skal i medfør af landstingslov om indkomst­skat under indeværende samling fastsætte de skatte­mæssige fra­drag m.m. for 1995.

 

Det drejer sig om følgende fradrag m.m.:

 

1. Personfradrag - ? 32, stk. 1.

2. Standardfradrag - ? 16, stk. 2.

3. Skattefrit beløb for B-indkomst - ? 15, stk. 2.

4. Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodta­gere - ? 2, stk. 2.

5. Fast fradrag for uddannelsesstøttemodtagere - ? 16 A, stk. 4.

6. Fast fradrag for aldersrentemodtagere - ? 16 B, stk. 4.

7. Fast fradrag for erhvervsudygtighedsrentemodtagere -     ? 16 C, stk. 4.

8. Fælleskommunal skat - ? 28 A, stk. 2.

 

For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte fra­drag m.m., deres virkning samt tidligere års fast­sæt­telse henvises til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bilag 2 er rede­gjort for det forventede indkomst­grund­lag i 1995 samt forventede beløbsstørrel­ser i 1995 for ud­dan­nelsesstøtte og de sociale pen­sioner.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille de skatte­mæssige fra­drag m.m. for 1995 fastsat således:

1. Personfradrag: kr. 40.000 (år­ligt)

2.    Standardfradrag:Kr. 6.000 (år­ligt)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst: kr.  5.000 (år­ligt)

4.    Fradrag begrænset skattepligtige: kr. 1.000 (årligt)

5. Fradrag uddannelsesstøtte:                   kr.      0

6. Fradrag aldersrente:                               kr.      0

7. Fradrag erhvervsudygtighedsrente:       kr.      0

       De sidste beløb, er månedlige beløb.

8. Fælleskommunal skat:                                                   4%.

 

Fradragene m.m. for 1995 indstilles således fastsat til sam­me beløb m.m. som fastsat for 1994.

 

De grønlandske kommuners Landsforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4% for 1995, ligesom landsforeningen iøvrigt er enig i en u­ændret fradrags­fastsættelse.

 

Specielt for pensionisterne skal oplyses, at lands­styret har til hensigt med virkning fra 1. januar 1995, at fo­re­slå en teknisk ændring af indtægtsreguleringen af de so­ci­­ale pensioner, og at en sådan ændring behand­les i Soci­al­udvalget under indeværende samling. Ændrin­gen har til formål at bedre de økonomiske vilkår for de pensionister, der har indtægter, ved f.eks. husflid ved siden af pen­si­o­nen.

 

Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplys­ninger skal henvise interesserede til bilag 1 og 2, skal jeg an­mo­de Skatteudvalgets formand om at fremlægge udvalgets be­tænkning om de skattemæssige fradrag m.m. for 1995.

 

Josef Motzfeldt, formand for skatteudvalget:

Skatteudvalget har i sit møde den 1. juni 1994 behand­let det af Landsstyret fremlagte forslag til fastsæt­telse af de skattemæs­sige fradrag m.m. for 1995.

 

Et enigt Skatteudvalg kan tilslutte sig, at de skatte­mæs­si­ge fradrag m.m. for 1995 fastsættes som indstillet af Lands­styret.

 

Skatteudvalgets medlemmer er følgende:

 

Bendt Frederiksen, Siumut.

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut.

Lars Chemnitz, Atassut.

Knud Sørensen, Atassut.

Undertegnede Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for økonomiske anliggen­der:

Landsstyret har ikke yderligere kommentarer.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Siumut kan tiltræde landsstyrets og skatteudvalgets ind­stil­linger.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Atassut mener, at det er meget uheldigt, at de ældre li­ge­frem er bange for at have indtægter ved siden af pen­si­onen for ikke at blive trukket. Dette er uheldigt for pen­sionisternes virkelyst.

 

Atassut´s ældrepolitik går ud på, at de ældre skal have et fast beløb, som de selv kan råde over istedet for man­ge forskellige ordninger, som mange gange resulterer i for­skelsbehandling.

 

Men det kan kun ske ved ny lovgivning, og vi kan ikke nå det på nuværende tidspunkt, derfor ser vi frem til Lands­sty­rets initiativ til forbedring af pensionister­nes for­hold på det område med virkning fra 1995.

Vi bemærker udtrykket, at Landsstyret har til hensigt af fo­r­slå en teknisk ændring.

 

Vi må kræve, at det ikke bliver ved hensigten, men at det lo­vede bliver virkeliggjort, som en midlertidig ordning.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for IA:

I de allerseneste år har Hjemmestyret og Kommunerne i fæl­lesskab truffet de mest håndgribelige afgørelser om­kring bekæmpelsen af arbejdsløsheden.

 

I en tid med økonomisk afmatning rundt omkring i verden og her til lands bruger kommunerne alle kræfter på at få de­res økonomi til at hænge sammen.

 

Netop i denne tid med økonomisk afmatning må vi alle hu­ske på, at de offentlige kasser bør føre en meget for­sig­tig økonomisk politik.

 

Det er derfor glædeligt, at kommunerne er gået mere ak­tivt ind i bestræbelserne på at skabe arbejdspladser, og de­res initiativer på dette område bør til stadighed støt­tes.

 

IA er velvidende om, at kommunerne har et stort behov for at skaffe skatteindtægter samtidig med, at de gør en stor ind­­sats for at nedbringe deres administrations­omkostninger.

 

Derfor fastholder IA princippet om, at bestemmelserne in­den for skattelovgivningen bør indgå i bestræbelserne på at undgå, at leveomkostningerne stiger.

 

Vi har netop fulgt dette princip ved at hæve personfra­dra­get til 40.000 kr. (i 1992) samt det skattefrie beløb for B-indkomster til 5.000 kr. (i 1993).

 

Forhøjelser af skattemæssige fradrag m.v. gavner la­v­ind­komst­­grupperne i samfundet.

 

IA mener, at en gradvis nedbringelse af de offentlige y­del­ser bør udnyttes til indkomstudjævning i samfundet.

 

Vi har i skatteudvalget støttet Landsstyrets indstil­ling om at fastholde de skattemæssige fradrag for 1995 med sam­me beløb som i 1994.

 

Der er dog flere muligheder for at opnå en mere ligelig for­deling af de økonomiske goder i samfundet.

 

Derfor skal vi anmode de øvrige partier om til Lands­tin­gets efterårssamling at overveje om at slå bolig­bør­ne­til­skud­dene og boligsikringen sammen.

 

Gennem tiltrædelse af dette kan vi bl.a. opnå, at ikke mindst børnefamilierne får bedre vilkår at leve under, u­den at det offentliges, d.v.s. Hjemmestyrets og kommu­ner­nes, udgifter stiger.

 

Med disse bemærkninger erklærer vi vor støtte til for­sla­gene om fastsættelse af de skattemæssige fradrag for 1995.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

AK går ind for fastsættelse af de af landsstyremed­lemmet fo­reslåede skattemæssige fradrag m.m. for 1995. Således til­­slutter vi os også skatteudvalgets betænk­ning.

 

Nikolaj Heinrich, ordfører for Issittup Partiia:

Jeg er enig i forslaget om, at det skattemæssige fra­drag m.m. for 1994 forsat skal være gældende for 1995.

 

Ligesom jeg er enig i, at den fælles kommunalskat på 4% u­æn­dret skal være gældende.

 

Jeg er glad for, at man har taget tiltag for ændring af ind­­tægtsmulighederne for socialpensionister og førtids­pen­sionister ud over det, der kan tilkomme dem i socia­le pen­sioner, og det er mit håb, at det vil være be­gyndelsen til forbedringer af de mange skævheder i de sociale pen­si­o­ner og de skattemæssig henseende.

 

Efter hvad vi ved, er forholdene i de sociale pensioner og skattemæssig henseende så anstrengende, at det er bed­re at sige at det er en god anledning til at gennem­føre en skilsmisse. Men heldigvis anser de fleste grønlændere ik­ke denne ordning for at være den rette vej til at ordne de­res forhold, selvom de ved, at de bærer de byrder, som ret­telig tilkommer det offentlige, indtil bedre og mere ri­melige ordninger bliver gennem­ført.

 

Med disse er jeg ligesom skatteudvalget i stand til at støt­te forslaget.

 

Emil Abelsen, Landsstyremedlemmet for Økonomiske An­liggender og Boliger:

Jeg er glad for at forslaget bliver bakket op og jeg er enig med Nikolaj i, at det er en god anledning til skils­mis­ser, men vi skal nok lade være med at gå de veje.

 

Mødeleder:

Således er punkt 13, fastsættelse af skatte­mæssige fra­drag m.m. for 1995 vedtaget.

 

Og forslaget er vedtaget af samtlige partier i Lands­tin­get.

 

Punktet sluttet.