Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 11-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 23. maj 1995

 

Dagsordenens punkt 11.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske anliggen­der og boliger:

 

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om æn­dring af landstingslov om lotteri­afgift.

 

Som det fremgår af forslaget søges der etableret mere praktiske anmeldel­ses- og indbetalings­regler for lotteri­afgift ved veksling af gevinster vundet på "en­armede tyveknægte". I slutningen af 1994 blev veks­lingerne i et vist om­fang legaliseret, og det blev samtidig bestemt, at vekslingerne skulle være om­fat­tet af den eksi­ste­rende lotteriafgiftslov.

 

Indtil videre har dette system virket efter hensigten. Jeg mener dog, at er­hvervs­­livets byrder bør lettes i det om­fang andre væ­sentlige hensyn ikke til­si­de­sættes. Jeg har derfor stor forståelse for, når automatspilsbranchen på bag­grund af de nu indhøstede erfaringer har fremsat ønske om, at lotteriaf­giftsloven i højere grad tilpasses branchens særlige forhold. Afgiftsanmel­delserne bli­ver f.eks. meget omfangsrige pga. de mange daglige veks­linger, som også tit ved­rører beløb under den afgifts­pligtige grænse.

 


Der har været ført administrative drøftelser med de berørte interesseorgani­sati­oner, og det fremlagte konkrete forslag ­er således i overensstemmelse med in­ter­esseorganisationernes øn­­sker­.

 

Ved som foreslået at ændre pligten til at anmelde de enkelte præ­­­­­­mie­summer til kun at skulle ske summarisk, tilgodeses ønsket om en mere smidig admi­ni­stra­tion­.

 

Den foreslåede udskydelse af fristen for indsendelse af anmeldelse og for afgif­ter­nes afregning fra hver 14. dag til hvert kvartal, har ligeledes bag­grund i øn­sket om administrative forenklinger.­

 

Kontrolmæssigt findes den foreslåede omlægning endelig at være fuldt ud lige så forsvarlig, som de nuværende regler. Anmelderen vil eksempelvis med sin underskrift stadig indestå for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

 

Jeg skal i denne forbindelse i øvrigt gøre opmærksom på, at landsstyret nøje føl­­­ger udviklingen på dette netop legaliserede område, således at reglerne i vi­dest mulige omfang tilgodeser såvel erhvervslivets forhold som eventuelle for­brugerhensyn inden for ram­merne af regler­nes intentioner.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift til landstingets be­handling, og efter behandling i skatteudvalget, dets overgang til 2. be­handling. Tak.

 

Mikael Petersen, Siumut ordfører.


Fra Siumut kan vi støtte det af landsstyret fremlagte forslag til ændring af landstingslov om lotteriafgift. Uden iøvrigt at gå i detaljer finder Siumut det rigtigt af landsstyret at forslå mere praktiske anmeldelses- og indbetalingsfrister for lotteriafgift ved veksling af gevinster på "enarmede tyveknægte", når såvel auto­matspilsbranchen som administrationen er enige herom.

Med disse bemærkninger skal vi fra siumut anbefale, at lovforslaget behandles af skatteudvalget inden 2. behandlingen.

 

Sivert K. Heilmann, Atassut ordfører.

Jeg kommer som ordfører for de "enarmede tyveknægte" fra Atassuts side til 1. behandlingen af forslag til ændring af lands­tingsloven om lotteriafgift af landstyremedlemmet for økonomiske anliggender, som Atassut er tilfreds med.

Det har altid været Atassuts politik vedr. lotteriaf­gifter, at anmeldelses- og indbetalingsregler og proce­dure og behandling skal være enkle og klare for befolk­ningen. Med disse korte bemærkninger tilslutter Atassut sig til at sende forslaget til 2. behandlingen.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit ordfører.

Vi vil ikke kalde dem for "tyveknægte", vi vil hellere kalde dem for "banditter". Eftersom man med dette foreslag sigter på at ettablere mere praktiske an­meldelses- og indbetalingsregler for såvidt angår lotteriafgift ved veksling af gevinster vundet på "enarmede tyveknægte", kan Inuit Ataqatigiit blot stille sig tilfreds med foreslaget, der især vil medføre admini­strative for­enklinger for ejerne af disse spillemaski­ner. Med disse ganske korte bemærkninger, og da vi ikke føler trang til at stille os på bagbenene over dette foreslag, skal Inuit Ataqatigiit også indstille, at forslaget overgår til 2. behandlingen.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiat ordfører.


Akulliit Partiat støtter ændringsforslaget, idet der søges etableret mere praktiske anmeldelses- og indbe­talingsregler for lotteriafgift ved veksling af gevin­ster vundet på "enarmede tyveknægte", og da vi jo også støtter lettelser for erhvervslivet, så godt vi kan til bedste for samfundet. Vi støtter det, da det vil være en kontrolmæssig smidiggørelse af det bestående system. Vi indstiller således, at ændringsforslaget går til skat­teudvalget inden 2. behandlingen af landstinget.

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet.

På Kandidatforbundets vegne har jeg svært ved at accep­tere forslaget om kvartalsvis indberetninger efter forslagets ' 3, stk. 2 af følgende årsager.

For det første, jeg er ikke tryg ved det alt for lange tidsmellemrum mellem de dermed pålagte indberetninger, og for det andet om indberetninger om skatter m.h.t. andre erhverv gælder f.eks. for taxaer månedlige indbe­retninger inden den 20. i den følgende måned, og det vil derfor være på sin plads, at man så vidt muligt har ensartede indberetningsforpligtelser. Jeg vil derfor indstille til skatteudvalget, at skatteindberetningerne skal indsendes månedligt, således at indberetningerne skal være  skattemyndighederne i hænde inden den 20. i den efterføl­gende måned.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske anliggen­der og boliger:

 

Jed skal på landsstyrets vegne takke for den korte opbakning for forslaget.


Med hensyn til Kandidatforbundets bemærkning, mener jeg, at skatteudvalget vil kommentere den i forbindelse med dets behandling af forslaget. Med disse korte bemærknin­ger vil jeg herfra denne talerstol anbefale, at de bemærkninger der er kommet her bliver behandlet i skatteudvalget, og jeg takker for  opbakningen for forslaget.

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Således er punkt 11. om ændring af landstingslov om lotteriafgift færdig, og inden den går over til 2. behandling, bliver den behandlet i skatteudvalget. Vi går til punkt 13.