Den 09. Juni 1995

 

 

 

Dagsordenens punkt 3

(Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.)

 

Knud Sørensen, Ordfører for Atassut:


Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. I.h.t. Landstingslov nr. 11 af 20. Oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret ' 23 stk. 2, skal Finanslo­ven for 1996 være endelig vedtaget senest den 1. November 1995. Formandsskabet skal på den baggrund indstille, at næste ordinære samling i denne valgperiode indledes fredag den 29. September 1995. Formandsska­bet skal henlede opmærksomheden på forretningsordnens frister for indlevering af forslag til behandling i Landstinget. Såfremt Landstinget kan godkende den foreslåede dato, medfører dette, at fristen for indsendelse af medlemsforslag bliver 29. Juli 1995 jvf. ' 30 stk. 2 samt at fristen for indsendelse af Landsstyreforslag bliver 29. August jvf. ' 30 stk. 2. Med disse bemærkninger, skal Formandsskabet i.h.t. Landstingslov om Landstinget og Landsstyret ' 9 stk. 4 og Landstingets forretningsorden ' 28 stk. 3 overlade afgørelsen til Landstingets medlemmer.

 

Jonathan Motzfeldt, Ordfører for Siumut:

I.h.t. ' 9, alså det, der er foreslået her, foreslået datoindhold til loven, går vi ind for, og således kan godkende indleveringsfristens datoer, 29. Septem­ber.

 

Siverth K. Heilmann, Ordfører for Atassut:

Det forslag, der bliver fremsat fra Landstingets Formandsskab går vi ind for fra Atassut, og ligeledes m.h.t. de foreslåede indleveringsdato, går vi ind for.

 

Johan Lund Olsen, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:


Tak. M.h.t. Formandsskabets forslag, at efterårssamlingen starter den 29. September 1995, går vi ind for, men det, der skete i dagsordnen lige før, kan vi ikke acceptere sådan uden videre og da vores forespørgsel overhovedet ikke blev besvaret og da vi her besluttede og godkendte, at næste samling starter den 29. September 1995, skal vi fra Inuit Ataqatigiit endnu engang anmode om, at den henvisning, der er sket til dagsordens punkt forslag 28, det er forslag om etablering af et Rigsråd gældende for Rigsfællesskabet Danmark, Grønland og Færøerne, at den bliver optaget til dagsordnen til efterårssamlingen. Da den ellers er blevet optaget til dagsordnen, men er ikke medtaget fra Formandsskabet, og derfor bør den jo også behandlet af Landstinget i.h.t. de gældende bestemmelser.

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

M.h.t. fastsættelse af tidspunktet for næste samling, går vi fra Akulliit Partiiat ind for og i den forbindelse går vi også ind for indleveringsfristerne. Forinden næste samling vil vi også sige tak for den samling, der er foregået, og vi glæder os allerede til næste samling.

 

Anthon Frederiksen, Ordfører for Kandidatforbundet:

Formandsskabets forslag om fastsættelse af tidspunkt for næste samling, går jeg ind for. I.h.t. forretningsordnen står der selvfølgelig allerede indleverings­tidspunktsfrister, disse går jeg selvfølgelig også ind for.

 

Knud Sørensen, Landstingsformand, Ordfører for Atassut:

Ud fra partiernes ordførere er det klart, at efterårssamlingen starter den 29. September 1995, og at vores forslag blev godkendt af alle, skal jeg på vegne af Formandsskabet takke for. M.h.t. Johan Lund Olsens bemærkninger, skal jeg udtale, at det selvfølgelig er beklageligt, hvis man ikke har medtaget dette punkt, men vil foreslå, at Johan Lund Olsen igen erindrer denne sag overfor Formandsskabet, og så skal vi prøve på at få det placeret fra Formandsskabets side.

 

Jonathan Motzfeldt, Ordfører for Siumut:


Vores formand Otto Steenholdt, m.h.t. behandling af denne sag, har han ikke deltaget i denne sag, fordi har var til møde i Danmark. Den har været fremsagt, efterlyst ikke til Formandsskabet, men til Udvalgets Sekretariat. Vi diskuterede den og behandlede den og sagen stoppede, da udvalget ikke kunne fremkomme med forslag. Men man har genanmodet om, at det, der ikke har fungeret, den kutyme, at Rigsmøder, der er foregået, at disse overvejes påny, hvordan disse kan bruges. Det kan undersøges af Landsstyret, om hvordan, man kan bruge disse. M.h.t. Rigsrådet er der ikke blevet fremført noget fra Landsstyrets side, derfor har man blot behandlet Johan Lund Olsens forslag og derfor har man returneret forslaget således, at ... Jeg har i udvalgets Sekretariat undersøgt, hvilke muligheder der er og hvordan udformningen skal være i Rigsrådet. Det har vi anmodet om fra udvalgets Sekretariat til Landsstyret. I sagen står der således. 

 

Lars Emil Johansen, Ordfører for Siumut:

Jeg undskylder, at det er et spørgsmål, der ikke vedrører fastsættelse af tidspunkt for næste samling. Jeg vil lige fremkomme med en orientering. Vi har hørt både konservative folkepartier og Inuit Ataqatigiit vil komme med et tilsvarende forslag. Selvfølgelig kan vi fra Landsstyrets side ikke blande os i det, men jeg kan udtale, at denne sag har været debatteret for længe siden mellem den Danske Regering og Grønlands Landsstyre, og man har en skriftlig kontrakt med Statsministeren omkring dette, og den vil nok blive taget op på næste møde fra Landsstyrets side.

 

Johan Lund Olsen, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:


Da jeg allerede er vidende om alt det, der er blevet nævnt, også fordi Landsstyret har overvejelser omkring nedsættelse af Rigsråd eller vil fremkomme med forslag, men også fordi det Konservative Folketing jo flere gange har nævnt, at de vil fremkomme med lignende forslag, også da Dr. J. Frederik Harhoff har fremsat lignende forslag, og disse 3 forslag har allesammen tilknytning og er af stor betydning for både det Grønlandske og Færøske samfund, på den baggrund har jeg fremsat forslag til Landstings­samlingen her, da Landstinget i princippet tager beslutning om de 3 forslag. Og jeg har forstået det således, at da mødet skulle starte her til foråret, kan jeg se i henvisningslisten, at det er blevet henvist til udvalgets behandling, nemlig at Formandsskabet har anvendt sagen til Forfatningsudvalget, men jeg ved ikke, af hvilken grund ikke har været behandlet. Derfor vil vi blot anmode om, at vi til efterårssamlingen vender tilbage til dette spørgsmål. Og jeg har forstået, at Landsstyret vil fremkomme med forslag, så må de også fremkomme med vores forslag. Vi efterlyser de konservative folkeparti's forslag, fordi de har anmeldt sådan nogle lignende forslag.

Jeg mener at det må tages med som vurdering her. Så må man også få nævnte forslag i hænde inden efterårssamlingen.

 

Knud Sørensen, Landstingsformand.

 

Ja, den vi snakker om, det er fastsættelse af tidspunkt for næste samling, og den er færdig nu.

Andre dagsordenspunkter, der vil blive fremsendt til mødet, og derfor vil jeg gerne anmode formanden, at iht. ' 24, det der står omkring mødeledelse.

'24: Mødelederen, eller et medlem kan foreslå, at forhandlingen afsluttes, og at landstinget træffer afgørelse herom, uden videre drøftelse. Derfor vil vil jeg gerne anmode formanden, at hun får stoppet debatten her.

 

Ruth Heilmann, mødeleder.

 

Således er dagsordens punkt 3 færdigbehandlet. Det blev besluttet, at næste samling, efterårssamlingen, sker den 29. september 1995.

 

 

Punktet slut.