Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 15. april 1996 kl. 14.22.

 

Punkt nr. 17

 

Forslag til  landstingslov om indførselsafgifter

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

1. behandling

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af lands­tings­lov om indførselsafgifter. Som det fremgår af forslaget, søges indførselsafgiften på gram­mo­fonplader, kassettebånd, cd´ere, videobånd og videospil m.v. ophævet som led i bestræ­bel­serne på at tilgodese erhvervslivets generelle konkurrencevilkår, men i endnu højere grad for at tilpasse lovgivningen til den lynhurtige informationsteknologiske udvikling.

 

Endvidere foreslås det, at reglerne om afgiftsfrihed for udenlandske skibes og flys medbragte proviant præciseres i overensstemmelse med eksisterende praksis, således at afgiftsfriheden op­hø­rer, når skibet eller flyet overgår til intern trafik. F.eks. ophører afgiftsfriheden for et uden­landsk skib i dag fra det øjeblik det indsættes i feederskibstrafikken. Samtidig foreslås det præ­ci­seret, at Skattedirektoratet er den eneste skattemyndighed, der kan meddele tilladelse til afgifts­fri indførsel af vareprøver.

 

Den teknologiske udvikling har på flere punkter indhentet den nuværende lovgivning.  F.eks. er produktionen af grammofonplader næsten forsvundet, og de gammelkendte cd´ere med musik kan i dag indeholde alt muligt andet fra lovsamlinger til fotografier og over til EDB-programmer med videre. Ja, de forskellige fænomener kan endda kombineres på een og samme cd-plade. En tilsvarende udvikling ses indenfor anvendelse af kassette- og videobånd som eksempelvis kan fungere som sikkerhedshukommelse for EDB-maskiner.

 


Det er klart, at en del af cd´erne og hovedparten af de øvrige produkter indtil  videre bruges som ren privat underholdning. Men det er også klart, at en stor del af erhvervslivet, det offentlige og private personer anvender de nye afgiftspligtige cd-produkter som erstatning for ikke afgifts­plig­tige medier som f.eks. almindelige bøger og opslagsværker af papir og EDB-programmer på de gam­meldags disketter.

 

Det vil være nærmest umuligt at skelne objektivt mellem de mange eksisterende og kommende multimedier. Derfor finder Landsstyret, at det vil være mest hensigtsmæssigt at afskaffe afgiften istedet for at virksomheder m.fl. skal belastes med utidssvarende afgifter.

 

I efteråret 1995 tog Landsstyret initiativ til, at der blev nedsat en IT-gruppe, der bl.a. skal gøre status over informationsteknologiens benyttelse og muligheder i Grønland på kort og langt sigt. Det fremlagte forslag om at ophæve afgiftsbelægningen af medier, der kan anvendes som informationsteknologiske redskaber understøtter således IT-gruppens arbejde og Grønlands fortsatte udvikling hen imod det informationsteknologiske samfund.

 

Endvidere forventer Landsstyret, at forslaget vil have en gunstig indvirkning på kulturlivet generelt. Idet formidlingen af kultur internt i landet og på tværs af grænserne vil blive lettet ved afskaffelse af afgiften på disse kulturbærende medier. Med hensyn til kombinationsprodukter indenfor cd-området som eksempelvis Cd-rom, der indeholder arbejdsrelevante edb-programredskaber, foreslås der etableret en overgangsordning, således at indførselsafgiften på disse pro­duk­ter ophæves pr. 22. februar 1996. Landsstyret finder, at eventuelle lagerforskydningsproblemer på dette særlige arbejdsrelaterede område bør begrænses i forbindelse med den foreslåede afgifts­ophævelse.

 

Forslaget forventes at indebære et samlet provenutab på 3.850.000 kroner i indeværende finansår for landskassen og 5,5 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 1997 -1999.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter til Landstingets behandling, og efter behandling i skatteudvalget, dets overgang til 2. behandling.

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Siumut støtter forslaget til ændring af landstingslov om indførselsafgifter. For det første fjernes afgiften på cd´ere, lp-plader og musikkassetter. Siumut lægger stor vægt på, at der ikke lægges hindringer i vejen for udvikling og anvendelse af den nye informationsteknologi her i landet. Det er derfor positivt, at Landsstyret foreslår fjernelse af afgiften på cd-rom og lignende arbejdsredskaber. Cd-rom vinder stadig større udbredelse ikke på blot på arbejdspladserne, men også i undervisningsinstitutioner og private hjem. I dag har udviklingen i teknikken og indholdet i cd´ere med videre gjort, at det ikke længere er muligt at skelne mellem, hvornår de skal anvendes til underholdning, og hvornår de skal anvendes til arbejde eller undervisning.

 

Derfor kan Siumut tilslutte sig, at afgiften fjernes på alle disse produkter. Dette vil samtidig give det private erhvervsliv bedre konkurrencevilkår. Efter at de i Danmark har fjernet afgiften på cd´ere m.v. må man regne med, at konkurrencen derfra vil blive større, fordi det bedre kan betale sig at købe cd´ere i Danmark, f.eks. i forbindelse med en feriefrirejse. Siumut kan også støtte, at afgiftsophævelsen får tilbagevirkende kraft til den 22. februar 1996 på de cd´ere, der indeholder opslagsværker, edb-arbejdsprogrammer, ligesom vi støtter, at der sker en præcisering af reglerne om afgiftsfrihed for skibe og fly, der overgår til intern trafik her i landet.

 

Da ændringsforslagene bliver behandlet i skatteudvalget, henviser vi til behandling der.

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Ophævelsen af indførselsafgifter for grammofonplader, kassettebånd, cd´ere, videobånd samt tv-spil, der blev fremlagt af Landsstyret, har vi i Atassut modtaget positivt, idet ordninger af den art vil medføre bedre økonomiske vilkår. Da vi i Atassut anstrenger os for at opnå nedbringningelse af samfundesomkostninger så meget som muligt, vil vi hermed fra Atassut kræve, at Landsstyret fortsat arbejder med nedbringelsen af samfundsomkostningerne.

 

Med disse korte bemærkninger, går vi ind for og støtter forslaget og indstiller ændringsforslaget til nærmere drøftelse i skatteudvalget inden 2. behandling af sagen.

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit er i princippet enige i forslaget, men forinden det kommer i 2. behandling ønsker vi, at man undersøger de forhold, som vil berøre de nævnte involverede parter ved forslagets ikraft­træden. For det første er Inuit Ataqatigiit enige i, at den nugældende lov ikke længere er tidssvarende pga. at cd´erne nu kan indeholde mange slags informationer som følge af den meget hurtige teknologiske udvikling indenfor pc-ere. I tilfælde af forslagets godkendelse vil det med­føre, at den grønlandske musikudgivelse bliver stillet i meget ringe konkurrencesituation i forhold til de udenlandske udgivelser. Bliver det ført ud i livet, bliver de importerede musikudgivelser 20 til 25 kr. billigere, mens den grønlandske produktion kun bliver 1 til 2 kr. billigere.  Resultatet bliver altså, at den importerede musik bliver meget billigere. Derfor mener Inuit Ataqatigiit, at man bør støtte de selskaber i Grønland som udgiver grønlandsk musik, for at forbedre deres konkurrenceevne i forhold til de udenlandske.

 

Hjemmemarkedets forhold vil blive endnu værre, hvis man i budgettet for 1997 undlader at indregne de 2 mio. kr., som anvendes til NCB-afgift, som er den eneste tilskudsmulighed, som gælder i dag.

 

Inuit Ataqatigiit skal opfordre skatteudvalget til at lette konkurrenceevnen for de selskaber, som udgiver grønlandsk musik i konkurrencen med danske udgivelser i Grønland.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat støtter forslag om ophævelse af afgifterne på grammofonplader, kassettebånd, cd-plader, videospil m.v., da den teknologiske udvikling har skabt behov for ophævelse af afgifterne.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Fra Kandidatforbundet vil jeg tiltræde ophævelsen af afgifterne uden særlige bemærkninger, dels da ophævelsen vil medføre forbedrede betingelser for de private næringsdrivende, og selvfølgelig også fordi man påregner, at det  vil medføre bedre vilkår indenfor kulturformidlingsarbejdet. Med disse bemærkninger vil jeg henstille, at sagen inden 2. behandlingen overgår til behandling i skatteudvalget.

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Jeg takker på Landsstyrets vegne for den opbakning, som partierne og Kandidatforbundet  princi­pi­elt har givet forslaget. Formålet med forslaget er, at man vil forbedre konkurrenceevnen for de private, og således at man er på forkant med den teknologiske udvikling indenfor området, og ikke mindst at gøre det billigere at købe disse. Derfor er det ikke mærkeligt, at der ikke er nogen uenighed om forslaget og vi vil udnytte forslaget godt.  Uden at nævne partierne særskilt, er det kun Inuit Ataqatigiit, der har fremført et ønske. At ønsket behandles i skatteudvalget er jeg enig i, fordi jeg finder det vigtigt at udgivelse af grønlandsk musik får politisk opbakning og tilskud. Men i og med at Inuit Ataqatigiit har taget det op, så vil det også blive medtaget i forbindelse  med skatteudvalgets behandling af forslaget.

 

Jeg takker for den positive modtagelse af forslaget, og som nævnt vil forslaget gå videre til behandling i skatteudvalget, tak.

 

Og således er dagsordenens punkt 17 forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om  indførselsafgifter 1. behandlet og inden 2. behandling, behandles det i skatteudvalget.