Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 09-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 19. april 1996

Mødeleder: Landstingets formand, Knud Sørensen.

Dagsordenens punkt 9

 

Forslag til landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

(1. Behandling)

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

(forelæggelse)

 

På landsstyrets vegne skal jeg hermed med glæde fremlægge forslag til landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

 

Lovforslaget er bl.a. udarbejdet på baggrund af erfaringer med afholdelsen af landstingsvalget i 1995, og tilsigter at forenkle arbejdsgangene i forbindelse med forberedelse og afholdelse af landstingsvalg. Forslaget er samtidig en revision og modernisering af gældende valglov.

 

Det foreslås, at reglerne om udarbejdelse af valglister ændres således, at der kun skal udarbejdes valglister, når valg er udskrevet. Efter den gældende valglov skal kommunalbestyrelserne hvert år udarbejde valglister til fremlæggelse inden for en fastsat frist. Denne foreslåede ændring er begrundet med, at anvendelsen af EDB gør det muligt at udskrive valglister med kort varsel.

 

Reglerne om stemmesedlers gyldighed samt reglerne for vurderingen af, hvem en stemme tilfalder, er uddybet, og landsstyret bemyndiges samtidig til at udstede en bekendtgørelse om bedømmelsen af stemmesedlers gyldighed.

 

Ordningen med personlige stedfortrædere foreslås afskaffet således, at der i stedet udarbejdes en stedfortræderliste over de opstillede, men ikke-valgte kandidater, ligesom det foregående dagsordenspunkt. Besættelsen af en ledigbleven plads i landstinget vil herefter ske ved oprykning fra denne liste.

 

Grunden til denne ændring er, at den findes at være mere demokratisk, idet vælgerne sjældent focuserer på, hvem der er en kandidats stedfortrædere.

 

På landsstyrets vegne skal jeg foreslå, at forslaget kun gennemgår én behandling på denne samling, således at landstingets medlemmer vil få lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til lovforslaget her.

 


Forslaget vil efter landstingets behandling blive sendt til høring hos relevante myndigheder og institutioner. Høringssvarene vil blive indarbejdet i forslaget, som vil blive fremsat til 2. og 3. behandling på efterårssamlingen 1996.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om valg til Grønlands Landsting til landstingets behandling.

 

Og jeg håber på, at også denne vil blive positivt behandlet af landstinget.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 

Det fremlagte forslag har nøje sammenhæng med det forrige forslag, så vi skal henvise til vores  bemærkninger  til det tidligere fremlagte, herunder at man går bort fra tanken om at udarbejde valglister til fremlæggelse inden for en fastsat frist.

 

Med hensyn til spørgsmålet om stemmernes gyldighed, så skal man udarbejde helt klare retningslinier omkring dette, og det vil vi også støtte, at landsstyret gør.

 

Med hensyn til debatten i samfundet vil vi også blot henvise til vores bemærkninger i den foregående debat.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Ud fra erfaringerne ved landstingsvalg har vi i Atassut modtaget landsstyreformandens fremlæggelse af forslag om valg til Grønlands Landsting positivt.

 

Den største ændring i lovforslaget er ophævelsen af suppleantordningen for  landstingskandidater­ne på den måde, at de opstillede, men ikke-valgte, indgår som suppleanter. Denne ordning går vi ind for i Atassut, idet den har et demokratisk grundlag, ligesom vi er gået ind for behandlingen af suppleantordningen ved valg til kommunalbestyrelserne.

 

Med hensyn til gyldighedsvurderingen af stemmesedlerne er vi i Atassut meget imødekommende, ligesom vi ved behandlingen af det foregående punkt har påpeget, at alt for mange stemmesedler vurderes som ugyldige, da vi respekterer folks egen stemmeafgivning.

 

Vi skal i Atassut ikke fremkomme med yderligere bemærkninger til de andre ændringer og går ind for, at lovforslaget går til 2. og 3. behandling til efteråret efter høringsrunden.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 


Som bekendt måtte Inuit Ataqatigiit indlevere en klage over den foreløbige opgørelse i forbindelse med valget til landstinget sidste år, idet vi anså et sådant skridt for nødvendigt ud fra følgende grunde:

 

For det første: Ved optællingen i en valgkreds bevirkede en ændring af to stemmer et foreløbigt mandatskift på daværende tidspunkt.

 

For det andet: Da vi anså et behov for en vurdering af, hvornår en stemmeseddel skulle erklæres ugyldig med henvisning til den uklare bestemmelse i § 29 omkring vejledning i forbindelse med valghandlinger i den lov, vi nu skal foretage ændringer i og hvilket, på daværende tidspunkt, sandsynliggjorde en uensartet praksis blandt valgbestyrelserne i de enkelte valgkredse.

 

Dette ændringsforslag til den nugældende lov om valg til landstinget skal ses i det lys, og må derfor betragtes som et tiltag, der retter op på de tvivlstilfælde, den hidtidig gældende lov har rejst.

 

Vi skal fra Inuit Ataqatigiit efter en første gennemgang af forslaget stille os tilfredse, eftersom det skal være en selvfølgelighed, at der aldrig på noget tidspunkt bør kunne rejses tvivl om nuværende og fremtidige valghandlinger for så vidt angår de nærmere bestemmelser, og at man ikke mindst herefter bør sørge for en ensartet praksis omkring klare retningslinier fra valgkreds til valgkreds. Vi er derfor fra Inuit Ataqatigiit overordentlig tilfredse med, at den af os efterlyste tydeliggørelse af reglerne nu med dette forslag efterkommes, og vi vil derfor ikke udtale os yderligere omkring de andre ændringer, der foreslås, da vi i princippet er enige heri.

 

Når dette er sagt, så er vi ligeledes glade for, at forslaget først skal færdigbehandles til efteråret for derved at skabe mulighed for at så mange som overhovedet muligt kan deltage i debatten.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat har forståelse for forslaget og støtter det på baggrund af erfaringerne fra valget i 1995.

 

Forslaget tilsigter at forenkle arbejdsgangene i forbindelse med forberedelse og afholdelse af landstingsvalg, da det jo drejer sig om følgende ting:

 

For det første, at der kun skal udarbejdes valglister når valg er udskrevet.

 

For det andet reglerne om stemmesedlers gyldighed samt for det tredje, at reglerne for vurdering af, hvem en stemme tilfalder, er uddybet.

 

Dermed mener Akulliit Partiiat, at forvirringen ved sidste valg om, hvem en stemme tilfalder, kan undgås fremover.

 


Akulliit Partiiat går ind for, at 2. og 3. behandlingen sker til efterårsmødet 1996.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Fra Kandidatforbundet er jeg enig i intentionerne i forslaget om valg til Grønlands Landsting til forenkling af valgfremgangsmåden, reformering og nyordninger. Uden at komme med uddybende bemærkninger på nuværende tidspunkt, og først efter at der har været høring til efterårssamlingen til 2. og 3. behandlingen af sagen, hvortil jeg ikke er i tvivl om, at der vil være et stort grundlag for en stillingtagen, og idet jeg er enig i det af  landsstyreformanden fremsatte forslag til fornyelser, har jeg intet imod at forslaget bliver færdigbehandlet til landstingets efterårssamling.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

 

Vi kan måske sige, at dette lovforslag bliver støttet fuldt ud, eller midlertidigt støttet, fordi man vil afvente debatten til sommeren om, hvordan man kan få ændret holdningerne. Men jeg er overbevist om, at der er stor støtte fra landstinget, fordi landsstyrekoalitionspartierne Siumut og Atassut, som har 23 medlemmer ud af 31 landstingsmedlemmer, støtter forslaget, og derudover støtter andre partier også forslaget, men vil gerne vende tilbage til det efter endt debat.

 

Jeg skal ikke kommentere Johan Lund Olsens indledning, fordi det vedrører allerede skete ting, fordi forslaget er fremadrettet og ikke bagud. Derfor med hensyn til Inuit Ataqatigiits udtalelser omkring det der er sket, det vil jeg ikke kommentere yderligere, men vil blot udtale, at i henhold til de oplysninger vi har fået, og de eventuelle ændringer, der kan have været med hensyn til sidste valg, så vil partiernes fordeling i landstinget ikke blive ændret, men her er det jo, om man vil blive valgt som et parti opstillet eller som person opstillet. Det er det, der har været spørgsmålet.

 

Som sagt siger jeg tak til støtten og jeg takker særskilt Akulliit Partiiat, at de kommer med lidt historie omkring lovforslaget.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

Således er dagsordenspunkt 9, forslag til landstingslov om valg til Grønlands Landsting 1. behandling færdig og vil blive 2. og 3. behandlet til efterårssamlingen.