Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 9. juni 1995.

 

 

 

Dagsordenens punkt 28.

 

 

 

Betænkning afgivet af forfatningsudvalget.

 

 

(Udvalgets formand)

 

 

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

 

Og vi er så nået til dagsordenspunkt 28, betænkning afgivet af forfatnings­udvalget. Denne betænkning vil blive forelagt af udvalgets formand, Otto Steenholdt.

 

 

 

Otto Steenholdt, Atassut, formand for forfatningsudvalget:

 

 

Jeg regner med at det omdelte ret lange indlæg er blevet læst af samtlige landstingsmedlemmer, om det, der blev foreslået fra Karl Lyberth omkring, at hvis man skal have en smidig ar­bejdsgang i landstinget, såskal samtlige partier være medlemsrepræsenteret i finansudvalget, da man ved et sådant medlemsskab vil bevirke, at man undgår misforståelser og dette vil også bevirke, at samtlige lands­tingsmedlemmer kan følge med i samfundsøkono­mien.


 

 

 

Udvalget har behandlet dette og har anført hvilke muligheder der findes i forhold til forretningsordenen.

 

 

 

Og til sidst konkluderer udvalget og og jeg citerer: "Afslutningsvis skal udvalget anbefale vedrørende spørgs­målet om at udpege tilforordnede til finansudvalget,så kan Landstinget  f.eks. træffe beslutning herom i forbindelse med udpegning af medlemmer til finansudvalget. Det vil sige, der er ingen formel hindring for, at andre medlemmer af landstinget bliver tilforordnet finansudvalget, og eftersom alt udvalgsarbejde foregår bag lukkede døre, finder udvalget det betænkeligt, at udvide medlemsantallet i udvalgene, idet der er stor risiko for, at den politiske debat flyttes fra landstingssalen til de enkelte udvalg. Endvi­dere vil udvalgsarbejdet blive vanskeliggjort på grund af udvalgenes størrelse, såfremt samtlige partier og enkeltkandidater skal sikres en form for medlemsskab af udvalget. Udvalget finder anledning til at påpege, at små partier kan opnå repræsentation i landstingsudvalg, såfremt de indgår valgforbund med andre partier, således at de opnår repræsentation i et eller flere udvalg."

 

 

 

Og medlemmerne af dette udvalg er Jonathan Motzfeldt og Niels Maataaq fra Siumut, Anders Nilsson og Otto Steenholdt fra Atassut og endelig Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit.

 

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 

 


Med hensyn til Hr. landstingsmedlem Karl Lyberths forslag om at samtlige partier i landstinget repræsenteres i finansudvalget, skal vi fra Siumut meddele, at vi ikke kan gå ind for forslaget på trods af en klar beskrivel­se af argumenter for forslaget.

 

 

 

Vi fastholder i Siumut principperne om fordeling af udvalgsposter, nemlig at udvalgsposter besættes forholdsvis efter det antal medlemmer et parti har i landstinget eller efter det antal medlemmer en gruppe landstingsmedlem­mer og partier, der har indgået et samarbejde, har tilsammen.

 

 

 

Vi støtter heller ikke overvejelserne om at der kan udpeges tilforordnede medlemmer til finansudvalget, da man vil komme udenom førnævnte princip og vi tilslutter os ligeledes forfatningsudvalgets argumentation om, at den politiske debat flyttes fra landstingssalen til de enkelte udvalg.

 

 

 

Med disse bemærkninger tager vi betænkning afgivet af forfatningsudvalget til efterretning og tilslutter os ikke Hr. Karl Lyberths forslag og vil stemme for forslaget i forbindelse med anden og tredje behandlingen.

 

 

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

 

 

Fra Atassut vil man også gå ind for udvalgets betænkning og minde om, at min forespørgsel, der har været her, at vi har besvaret forespørgslen venligt, således at man ikke kan tilforordne nogen udefra.

 

 


Det lyder lidt mærkeligt, fordi finansudvalget behandler sager, der foregår for lukkede døre. Et udvalg, der som det vigtigste, behandler spørgsmål om midler til forskellige formål og som skal komme med indstillinger til landstin­get, kan ikke have nogle tilforordnede medlemmer. Så længe vi har de regler vi har i dag, kan vi fra Atassuts side ikke støtte forslaget. De gældende regler skal følges i forbindelse med finansudvalgets sammensætning.

 

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

 

Landstingsmedlem Karl Lyberth har på vegne af Akulliit Partiiat til denne samling stillet som forslag, at landstinget giver sin mening til kende omkring muligheden for at samtlige partier repræsenteres i finansudvalget.

 

 

 

Det, der i denne sag peges på, er at det skal være muligt for de mindste partier at blive repræsenteret med tilforordnede medlemmer.

 

 

 

Inuit Ataqatigiit har med interesse set på, om dette som foreslået vil være muligt, og har herudover været med til at udarbejde denne betænkning herom fra forfatningsudvalget.

 

 

 


Eftersom forfatningsudvalget i sin behandling af forslaget har fremkommet med en begrundelse, der, set med vore øjne, er rigtigt, skal Inuit Ataqati­giit hermed meddele, at vi ikke er enige i det stillede forslag, hvorfor vi uden en lang tale blot skal sige, at vi også finder det ønskeligt, at dette spørgsmål også tages op i den kommission vi har fået etableret omkring en revision af landstingets arbejdsform.

 

 

 

I den forbindelse skal vi dog sige, at vi finder det vigtigt og væsentligt, at vi skal passe på med ikke at flytte den politiske debat fra landstings­salen til de enkelte udvalg ved at fremme det fremlagte forslag, hvorfor det vil være nødvendigt også med grundige overvejelser.

 

 

 

Med disse bemærkninger tilslutter Inuit Ataqatigiit sig forfatningsud­valgets svarnotat til Hr. landstingsmedlem Karl Lyberths stillede forslag.

 

 

 

Efter at have sagt dette skal vi ikke fra Inuit Ataqatigiit undlade at bemærke, at vi finder det ærgerligt, at undertegnedes forslag på vegne af Inuit Ataqatigiit omkring oprettelse af et særligt rigsråd indenfor rigs­fællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne, på grund af mærkelige omstæn­digheder, alligevel ikke er kommet til behandling, eftersom for­mandskabet i sin oprindelige henvisningsliste omkring hvilke forslag, der skal behandles hvor og hvorledes, havde henvist forslaget til behandling under dagsordens­punkt nr. 28.

 

 

 


Der har derfor i forfatningsudvalget været en del tvivl om, hvorvidt dette forslag overhovedet skulle behandles, hvilket er anledningen til at dette alligevel ikke er sket som oprindelig forudsat. På baggrund heraf, og da det stillede forslag helt absolut kræver landstingets stillingtagen, eftersom det også forlyder, at Det Konservative Folkeparti i det danske folketing, inden dette gik på sommerferie, har varslet at fremkomme med et lignende forslag til efteråret, skal Inuit Ataqatigiit herved anmode om, at undertegnedes forslag kommer til debat her i landstinget til efter­årssamlingen ifølge reglerne, og at man, hvis dette lader sig gøre, også forlods indhente Det Konservatives anmeldte forslag herom.

 

 

 

Karl Lyberth, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

 

Landstingsmedlem Karl Lyberth har foreslået, at partier, som ikke er repræsenteret i finansudvalget, udpeger et medlem til deltagelse i ud­valgets møder som tilforordnet.

 

 

 

Karl Lyberth begrunder sit forslag med at en nødvendig forudsætning for et smidigt arbejde i landstinget for ethvert parti er, at partiet er repræsen­teret i finansudvalget samt at repræsentation i finansudvalget fra alle landstings­partier er nødvendig, såfremt landstinget som helhed skal betjene befolknin­gen på bedste vis.

 

 

 

Dette vil samtidig indebære, at unødvendige misforståelser i landstings­arbejdet, om ikke helt bortskaffes, så i hvert fald mindskes betydeligt.

 

 

 

Karl Lyberth begrunder endvidere sit forslag med, at repræsentation i finansudvalget vil betyde, at alle landstingspartier på denne måde får mulighed for at følge med i landets økonomi mere kontinuerligt.

 

 

 


Enhver politiker burde være vidende om, at i ethvert demokratisk parlament er arbejdet i udvalg et væsentligt element, således også her i landstinget.

 

 

 

 

 

Da vi i Akulliit Partiiat fuldt ud forstår dette kan vi kun støtte for­slaget, også fordi den dybtgående belysning og vurdering af sagerne sker i udvalgene, ikke mindst i finansudvalget.

 

I Akulliit Partiiat har vi svært ved at forstå begrundelsen for forfat­ningsudval­gets betænkelighed ved forslagets gennemførelse, nemlig den, at alt udvalgsarbejde foregår bag lukkede døre. Denne begrundelse kan vi fra Akulliit partiiat ikke acceptere og undrer os samtidig over at udvalget overhovedet kan bruge denne begrundelse.

 

 

 

Med disse ord tager vi forfatningsudvalgets betænkning til efterretning.

 

 

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

 

Fra Kandidatforbundet finder vi i landstingsarbejdets sager vedrørende vort lands økonomi som en af de vigtigste og højst prioriterede sager. Derfor er det ikke mærkeligt, at landstingsmedlem Karl Lyberth i sit forslag nævner som noget nødvendigt, at alle partier og følgelig herunder Kandidatfor­bundet, bør have repræsentation i finansudvalget.

 

 

 


Fra Kandidatforbundet støtter vi dette forslag fuldt ud, uanset om dette medfører særligt vederlag eller ingen for undertegnede for dette arbejde i udvalget, da det vigtigste for mig er at følge nøje med i arbejdet med landets økonomiske forhold.

 

 

 

Med disse bemærkninger vil jeg give udtryk for mit håb om at sagen bliver genvurderet i forfatningsudvalget.

 

 

 

Karl Lyberth, Akulliit Partiiat:

 

 

Jeg siger tak til at mit forslag har været debatteret, men det er selv­følgelig beklageligt, at min hensigt i mit forslag af samtlige partier blev afslået.

 

 

 

I mit forslag er jeg ikke ude efter magt, men efter at forskellige sager og økonomiske sager bliver mere med i arbejdet og samtlige partier bliver orienteret derom. Det er det, jeg gerne vil bane vejen for. Derfor undrer det mig, at samtlige partier måske godt nok har forstået, men ikke har kunnet acceptere dette.

 

 

 

Det er ellers meget velforstået, og jeg mener, at de har forstået det. Men ifølge min overbevisning har de, blot for at give afslag, givet et sådant afslag.

 

 

 


Baggrunden derfor er det  jeg lige vil fremføre. Først Siumuts argumenta­tion for sit afslag. En del af det vil jeg lige citere: "Vi tilslutter os ligeledes forfatningsudvalgets argumentation om at den politiske debat flyttes fra landstingssalen til de enkelte udvalg." Og det er så citat slut.

Man er bange for at debatten overflyttes til udvalget, og bruger dette som begrundelse for afslaget.

 

 

 

Og med hensyn til et andet dagsordenspunkt, punkt 5, det som Siumut har udtalt, vil jeg lige citere:"Her i dette land og repræ­sentation i landstinget, har vores parlamentariske arbejde en meget højt prioritet. I udvalgsarbejdet kan meningerne brydes meget stærkt, meget stærkere end det er tilfældet her i salen". Her siger Siumut, at der sker meget stærke drøftelser i udvalgene og endda meget stærkere end den debat, der plejer at foregå i landstingssalen. Men uanset det, så giver de mig afslag, fordi de er bange for, at de politiske debatter vil blive overflyttet til udvalget herfra. Sådan begrundelse kan overhovedet ikke accepteres og det kan jeg heller ikke acceptere, blot fordi hvem der har stillet forslag, at man så fremkommer med modstridende meninger. Det er ikke klædeligt som landstingsmedlem. Derfor kan jeg ikke gå ind for den begrundelse, som Siumutgruppen har brugt.

 

 

 


Med hensyn til Inuit Ataqatigiit, så har de fuld forståelse for udvalgets ind­stilling og godkender den og giver derved også afslag på mit forslag. En af begrundelserne for afslaget fra Inuit Ataqatigiit, det vil jeg lige citere:"Inuit Ataqatigiit er enig i det der blev foreslået velbe­grundede forslag fra udvalget. Inuit Ataqatigiit tilslutter sig udvalgets begrundelser fuldt ud." Vedrørende et andet emne så sagde Inuit Ataqatigiit, og det vil jeg også lige citere, det vedrører dagsordenspunkt 5, som vi har behandlet her. Jeg citerer: "Udvalgsarbejdet er ikke blot en lettelse for Landstingsarbejdet her i salen, men danner også grundlag for de grundige meninger." Hvordan kan Inuit Ataqatigiit så give afslag på, at andre partier bliver repræsenteret i dette udvalg, selvom de sagde, at man ikke kan komme udenom det, hvis man vil have begrundede grundlag for Landstingsarbejdet. Derfor er det ikke glædeligt som forslagsstiller i den forbindelse at høre disse begrundelser. Det er jo modstridende oplysninger, blot fordi, der er spørgsmål om, hvilken sag man taler om og hvem, der fremfører sagen.

 

 

 

Atassut giver også afslag. Det vigtigste i deres afslag er, at arbejdet i dette udvalg er foregået bag lukkede døre, hvor det så er blevet diskuteret, og derfor kan man ikke gå ind for mit forslag. Hvordan kan Atassut sige til de andre Landstingsmedlemmer, det er fordi, vi er bange for I siger noget af det udadtil, at vi ikke kan gå ind for jeres forslag. Ja, sådan lyder det jo, at der er for mange, der kan sige noget udadtil, at de kan gå ind for mit forslag. Der er mange personer, som vælger os allesammen, vi Landstingsmedlemmer i tiltro. Og derfor skal Otto Steenholdt på vegne af Atassut ikke sige, at der er for mange sager, der kan lægges ud. At man ikke kan gå ind for mit forslag, da de siger, at de andre medlemmer, der kan komme ind, det er ikke noget man kan have tiltro til og man bliver så bange for, at de kommer til at sige noget, at de ikke kan gå ind for mit forslag. Derfor er det meget mærkeligt, at Landstingsmedlemmer jo vælger os i tiltro og han siger, at andre landstingsmedlemmer ikke har tiltro til os. Med disse korte bemærknin­ger, vil jeg sige tak til Anthon Frederiksen for hans støtte. Kommer jeg med en bemærkning som forslagsstiller.

 

Otto Steenholdt, Udvalgsformand, Ordfører for Atassut:

 

 


Det fremgår klart i Forfatningsudvalgets betænkning, at såfremt man ikke har medlemskab i udvalget, så kan man indgå et samarbejde med et andet parti således, at man ad den vej kan få en repræsentation i udvalget. Den mulighed, som blev nævnt her, må vi også huske på. Den kan også bruges i dag, hvis man kan indgå nogle aftaler med andre partier således, at man også via den vej får en repræsentation. Man kom ind på proceduren i Folketinget i Danmark når sagen drejer sig om de grønlandsk valgte medlemmer. Når de grønlandske folketingsmedlemmer indgår i samarbejde med nogle partier af såkaldt associering og man kan optage en af udvalgs­medlemmernes plads således, at man her er med i udvalgsarbejdet, og det er den form for at arbejdet kaldes for associering. Karl Lyberth fejlciterede mig ved at sige, at der er for mange ting, der ikke kan offentliggøres. Vi, der også har medlemsrepræsentationer i forskellige partier, vi respekterer de papirer, som ikke vedrører os. Det er ikke på sin plads, at man omdeler fortrolige papirer, før man ændrer de gældende regler, så kan vi ikke lave om på den procedure, og vi har også muligheder for at indgå samarbejde med dem. Vi har været medlemmer i både Landsrådet og i Landstinget i lang tid, og vi har ellers ønsket at det kunne ændres, men reglerne er sådan i dag, og vi kan ikke sådan uden videre omgå de gældende regler, før de bliver ændret.

 

 

 

 

 

Jonathan Motzfeldt, Ordfører for Siumut:

 

 


Jeg skal foreslå, at vi færdigbehandler 2. behandlingen af dette punkt. Det er overhovedet ikke tid at diskutere dette forslag. Og Karl Lyberth skal heller ikke komme med nogle rettelser til Siumut. Vi ved fra Siumut, også fordi det i den omdelte betænkning helt klart står, at der overhovedet ikke er noget til hinder for, at små partier regelmæssigt kan opnå repræsentation i Land­stingsudvalget, såfremt de indgår valgforbund, også i forbindelse med Finansudvalgets sammensætning. Men Karl Lyberth kan jo bruge al sin taletid omkring sit eget forslag, men vi sagde, da vi diskuterede forretnings­ordenen for Landstinget, at det vi er enige om, skal trædes i kraft. Men det som vi er uenige om, skal gives som opgave til kommisionen, der skal kulegrave arbejdet. Det er denne opgave ikke. Og vi vil ikke bruge den sag længere fra Siumuts side og diskutere dette, vil vi hellere have, at det bliver behandlet i kommissionen.

 

 

 

 

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

 


Jeg skal lige præcisere, at vi skal have en afstemning omkring betænknin­gen. Men før vi går helt agurk, skal jeg erindre om, at vi har en forretnings­ordning i.h.t. forretningorden for Grønlands Landsting af 3. Juni 1993, og at den skal følges. Der var bl.a. en diskussion blandt pressen. Lad os præsicere det, der står her, i ' 12 står der: Forholdstalsvalg i.h.t. denne lov foretages på grundlag af d=hondtsmetode på følgende måde: Landstingets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmer for formanden har anmeldt at ville stemme sammen ved de pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v.. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, hvilken af de 2, de enkelte grupper kan vælge deres repræsen­tanter. Er 2 eller flere kvotienter lige store afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 2: Til valg af en person kræves absolut flertal. Opnår ingen kandidat absolut flertal ved 1. afstemning, foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke flertal til 1 kandidat, foretages 3. afstemning mellem de 2 kandidater, som har opnået flest stemmer ved 2. af stemning. I tilfælde af stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning." Det skal forstås således, at forretningsordenen bestemmer, hvordan udvalgets sammensæt­ning skal foregå. Hvis Landstingsmedlemmerne ikke er af en vis størrelse og ikke kan opnå udvalgsrepræsentation, har de ingen mulighed og denne giver heller ikke mulighed for, at man kan have nogle tilforordnede udover udvalgsmedlemmerne, derfor skal denne forretningsorden følges. Hvis der skal ske ændringer, skal der forelægges nye forslag, og derfor vil jeg foreslå, at denne debat stopper her. De, som ikke kan gå ind for det, kan fremsætte forslag til kommissionens videre arbejde. Således er denne sag færdigdebat­teret.

 

 

Og vi er så nået til fastsættelse af tidspunktet for næste samling. Da jeg skal forelægge, beder jeg Landstingets næstformand Ruth Heilmann overtage styringen.

 

 

 

Punktet sluttet.