Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 33-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 8. juni 1995.

 

Dagsordenens punkt 33.

 

Forslag til Landstingslov om forelæggelse af aftaler mellem Grøn­lands Hjemmestyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger).

 

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen.

 

Otto Steenholdt, Udvalgsformand:

 

Det er en meget vanskelig sag, vi har arbejdet med. Resultatet af vores arbejde er ikke noget, man kan råbe hurra for, men vi har arbejdet med opgaven.

 

Det er så Betænkning afgivet af ad hoc-udvalget vedrørende forslag til landstingslov om forlængelse af aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

 

Den har følgende indhold:

 


AEfter 1. behandling af lovforslaget har udvalget underkastet forslaget en grundig udvalgsbehandling. Såvel NAK, som arbejdsgiverrepræsentanter fik lejlighed til at få foretræde for udvalget og fremføre deres synspunkter.

Ad hoc-udvalget har noteret sig NAK=s frygt for rekrutteringsvanskelighe­der specielt i bygder og yderdistrikter, såfremt feriefrirejser bliver afskaffet for nyansatte pr. 1. april 1997 og senere. Det er så det NAK frygter vil ske.

 

På denne baggrund skal udvalget indtrængende opfordre parterne til at bruge indeværende aftaleperiode til en seriøs drøftelse med henblik på at kunne fremsætte et fællesforslag til imødegåelse af evt. rekrutteringsvan­skeligheder i almindelighed, og i bygder og yderdistrikter i særdeleshed.

 

I den forbindelse skal udvalget pege på arrangementer, som det offentlige har gennemført med andre organisationer for, at imødegå opståede rekrutteringsvanskeligheder. Parterne kan evt. bruge disse arrangementer som mulige løsningsmodeller. Der tænkes her bl.a. på Statens arrange­menter for at kunne besætte stillinger som politibetjente i yderdistrikter m.v.

 

Udvalget skal henstille, at den i lovforslaget foreslåede aftale om afskaf­felse af feriefrirejser tager højde for foran nævnte evt. rekrutteringsvan­skeligheder.

 

Det samlede udvalg, med præcisering af før nævnte - bortset fra Inuit Ataqatigiit=s repræsentant, Josef Motzfeldt - indstiller, at lovforslaget i den foreliggende form - overgår til 3. behandling@.

 

Følgende er medlemmer i udvalget, Jonathan Motzfeldt, Kristine Raahau­ge, fra Siumut, Peter Ostermann og Otto Steenholdt fra Atassut, Bjarne Kreutzmann fra Akulliit Partiiat, og fra Kandidatforbundet, Anthon Fre­deriksen. Og her har Otto Steenholdt været formand.


 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boli­ger:

 

Vi er i Landsstyret glade for, at et næsten enigt ad hoc udvalg har afgivet sin betænkning.

 

Det er beklageligt, at et medlem, det er Inuit Ataqatigiits medlem, ikke har kunnet gå ind for lovforslaget, for når man læser hans mindretalsudtalel­se, så afviger hans meninger ikke særlig meget fra flertallets holdning.

 

Jeg vil gerne rette en tak til udvalget og love, at Landsstyret i sin videre behandling af sagen naturligvis er indstillet på at virkeliggøre flertallets ønsker.

 

Sammen med flertallet tager Landsstyret det ansvar i form af lovgivning, som er nødvendig i henhold til tjenestemandsloven, når parterne ikke har kunne enes om en ny aftale.

 

Med disse få bemærkninger skal jeg tilkendegive, at Landsstyret er enig i flertallets indstilling om, at lovforslaget overgår til 3. behandling i sin nuværende form.

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Jeg skal anmode ad hoc udvalgets formand om at læse mindretalsudtalel­sen.

 

Otto Steenholdt, Udvalgsformand:


 

Jeg gik ellers ud fra, at mindretallet selv læser det op. Men det må jeg så fremlægge herfra.

 

Som jeg sagde, så har Inuit Ataqatigiit ønsket en mindretalsudtalelse, som lyder:

 

AIdet Inuit Ataqatigiit respekterer de resultater, som organisationerne har opnået via aftaler, kan partiet ikke støtte lovforslaget.

 

For endvidere at undgå beslutninger, som kan få uheldige konsekvenser for samfundet, bør der i de næste to år gøres et forsøg på at forny ferie­frirejserne. Man må herunder overveje afskaffelse af ordningen, og som erstatning herfor gøre værdien af nævnte feriefrirejser til en integreret del af den ansattes løn, evt. i form af feriefond@.

 

Det er underskrevet af Josef Motzfeldt, repræsentant i udvalget fra Inuit Ataqatigiit.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:

 

Flertallets indstillinger har vi meget stort medansvar for fra Siumut og på baggrund deraf, er vi i forbindelse med 2. behandlingen af det, der blev forelagt, så skal vi udtale, at vi går ind for det. Jeg skal også udtale, at jeg mener, at det grundlag til forhandling fra vores side ellers er klart alt sammen. Med hensyn til at forhandlingerne kan fortsætte.

 


Ud fra det jeg kan se, og ud fra vores vurdering så foreslår flertallet, at det er nødvendigt med en seriøs drøftelse, omkring at kunne fremsætte et fælles forslag til imødegåelse af eventuelle rekrutteringsvanskeligheder i almindeligheder og i bygder og yderdistrikter i særdeleshed. Hvad det er for nogle?

 

Endelig, det er jo ikke noget mirakel, det her. Vi har henvist til, at der er mange danske organisationer, der har taget dette skridt, har vi overfor organisationen påpeget det, fordi man er vidende om, at sådanne ordnin­ger er nået deres begrænsning, hvis de fastholder deres indstilling, skal jeg sige, at forhandlingerne indtil 15. juni og aller senest til oktober, så skal det vise, hvor utiltalende rekrutteringsvanskelighederne er og andre. Det er noget, der skal vurderes. Vi skal ikke vurdere det her fra talersto­len. Det er deres repræsentanter og deres organisationsrepræsentanter, lad dem forhandle og meddele, hvad det er for nogle rekrutteringsvanske­ligheder. Her blev der nævnt bygder.

 

Derfor med hensyn til flertallets indstilling. Det går vi ind for. Med hensyn til mindretalsudtalelsen fra IA, har vi ikke noget i mod, at det har den ordlyd. Vi mener, at flertallet=s skridt er meget bedre, og det er også meget bedre i udformning.

 

Peter Ostermann, Ordfører for Atassut:

 

Idet vi henviser til vore bemærkniger i forbindelse med 1. behandlingen af forslaget skal vi her ved 2. behandlingen klart udtale, at vi fastholder vores standpunkt og skal derfor udtale, at vi fuldt ud er enige med ad hoc udvalget=s betænkning.

 


Vi har efterhånden i mange år drøftet problemerne omkring manglen på uddannet personale i bygder og yderdistrikter, uden at vi har været i stand til at løse problemet. Derfor er vi meget enige i udvalgets klare indstilling om løsning af dette problem ved forhandling.

 

Med disse bemærkninger indstiller vi, at lovforslaget videregår til 3. behandling i sin foreliggende form.

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Jeg skal gøre opmærksom på, at der skal ske en afstemning, således ønsker jeg, at Landstingsmedlemmerne er på deres pladser. Så er det Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Det er med beklagelse, at Inuit Ataqatigiit har set sig nødsaget til at komme med vores mindretalsudtalelse i forbindelse med ad hoc udvalgets betænkning. Vi beklager, at mange års gensidig respekt for Tjeneste­mandsorganisationer og det offentlige i mellem, det vil sige arbejdsgiver, hvor viljen til at opnå enighed ved forhandling, ikke længere betragtes som den farbare vej.

 

Efter vore begreber er det usmageligt fra arbejdsgivers side at påstå, at man ellers har opfordret NAK tilbage til forhandlingsbordet, når resultatet i forvejen er udbasuneret, lønforhøjelse inden for 1,9% plus afskaffelse af feriefrirejseordningen for NAK=s medlemmer, der vil blive ansat efter 1. april 1997. Hvad er der så videre at forhandle om, måske lige bortset fra den farve, man skal underskrive overenskomsten med.

 


Umiddelbart efter afskaffelsen af feriefrirejseordningen for fremtidige ansættelser, vil man indføre undtagelser for enkelte personer eller fag­grupper eller også agter at tilgodese bestemte geografiske områder.

 

Fra IA havde vi foretrukket en mere glidende overgang, hvor parterne inden for en nøje defineret periode kan opnå enighed om betingelser for konsekvenser for en ny ordning.

 

Med disse bemærkninger beklager vi endnu en gang, at det ikke har været muligt at være fri for revolvermetoden.

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat godkender ad hoc udvalgets betænkning og indstiller, at lovforslaget med de nævnte præciseringer overgår til 3. behandling i sin nuværende form.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Fra Kandidatforbundet har vi forståelse for bemærkningen i forbindelse med 1. behandlingen og det der blev lagt frem, at der ikke har været mulighed for Landstinget=s yderligere.???

 

Med hensyn til Tjenestemandslovens ' 50, har Landsstyret mulighed for at foretage sig ting, og derfor har Landstinget haft mulighed for at tage en beslutning i denne sag.

 

Med henvisning til mine bemærkninger i forbindelse med 1. og 2. behand­lingen, går jeg ind for, at lovforslaget går videre til 3. behandling.

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:


 

Med hensyn til mindretalsudtalelsen, det vil sige Inuit Ataqatigiit=s udtalel­se, mener jeg, at der er behov for at kommentere den fra Landsstyret=s side.

 

Josef Motzfeldt har lavet en mindretalsudtalelse og jeg citerer:

 

Han siger, Aidet IA respekterer de resultater, som organisationerne har opnået via aftaler, kan partiet ikke støtte lovforslaget@.

 

Den respekt man har for de resultater fra organisationerne. Lyden er blevet anderledes fra IA=s side, IA har ændret sig på meget kort tid, idet IA=s formand, som kom med den mindretalsudtalelse, også har sagt, at feriefrirejseordningen ikke kan accepteres sådan uden videre, den må beskattes. Selvom det også den gang var et resultat af en forhandling.

 

Men IA var dengang med i Landsstyret, og IA=s indflydelse  for samfunds­styringen var mere synlig, og IA=s ansvar for økonomiske dispositioner var mere klar den gang.

Det, der blev fremsat, at man respekterer de resultater, som organisatio­nerne har nået, vil jeg udtale, at det ikke altid har lydt sådan fra Josef Motzfeldt=s side.

 


Når man har fremsat forslag om beskatning og uden at respektere de resultater, man har opnået, og når man så opnået det, er det jo en forplig­telse, hvis man ikke kan opnå noget i en forhandling, at man så kan tage en beslutning om, hvordan loven vil være. Det er ikke sådan, at vi i Landsstyret har lyst til at gøre sådan, men det er, at Tjenestemændene jo ikke kan være ansat uden nogen lovhjemmel. For Landstingssamlingen stopper i morgen, og fordi Landsstyret ikke har andre muligheder, også på baggrund af, at hvis vi skal køre, som IA har påpeget, er der ingen anden vej uden om end lovgivning, og det viser så blot en uansvarlighed.

 

Men det, som IA nævnte i mindretalsudtalelsen, så er det endvidere, at for at undgå beslutninger, som kan få uheldige konsekvenser for samfundet, bør der i de næste 2 år gøres et forsøg på at forny feriefrirejserne. Man må herunder overveje afskaffelse af ordningen, og som erstatning herfor gøre værdien af nævnte feriefrirejser  til en ???? til den ansattes løn i form af en eventuel feriefond.

 

Det harmonerer  meget godt med landstyrets  intentioner. Det er næsten præcis  samme ordlyd, som den grønlandske lærerforening - i daglig tale GLFK´s formand i sin dialog har nævnt  netop dette .

Derfor er det meget tæt på landstyret´s tanke, men det man skal nævne, det er, at såfrem man skal opnå det, så må feriefrirejsen automatisk ophøre, fordi organisationens formand har sagt, at så længe  feriefrirejse­ordningen  er en realitet, kan man ikke forhandle noget andet. Det er først når feriefrirejseordningen er ophørt , man kan komme med nye forhand­ling.

Vi har fra landstyrets side ikke ønsket, at tjenestemændenes mulighed for at opnå en feriefrirejses skal forringes.

Vi ved at det personalemæssigt - og får noget arbejdskraft udefra og får varig  arbejdskraft her, der har den betydning,  men det er en arv, at de tidligere traditioner med at man får gratis feriefrirejser.

 

Samfundets økonomiske reserver er ikke så store, og på baggrund af tjenestemandsorganisationen, at man så skal sørge for den tjenestemand med familie får billet og rejser frit.


Man må bruge midlerne til andre muligheder. Man kan evt. bruge dem til oprettelse af arbejdspladser, end at bruge dem til at betale for ferien.

Jeg mener betaling for oprettelse af arbejdspladser, det er det vigtigste. Men at man eventuelt kan oprette en feriefond, og hvis Landsstyret vil være med, så kan vi forhandle om dem, og så kan vi være ... til forhand­lingerne uden at man automatisk får en feriefrirejse.

Jeg mener, at man kan opnå noget, og uden at blot komme med begræns­ning om det, man har arvet. Derfor har det ellers været ønskeligt, at man i dette spørgsmål, at Landstinget tager hele ansvaret, fordi der er et dansk ordsprog der siger, at man skal tage nogle smertefulde upopulære beslut­ninger, så er der nogen der helst vil være på den populære side.

 

Jeg håber ikke, at det er kotyme her, at man vasker hænderne i og med, at det ikke er kutyme, at det er jo flertallet i Landstinget, der tager beslut­ninger.

 

Jeg takker endnu engang og siger at mindretalsudtalelser fra Inuit Ataqa­tigiit. Det er ikke det, vi vil opnå fra Landsstyrets side, og man kan ikke opnå sådan noget, når man automatisk kan få en billet til af afholde ferie for.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Først må jeg bemærke, at vi fortsat mener fra Inuit Ataqatigiit at lovind­greb ikke kan betegnes som et forhandlingsgrundlag, når man først har udstukket de retningslinier der skal til.

 


Tidligere har jeg i mit indlæg i en af aviserne skrevet, at jeg også har rettigheder til at fremkomme med min mening. Og det må - især fra Landsstyreformanden - bruges mod mig.

Det er enhvers ret til at fremkomme med en form for betænkning til samfundet, ligesom udvalget gør. Det indlæg har jeg har skrevet, det er blot de overvejelser, der vedrører problematikken,  og hvad er der galt i at tage sådanne overvejelser?

 

Landsstyreformand Lars Emil Johansen:

 

Jeg respekterer fuldt ud at Josef Motzfeldt har ret til at komme med de udtalelser han må ønske.

 

Når man så fremkommer med en helt anden mening, end det man selv har fremført, mener jeg er på sin plads kan overvejes.

Det, der kommer nu, er helt i modsætning til det, der er fremkommet før. Man kan ikke på forhånd ændre opnåede resultater ved forhandling, ved at man kommer med et lovindgreb. Man starter ikke med en lovgivning, jeg understreger blot, og jeg takker for at flertallet har fået forståelse for at mindretallets udtalelse og landtingets intentioner ikke afviger særligt meget. Vi skal først afskaffe den automatiske feriefrirejse.

 

 

 

Josef Motzfeldt for en kort bemærkning, da det er 3. gang.

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg mener ikke, at det er nødvendigt, at man prøver at fremkomme med grundlag til misforståelser.


Det indlæg jeg har har skrevet i AG, der har jeg skrevet, at feriefrirejserne skal beskattes som en form for indtjening.

Og det jeg siger nu er nogle helt forskellige ting.

 

Otto Steenholdt

Ad hoc-udvalgets formand:

 

Det er det ord, der bliver brugt fra Inuit Ataqatigiit, der vil jeg lige bemær­ke, at der blev sagt, at man har en forhandling, hvor man allerede har nævnt resultatet. Det er det man har nævnt.

Man har sagt fra NAK, at hvis I vil afskaffe feriefrirejse, så vil ikke engang mødes med jer.

 

Jeg har indkaldt deres repræsentant, hvor Josef Motzfeldt deltog og samtlige ad hoc-udvalgsmedlemmer fik muligheder for at komme med nogle spørgsmål, og repræsentanten kom frem med nogle besvarelser.

 

Vi har ellers ønsket for at få mulighed for at gå videre, men man smække­de døren i, og det er så vores udgangspunkt. Det er det resultat, som ad hoc-udvalget har opnået for at kunne sikre samfundet - at når så Lands­tinget går væk efter afholdelse af møder, og uden man har  rettet op på dette, så mener jeg ikke, at samfundet kan gå videre.

 

Landsstyreformand Lars Emil Johansen:

 


Jeg kommer ikke med nogle bagvaskelser, men som en politiker er det nødvendigt at få vores  ansvar frem. At man her, når man bruge så gode ord, jeg citerer endnu engang Josef Motzfeldts udtalelser for at .... de resultater som organisationer har opnået. Når man kan udtale sig sådan, at man så for et par år siden har sagt at forhandlingsresultaterne skal beskattes, så  lyver den anden, og her siger den anden usandhed, og det er det jeg har nævnt.

Også fordi dengang var Inuit Ataqatigiit med i landsstyrekollisionen, og så vidt jeg husker, så var Josef Motzfeldt formand for landstingets skatteud­valg og sådanne udsagn om man har korrekt grundlag. Jeg præciserer bare, at det ikke harmonerer.

 

Jeg vil blot udtale, at vi næsten er færdige med lovforslaget her, at vi stadigvæk ønsker fra Landsstyrets side, lige som vi har udtalt i forbindel­se med mødet med organisationsrepræsentanterne, at vi håber, at man overfor samfundet og til disse ansatte, og uden rekrutteringsvanskelighe­der kan få en forhandling.

Det er noget der ellers har været trådt i kraft ..... fordi dem, der vil tage en beslutning, der kan respektere organisationerne, ved at man kan afskaffe feriefrirejser.

 

Daniel Skifte,

Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender:

 

Det er vist på tide at sige tak for partiernes ordførerindlæg, fordi de fremkom med deres klare meninger, idet jeg i mit første indlæg vurderede ad hoc-udvalgets vurdering.

 


Jeg skal lige præcisere, mens jeg her på talerstolen, at på baggrund af aftalerne så skal men ved den almindelige forhandling mellem lønmodta­gerne og arbejdsgiverne og det offentlige, d.v.s. med lige vilkår. Men når forhandlingerne går i stå, og når organisationerne og når disse ikke længere er bundet, og når aftaleperioden er gået over, men denne mulighed gælder ikke for tjenestemændsansatte, og derfor når forhandlin­gerne går i stå, så er der ikke anden mulighed, end at landsstyret gives mandat til at kunne fremkomme med lovforslag.

 

Og dette tiltag bruges nu, men jeg har lagt mærke til, at man har fået forståelse for det. Og det  er den indstilling, vi fik fra partierne, at vi skal gøre det.

 

Jeg siger endnu engang til de ... bemærkninger.

 

 

 

Johan Lund Olsen,

Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg vil blot udtale, at vi har en lov vedrørende Landstinget og Landsstyret og her står der - og som ellers er blevet godkendt af Landstinget - at Finansudvalget ud over Landstingets samlinger kan tage nogle beslutnin­ger, der vedrører uforudsete udgifter, der har ikke kunne forudses ved beslutninger af finansloven.

 

D.v.s. finansudvalget har allerede haft denne mulighed, og denne mulig­hed har været brugt flere gang. Man ansøger fra Landsstyrets side Finansudvalget  ud over Landstingets almindelig møder og her er spørgs­målet, og så diskuterer man feriefrirejserne, som er på 18. mio.kr. værdi for parterne.

Derfor er det mistænkeligt, at der ellers er mulighed i loven idet finansud­valget har dannet mandat til at fortsætte forhandlingerne.

 


Derfor vil jeg gerne spørge, hvorfor man ikke kan bruge denne mulighed, som allerede har været udnyttet flere gange, og der er jo tale om mange flere midler, end det jeg her har nævnt, og som har været godkendt uden for vores samlinger - hvorfor kan man ikke bruge den vej.

 

Vi vil ikke komme ind i forhandlingerne. Vi vil gerne bane vejen for at forhandlingerne kan fortsætte.

 

Landsstyreformand Lars Emil Johansen:

 

Jeg må bemærke til Johan Lund Olsen, at han må grave lidt videre i sin interesse for lovgivningen.

Finansudvalget kan ikke lave nogle love.

 

Tjenestemandsaftalen kan udvides uden, at man går ind i lovgivningen.

Jeg mener det er ' 15 - i hvert fald en af paragrafferne udtrykker det.

Men det er indeholdt i loven.

 

Finansudvalget kan ikke lave love. De har ellers mange bemyndigelser, men vi kan gribe ind med lovgivning, såfremt forhandlingerne går i stå, og jeg synes Johan Lund Olsen er overfladisk i denne sammenhæng.

 

Længe før man tænkte på lovindgreb, og især når man har haft lovindgreb i baghovedet, må man ikke stille sig tvivlende i en sådan situation.

 

Og vi må gå over til afstemningen. Der er 2 punkter vi skal stemme for.

 

Først mindretallets udtalelse og derefter om lovforslaget skal gå videre til 3. behandling i sin foreliggende form.


 

Først mindreudtalelsen.

Idet Inuit Ataqatigiit respekterer de resultater organisationerne har opnået via aftaler, kan partiet ikke støtte lovforslaget.

For endvidere at undgå beslutninger som kan få uheldige konsekvenser for samfundet bør der i de næste 2 år gøres et forsøg på at forny ferie­frirejserne.

 

Man må herunder overveje afskaffelse af ordningen og som erstatning herfor gøre værdien af nævnte feriefrirejser til en integreret del af den ansattes løn, evt. i form af feriefond.

 

 

De der går ind for mindretalsudtalelse bedes rejse = 6

De der stemmer imod bedes rejse sig = 24

Der er ingen der har undladt at stemme.

De der går ind for at lovforslaget går til 3. behandling i sin nuværende form bedes rejse sig = 24

De der stemmer imod bedes rejse sig: 6

 

Således har samtlige tilstedeværende medlemmer deltaget i afstemnin­gen.

 

Og således skal den gå videre til 3. behandling imorgen.