Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 15.  april 1995 kl. 14.20

Mødeleder: Landstingsformand Knud Sørensen

Punkt nr. 16

 

Forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

1. behandling

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for økonomiske anliggender:

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Som det fremgår af forslaget, er der tale om ændring i reglerne om subjektiv skattepligt, i reglerne om pensionsbeskatning, i reglerne om foranstaltning af juridiske personer, i reglerne om pengeinstitutters opgørelse af den skattepligtige indkomst, samt i reglerne om fastsættelse af skattekommune.

 

På Landsstyrets vegne indgik jeg med den danske skatteminister den 17. november 1995 en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, som bevirker, at Grønland har beskatningsretten til den løn m.v. som udbetales til nyansatte, der som følge af kursusdeltagelse, bohaveflytning eller trafikforhold, rent fysisk først tiltræder deres arbejde i Grønland efter den faktiske ansættelsesdato. Det er således udmøntningen af denne tillægsaftale, der er baggrund for de foreslående ændringer af bestemmelserne om subjektiv skattepligt. Ligeledes foreslås det, at studerende m.v., der modtager uddannelsesstøtte m.v., bliver omfattet af den begrænsede skattepligt, idet omfang de ikke har bevaret deres fulde skattepligt. For samtlige persongrupper foreslås det, at de ved skatteberegningen indrømmes personfradrag.

 

På foranledning af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat foreslås det, at beløbsgrænsen for udbetaling af en éngangssum i stedet for løbende udbetalinger af administrative og økonomiske årsager hæves fra 1.200 kr. til 6.000 kr.


Ligeledes har Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraaarnerussutisiaqalersnissamut Aningaasaateqarfiat ønsket, at medlemmer ved deres pensionering skal kunne vælge at få udbetalt en éngangssum svarende til 2 års løbende pension mod en tilsvarende nedsættelse af den løbende pension. Landsstyret kan støtte dette ønske, hvorfor det foreslås, at der skal være fuld fradragsret for pensionsindbetalingerne, uanset at et medlem ved sin pensionering beslutter at få udbetalt en del af pensionen som en éngangssum. Fradragsretten skal imidlertid kun gælde for grønlandske pensionskasser m.m., idet Grønland ikke har mulighed for at beskatte éngangssummer udbetalt fra pensionskasser m.m., der ikke er hjemmehørende her.

 

Hidtil har der ikke været hjemmet til at foranstalte juridiske personer, der ikke indsender selvangivelse, og ikke efterfølgende reagerer på skattemyndighedernes for lave skønsmæssige ansættelse. En sådan hjemmel eksisterer imidlertid over for fysiske person, og da Landsstyret er af den principielle opfattelse, at sanktionsmulighederne i skatteloven bør være ens for alle skatteydere, uanset om der er tale om personer eller selskaber, foreslås det, at også selskaber som sådanne skal kunne idømmes bøde, hvis de ikke reagerer på for lave skønsmæssige ansættelser.

 

For at sikre denne ensarthed foreslås det endvidere, at det præciseres t selskaber som sådanne kan idømmes bøder, såfremt den indeholdte A-skat m.m. gennem en længere periode ikke indbetales rettidigt. Da også det offentlige er arbejdsgivere, og dermed indeholdelsespligtige, er det Landsstyrets opfattelse, at de samme sanktionsmuligeheder også skal gælde for det offentlige. En sådan retstilstand er iøvrigt allerede gennemført i de fleste afgiftslove.

 

Landstinget skal under denne samling behandle et forslag om, at de i Danmark gennemførte ændringer i lov om Indskydergarantifond, også skal sætte si kraft i Grønland. En af ændringerne er en forbedring af Indskydergarantifondens muligheder for at deltage i afviklingen af et pengeinstituts aktiviteter ved overdragelse af dets aktiver og passiver til et overtagende pengeinstitut.

 

Uanset om landstinget ønsker disse ændrede regler sat i kraft eller ej, er det Landsstyrets opfattelse, at de gældende skatteregler bør ændres, således at udbetalinger fra Indskydergarantifonden ved et pengeinstituts overdragelse af aktiver og passiver til et andet pengeinstitut fritages for beskatning, men at det dog samtidig fastsættes, at retten for det nødlidende pengeinstitut til at fremføre skattemæssige underskud ophører på det tidspunkt, hvor der eventuelt lægges ny aktivitet inde i det pågældende pengeinstitut. De grønlandske pengeinstitutter anbefaler en sådan ændring.

 

Endelig foreslår Landsstyret, at datoen for fastsættelse af den skattepligtiges skattekommune rykkes fra den 1. juli til den 1. september året før indkomståret, således at der kommer større overensstemmelse mellem bopæls- og skattekommune. Den teknologiske udvikling har nu muliggjort en sådan rykning, hvorved et længe næret ønske fra kommunernes side kan virkeliggøres.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til landstingets behandling, og efter behandling i skatteudvalget, dets overgang til 2. behandling.

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 Fra Siumut kan vi støtte det af landsstyret fremlagte forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat, idet vi samtidig konstaterer, at de foreslåede ændringer skatteloven er af mere af teknisk karakter. Siumut har noteret sig, at Landsstyret og den danske regering er enedes om, at indføre kildeskatbeskatning for løn til nyansatte, hvis fysiske tiltræden forsinkes kortvarigt på grund af kursusdeltagelse, bohaveflytning, eller trafikforhold.

 

Og vi finder det naturligt, at denne gruppe ved skatteberegningen indrømmes personfradrag fra ansættelsesdagen.

 

Vi er i Siumut gået varmt ind varmt ind for tanken om Arbejdsmarkedspensionskasser og også at pensionskasselovgivningen teknisk i videst muligt omfang indrettes så den svarer til kassernes ønske, hvorfor vi uden videre kan gå ind for de foreslåede ændringer på området. Siumut er også enige i de foreslåede ændringer på sanktionssområdet idet det ikke kan være meningen at man skal kunne smyge sig uden om et ansvar blot ved at omdanne sin virksomhed til et selskab. Med hensyn til hjemskattekommune og det foreslåede ændringsforslag er  vi ligeledes i Siumut enige i. Og med disse bemærkninger skal vi fra Siumut anbefale at lovforslaget  behandles i skatteudvalget inden 2. behandlingen.

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

Efter initiativ fra lønmodtagernes pensionsfond, så er det blevet indstillet, at eengangsydelser der ydes i stedet for de der ydes direkte på grund af administrative og økonomiske forhold bliver hævet fra 1.200 kr. til 6.000 kr. Og fra Atassut kan vi blot kort meddele at vi i partiet er glade for at forslaget videreføres, idet der kommer forbedringer på området, hvorfor vi også går ind for at forslaget videreføres til 2. behandling efter drøftelsen i skatteudvalget.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit vil efter at have nærlæst ændringsforslaget til gældende lovgivning og eftersom vi anser intentionerne som støtteværdige tiltag og iøvrigt ikke kan finde elementer i forslaget som vi ikke kan støtte, med tilfredshed udtale at vi bakker op omkring forslaget og med disse meget korte bemærkninger skal vi i lighed med andre henstille at forslaget inden 2. behandling overdrages til skatteudvalgets nærmere behandling.

 

Bjarne Kreutzmann,  ordfører  for Akulliit Partiaat:

 

I det forslag, som vi har til hensigt at støtte, så er der tale om ændringer i reglerne om subjektiv skattepligt,  nemlig for det første pensionsbeskatning og for det andet foranstaltning af juridiske personer, for det tredie pengeinstitutters opgørelse af den skattepligtige indkomst,  og for det fjerde, fastsættelse af skattekommunen. I kan se af det omdelte papir fra Akulliit Partiiat, som  vi har opdelt i 6 punkter, så skal jeg blot meddele at vi fra partiets side støtter forslaget.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Jeg har  fra kandidatforbundet gennemgået forslaget med interesse og jeg anser den foreslåede lovændring at være på sin rette plads, ikke mindst da forslaget indebærer, at uddannelsessøgende vil komme til at blive omfattet i den begrænsede skattepligt. Her tænker jeg ikke alene på vores uddannelsessøgende i udlandet, men tænker på, at det også er nødvendigt at give vores uddannelsessøgende begrænset skattepligt, da det for hele uddannelsesområdet og i de forhold og områder der har tilknytning hertil er nødvendigt at skabe forbedrede vilkår såfremt de fastboende efterhånden skal overtage de stillinger og  jobs der varetages af tilkaldt arbejdskraft. Jeg er enig i, at pensionsindbetalingerne bliver fradragsberettigede. Man skal heller ikke glemme de ældre, de handicappede og førtidspensionisterne, for man må se at komme ud over at forfølge dem i deres i forvejen meget ringe indtægter gennem skatten. Disse mennesker har jo dengang de var arbejdsføre tjent samfundet godt, og derfor må man fritage pensionister og førtidspensionister for skat. Og så fremt dette ikke kan lade sig gøre, så må man stile efter at inddrage disse grupper indenfor ordningens begrænsede skattepligt.

 

For at bekæmpe arbejdsløsheden taler vi alle jævnligt om skabelsen af flere varige arbejdspladser. Derfor må man søge at få indpasset private arbejdsgivere indenfor lovens rammer for at kunne give dem en begrænset skattepligt. Derfor foreslår jeg nedenanførte  i  tilføjelse af  det fremlagt forslag. For det første, at alle uddannelsessøgende hvadenten de opholder sig  i udlandet eller her i landet, får en begrænset skattepligt. For det andet, at de ældre, dvs. pensionisterne, de handicappede og førtidspensionisterne bliver fritaget for skat eller såfremt dette ikke kan lade sig gøre, at de får en begrænset skattepligt. For det tredie, at de private arbejdsgivere bør have en mulighed for at kunne opnå en begrænset skattepligt.

 

Til slut vil jeg spørge om, hvor langt man er kommet med sagen om at ville flytte hjemmestyrets og kommunernes og følgelig vedrørende andre pensionsberettigede ansatte pensionsopsparing og  årligt for omkring 20. mio. kr. her til landet? Det drejer sig jo om mange penge og disse penge kan jo arbejde her i landet. Med disse bemærkninger vil jeg henstille, at sagen inden 2. behandlingen går til drøftelse i skatteudvalget.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggende og Boliger :

 

Jeg takker på Landsstyrets vegne og  er glad for at forslaget er blevet positivt modtaget og bliver bakket op fuldt ud. Jeg skal også nævne, at det ikke er mærkeligt at forslaget ikke er så omfattende, derfor har partierne forstået og bakket op fuldt ud. Jeg skal bemærke at partiernes og kandidatforbundets forslag og de spørgsmål der blev fremsat vil blive medtaget i forbindelse med behandlingen af forslaget i skatteudvalget, hvor bl.a. man vil vurdere det tekniske del af forslaget, hvorefter vi kan taget punktet op igen til behandling her i salen. Og sagen vil så blive behandlet i skatteudvalget udfra de bemærkninger der er faldet i Landstinget. Tak for partiernes opbakning.

 

Således er punkt. 16 forslag til Landstingslov om ændring af  landstingslov om indkomstskat 1. behandling færdigbehandlet og inden det går over til 2. behandling skal det til behandling i skatteudvalget.