Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 14-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 24. maj 1994

 

Dagsordenens punkt 14.

Forslag til landstingslov om ændring af forskellige afgiftslove.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Vi går over til næste dagsordenspunkt. Det er dags­or­dens­punkt 14, forslag til landstingslov om ændring af for­skel­li­ge afgifts­love. Det er 1. behandling og det er landssty­re­medlemmet for økonomiske anliggender der skal fremlægge.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske anlig­gen­der og boliger:

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­tingslov om ændring af forskellige afgiftslo­ve.

 

Som nævnt under 1. behandlingen på forårssamling I 1994 af for­­slagene til ændringer i indførselsafgiftslov­giv­ningen vil­le landsstyret senere fremlægge et forslag om ændringer i øvrige afgiftslove. Og det er så dette løfte vi nu op­fyl­der.

 

Det frem­lagte forslag vedrører ændringer i landstings­lovene om stempe­lafgift, om af­gift på rejer, om lot­teri­afgift og om afgift på automatspil.

 

Ændringerne indebærer, at provenuet fra administrativt vedtagne bøder for overtrædelser af de omhandlede af­gifts­lo­ve fremover tilfalder landskassen i stedet for den danske stats­kasse. Det vil sige, at forslaget bygger på de samme prin­cipper, som blev lagt til grund ved ændringerne i ind­før­selsafgiftslovgivningen.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne over­la­de forslaget til landstingslov om ændring af for­skellige af­giftslo­ve til landstingets behandling, og efter be­hand­ling i skatteud­valget, overgang til 2. be­handling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

I forbindelse med drøftelsen af indførselsafgifterne     b­ebu­de­de landsstyret under landstingets møde i februar måned i år at vende tilbage til spørgsmålet.

 

Siumut er enig i og støtter, at Grønlands Hjemmestyre og sta­ten fordeler bøderne således, at afgifterne tilfalder den part, der oppebærer udgifter til kontrol og opkræv­ning af afgifterne.

 

Derfor bør bøder fra stempelafgifterne, afgifter på rejer, lot­­teriafgif­terne og afgifter på spilleautomater tilfalde lands­kassen ube­skåret.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut henstille, at lov­for­slaget, inden 2. behandlingen, overgår til be­hand­ling i skat­teudvalget.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Fra Atassut og fra Issittup Partiia vil vi ikke kommen­tere for­­slaget. Jeg skal blot meddele, at vi godkender det, idet vi mener, at det er en korrekt fremgangsmåde sådan en ord­ning.

 

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Med hensyn til forslag til landstingslov om ændring af for­skel­­lige afgiftslove vil Inuit Ataqatigiit uden yder­ligere kom­men­tarer godkende forslaget. Som nævnt har man i for­bin­del­se med drøftelsen af indførselsaf­gifterne bebudet fra lands­styret, at det er en til­pasning af afgiftslovene og det vil sige, at ved over­trædelse vil bøderne tilfalde lands­kassen i stedet for statskassen.

 

Med disse bemærkninger skal vi godkende forslaget og at det over­går til 2. behandling i sin foreliggende form, det godkender vi, også hvis der er behov for at det bliver be­hand­let i skatteudvalget.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Uden yderligere kommentarer vil Akulliit Partiiat støtte lands­­styrets forslag til landstingslov om æn­dring af de i for­slaget nævnte forskellige afgiftslove. Ligeledes går vi ind for, at forslaget behandles i skatteudvalget inden over­gangen til 2. behandling.

 

Mødeleder:

Således er dagsordenspunkt 14, behandling omkring for­slag til landstingslov om ændring af forskellige af­giftsloves 1. be­hand­ling færdig her i salen, og at det forinden 2. be­hand­ling drøf­tes i skatteudvalget.

 

Punktet sluttet.