Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 26-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 30. maj 1994

 

Dagsordenens punkt 26.

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning nr. 3 af d. 17 maj 1990 om radio og fjernsynsvirksomhed.

(Atassut)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

Lars Chemnitz, Atassut:

Vi foreslår fra Atassut, at forslag til lands­tings­for­ordning om ændring af land­stingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsyns­virksomhed, at den ændres således, at stk. 2 i ? 8 ændres til at ny­heds­for­midling i radio og TV skal kunne følges på såvel grøn­landsk som dansk, og hvis den skal indsættes, så skal de kommende punkter ændres.

 

Her har vi henholdt os til, at den nuværen­de nyhedsfor­midling i TV om vort samfund, Qanorooq, kun kan følges på grønlandsk. KNR's bestyrelse har planer om en redu­ceret nyhedsdækning på dansk, siden da har vi fremsatte vores for­slag.

 

For Atassut er det vigtigt, at alle medborgere i vort land får en nyhedsformidling i radio og TV, der gør dem i stand til at følge med i deres eget samfunds begiven­heder.

 

Derfor ønsker Atassut, at Qanorooq ændres til en egent­lig grøn­landsk/dansk nyhedsud­sendelse, der kan følges på begge sprog ved hjælp af tekstning, ligesom vi ønsker, at en ensartet nyhedsfor­midling om vort samfund i radioen for begge grupper og dertil kan vi sige, at der en tilfredsstillende ordning på nuværende tids­punkt.

 

Grønland kæmper for mindretal overalt i verden. Det støtter Atassut også. Derfor vil vi ikke være med til en politik, der ligner kulturel udrensning. Vi finder det vigtigt, at også den danske del af befolkningen skal følge med i begivenhederne her i landet. De er jo også medborgere og betaler skat ligesom alle os andre.

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Atassut har stillet forslag til ændring af landstings­forordnin­gen om radio- og fjernsynsvirk­somhed.


 

Hele sagen om nyhedsdækning over for vore dansksprogede med­bor­gere startede med, at den af landstingets tre største partier valgte be­styrelse for KNR udsendte et debatpapir om en ander­ledes måde at til­rettelægge radioaviserne på.

 

Under landsstyrets behandling af sagen om debatoplægget fandt man, at spørgsmålet om ændring af den samlede nyhedsformidling indtog en så central pla­cering, at det burde gøres til genstand for en bredere politisk debat.

 

Landsstyret påpegede samtidig, at KNR`s nyhedsfor­mid­ling finan­sieres af offentlige midler med hjemmel i finans­loven. De i finansloven for 1994 bevilgede midler er afsat under forudsæt­ning af opretholdelse af den hidtil kendte sprogfordeling og dækningsgrad i nyheds­for­midlingen.

 

Det er en selvfølgelighed, at også den dansk­sprogede del af befolkningen kan følge med i samfunds­debatten her, men det er en ligeså stor selvfølgelighed, at den rent grønlandsk­sprogede del af befolkningen også kan få nyheder og baggrundsorientering om, hvad der sker i verden omkring os. For mange grønlandsksprogede, speci­elt ge­nera­tio­ner født efter 1960erne er danskkund­ska­berne sådan, at man kan følge en udenrigsorientering på dansk. Det fremgår da også, at mange lyttere følger med i de udsendelser, der bringes her i landet fra Danmarks Radios program l.

 

Men både af hensyn til de grønlandsk­sprogede lyttere, og specielt vore ældre med­borgere, hvoraf nogle ikke forstår dansk, men også af hensyn til hele det kultur­politiske og journalisti­ske virke, bør der naturlig­vis gi­ves en god og saglig orien­tering om be­given­heder - også uden for Grønland - på landets hoved­sprog, grøn­landsk.

 

Hvis vi gerne vil begge områder, må KNR enten disponere ander­ledes eller der må tilføres området yderligere tilskud.

 

Men tilbage til Atassuts forslag. Hvad er nyhedsfor­midling? Er det ud over radioaviserne, også regional­radioudsendelserne, debatpro­grammer, direkte sport­strans­missioner o.s.v. Et absolut krav om dobbeltspro­gethed i alle disse former for nyhedsudsen­delser er nok ikke rea­listisk og er nok ej heller det, Atassut har tænkt på med det fremsatte forslag.

 

Men forinden landsstyret går ind i en nærmere analyse af for­slaget skal vi gøre opmæksom på, at mange lyttere i den løbende debat om sprogfordelingen i radioaviserne stærkt ønsker, at den danske TV-avis, der bringes 2 gange daglig, tekstes på grøn­landsk.

 

Et absolut krav om dobbeltsprogede ­Qanoro­oq-ud­sendelser vil ikke alene van­skelig­gøre arbejdet med aktualite­ten, men i visse situ­ationer ligefrem umuliggøre denne. Tekstning på dansk af alle de redigerede indslag i Qanorooq vil kræve ansættelse af oversæt­tere og tekst­maskiner anslået til en etableringsudgift på 1,5 mio kr. og årlige udgifter på 1,2 mio. kroner. Af tekniske årsa­ger vil det ikke være muligt, at tekste direkte indslag i Qa­norooq, men selvfølgelig kan der mundtligt resumeres på dansk.

 

Tekstning på grønlandsk af de danske TV-aviser kan lade sig gøre, men må betyde, at TV-aviserne rykkes een dag eller genud­sendes tekstet næste dag, samt at der til­føres yderligere mid­ler.

 

Prin­cipielt finder landsstyret at alle enkelt­spro­ge­de redigere­de ud­sendelser i TV undertekstes, men en gen­nemførelse af dette støder dels på rent tekniske hin­dringer, men i høj grad også på alvorlige økonomiske forhindringer.

 

Som det fremgår af mine indledende bemærkninger rejser Atassuts forslag mange usikkerheder og landsstyret skal derfor foreslå, at forslaget sendes i Kultur og Under­visningsudvalget til en grundig behandling forinden sagen fremlægges til 2. behandling, som iøvrigt - for at give udvalget god tid til at analyse det komplekse område - med fordel kan udsættes til efterårs­sam­lin­gen, hvilket kan ske uden risiko for ændringer i de nuværen­de danske radioavi­ser. Ligeledes vil de nærmere økono­miske konse­kvenser ved landstingets 1. behandling kunne beregnes nøjere.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at også Siumut fra denne talerstol anbefaler nyhedsfor­midlingen, der tager højde for eksistensen af et samfund, hvori der tales to sprog, nemlig grønlandsk som hovedsprog og dansk som minoritetssprog.

 

Derfor med hensyn til Atassuts forslag kan vi kun nikke genken­dende til.

 

Det er fuldstændig rigtigt, som landsstyremedlemmet for kultur har peget på, at netop eksistensen af et stort flertal af grøn­landsksprogede taler for, at denne gruppe har første prioritet, når talen kommer på ny­hedsformidlingen, og efter vores mening gør Qanorooq et meget godt arbejde for at få os til at følge med i hvad der sker i vort samfund.

 

Med den forholdsvis lille bemanding og igangsæt­nings­periode taget i betragtning mener vi, at Qanoro­oq fortjener en ros.

 

Derfor er det også ærgerligt, når de dansktalende ikke kan følge med, når nyhederne i Qanorooq fortæller os om, hvad der sker rundt i vort eget grønlandske sam­fund.

 

Vi må nok give landsstyremedlemmet for kultur ret i, at i be­tragtning af økonomiske og tekniske vurderinger, der skal til, før man kan gå over til 2. og 3. behand­ling til efteråret, er det nødvendigt at udsætte for­slagets videre behandling til ef­teråret.

 

Alligevel vil vi anbefale landsstyremedlemmet for kultur om at undersøge, om Qanorooq kan gennemføre en eventuel 5 minutters nyhedsoversigt på dansk, hvad angår de lokale grønlandske ny­heder og 5 minutters grønlandsk oversigt over TV-Aktuelt fra Danmark. Her tænker vi også på, at Qa­norooq bl.a. via den canadiske TV med grønlandsk tekst formidler nyhedsbegivenheder rundt om i verden, men her er der tale om grønlandske nyheder, som danskerne gerne vil følge med i, at man eventuelt kan komme med en nyheds­oversigt på dansk på 5 minut­ter.

 

Det er kendt i Dan­mark, og at man overvejel­ser dette og ligeledes en 5 minutters grønlandsk oversigt over TV-aktuelt fra Danmark. Disse må dygtige journali­ster kunne skrumpe ind til 5 minutter og sige det vigtigste.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Landstinget har den opgave at finde relevante ordninger i vores sprogpolitik i dette land. Vi har en skolelov, som meget klart siger hvilken sprogpolitik der følges.

 

Vort forslag skal ikke skabe uenighed om den sprog­politik, der er i landstinget, og vi har konstateret enighed i svarnotatet, hvad angår formålet. Den eneste opgave må være at findeøkonomi­ske midler til at kunne ansætte flere tolke og moderne tekniske hjælpemidler. Der er ikke plads til uenighed om nyheder, enten uden­landske eller indenlandske, skal bringes frem i nyheds­for­midlingen efter de ordninger, vi har fastsat i folkeskoleloven.

 

Efter en længere drøftelse af svarnotatet skal Atassut på det kraftigste anmode om, at der snarest arbejdes for indførelse af dansk oversættelse i tekstform af nyhederne i Qanorooq. Atassut vil være tilfreds med en sådan ordning i resten af året 1994, og vil være med til at finde økonomiske midler i finansloven 1995, så vi også kan indføre tekstoversættelse af den danske TV-Avis.

 

Endelig vil jeg til slut gøre opmærksom på, at ind­førelse af tekstning af nyhederne, jeg gentager, af nyhederne, er hoved­sigtet med Atassuts ændringsforslg til landstingsforordningen. Det vil jeg understrege for at undgå misforståelser.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Indledningsvis må vi konstatere, at Atassuts egen formulering af forslagets grønlandske og danske tekst umiddelbart ikke kan indføjes i nogen landstingsfor­ordning, fordi det er partiet selv der har forfattet den.

 

Atassuts forslag til ændring af den gældende lands­tings­forordning om radio- og fjernsyn­svirksomhed i form af ny formulering af forordningens ? 8, stk. 2 frem­træder som to vidt forskellige formuleringer, som Atassuts ordfører har sagt.

 

Ændringsforslagets grønlandske version lyder i direkte dansk oversættelse som følger:"­Sendefladen i radio og TV skal kunne følges på såvel grønlandsk som dansk." Mens den danske version begrænser sig til følgende formulering:"Nyhedsformidling i radio og TV skal kunne følges på såvel grønlandsk som dansk." Her er de to forskellige emner, nemlig journalistik og nyhedsformid­ling.

 

Allerede denne umiddelbare letsindighed i formuleringen af æn­dringsforslaget siger nok noget om forslagsstil­lerens tvivlsomme forståelse for den virkelighed me­dierne arbejder under.

 

Vi tager naturligvis Atassuts bemærkninger til sit forslag som udgangspunkt i vores indlæg. Her skriver Atassut bl.a. følgen­de:"KNR's bestyrelse har planer om en reduceret nyheds­dækning på dansk". Har man hang til at ville misforstå og male fanden på væggen, er det muligt, at KNR's bestyrelses debatoplæg fra be­gyndelsen af april kan udlægges som et monster.

 

KNR's bestyrelse har aldrig foreslået en reducering af nogen nyhedsdækning. Den direkte årsag til den valgte fremgangsmåde i KNR-bestyrelsens oplæg skal vel snarere ses som et udtryk for den bemandingssituation og den økonomiske situation, som Radioa­visen befandt sig i på daværende tidspunkt.

 

Ligesom oplægget er et signal fra KNR's bestyrelse og ledelse til landstinget, der er den bevilgende myndig­hed, om nødvendig­heden af at få bevillingen til at slå til nu og ikke mindst i fremtiden.

 

Denne antagelse blev siden bekræftet ved AG's interview af be­styrelsesformanden i bladets udgave af den 7. april og siden ved bestyrelsesformandens uddybende artikel "storm i et glas vand" i samme blads udgaver henholdsvis af 19. og 26. april.

 

Meldingen var klar; at det kan blive nødvendigt med en ændring på brugen og satsningen af de to sprog, grøn­landsk og dansk i nyhedsformidlingen.

 

I den omtalte korte periode fortsatte den danske mor­genradioavis da også med nyheder direkte hentet fra Danmarks Radios nyheds­formidling. Mens middags- og aftenradioavisernes danske redak­tioner koncentrerede sig om de hjemlige nyheder.

 

Endvidere er det os magtpåliggende at tage skarp af­stand fra Atassuts yderst tyndhudede overreaktion på det passerede. Der står bl.a. at læse i Atassuts be­mærkninger til sit forslag:"Der­for vil vi ikke være med til en politik, der ligner kulturel udrensning."

 

Det er vores ærlige mening, at dette ordvalg er en hån mod de millioner af mennesker rundt om i verden, som dagligt kæmper mod kulturel udrensning med mange uskyl­dige menneskers liv som ind­sats. Hvis man vil pege på nogen sproggruppe, som i dag bliver forfordelt ved sprogfordelingen af KNR's TV-programmer indenfor de eksisterende muligheder, er denne formulering at ramme langt ved siden af. Atassuts vurdering af virkeligheden er skandaløs. Hvorfor ikke undertekste den danske TV-Avis på grønlandsk til at begynde med?

 

Indenfor de eksisterende muligheder, er vi af den opfattelse, at sprogfordelingen i både radio og TV afspejler befolkningens aktuelle sproglige sammensæt­ning næsten optimalt.

 

Betjeningen af den dansksprogede del af befolkningen med mulig­hed for at lytte til Danmarks Radios program 1 døgnet rundt, TV-Avisen samt til den hjemlige radioavis er ikke så ringe endda. Mens den grønlandsksprogede får sit behov for nyheder dækket ved radioavisens, Qanoro­oqs og regionalradioernes dygtige betjening.

 

Før forslagsstilleren retter sit skarpe skyts mod KNR-bestyrel­sens debatoplæg med beskyldninger om forsøg på kulturel udrens­ning, har det været hensigtsmæssigt at vurdere den slags først. At ville fremstille et vel­underbygget debatoplæg som en fjendt­lig handling, kan kun karakteriseres som det største opposi­tionspartis forsøg på at sætte unødvendig splid blandt befolk­nin­gen. Lad os dog håbe, at dette ikke har været Atassuts hen­sigt.

 

KNR har sin egen bestyrelse. Denne er sammensat med følgende repræsentanter: 2 udpeget af Atassut, 2 ud­peget af Siumut, 1 udpeget af Inuit Ataqatigiit, 1 medarbejderrepræsentant og for­manden, som er udpeget af landsstyret.

 

? 8 i den gældende forordning indeholder bl.a. følgende bestem­melse:"Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og yt­ringsfriheden." Og videre lidt længere fremme i samme paragraf står der:"Ved informationsfor­midlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed." Den slags bestemmelser som de citerede, skal bestyrelsen sikre ved op­fyldelsen af i sit arbejde.

 

Som det står at læse i forordningens ? 11, stk. 2:"Be­styrelsen fastsætter de almindelige retningslinier for KNR's virksomhed." Efter vores opfattelse betyder dette, at bestyrelsen, med den sammensætning den har, er ansvarlig for KNR's virksomhed indenfor landstingets bevilling.

 

Hvis viljen er til stede for en forhøjelse af lands­tingets be­villing til KNR's virksomhed, foretrækker Inuit Ataqatigiit, at en eventuel forøgelse bliver brugt til flere grønlandsksprogede produktioner og versionering af de mange dansksprogede udsendel­ser.

 

Hvis denne mulighed virkelig eksisterer, får KNR-TV bl.a. mulig­hed for et større samarbejde med de private videoproduktionssel­skaber og lokale TV-foreninger. Ligesom muligheden for at er­statte nogle af de mange telefonprogrammer i radioen med pro­duktioner fra kysten vil blive åbnet.

 

Hvis nogen fortsat kan være i tvivl, vil jeg til slut blot præcisere, at Inuit Ataqatigiit ikke støtter Atassuts ændrings­forslag.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat støtter i princippet Atassuts forslag til ændring af landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

Det er i princippet rigtigt, sådan som det i forslags­stillerens bemærkninger bliver nævnt, at det er vigtigt at alle medborgere i Grønland får en nyhedsformidling i radio og TV, der gør dem i stand til at følge med i deres eget samfunds begivenheder.

 

Men ser man hvad der sker i andre lande, sker nyheds­formidlingen primært på det pågældende lands hoved­sprog. F.eks. sker nyheds­formidlingen i Danmark på dansk bortset fra få minutters radio­aviser på ganske få andre sprog.

 

Det skyldes sikker også at man i Danmark har en masse andre kanalvalgmuligheder. At TV-avisen sendes kun på dansk, bl.a. de store TV-selskabers engelsksproge­de, verdensomspæn­dende nyhedsudsendelser. Disse muligheder er ganske få herhjemme.

 

Det grundlæggende her i forslaget er, at vores 2 hoved­befolk­ningsgrupper, grønlandske og danske, skal kunne følge med i vore interne forhold.

 

Det er der ikke noget mærkeligt i når vi tager begge officielle sprog i rigsfællesskabet i betragtning.

 

Akulliit Partiaat skal ønske, at der arbejdes seriøst omkring klarlæggelse af det økonomiske,  ressource­mæssige og tekniske forhold for at få forslaget helt eller delvist gennemført.

 

Som nævnt går vi i princippet ind for forslaget og ønsker igangsættelse af de nødvendige undersøgelser, og for at forhin­dre en eventuel afvisning af forslaget umiddelbart, har vi ikke noget imod hvis anden behand­ling af forordningsforslaget først sker til efteråret, og at forslaget sendes til Kultur- og Under­visningsud­valget til en grundig behandling i den mellemliggende periode.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Der er fra Atassut's side stillet forslag om ændring af lands­tingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kernen i forslaget er, at udsendelsesfladen i Grønlands radio og fjernsyn fremover bliver bragt både på dansk og grønlandsk.

 

Når man kigger på udsendelsesfladen i radio og fjernsyn i Grøn­land, bliver langt det meste af stoffet bragt på det danske sprog eller udsendelserne i fjernsynet bliver bragt med grøn­landske undertekster.

 

Når man så kigger på det aktuelle stof i radio og fjernsyn, bliver stoffet også i langt højere grad bragt på det danske sprog, fordi det også idag er blevet muligt at følge direkte med i nyhedsudsendelserne fra Danmark.

 

Jeg kan forstå, at Atassut's forslag har sit grundlag i, at alle nyhedsudsendelserne fra Grønland burde bringes både på grønlandsk og dansk. Jeg er i prin­cippet helt enig i forslaget fordi det ikke er ønske­ligt, at der her i disse dobbeltsprogede medier skulle gøres nogen forskel.

 

Det ønskes, at også de danske seere ved undertekster på dansk får mulighed for at kunne følge med i udsendelsen af Qanorooq.

 

Forslaget er støtteværdigt i sig selv, men til trods herfor fremgår det klart at Landsstyrets svar at en realisering af denne ikke alene er besværlig, men også har økonomiske konse­kvenser.

 

Jeg har udtalt, at det er vigtigt, at alt nyhedsstof i radio og fjernsyn fremover bliver bragt på begge sprog, ligesom jeg kan se, at dette findes som vigtigt for alle, fordi såfremt Qanorooq skal begynde at blive bragt med danske undertekster, bliver det også nødven­digt at kræve, at TV-avisen fremover også bliver bragt med grønlandske undertekster. Vigtigheden heraf er også anført af vort Landsstyre.

 

Uanset om vi er dansk- eller grønlandsksprogede, er der ingen grund til at diskutere vores behov for ny­heds­erviceringen, som vi alle kan forstå. Jeg mener derfor at vort Landsstyre ikke alene bør støtte Atas­sut's forslag, men må arbejde på at få realiseret forslagets intention, og jeg vil derfor uden at komme med yderli­gere bemærkninger foreslå, at man vender tilbage til nærværende dagsordenspunkt til efterårssam­lingen med henblik på at få forslaget realiseret. D.v.s. 2. og 3. behandlet, således at man i forbindelse med finans­lovsarbejdet for 1995 kan få placeret de økonomiske konsekvenser i loven.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Jeg vil på Landsstyrets vegne komme med besvarelser til de en­kelte partiers bemærkninger.

 

Fra Siumut blev der fremsat forslag om, at der skal laves et dansksproget resume af udsendelserne i Qanoro­oq af 5 minutters varig­hed, således at dansksprogede kan følge med i hvad der bliver sendt i Qanorooq.

 

I den forbindelse skal det siges, at det er en af de nemmeste muligheder, der er blevet fremsat her, men det vil koste penge og andre ressourcer. Og de ressourcer og penge, hvor skal vi få dem fra. Hvis man ikke øger bevillingen, må man hente midler fra andre områder, og det må vi tage stilling til i Landstinget.

 

Jeg har bemærket mig, at Atassut's ordfører først og fremmest lægger vægt på, at man arbejder henimod at nyhederne i Qanorooq bringes i tekstform, og at man arbej­der på at få dette realiseret snarest muligt.

 

Og jeg har ligeledes også bemærket, at der fra Atas­sut's side lægger mest vægt på dette, og derefter vil muligheden for at undertekste de danske TV-aviser kunne komme på tale.

 

Det vil være spændende at høre, hvordan man priori­terer, enten at få tilført flere midler eller ændring af arbejdsformen, ved at undertekste Qanorooq. Hvis man ønsker det, hvad skal vi så prioritere højest? TV-avisen eller Qanorooq? At man undertekster Qanorooq på dansk og så senere hen under­tekster TV-avisen på grøn­landsk?

 

Det er sådanne ting vi skal have afklaret her før vores videre arbejde i Landsstyret.

 

Til Inuit Ataqatigiit's ordfører skal jeg bemærke, at de ting harmonere i høj grad med Landsstyrets holdning, og jeg skal endnu engang understrege, det der blev fremsagt, at KNR's bestyrelse aldrig nogen sinde har fremsat forslag om nedtrapning af dansk nyhedsformid­ling i KNR, men at den har foreslået med henblik på bedre udnyttelse af ressoucerne, at man laver en anden ordning, uden at nedtrappe de danske ny­heder.

 

I nyhedsformidlingen er der forskellige muligheder for de for­skellige sprog. Grønlændere, der er dansksproge­de, og danskere, der er grønlandsksprogede, har store mulig­heder for at følge med i nyhedsformidlingen, hvilket også Inuit Ataqatgiit's ordfører kom ind på.

 

Derudover må vi tænke på de kun grønlandsksprogede og kun dansksprogede. Vedrørende de kun dansksprogede mener jeg at kunne sige, at de også har gode muligheder for at følge med i nyhederne udefra, men selvfølgelig må vi også gå ud fra en gensidig respekt, og selvfølge­lig har  vi også en forpligtelse overfor de danskspro­gede borgere i Grønland til at orientere om, hvad der foregår i de arktiske egne.

 

Der ligger en af de større forpligtigelser overfor dansksproge­de, og jeg mener, at de har mulighed for at følge med i høj grad, men vi har altså forpligtelse til at kunne formidle nyhederne fra de arktiske egne.

 

De udelukkende grønlandsksprogedes muligheder er de mindst mulige. De kan kun følge med i, hvad der foregår i Grønland, men har meget begrænsede muligheder for at følge med i nyhederne udefra. Selvfølgelig er mulig­hederne stigende, og jeg vil med glæde nu sige, at med­arbejderne i radio og TV udfører et godt arbejde, og jeg synes det er utroligt, hvor hurtigt de lærer at håndtere deres redskab. De er til glæde for os alle sammen her i sam­fundet, og vi vil være med til at bane mulighederne for bedre arbejde inden for formidlingen af nyhederne.

 

Jeg skal lige tilføje, at samtlige partiers ordfører går ind for, at der er mange ting der skal undersøges. At man udsætter 2. og 3. behandlingen til efterårssam­lingen.

 

Lars Chemnitz, Atassut:

Det, der blev udtalt fra Inuit Ataqatigiit, vil vi kom­mentere.

 

Josef Motzfeldt er jo også en lærer, han er vist i gang med grønlandsk­undervisning herfra.

 

Nyhedsformidling og journalistik. Han redegjorde for for­skellen deri, at vi har fremsat forskellig ordlyd i dansk og grøn­landsk forslag. Vi plejer at bruge begge sprog i vores daglige sprog­brug, nemlig journalistik og nyheds­formidling, og vi er også helt klar over, at der her fra talerstolen udtales misforståelser, måske hver eneste samlinger, vi plejer ikke at påpege dem, og sige, du mener noget andet og plejer at rette dem.

 

Men når vi har fundet ud af meningen, så plejer vi at henholde os til meningerne og ikke blot gå efter sprog­formen.

 

Og derefter kom han med meget stærke bemærkninger. At man lige­som rammer helt ved siden af, og at det kan forstås som noget helt skandaløst. Og så fortsatte han, og så sluttede han med, at vi håber, det ikke er Atas­sut's hensigt, hvorfor skal han så fremkomme med noget, der tryner Atassut, når han siger noget til slut.

 

Og det sidste er jo også det korrekte. At det ikke er Atassut's intentioner/hensigt. Svarnotat fra Lands­styret, som også blev nævnt i Inuit Ataqatigiit's ord­førers indlæg, har en endnu bredere formulering end vores forslag, fordi meningen er, at med­borgerne her i Grønland, d.v.s. skatteborgerne i Grønland, skal have ens mulighed.

 

Blot se Qanorooq, den bør ikke tekstes til grønlandsk. Der er også nogen danskere der udspørges, og så kan man ellers under­tekste dem på grønlandsk, samtidig med at det danske sprog bliver udsendt. Det er også et skridt i den anden retning.

 

Og at der aldrig har været nogen mening med at reducere noget, det kan også være korrekt. Men der er også temmelig mange perso­ner, som på helt fastlagte tids­punkter ikke kan høre nogen ny­heder om dagen.

Derfor sagde vi, at det var en formindskelse, fordi man indskrænkede tidspunktet og dengang ærgrede man sig også meget over at dem der ikke forstod grønlandsk og påpegede det urimeli­ge i det.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

I vores forslag har vi behov for selv et lille skridt fremad for at få medborgerne til at kunne følge med i, hvad der sker her i Grønland.

 

Ligesom nu herfra talerstolen, så snakker jeg grøn­landsk, men jeg ved at der sidder nogen derinde som direkte simultantolker til dansk.

 

Skolen og loven om skolen, da vi skulle tiltræde dem, fandt vi det vigtigt, at vores sprog er det vigtigste, og som det første udefrakommende sprog, der skal ­læres, er det danske sprog. Og det er grundlaget som Lands­tinget indtil nu jo ikke har været uenige om.

 

Ifølge forslaget og ifølge Landsstyrets svarnotat, så kan vi sige, at vi er fuldstændig enige omkring nyheds­formidling, her er der ikke tale om grønlandsk­sprogede kulturudsendelser eller andre udsendelser, ud over nyhederne. Det vil vi overhove­det ikke medtage i debat­ten her.

 

"Her er vi blot .... nyheder fra Grønland. For at....­..­... samt­lige medborgere. Det er det første som vi gerne vil opnå."

 

Og derudover så har vi en anden hensigt, at hvis det er muligt, at TV-udsendelser, lad os snakke om disse til næste år.

 

For at lave en løsningsordning med bevillinger. Jeg har lagt mærke til at Siumut's ordfører også støtter dette. Vi skal nok have et samarbejde dér, og vi skal finde en løsningsordning på det område.

 

Til vores forslag, da vil jeg finde det nærlig­gende, at hvis man kan blive helt enige om hensigten eller måle­ne, så må man også i gang med en lille del forsøg, ligesom Siumut's ord­fører kom ind på, f.eks. en del af Qanorooq kan komme med en 5-minutters resume på dansk.

 

Jeg mener, at sådanne små skridt vil være et stort skridt til vores forståelse her i Grønland.

 

Derfor kan jeg som ordfører beklage mig over, at vores forslag bliver udsat, således at man eventuelt kan behandle det 2. og 3. gang til efterårssamlingen. Men som allerede sagt, selv et lille skridt fremad kan være en imødekommelse af vores forslag, og det vil vi hilse meget velkommen.

 

Derfor kan jeg også forstå, at flertallet af ordførerne ønsker en længere periode inden 2. og 3. behandlingen, og det kan vi acceptere fra vores side, men jeg vil gerne have, at man har det med i overvejelserne, at man fra og med nu måske kan finde nogle små midler og gå i gang med forsøgsudsendelser. Det er noget vi mener er af meget stor vigtighed.

 

Hvis vores forslag kan misforståes, så kan det selv­følge­lig også misforstås af Inuit Ataqatigiit's ord­fører, som brugte stærke ord i den forbindelse hér. Jeg mener, at der ikke er grund til at diskutere det der blev nævnt. Også fordi vi mener, at vi klart nævnte omkring radio og TV's sprogbrug. Det var ikke det der var essensen, men vores forslag var ude efter nyheds­formid­ling som er af vital betydning for samfundet.

 

"Men eventuelt ved brug af små midler, kan få lyst, og det er altså essensen i hele vort forslag."

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Jeg ved ikke om forkerte udsagn og mere dybtgående grundlag for frem­sættelse af forslag kan sammenlignes. Jeg har måske udtalt mig, som en der er i gang med at under­vise,  men det har nok haft baggrund i Atassut's baggrund for forslaget, som jeg også nævn­te, at ved­kommende kom ind på at man er i gang med en politik, der ligner kulturel udrensning, ligesom man vil for­mindske at sproget bliver " ned... Det er det der har fået mit blod i kog, ligesom jeg ellers skal passe på sådan noget."

 

At man vil udrense det kulturelt. At minoritetsgruppe bliver kulturelt udrenset ved at Qanorooq ikke bliver tekstet, da mener jeg, at man burde bruge helt andre ord.

 

Vi mener, at inden for de eksisterende muligheder der er gælden­de, så bliver vi serviceret helt til grænsen, uanset om vi er rent grønlandsk- eller dansksprogede, men vi vil også gerne være med fra Inuit Ataqatigiit omkring vurdering af nyhedsformidling, også fordi vi gerne ønsker ens behandling af alle, uagtet om det er nyhedsformidling, for vi ved, at vi fra talerstolen gerne vil have ens muligheder for alle. Ikke blot i sprog­debatterne men også i befolkningens levevilkår i almin­delighed.

 

Omkring en nytænkning inden for radio og TV er det meget begrænsede midler, vi har afsat. De kan blive brugt til undertekstning af Qanorooq på dansk og tekst­ning af TV-avisen på grønlandsk.

 

Man kan eventuelt få disse nyhedsformidlere i samarbej­de, såle­des at de kan forstå hinanden.

 

"Man vil gerne bakke den dobbeltsproghed op, og dan­sker­ne mener at der er behov for sådan en, men som dobbelt­sproget så plejer vi grønlændere at kræve no­get......, det er måske kun naturligt, men det er meget vanskeligt at få vurderet ærlighed."

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Denne debat skal ikke foregå sådan, at der er en sprog­debat i gang her i Grønland, at man strides sådan, det er meget vanskeligt at forestille sig i Grønland. Så har alle poli­tikere sagt, at det er et dobbeltsproget land, at det skal fore­gå ved brug af begge sprog, og nu hvor der er generationsskifte, så skal vi også regne med, at grønlændere som er med et dobbelt­spro­gede, "måske eventuelt 3 sprog, kan komme til at .... i fremtiden og i andre lande som vi konkurrerer med, de bruger denne mulig­hed og vi at et samfund som snakker noget på fjernsyn eller radio, og når man ikke kan forstå dem, så bliver man gal over det. Det ved vi alle sammen."

 

Derfor har vi også nogle medborgere, som ikke forstår noget i fjernsynet, og så plejer de at være meget irri­teret over sådan noget.

 

F.eks nu japanerne, de bruger sådan nogle skrifttegn, som ikke kan forstås, og de laver nogen vestlige under­tekster, hvorfor kan vi ikke bruge sådan nogle, hvorfor skal vi opnå sådan noget ved først at bruge mange millioner. "

 

Det er måske meget let som vi diskuterer som værende noget meget vanskeligt. De tal som Landsstyret nævner, det kan vi først få bekræftet i udvalget, og en 5-minutters  referat, om det er nødvendigt med eks­traor­dinære midler, og Tuusi som nævnte forskellige mulig­heder, at man kan selvfølgelig gøre brug af video­sel­skaber, hvis de er dygtige og betale dem, og hvis man har et samarbejde dér, at man så betaler noget for give muligheder, det kan være meget vanskeligt."

 

Det jeg ude efter, det er måske noget, der ser ud at være meget vanskeligt, og man kan eventuelt finde nogle uddannede folk, som kan løse sådan meget vanskelige ting som vi her diskuterer. Man kan også have mod til at sige, at vi skal finde nogle personer, der kan lave sådan noget og betale dem og dermed løse problemet, og ikke dreje det hen ad en sprogdebat.

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Jeg vil blot lige bemærke, at det kunne ud fra drøftel­serne se ud som en uløselig opgave. Hvis man ønsker det tilstrækkeligt, så kan man nå meget, men det koster både res­sourcer og penge. Og det kan også medføre ændring af opbygningen i radio og fjernsynet - Det var bare det jeg ville sige.

 

Mødeleder:

Således er forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio og fjernsyn drøf­telsen af Atassut's forslag og 1. behandlingen færdig.

 

Landsstyres ønske om at 2. og 3. behandlingen sker i efteråret, bliver bakket op af flere partier.

 

Det eneste der er klart imod, der er Inuit Ataqatigiit, men inden 2. behandlingen, som Siumut's ordfører Jonat­han Motzfeldt kom ind på i sine bemærkninger, så skal disse ting undersøges i Kultur- og Undervisningsud­valget, "og det skal så fremsættes ..., således at vi er færdige med behandlingen af punkt 26. 1. be­hand­lingen."

 

Punktet sluttet.