Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 35-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 27. maj 1994

 

Dagsordenens punkt nr. 35.

Betænkning fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkeds­ud­valg.

(Udvalgets formand)

 

 

 

Mødeleder: Ole Lynge

 

Bendt Frederiksen, formand for Landstingets Socialud­valg:

Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har på baggrund af Peter Grønvold Samuelsen´s forslag om, at der indføres en ordning, hvorefter der til socialpen­sionsmodtagere ydes 50 % tilskud til deres årlige forsikringspræmier, og at der igangsættes informations­kampagne i samfundet om forsikringsforhold drøftet forslaget, på baggrund af et oplæg fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

 

Der blev opnået enighed om, at forslaget rejser tre hovedspørgsmål.

 

For det første i forhold til antallet af omfattede personer.

 

Udvalget hæftede sig ved, at en afgrænsning af antallet af mulige berettigede må finde sted. Udvalget tog det skøn, der foreligger fra Økonomidirektoratets Plan­lægningsafdeling til efterretning.

 

 

Disse angiver, at der skønsmæssigt er 800 førtidspen­sionister og ca. 4000 personer på 60 år eller derover. Sammenlagt er antallet af potentielle berettigede maksimalt på 4800, jf. forslagets ordlyd om, at ord­ningen skal være mulig for "modtagere af socialpen­sion". Ud fra dette lægges det til grund, at en ordning vil omfatte alle førtids­pensionsmodtagere samt menne­sker, der modtager alder­spension.

 

For det andet hæftede udvalget sig ved, at der må finde en afgrænsning sted, for så vidt angår graden af for­sikringsdækning. Den i forslaget skitserede konstruk­tion omfatter således indbo- samt ejendomsforsikring. Således ikke retshjælps, ansvars og rejseforsikring.

Endvidere ønskes fastslået, hvorvidt begrebet ejendoms­forsikring ligeledes omfatter brand- og kaskoforsi­kring.

 

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt, at opstille beregninger over udnyttelsesgrad eller om­kostninger, men på baggrund af det fra Kalaallit For­sikring og Polar Insurance Brokers oplyste kan det beregnes, at ordningen maksimalt kan koste 7.600.000 kr.

 

Det tredje spørgsmål, som udvalget hæftede sig ved var spørgsmålet om administration af ordningen. Udvalget tog de 4 muligheder direktoratet havde skitseret i oplægget til udvalget til efterretning.

 

De 4 muligheder var, for det første at Hjemmestyret centralt forhandler en gruppeforsikring på plads med et forsikringsselskab, og Landskassen direkte medvirker til finansieringen af forsikringen ved at betale et beløb direkte til sel­skabet. Dette er den i forslaget anbe­falede fremgangs­måde.

 

For det andet at kommunerne udbetaler 50 % af pensioni­sternes udgifter til indbo- og ejendomsforsikring direkte til pensionisterne med efterfølgende refusion fra Landskassen.

 

For det tredje at kommunerne indbetaler 50 % af forsik­ringspræmien til forsikringsselskabet med efterfølgende refusion fra Landskassen.

 

Endelig kan løsningsmodel 2 eller 3 gennemføres som en kommunal udgift. Dette mente Social- og Arbejdsmarkeds­udvalget ikke var en realistisk løsningsmodel, da kommunerne vil få meget svært ved at finde midlerne indenfor de kommunale rammer.

 

På baggrund af det anførte, opnåedes der i Social- og Arbejdsmarkedsudval­get enighed om, at spørgsmålet skulle tages op i forbindelse med Landsstyrets ældrere­degørelse til efter­årssamlingen. Udvalget bemærkede endvidere, at det ønskede at vente på resultatet af levevilkårs­undersø­gelsen med henblik på at have et mere sikkert be­slutningsgrundlag.

 

Udvalget skal således indstille til Landstinget, at forslaget inddrages i Landstyreområdets ældreredegørel­se til efteråret, samt at resultatet af levevilkårs­undersø­gelsen afventes med henblik på at træffe af­gørelser på området med større viden og sikkerhed.

 

Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalgs medlemmer er: Bendt Frederiksen, Siumut, (formand), Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, Ane-Sofie Hammeken, Siumut

Agnethe Nielsen, Siumut, Emilie Lennert, Atassut

 

 

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til betænkning afgivet af Socialudvalget:

 

Det er Siumut´s erklærede mål, at de ældre har gode levevilkår, og i Siumut lægger vi stor vægt på fortsat at arbejde for dette mål.

 

De ældre har arbejdet i størstedelen af deres liv og har hjulpet os, der er i den yngre generation og givet os kræfter for livet. Dette har vi stor respekt for.

 

Vi har i Siumut bemærket, at Socialudvalget med stor interesse har drøftet Landstings­medlem Peter Grønvold Samuelsen´s forslag om at yde tilskud til betaling af 50% af pensionisternes årlige udgifter til forsikrings­præmier.

 

Vi vil fra Siumut fremføre, at vi er vidende om at det personlige tilskud, som ydes i tilknytning til de sociale pensioner, administreres differentieret fra kommune til kommune, og at kommunalreformkommissionen har medtaget sagen i sit arbejde, med henblik på at personlige tillæg til socialpensionen kan indarbejdes i grundbeløbet, således de ældres forhold bliver mere ens, uanset i hvilken kommune de bor.

 

Ligeledes skal vi fra Siumut fremføre, at vi er vidende om, at nogle forsikringsselskaber på visse forsikrings­typer har lavere præmier i forhold til andre forsi­kringsselskaber, og bl.a. nedsætter forsikringspræmien på visse typer forsikring, når forsikringstageren fylder 50 år.

 

Vi skal derfor anmode Landsstyret om, at foretage en undersøgelse om forsikringsspørgsmål med henblik på at finde muligheder for at billiggøre pensionisternes forsikringsudgifter uden først at afvente resultatet af den igangværende levevilkårsundersøgelse.

 

Emilie Lennert, ordfører for Atassut:

Peter Grønvold Samuelsen´s forslag om at sociale pen­sioner til den årlige forsikringspræmier opnår en 50% tilskudsordning er i sig selv et godt forslag, men vækker dog en vis eftertanke. Det drejer sig jo netop om den gruppe, der ifølge de for kommunerne i den daglige forvaltning af de sociale pensioner gældende regelsæt, allerede har mulighed for at få hel eller delvis dækning af denne udgift.

 

Denne mulighed er åben, såfremt vedkommende pensionist har eget hus, og i den forbindelse har brand- og ind­boforsikring, ligesom det er muligt for lejere at få dækning til forsikringerne, såfremt de har besvær med at kunne udrede præmiebetalingerne.

 

Men desværre mener vi, at de nuværende økonomiske problemer i kommunerne også er medvirkende til, at der er flere problemer heri.

 

Idet, som det er anført af forslagsstilleren, at før­tidspensionister har vanskeligheder med at betale forsikringspræmierne.

 

Forslaget viser, at til trods for allerede eksi­sterende muligheder i lovgivningen benyttes denne mulighed slet ikke i enkelte kommuner, og vi er i udvalget vidende om dette formål efter at være blevet orien­teret derom.

 

Forsikringspræmierne skal jo normalt betales med den fulde præmie til forsikringsselskaberne, og de kan udgøre et betydeligt beløb, især for de personer sagen drejer sig om.

 

Endvidere undgår man ikke de normalt årlige mindre forhøjelser.

 

Antallet af pensionister og førtidspensionister der efter forslaget ønskes ydet en 50% tilskudsordning er ikke så få i antal.

 

Ifølge betænkningen skal de alle behandles ens, hvilket vi i Atassut og i IP er enige i. Endvidere bør man vende tilbage til forslaget på efterårssamlingen, hvor Landsstyret vil komme med en redegørelse vedrørende ældreområdet.

 

Vi kræver, at levevilkårsundersøgelsen bliver forelagt til efterårssamlingen, således at vi med et sikrere beslutningsgrundlag vil kunne færdiggøre nærværende forslag.

 

Vi vil kraftigt støtte forslagsstillerens forslag om intensivering af oplysningsarbejder overfor befolk­ningen vedrørende forsikringsområdet, og man må overfor forsikringsselskaberne kræve, at de overfor befolk­ningen i højere grad indleder oplysningsarbejder om, hvilke rettigheder den har i forbindelse med de for­skelli­ge forsikringsarter.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuiut Ataqatigiit:

På foranledning af et forslag fra Landstingsmedlem Peter Grønvold Samuelsen, har Social- og Arbejdsmar­kedsud­valget netop her for kort tid siden fremlagt deres betænkning.

 

IA er i den forbindelse helt enige i de anbefalinger, som udvalget overfor forslagsstilleren er fremkommet med, efter det jo ligeledes er nævnt, at der for tiden er en større undersøgelsen i gang omkring befolkningens levevilkår med henblik på færdiggørelse til efteråret, hvori også socialpensionisternes levevilkår vil være omfattet.

 

Dette er også i tråd med de beslutninger, Landstinget tidligere har truffet.

 

Da vi fra Landstingets side anmodede om denne under­søgelse, gjorde vi dette ud fra, at vi naturligvis derved ville få et bedre dokumenteret grundlag for fremtidige beslutninger og derved sikrer muligheden for mere retfærdige løsninger på området fremover.

 

Udover denne undersøgelse ved vi jo også, at Lands­styret allerede har lovet en ældrepolitisk redegørelse til efterårssamlingen med henblik på en mere samlet politik på området for de kommende år.

 

Netop på grund af ovennævnte forhold er det derfor IA´s opfattelse, at vi bør afvente resultaterne af disse, forinden vi vender tilbage til selve forslaget til efteråret.

 

Når dette er sagt, skal vi imidlertid fra IA´s side støtte Peter Grønvold Samuelsen i hans forslag om, at Landsstyret skal opfordres til, at indlede forhand­linger med forsikringssel­skaberne med henblik på en fælles informationskampagne i samfundet omkring for­sikrings­spørgsmål.

 

Med disse bemærkninger skal IA herved tage betænkningen fra et enigt social- og arbejdsmarkedsudvalg til efter­retning, idet vi dog samtidig skal meddele, at vi glæder os til efteråret, hvor vi vender tilbage til selve det stillede forslag.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

I AP mener vi, at det af Peter Grønvold Samuelsen fremførte forslag om, at der indføres en ordning, hvorefter der til socialpensionsmodtagere ydes 50% tilskud til deres årlige forsikrings­præmier, og at der igangsættes informationskampagne i samfundet om for­sikringsforhold, er meget godt.

 

Men i vore øjne lyder det temmelig urealistisk, vi har jo specielt i kommunernes rækker, meget at "købe tilba­ge" af serviceydelser, der er sparet væk indenfor socialpensions­modtagere, og som følge af økonomisk afmatning følger ikke alle kommuner serviceydelser op, bevidst eller ubevidst.

 

I betænkningen hæftede udvalget sig ved, at en afgræns­ning af antallet af mulige berettigede må finde sted. Derunder fremgår det yderligere, at der skønsmæssigt er

a) 800 førtidspensionister

b) 4.000 personer på 60 år eller derover.

 

For slet ikke at glemme dagen imorgen, nemlig de for­hold:

1. At antallet af pensionsmodtagere i den kommende tid bliver mere end det dobbelte - det kan vi regne med.

 

2. Forbedring at de eksisterende hjem for ældre og andre institutioner er nødvendigt.

 

3. I takt med fordobling af pensionsmodtagere bliver der behov for anlæggelse af nye hjem for ældre.

 

4. At der i fremtiden ikke kan undgås at oprette døgn­plejesystem for ældre.

 

I forbindelse med forslaget synes planerne og økonomien ikke at være afstemt, og hvis dette ikke er tilfældet betragter vi det jo som floskler.

 

På baggrund af de nævnte forhold, spørger vi i AP os selv - med de begrænsede midler, vi er i stand til at trylle frem i dag - om samfundet i fremtiden fortsat har råd til at sætte pensionsalderen på 60 år.

 

Med de få, men for os vigtige argumenter, vil vi ind­stille til Landstinget, at forslaget med de argumenter vi her har fremsat, inddrages i Landsstyreområdets ældreredegørelse til efteråret, samt at resultatet af levevilkårsundersøgelsen afventes, med henblik på at træffe afgørelser på området med større viden og sik­kerhed, som det så flot står i slutningen af betænk­ningen fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsud­valg.

 

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut:

Indledningsvis vil jeg takke partierne og Landstingets Socialudvalg, for at man har hilst mit forslag vel­kommen og arbejdet med det og kommenteret det.

 

Men jeg vil for det andet lige fremlægge mit forslag, det blev debatteret, men man har ikke hørt indholdet, der lyder som følger:

 

"I tilfælde at ildebrand ses det ofte, at de færreste har tegnet en indboforsikring. Jeg er klar over, at en forsikring er en personlig ting, og kun den enkelte har ansvaret for deres personlige forhold".

 

 

Samtidig er jeg klar over, at der stadigvæk er behov for borgerinformation om vigtigheden af at være for­sikret, det er ellers en opgave, som de enkelte for­sikringssel­skaber burde yde en større indsats for, men det er måske for forsikringsselskaberne mere inter­essant at have få men store kunder som kommuner, virk­somheder og lignende end at have mange små og ikke "givtige kunder".

 

Dette bør ændres. Landstinget bør anmode Landsstyret om at indlede forhandling med forsikringsselskaberne med henblik på en fælles informationskampagne i samfundet.

 

Jeg vil derudover foreslå, at Landsstyret anmodes om at indlede forhandling med for­sikringsselskaberne med henblik på at ydelsen på socialpensionsmodtagernes indbo- og ejendomsforsikring nedsættes med 50%.

 

Hvis dette ikke kan lade sig gøre helt eller delvist, bør Landskassen yde en årlig bevilling dertil.

 

Nærværende tanke er givet mig af pensionsmodtagere, som har fortalt mig, at de årlige præmier til indbo- og ejendoms­forsikring er blevet så store, at de er al for tunge at bære blot med en socialpensionsind­komst."

 

Ved kommentering af mit forslag må man udtale, at man primært fra AP ikke har fuldstændigt grundlag for sin kritik, idet jeg i mit forslag først og fremmest har fundet det vig­tigt, at man fra Landstinget giver Lands­styret en opgave.

 

For det første om at indlede forhandling med forsik­rings­selskaberne, således at man kan aftale nærmere omkring nedsættelse af betaling for forsikringspræmier­ne. Hvis det er tilfældet så må Landsstyret afgive en redegørelse til Landstinget.

 

Hvis man fra AP´s side har foretaget anderledes over­vejelser, skal man blot sige det. Vi skal ikke her i Landstings­arbejdet sige at vi blot kommer med nogle floskler.

 

Vi er jo mange, som vil arbejde til gavn for hele samfundet.

 

Set under et, så har man fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg ?????? og de indstillinger, som man fremkom med kan jeg gå ind for, samt at dette spørgsmål medtages til en redegørelse omkring ældreom­rådet.

 

Men jeg ser også gerne (?) at Lands­styret til den tid, allerede har indgået i en dialog med for­sikrings­sel­skaberne om­kring, hvordan man kan få afklaret dette spørgsmål.

 

Henriette Rasmussen, Landsstyremedlemmet for Social- og Arbejdsmarkedsforhold:

Først vil jeg udtale, at jeg mener, at man må følge de retningslinier der er fastsat i forordningen for Grøn­lands Landsting, og at formandskabet allerede er blevet enige om, at forslaget ikke vil blive behandlet her i salen og har henvist Peter Grønvold Samuelsen´s for­slag til Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

 

Hvis det havde været fremlagt til behandling i Lands­tinget, så skulle det behandles her. Dette er ikke tilfældet og derfor skal be­tænkningen fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkeds­udvalg omkring Peter Grønvold Samuelsen´s forslag, vurderes nøje. For så vidt angår betænkningens indstilling om, at forslaget bliver fremlagt i forbindelse med en redegørelse omkring ældreområdet til efteråret, så er jeg enig heri.

 

Selvfølgelig har vi fra Socialdirektoratet undersøgt forskellige forhold, der er gældende for de ældre, dem undersøger vi fortløbende, og vi kan til stadighed få dem undersøgt uden at afvente levevilkårsundersøgelsen, som vil blive fremlagt til efterårssamlingen.

 

Derfor, med hensyn til det som blev foreslået, vil dette blive medtaget i vores vurderinger i direktora­tet.

 

Uden yderligere kommentarer vil jeg blot afslutte vedrørende oplysningskampagnen, som blev kommenteret fra forskellige Landstingsmedlemmer, der synes at være behov for yderligere oplysnings­kampagner vedrørende forsik­rings­forhold.

 

Mødeleder:

Hvis det er, som det blev præciseret her, da mener jeg, at det som blev udtalt fra Landsstyremedlemmet fra Social- og Arbejdsmarkedsforhold, må jeg også støtte som mødeleder.

 

Det er ikke kutyme, at Landstingsmedlemmernes forslag videresendes til udvalgsbehandling, og at det bliver fremlagt.

 

Selvfølgelig hvis man er utilfreds med udvalgets arbej­de, så kan forslagsstillerne kommentere det og ved brug at denne mulighed så gjorde forslagsstilleren det samme, men der er ikke flere, som har bedt om ordet.

 

Flertallet af partierne har ifølge det, som jeg kan fornemme, nemlig partiet Atassut, IA og AP ønsket at man vender tilbage til forslaget til efterårssamlingen.

 

Jeg er lidt bange for, at det som der blev fremsat fra Siumut, nemlig at man uden at afvente undersøgelsens resultat til efteråret, men allerede nu får undersøgt mulig­heder for at billiggøre pensionisternes forsik­ringsud­gifter, og det er en opgave for Landsstyret.

 

Jeg mener også, at dette blev korrekt besvaret af Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggende, og derfor har jeg forstået at partierne i enighed til efterårs­samlingen vil vende tilbage til Peter Grønvold Samuel­sen´s forslag.

 

Det er så levevilkårsundersøgelsen og resultat deraf man vil afvente, og dermed er vi færdige med vores dags­ordens punkter for i dag.

 

Til Landstingets mandagssamling er der 5. dagsordens­punkter.

 

Punktet sluttet.