Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 26. maj 1995 kl. 13.00.

 

Dagsordenens punkt 10.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomst­skat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske anliggender og Boliger)

1. behandling.

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

Mødet er åbnet. Vi har kun et punkt på dagsordenen for i dag, men forinden vi går over til dagsordenen skal jeg udtale, at landstingsmedlem Kuupik Kleist har meddelt forfald for dagene fra den 7. til 9. juni på grund af deltagelse i KANUKOKA's erhvervskonference. Godkendelse af forfald regu­leres i forretningsordenens ' 17 og denne paragraf har følgende ordlyd:"Et landstingsmedlem giver meddelelse til landstingsformanden, såfremt med­lemmet er midlertidig forhindret i at møde i landstinget. Landstinget afgør, hvad der er lovligt forfald. Deltagelse i møder i folketin­get er dog altid forfald." Formandskabet skal indstille i henhold til førnævn­te bestemmelse, at landstingsmedlemmet tager anmodningen til efterret­ning forinden, der tages skridt til at indkalde Kuupik Kleist's første supple­ant ..... Er der nogen der er imod? Det er der ikke.

 

Så kommer vi til dagsordenspunktet for i dag, og det er punkt 10, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat, og det vil blive forelagt af landsstyremedlemmet for Økonomiske anliggender og Boli­ger, Daniel Skifte.

 


Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske anliggender og Boliger:


På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om æn­dring af landstingslov om indkomstskat.

 

Lovforslaget omfatter ændringer af reglerne om beskatning af pensions­ordninger. Den direkte anledning til lovforslaget er, at der er opstået utilsigtede spekulations­muligheder i forbindelse med oprettelse af fra­dragsberettigede pensionsordninger samt i indskud på kapitallivsforsik­ringer.

 

Lovforslagets hovedformål er:

 

1. at fjerne muligheden for at spekulere i at oprette fradragsberettigede pensions­ordninger, der senere kan hæves helt uden beskatning,

 

2. at indføre et værn mod skattebetinget kapitalflugt, og

 

3. at modernisere og tydeliggøre reglerne om beskatning af pensionsord­ninger.

 

Jeg skal herefter kort omtale de enkelte ændringer og begrundelserne herfor, idet jeg i øvrigt skal henvise til lovforslagets bemærkninger, hvor ændringerne er de­taljeret beskrevet.

 

Indledningsvis skal jeg bemærke, at vores regler om beskatning af pensions­ord­ning­er og forsikringer er tæt knyttet sammen med de danske regler på området. Dette skyldes, at der endnu ikke er oprettet grønlands­ke pensions­kasser og for­sikringsselskaber. I prak­sis foregår det i dag på den måde, at stort set alle pensi­ons­ordninger etableres i det danske system, hvorefter beskatningen afhænger af, hvor og hvornår pensi­o­nen udbeta­les. Beskatningen deles så at sige imellem Grønland og Danmark bl.a. gennem en indgået aftale.


Efter de danske pensionsbeskatningsregler er det muligt at oprette livs­forsikring­er, som ikke er omfattet af afgift eller indkomstskat ved gen­køb - d.v.s. ophævelse i utide. Dette regelsæt kan bruges til at oprette en livsforsikring, som opfyl­der be­tingelserne for fradragsret i Grønland, men som samtidig er skatte- og af­gifts­fri, hvis den ophæves eller genkøbes efter indkomstårets udløb. Dette er ikke i over­ensstemmelse med formålet for reglerne om fradrag for pensionsordninger, hvor­for lands­styret foreslår at æn­dre landstingslov om ind­komstskat, således at disse ordninger ikke længere kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

 

Der er allerede tegnet en del livsforsikringer, der kunne ophæves uden afgift eller skat. Landsstyret foreslår derfor at beskatte disse ordninger, så­fremt de op­hæves i utide. Endvidere foreslås det at beskatte værdien af ordninger­ne ved ophør af skat­tepligt. På denne måde sikres det, at der sker genbeskatning af de foretagne fra­drag. Der foreslås dog overgangs­ordninger, således at virkninger­ne af ændrin­ger­ne lempes for allerede indgåede ord­ninger.

 

Endvidere foreslås det, at indføre beskatning af afkastet af ikke fradrags­berettige­de kapitallivsforsikringer. Baggrunden for dette er den udvikling, der er sket på forsikringsområdet. Der udbydes således kapitallivsforsik­ringer, hvor forsikrings­elementet er minimalt, mens der er et meget stort opsparingselement. Da ordnin­ger­ne kun oprettes for at anbringe midler uden for beskatning, fore­slås det at gøre afkastet af ordningerne skatte­plig­tige. Almindelige livsforsikringer - risikoforsik­rin­ger - berøres ikke af ændringen.

 


Pensionsbeskatningsreglerne i landstingslov om indkomstskat er ændret flere gan­ge siden 1979. Der er dog ikke foretaget gennemgribende æn­dringer. For at tyde­liggøre og præcisere reglerne, foreslås det samtidig at modernisere lovens regler om pen­sionsbeskatning. Der er reelt ikke tale om væsentlige ændringer af regler­ne, men ale­ne en tydeliggørelse af lovens indhold baseret på den praksis, der har udviklet sig siden 1979.

 

Endvidere foreslås der indført oplysningspligt på arbejdsgivernes indbe­talinger til pensionsordninger af statistiske og kontrolmæssige hensyn.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forsla­get til lands­tingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til Lands­tingets vel­villige behandling og, efter behandling i skatteudvalget, overgang til 2. behand­ling.

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

Fra Siumut kan vi støtte det af landsstyret fremlagte forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Det har altid været Siumuts holdning, at skatteloven løbende skal justeres, således at vi hele tiden sikrer os, at vores indkomstgrundlag ikke for­mindskes via spekulative fiduser.

 

Det er derfor klart uacceptabelt, at der i dag investeres i livsforsik­ringsordninger, hvis formål ikke er at sikre den enkelte økonomisk i alderdommen, men alene at sikre den enkeltes fradrag, hvorefter ordnin­gen genkøbes uden at der sker beskatning. En sådan fradagsmaskine vil Siumut ikke acceptere.

 

Det er også uacceptabelt at man ved at placere sin formue i en kapitalfor­sikring i et udenlandsk livsforsikringsselskab, kan opnå permanent skatte­fritagelse for formueafkastet af den indskudte kapital. Dette må stoppes, også fordi det formodentlig allerede idag vil kunne betale sig at lånefi­nansiere sådanne ordninger.

 


Siumut finder det godt, at reglerne for fradragsberettigede pensions- og forsikringsordninger præciseres og tydeliggøres samt at ægtefæller frit kan vælge, hvorledes de vil sammensætte deres pensionsordninger indenfor 15% begrænsningen af deres samlede lønindtægt.

 

Siumut har tillige bemærket sig, at lovforslaget tager hensyn til de grøn­landske pensionskasser, som stadig er i en opstartsfase.

 

Endelig har Siumut bemærket sig, at forslaget opererer med overgangsord­ninger, så de, der har tegnet egentlige pensionsordninger, ikke kommer i klemme.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut anbefale, at lovforslaget behand­les i skatteudvalget forinden det går over til anden behandling.

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:

Vi skal fra Atassut udtrykke vores tilfredshed med tiltaget, som lands­styremedlemmet for økonomiske anliggender på vegne af landsstyret har taget, for at ændre landstingsloven om indkomstskat, der omfatter ændrin­ger af reglerne om beskatning af pensionsordninger.

 

Atassut bemærker, at pensionsbeskatningsreglerne i landstingsloven om indkomstskat er ændret flere gange siden 1979 uden gennemgribende ændrin­ger. Derfor finder Atassut det vigtigt at reglerne tydeliggøres og præci­seres.

 

Atassut bemærker endvidere, at lovforslaget ikke berører de almindelige pensionsordninger, men at lovændringsforslaget vil stoppe de huller i beskatningsreglerne for at undgå kapitalflugt.

 


Med disse bemærkninger tiltræder Atassut forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat og at det behandles i skatteudval­get inden det overgår til anden behandling.

 

Lars Sørensen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Eftersom dette forslag til ændring af den hidtidige gældende lovgivning på området stik imod de oprindelige formål nu er blevet genstand for util­sigtede spekulationsmuligheder, og derfor må ændres for at stoppe spekula­tion, og da det iøvrigt af bemærkninger til selve ændringsforslaget er godt underbygget samt grundigt forberedt, skal Inuit Ataqatigiit ikke belemre tinget med større bemærkninger.

 

Og med disse ganske korte bemærkninger skal jeg herved udtale, at vi kan gå ind for de ændringsforslag, der er blevet fremlagt, samtidig med at vi også finder at der intet er til hinder for at sagen inden overgang til anden behandling henvises til behandling i skatteudvalget også.

 

Karl Lyberth, ordfører for Akulliit Partiiat:

Efter ændring af regler for pensionsbeskatning i Danmark tråde i kraft i 1992, var der mange i Grønland som benyttede sig af forsikringsselska­bernes tilbud, eller misbrugte forsikringsskabernes tilbud, og derved af den skatte- og afgiftsfrie forsikring sparede mange penge, som i stedet kunne være anvendt som fradragspligtige indtægter i Grønland.

 

Ifølge loven, som trådte i kraft i 1992 i Danmark, kan personer hjemmeboen­de i Grønland tegne livsforsikringer i Danmark, der løbende kan udbetales til personen, uden at der skal betales indkomstskat eller renteafgift. Ligeledes kan ordningen efterfølgende hæves i utide som en sumudbetaling, selvom dette ikke kan lade sig gøre i Danmark.

 


Man kan ikke lade være med at undre sig over, at den danske regering lader sådanne forskelle bestå indenfor det danske rige, og vi mener fra Akulliit Partiiat, at denne forskel bør påpeges overfor den danske regering og kræve, at fremtidige love eller ændringer af samme, der også omfatter Grønland, meddeles pågældende direktorat herhjemme. Vi vil i samme an­ledning anmode de offentlige kontorer, både i Danmark og Grønland, om i fremtiden at arbejde tættere og bedre sammen og derved undgå, at der indenfor det danske rige i fremtiden opstår sådanne forskelligeheder.

 

Landsstyrets forslag går til dels ud på, at fradragsretten for indbeta­linger til ovennævnte livsforsikringer ophæves med virkning allerede fra og med lovforslagets fremsættelse. Et af forslagene går ud på, at genkøbsvær­dien af ordningerne indkomstbeskattes. Ved dette forslag vil man fjerne mulig­heden for at spekulere i at oprette fradragsberettigede pensions­ordninger samt at fjerne muligheden for skattebetinget kapitalflugt. Desuden foreslås det at modernisere og tydeliggøre reglerne om beskatning af pensionsord­ninger.

 

I Akulliit Partiiat er vi enige i det fremlagte forslag, som har til sigte at imødegå de opståede problemer, som opstod, da det danske folketing i 1992 lavede ændringer af de danske pensionsbeskatningsregler i 1992, idet vi har bemærket, at de almindelige livsforsikringer, risikoforsikringer, ikke berøres af ændringen.

 

Med disse bemærkninger til det fremlagte forslag og med håb om, at ændrin­gerne vil rette op på de opståede problemer, tilslutter vi os lands­styrets ændringsforslag. Samtidig er vi også taknemmelige for, at ændrin­gerne sker inden problemets omfang bliver større.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:


Fra Kandidatforbundets side finder vi det vigtigt, at borgerne her i landet ikke skal føres ud i manglende eller for samfundet uhensigtsmæssig lov­givning, og det er netop formålet med nærværende forslag. Og det er netop i vor egen interesse, at vi har en for landet hensigtsmæssig lovgiv­ning.

 

Som følge af udviklingen vil det til hver en tid være nødvendigt med en regulering og tilpasning af love, forordninger og andre regelsæt til forhol­dene.

 

Jeg er glad for at man ved ændring af den pågældende lov vil udelukke spekulationsmuligheder, og at man vil dæmme op for muligheden for kapital­flugt gennem fradragsberettigede pensionsordninger og livsforsikrin­ger ved lovens gennemførelse, da denne flugt har været af stort omfang hidtil, og at man sikrer klarere regler for beskatning af pensionsordninger gennem loven.

 

Fra Kandidatforbundets side finder jeg det rigtigt, at man ved lovens gennemførelse vil sikre, at man ikke misbruger skattelovgivningen gennem livsforsikringer, der bliver ophævet i utide.

 

Jeg finder det betryggende, at almindelige livsforsikringer vil kunne opret­holdes, således som det er tilfældet i dag.

 

I forslagets ' 17 b, stk. 1, nr. 3 er det anført, at alderspension tidligts vil kunne udbetales ved det fyldte 60. år, men man har ikke nævnte mulig­hederne for førtidspension. Det er ønskeligt, at dette bliver uddybet med yderligere oplysninger om dette forhold.

 


I ovennævnte paragrafs stk. 1, nr. 4 er det fastsat, at løbetiden for overle­vende eller fraskilt ægtefælle skal være mindst på 10 år. I denne forbindel­se er det ønskeligt, at man undersøger, hvilke bestemmelser ægteskabs­loven har om ophør af udbetaling af pension, da pensionen til den overle­vende ægtefælle ikke længere vil kunne udbetales til vedkommende, uanset om der er forløbet 10 år, såfremt ægtefællen har indgået et nyt ægteskab.

 

Endvidere skal jeg anføre, at jeg savner teksten eller ordlyden af de love eller forordninger, der skal ændres, da disse ikke medtages i lovforslage­ne, og der i ændringsforslagene kun anføres dét, der skulle ændres ved lov- eller forordningsforslagene, og at vi så bare tiltræder ændringsforsla­gene uden at have set ordlyden af de hidtil gældende bestemmelser.

 

Med disse påpegelser vil jeg henstille, at forslaget om landstingslov om ændrings af landstingslov om indkomstskat går til behandling i skatteudval­get.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske anliggender og Boliger:

Først skal jeg på vegne af landsstyret takke for partiernes tilslutning til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskatteloven, og jeg vil også samtidig benytte lejligheden, at takke for den blev godt modtaget af samtlige partier.

 

Nu skal jeg lige kommentere Akulliit Partiiats og Kandidatforbundets bemærkninger. Akulliit Partiiat bl.a. ønsker at man påpeger dette overfor den danske regering og på baggrund heraf skal jeg udtale, at samarbej­det, som det nuværende og det tidligere landsstyre har haft, er et godt samarbejde, og derfor med hensyn til gensidig orientering og med hensyn til lovgivning på den ene og på den anden side om hvilke konsekven­ser det vil have, så har vi altid haft en dialog, og den fortsætter, og derfor vil den danske skatteminister besøge landet her til sommer, og derfor vil jeg blot sige, at der stadigvæk er samarbejde og dialog i gang, både med det nuværende og tidligere landsstyre, men det er noget som skatteudvalget skal diskutere.

 


Og med hensyn til Kandidatforbundet skal jeg bemærke, at omkring tyde­liggørelse af teksten vil jeg blot henvise til behandling i skatteudvalget, og disse vil samtidig med behandling af sagen, komme med nogen besvarel­ser og tydeliggørelser, men med hensyn til det andet, nemlig at man ikke medtager hele loven ved ændringsforslaget, skal jeg udtale, at hvis man ønsker dette, så kan hvem som helst, rette henvendelse til mig­ og til skattedirektoratet, der så vil undersøge dette. Vi  er åbne for allesammen og det er sådan jeg besvarer dette, og det er jo vores forpligtelse med hensyn til spørgsmål eller andre ting, man ønsker, at vi er meget åbne og give dem svar til spørgeren.

 

Med disse bemærkninger vil jeg med hensyn til ændringsforslagene af ind­komstskatten, udtale, at viderebearbejdning af forslaget vil foregå i skat­teudvalget og efter behandling dér, så vil det blive forelagt til anden behandling her i salen.

 

Jeg takker for at en så velvillig og positiv tilkendegivelse af forslagets første behandling.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

Ja, og således er det ene dagsordenspunkt færdig, nemlig punkt 10, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat og dette punkt vil forinden anden behandling blive behandlet i skatteudvalget.

 

Ja, og således er vi igennem vores dagsorden for idag.

 

Mandag den 29. maj har to dagsordenspunkter, nemlig punkt 16, forslag til landstingslov om anlæg af flypladser, landingspladser og punkt 32, be­tænkning afgivet af social- og arbejdsmarkedsudvalget, det vil sige den ene betænkning.

 


Og med hensyn til udvalgsmøder vil jeg blot henvise til det skriftligt omdel­te og således er mødet slut for i dag.

 

Punktet slut.