Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 2. maj 1996 kl. 13.31.

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

Dagsordens punkt 41.

 

Betænkning afgivet af Landstinget Frednings og Miljøudvalg.

 

 

Så er det punkt 41; Betænkning afgivet af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg har her til forårssamlingen, fremsat et forslag og det er med hensyn til, at der kan indføres regionsvis kvotering af lomvier og edderfugle.

 

Jeg har følgende begrundelser dertil; især jollefiskere har vanskeligheder med hensyn til salg af deres fangster.

 

I valgkredse, hvor for eksempel fisker- og fangerforeninger er mødt op og ved almindelige borgermøder er jeg blevet anmodet om, at man så vidt muligt kan producere fangster og få det spredt ud langs kysten og ikke mindst i vinterperioden, når man har mangel på økonomisk indtjening, så sælges der edderfugle og lomvier til gavn for jollefiskernes familier. Men i Sydgrønland er der kun få, der kan indkøbes til produktion hos Royal Greenland A/S.

 

Med hensyn til, at regionsvis kvotering af bestemte fangstarter bliver fordelt i landet.Her tænker jeg blandt andre på de store hvaler og moskusokser og rensdyr.Og derfor foreslår jeg, at man bruger samme fremgangsmåde til de i forslaget nævnte dyr og da dette kan have et grundlag i aftalen mellem Landsstyret og KNAPK.  

 

Naimanngitsoq Petersen, Atassut:

 

Jeg har stillet forslag om ændring af fredningsgrænsen i naturreservatet i Melville Bugten.

 


Jeg foreslår, at Hjemmstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. Maj 1989 i § 1 ændres så Naturre­servatet i Melville Bugten ændres, så gældende fredningsgrænse 2 flyttes 18 km mod syd som anført i forslaget, så der står, at fredningsgrænse II rettes til, således at grænsen går fra Leven Øs sydligste punkt i lige linje til Qeqertats sydligste punkt og ikke som nu, hvor grænsen går i lige linie til østligste punkt af Qeqertapaluk (øgruppen Skene Øer) og videre i lige linie til Indlandsisen.

 

Og jeg fremsætter hermed mit forslag til landstinget, fordi fangerne i Avanersuaq helst vil have åbnet op for det traditionelle fangstområde, som de har været afskåret fra.

 

Jeg mener, der er mulighed nu for at man kan få flyttet fredningsgrænse 2 18 km mod syd som anført i forslaget.

 

Mødeleder: Og så er det betænkningen, der fremsættes af formanden for Landstingets frednings- og miljøudvalg, der fremsættes af formanden, Jonathan Motzfeldt.

 


Jonathan Motzfeldt, formand for udvalget, Siumut:

 

Frednings- og miljøudvalget har i møder den 22. Og 23. April 1996 behandlet forslag fra landstingsmedlemmerne Naimanngitsoq Petersen og Josef Motzfeldt om henholdsvis ændring af Melville Bugt fredningen og regionsvis kvotering af polar-lomvier.

 

Landstingsmedlem Josef Motzfeldt har stillet et forslag om regionsvis kvotering af lomvier, edderfugle samt andre fangstdyr, der kun kan indhandles begrænset.

 

Forsmålet med forslaget er bl.a. at skabe en mere ligelig fordeling af mulige fangstdyr langs kysten.

 

Udvalget er generelt imod ubegrænset fangst og henstiller til landsstyremedlemmet, at der iværksættes en undersøgelse af, hvor stor salgsmængden er af polarlomvier, edderfugle og andre fangstdyr, der kun kan indhandles begrænset, inden der tages stilling til forslaget.

 

Udvalget erkender, at de nuværende fredningsbestemmelser ikke er tilstrækkelige til at begrænse bestandsnedgange af f.eks. polarlomvier og edderfugle, og at regionsvis kvotering kan være en løsning.

 

Udvalget opfordrer derfor til, at forslaget medtages som en del af den verserende revision af blandt andre fuglefredningsbekendtgørelsen i samarbejde med tiltag til styrkelse af jagtbetjen­tordningen og en generel indsats med borgeroplysning, for derved at opnå en samlet begræns­ning af og en hensigtsmæssig udnyttelse af jagten på edderfugle, polarlomvier og andre fangstdyr, der kun kan indhandles begrænset.

 

Udvalget opfordrer til, at dette forslag færdigbehandles ved efterårssamlingen 1996.

 

Landstingsmedlem Naimanngitsoq Petersen har stillet forslag om ændring af bestemmelserne i Melville Bugt-fredningen. Landstingemedlemmet har stillet forslag om ændring af § 1 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. Maj 1989 om naturreservatet i Melville Bugten, således at befolkningen i Avanersuaq kommune får adgang til deres traditionelle fangstpladser. Formålet med forslaget er at flytte fredningsgrænse 2 med 18 kilometer mod syd for dermed at åbne op for traditionel fangst.

 

Udvalget noterer, at sagen berører internationale regler, herunder blandt andre regler vedrøren­de beskyttelsen af narhvalen, da Melville Bugten er et af de to vigtigste sommeropholdssteder for bestanden i Grønland.

 

Man er derfor betænkelig ved at ændre fredningsområdet af hensyn til en bæredygtig udnyttel­se  af fangstdyrene og en beskyttelse af især narhvalens fouragerings- og yngleområder.

 

På den anden side lægger udvalget vægt på, at pågældende område er et  traditionelt fangstom­råde som er meget ældre end selve fredningen. En begrænset åbning for traditionel fangst vil formentlig kunne ske på et bæredygtigt grundlag og ikke være i strid med gældende folkeretli­ge forpligtigelser, hvis fangsten netop begrænses til traditionel, hvor der ikke anvendes f. eks. hurtiggående speedbåde og anden kommerciel fangstteknologi, der ikke kan anses for at værende traditionel.

 


Et flertal i udvalget henstiller derfor til Landsstyret, at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om Naturreservatet i Melleville Bugt ændres, så pågældende fredningsgrænse II flyttes 18 kilometer mod syd som anført i forslaget med den ufravigelige betingelse, at der kun må drives traditionel fangst. Et mindretal i udvalget stemmer for ikke at imødekomme forslaget.

 

Udvalget opfordrer til, at der snarligt afholdes fællesmøder mellem landsstyreområdet for Sundhed, Miljø og Forskning og landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst  og Landbrug med henblik på et udforme indstillinger til følgende:

 

1. principperne for hvorledes der oprettes fredede områder, herunder formulering af kriterier for udnyttelsen af de fredede områder af den lokale befolkning og i forbindelse med turisme,

 

2. overordnede revisioner af eksisterende regler om fredede områder, således at der skabes harmoniserede reguleringer, der dels tager hensyn til den geografiske placering, trafikforhold dyrelivet og det historiske udnyttelsesaspekt  af lokalbefolkningen.

 

3. hvordan der kan tilvejebringes effektive kontrolordninger i fredede områder, samt

 

4. fastsættelse af narhvalsbestandens størrelse.

 

Orientering om forslag til ændringer af bekendtgørelse for Nationalparken.

 

Udvalget har taget landsstyreområdets notat til efterretning vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Udvalget lægger til grund, at regelsættet for Nationalparken er opbygget således, at området som hovedregel er totalfredet. Samtidig noterer udvalget sig, at det dog vil være tilladt i henhold til gældende råstoflovgivning at etablere olie- og mineindustri, hvilket ikke eksplicit fremgår af nationalparkbekendtgørelsen, hvilket fandtes problematisk i relation til eventuelle råstofaktivi­teter.

 

Udvalget har derfor ingen bemærkninger til forslaget om en ændring af nationalparksbekend­gørelsen, herunder etableringen af et rådgivende nævn til vurdering af muligheder for råstofak­tiviteter i Nationalparken.

 

Oplysningstiltag med det formål, at udbedre kendskabet i lokalsamfundet til fangstreglerne og begrundelserne for disse.

 

I forhold til dette, tog udvalget Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forsknings notat vedrørende hvilke oplysningstiltag, der er i gang til efterretning og opfordrede til at disse fortsættes ved at kontakte skolesystemet med henblik på udarbejdelse af skolebøger om bæredygtig fangstudnyttelse.

 

Og endelig orientering om snescootere, da man allerede har behandlet det særskilt, da vil jeg blot henvise til behandlingen af dette punkt og Frednings- og Miljøudvalget har følgende medlemmer:

 

Fra Atassut Naimangitsoq Petersen og Siverth K. Heilmann fra Inuit Ataqatigiit Malînánguaq M. Mølgård og fra Siumut Niels Mâtáq og Jonathan Motzfeldt.


Landsstyreformand: Lars Emil Johansen.

 

Jeg skal læse Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forsknings svarnotat, da hun er lidt hæs og svag, så hun skal spare på sin stemme.

 

Jeg vil indledningsvis på Landsstyret vegne takke Landstinget Frednings- og Miljøudvalg for den grundige behandling i udvalget af de berørte emner.

 

Vedrørende Landstingsmedlem Josef Motzfeldts forslag om regionvis kvotering af lomvier, edderfulge m.v.

 

Så skal det udtales, at Landsstyret hermed udtrykker sin tilfredshed med, at udvalget lægger vægt på nødvendigheden af en generel begrænsning af jagten på polarlomvier og edderfugle for at standse bestandnedgangen for disse arter.

 

Landsstyret vil, med respekt for ovenstående, på udvalgets foranledning medtage en vurdering af forslaget om regionsvis kvotering medtage en vurdering af forslaget om regionsvis kvotering i revisionen af fuglefredningsbekendtgørelsen. Landsstyret vil ligeledes overveje, hvorledes jagtbetjentordningen og borgeroplysning kan forbedres. Landsstyret forventer, at revisionen af fuglefredningsbekendtgørelsen er gennemført i indeværende år.

 

Vedrørende landstingsmedlem Naimángitsoq Petersens forslag om ændring af fredningsgrænser i Melleville Bugt.

 

Så har Landsstyret noteret sig, at et flertal i udvalget henstiller, at der åbnes for traditionel fangst i den nordvestligste del af den totalfredede zone II i Melville Bugten.

 

Udvalget anbefaler endvidere, at der etableres en tværgående arbejdsgruppe, der skal udarbej­des indstillinger vedrørende status og fremtid for fredede områder, fremtidige kontrolordninger i fredede områder samt fastsættelse af narhvalsbestandens størrelse i Melleville-området.

 

Landsstyret vil tage initiativ til at der etableres en sådan tværgående arbejdsgruppe, der skal se nærmere på status for fredede områder, og muligheden for kontrolforanstaltninger i dem.

 

Hvad angår spørgsmålet om traditionel fangst i zone II i Melville Bugt er Landsstyret opmærk­som på, at der på den ene side kan være argumenter for at åbne for trafik og traditionel fangst i visse områder, men at der på den anden side advares herimod fra biologside med henvisning til bæredygtighedsprincippet. Landsstyret vil derfor bede det førnævnte udvalg om at tage særskilt stilling til netop denne problemstilling.

 

Når den tværgående arbejdsgruppes indstillinger foreligger vedrørende de i udvalgets nævnte problemstillinger, vil Landsstyret forinden en eventuelt revision af de relevante bekendtgørelser fremlægge Landsstyrets overvejelser for Landstingets Frednings- og Miljøudvalg.

 

Vedrørende orientering om forslag til ændring af bekendtgørelse for Nationalparken.

Så tager Landsstyret udvalgets kommentarer til efterretning.

 

Vedrørende oplysningstiltag med det formål at udbrede kendskabet i lokalsamfund til fang­streglerne og begrundelserne for disse.


Så har Landsstyret taget udvalgets opfordring til efterretning og vil tage de nødvendige initiativer  i denne sag.

 

Vedrørende orientering om snescootere.

Så skal det udtales, at Landsstyret ligesom udvalget noteret sig, at emnet tages op i anden sammenhæng under Landstingssamlingen.

 

Mødeleder: Knud Sørensen

 

Jeg skal oplyse, at vi skal foretage afstemning efter partiordførernes taletid, fordi der har været en mindretalsudtalelse.

 

Niels MátâK´ , ordfører for Siumut:

Vi har følgende bemærkninger til betænkningen afgivet af Frednings- og Miljøudvalget.

 

Vi har i Siumut med interesse drøftet betænkning afgivet af frednings- og miljøudvalget og skal knytte følgende bemærkninger til betænkningen:

 

Udvalget har behandlet forslag fra Landstingsmedlemmerne Naimanngitsoq Petersen og Josef Motzfeldt om henholdsvis ændring af Melville Bugt fredningen og regionvis kvotering af polarlomvier, edderfugle samt andre fangstdyr, der kun kan indhandles begrænset. Desuden behandlede udvalget forslag fra Landsstyret om ændring af Nationalparkbekedtgørelsen.

 

Vedrørende forslaget fra Landstingsmedlem hr. Josef Motzfeldt støtter Siumut udvalgets holdning om generel modstand imod ubegrænset fangst.

 

Det er Siumuts opfattelse, at der finder for meget ubegrænset fangst af polarlomvier og edderfugle sted i visse regioner uden for fredningstiden, samtidig med, at fredningsperioden indtræffer i andre regioner netop i den periode, hvor disse fugle forefindes.

 

Vi tilslutter os udvalgets opfordring til, at forslaget medtages som en del af den verserende revision af blandt andre fuglefredningbekendtgørelsen. Siumut er også enig i, at en redegørelse forelægges til efterårssamlingen 1996.

 

Til ændring af bestemmelserne i Melville Bugt fredningen.

 

Landstingsmedlem hr. Naimanngitsoq Petersen har stillet forslag om ændring af § 1 i Hjem­mestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. Maj 1989 om naturreservat i Melville Bugten således, at befolkningen i Avanersuup Kommunia får adgang til deres traditionelle fangstpladser. Formålet med forslaget er at flytte fredningsgrænse II med 18 km mod syd for dermed at åbne op for traditionel fangst.

 

Vi støtter udvalgets klare betænkelighed ved at ændre på fredningsområdet af hensyn til beskyttelse af narhvalens fouragerings- og yngleområder.

 

Udvalget henstiller herefter, at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. Maj 1989 om Naturreservatet i Melville Bugt ændres, så pågældende fredningsgrænse II flyttes 18 km mod syd som anført i forslaget, hvilket er en stramning af gældende regler således, at der bliver forbud mod besejling inden for fredningsgrænse II.


Det vil sige, at der bliver et forbud mod besejling af motoriserede fartøjer.

 

Et mindretal i udvalget er imod dette forslag med den begrundelse, at stadig flere familier sejler med deres små både på 14 fod i sommerperioden for at besøge familie og venner fra Kullorsu­aq til Avanersuaq, og at stramning af forordningen vil udgøre fare for denne trafik, idet man med så små fartøjer er henvist til at sejle indenskærs og mener at disse mennesker bør forsvares. Med disse begrundelser kan mindretallet ikke gå ind for flyttelse af fredningsgrænse II med 18 km mod syd, men foreslår at man istedet skal give tilladelse til færdsel i området i hvert enkelt tilfælde.

 

Med disse bemærkninger skal vi kræve, at der foretages en grundig undersøgelse inden for fredningsgrænse II i Melville Bugten, da vi ved, at området er centrum for narhvalens fouragerings- og yngleområde.

 

Endvidere skal vi fra Siumut tilslutte os udvalgets opfordringer i de i betænkningen anførte 4 punkter.

 

Vedrørende orientering om forslag til ændring af bekendtgørelse for Nationalparken skal vi udtale følgende: Fra Siumut kan vi gå ind for udvalgets tilslutning til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. Juni 1992.

 

Orientering om snescootere.

Anvendelse af snescootere er tiltagende i Grønland, og det anføres, at dette skaber problemer i forskellige lokaliteter. Derfor er det nødvendigt, at gældende regler på området efterleves, og at forslag til kommunale vedtægter effektueres hurtigere end i dag.

 

Med disse bemærkninger tager vi betænkningen afgivet af frednings- og miljøudvalget til efterretning med de henstillinger, der er anført i dette indlæg.

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Vi har fra Atassut med interesse drøftet Landstingsmedlem Josef Motzfeldts forslag om regionsvis kvotering af lomvier, edderfugle og andre fangstdyr.

 

Vi er i Atassut enige med Fredning- og Miljøudvalget om, forinden endelig stillingtagen til spørgsmålet om kun begrænsede indhandling af lomvier, edderfugle og andre fangst dyr, først foretages en undersøgelse af antallet af de indhandlede fugle.

 

Vi i Atassut lægger stor vægt på, en nøje udarbejdelse af ændring af bestemmelserne i forordningen om fredning af fugle, ligesom vi må huske, at det er nødvendigt med udvidelsen af antallet af jagtbetjente.

 

Vi i Atassut lægger ligeledes vægt på den løbende generelle oplysning i samfundet og vi i Atassut går ind for, at Fredningsudvalgets forslag færdigbehandles i efterårssamlingen 1996.

Ved Landstingsmedlemmet Naimanngitsoq Petersens forslag om reducering af Naturreservate­tområdet i Melvillebugten, således befolkningen i Avannersuup Kommunia får adgang til deres fangstpladser. Og der har vi følgende bemærkninger til forslaget;

Vi i Atassut kan se, at fredningsgrænse 2, flyttes med 18 kilometer mod syd, for dermed, at åbne op for befolkningens traditionelle fangstpladser.


Vi er i Atassut vidende om, at sagen berører de internationale regler, herunder reglerne vedrørende beskyttelse af narhvaler.

 

Vi i Atassut lægger vægt på en bæredygtig udnyttelse af fangstdyrene.

Fangerne i Avannerssuaq anvender de traditionelle fangstmetoder med kajak og anvender ikke de hurtiggående speedbåde ved fangsten og har aldrig udøvet rovfangst. Det er en flot tradition.

Atassut støtter Udvalgets opfordring til Landsstyret om ændring af Hjemmestyrets bekendt­gørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om naturreservatet i Melvillebugten, således efter Landstings­medlem Naimanngitsoq Petersens forslag, med en ufravillig betingelse om flytning af frednings­grænse 2, ændres med 18 kilmeter mod syd således, at den traditionelle fangst kan fortsætte.

 

Og med disse bemærkninger går vi i Atassut med tak ind for den forelagte betænkning fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg.

 

Maliinannguaq Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Med de tiltagne antal, både i Grønland og med deres større evne, så hører man ofte, at antallet af fangstdyrene er nedadgående.

 

Josef Motzfeldts forslag om regionsvis kvotetildeling i Grønland, der har vi bemærket, at Udvalget hilser hans forslag velkommen og støtter også Udvalgets henstilling om, at man undersøger det, ved at foretage en tælling af antallet af indhandlede lomviger og edderfugle.

Og vi henstiller at man samarbejder med KNAPK i den forbindelse.

 

Naimanngitsoq Petersen foreslår, at man ophæver forbudet mod narhvalfangst i Melvillebugten således, at man flytter grænsen med 18 kilometer.

 

Og fra Inuit Ataqatigiits side, skal vi henstille, at inuhuit altid er kommet til deres traditionelle fangstpladser, uanset om der har været forbud eller ej, og i resten af verden lægger man også vægt på, at den lokale befolkning også får særlig behandling i fredede områder og ved at ophæve forbudet på stedet, skal man også lægge meget vægt på, hvem, det er, der får tilladelse til det, idet det ikke er alle og enhver, der får lov til at gøre fangst i området.

 

Med hensyn til optælling af narhvalsbestanden, det støtter vi, idet man på nuværende tidspunkt ikke ved hvor stort antallet er i området og derudover støtter vi også Udvalgets henstillinger i de forskellige initiativer, idet vi også lægger vægt på, at de forskellige forordninger, de bør også følges op. Og hvad hjælper det, når man har indført forbud og man ikke har kontrol med det? Derfor bør man realisere, at man forøger antallet af jagtbetjentene og ved en revurdering af gældende ordninger, så er det også meget vigtigt, at man tager lokalbefolkningen med på råd, og foreslår, at det bliver effektueret.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiat har følgende bemærkninger vedrørende betænkningen afgivet af Frednings- og Miljøudvalget;

 


Edderfuglen er en af de fugle, der er blevet godt udnyttet af vore forfædre og har dermed været meget betydningsfuld for deres overlevelse. Men den har været godt beskyttet gennem mange generationer. Takket være forfædrenes mentalitet og forståelse for betydningen af beskyttelse at jagte dem.

 

Vi er nu kommet til det punkt, hvor det er tvingende nødvendigt, at foretage drastiske tiltag for at beskytte bestanden, hvorfor og jeg skal lige tilføje, at i den danske tekst, der har man skrevet Jonathan Motzfeldt, men det skal være Josef Motzfeldt.

 

Og Akullit Partiiat er fuldt ud enig i følgende tiltag, som Landsstyret påtænker i forbindelse med hr. Josef Motzfeldts forslag.

 

For det første; at medtage en vurdering af forslaget om regionsvis kvotering i relationen af fuglefredningsbekendtgørelsen.

 

For det andet; forbedring af jagtbetjentordningen og borgeroplysning tilstræbes.

 

Vedrørende hr. Naimanngitsoq Petersens forslag, om ændring af fredningsgrænsen i Melville­bugten, så går Akulliit Partiiat ind for åbning af traditionel fangst i den nordvestlige del af den totalfredede zone 2 i bugten og er derfor glad for Udvalgets anbefaling om oprettelse af et tværgående udvalg og dette udvalg skal lave indstillinger om udarbejdelse af indstillinger vedrørende status og fremtid for fredede områder og fremtidige kontrolordninger i fredede områder samt fastsættelse af narhvalsbestanden.

 

Akulliit Partiiat går ind for Udvalgets andre indstillinger og godkender således også betænknin­gen.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Jeg har med interesse læst Landstingsmedlemmerne Naimanngitsoq Petersens og Josef Motzfeldts forslag.

 

Med hensyn til Josef Motzfeldts forslag, der er jeg enig med Frednings- og Miljøudvalgets indstilling, således at dette  kan tages med i det videre arbejde med hensyn til bestemmelserne omkring disse ting og at de bliver færdigbehandlet her til efteråret.

 

Med hensyn til Naimanngitsoq Petersens forslag, der har jeg følgende bemærkninger vedrøren­de fredningsbestemmelserne i området. Idet jeg har meget svært ved at se Landsstyrets klare tilslutning, til trods for, at flertallet i Udvalget henstiller, at forslaget bliver vedtaget. Og på den anden side også tillader mineral- og olieefterforskning i Nationalparken.

 

Vi ved, at fangerne har meget store økonomiske problemer, især i forhold til Avannerssuaq Kommune. Vi ved jo godt, at de blev flyttet fra deres traditionelle fangstområder i 1953 og i andre forhold har de mange store problemer i deres levevilkår, derfor har jeg god forståelse for Naimanngitsoq Petersens forslag og støtter det fuldt ud.

 

Til slut vil jeg sige, at såfremt man kan gå ind for olie- og mineralefterforskning i Nationalpar­ken, så er det også på sin plads, at man åbner op for muligheden for at foretage traditionel­fangst i deres traditionelle fangstområder.

 

 


Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning, Siumut:

 

Jeg siger tak til de bemærkninger, der er faldet, idet der er enighed omkring dem og fordi partierne er så enige i deres udtalelser, så vil jeg ikke kommentere dem enkeltvis, men skal blot nævne, at man i forordningsudarbejdelsen, der vil disse bemærkninger blive taget med i betragtningen, idet der også bliver sagt, at man går ind for en bæredygtig udnyttelse af fangstdyrene, fordi ressourcerne skal udnyttes sådan, at det er til gavn for hele samfundet som helhed, og jeg har forstået, at det er noget man lægger vægt på fra samtliges sider.

 

Hvad angår de ting, man skal tage vare på, som bliver påpeget af både Udvalget og ordførerne, så skal man foretage de undersøgelser, som er blevet indstillet og ikke mindst i forhold til Melvillebugten, der vil Udvalget blive hørt fra Landsstyrets side og løbende blive orienteret.

Derfor mener jeg, at Anthon Frederiksen ikke bør være nervøs for noget, idet før vi tager en beslutning i Landsstyret, vil høre Udvalget først.

 

Jeg kan allerede på nuværende tidspunkt nævne, at undersøgelserne omkring vores levende ressourcer er blevet forøget, især med hensyn til lomvigbestanden.

 

I forhold til de tidligere år, så foretager man langt flere undersøgelser og det vil så også betyde, at vi har bedre grundlag for at vurdere og løbende justere de forskellige bestemmelser.

Fra Inuit Ataqatigiit var de inde på, at man lægger vægt på at man samarbejder med KNAPK.

 

Fra Landsstyrets side har vi også den glæde, at vi i forbindelse med undersøgelser af vores levende ressourcer og når vi skal foretage bestemmelser omkring dette, så har befolkningen og de forskellige organisationer samarbejdet med KNAPK, det er efterhånden blevet større. Og derfor lægger vi også vægt på fra Landsstyrets side, at på de kommende forordningsforslag, der vil KNAPK også blive indlemmet i arbejdet.

 

Jeg siger tak for de bemærkninger, der er faldet, idet der har været stor enighed.

 

Jonathan Motzfeldt, Udvalgets formand, Siumut:

 

Jeg siger tak for, at Landsstyreformanden hilser vore henstillinger med interesse således, at de levende ressourcer beskyttes og at man går ind for en bæredygtig udnyttelse.

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige, at vi i forbindelse med dette arbejde og fordi fangerne og fiskerne foretager indberetning om deres fangst, at det også er vigtigt, at vi alle og især fangerne foretager indberetninger, det har stor betydning således, at vi kan få et billed af, hvordan bestanden er .

 

Og det er især i forbindelse med rensdyrfangsten. der har fangerne også været med i undersø­gelsen idet de også har afleveret underkæberne af rensdyrene og jeg er glad for at landsstyret også var inde på, at man i forbindelse med oplysningskampagnen kommer ind på folkeskolen således at man får større forståelse for bevaring af bestanden og det gælder også os voksne.

 

Det er ved at være sommer og det vil så også åbne op for ny fangst. Vor forfædre har altid vidst at dyrene også har behov for  fred i deres yngleperiode det er noget vi også har taget vare på fra generation til genration og derfor er det også på  sin  plads  at vi har større samarbejds­muligheder de forskellige instanser imellem.


I forb. med  Namanitsoq  Petersens forslag så har udvalgets forstået det på den måde,  at man benytter sig af den traditionelle fangstmetode således at man bevarer bestandene og derfor er der ikke noget hindring for at man ændrer selve grænsen og jeg  er overbevist om at Landstyret også vil gå  ind for forslaget.

 

Naimanitsoq Petersen forslagsstilleren:

 

Jeg er glad for at samtl. partier går ind for mit  forslag og selvfølgelig skal man tage hensyn til narhvalbestanden i Melvillebugten. Jeg finder ikke nogen hindring for at man foretager en optælling og politisk går vi også ind for at narhvalsbestanden ikke forsvinder og jeg skal også udtale, at jeg lægger meget meget stor vægt på at man i Avernasuaq fanger med kajak som det eneste sted og der må man også skelne imellem, at joller med påhængsmotorer ikke bruges i forbindelse med narhvalsfangsten. Derfor er jeg glad for at mit forslag har fået tilslutning fra samtlige partier.

 

Josef Motzfeldt,   IA  også som forslagsstiller

 

Som forslagsstiller vil jeg selvfølgelig også med hensyn til mit forslag kommer med klare  besvarelser det er jeg glad for men jeg vil lige  påpege to ting nemlig at i udvalget og det der blev udtalt fra Siumuts ordfører, nemlig at set under et er udvalget imod fri fangst. Fra IA har vi  i vort forslag været opmærksom på dette forhold og vi respekterer også i  IA og finder det  nødvendigt at en del  af fangstdyrene nu er nået til at der kommer en regulering  og for at kunne bibeholde at der kommer en bæredygtig udnyttelse. 

 

Med hensyn til  at  man har en nødvendig fangst i et  fredet  område, så støtter partierne heldigvis mit forslag og fredningsudvalget har følgende bemærksninger:   udvalget mener at dette kan overvinde den gamle tvist; det er altså det vi har fulgt i vores forslag. 

 

Mødeleder:

Og nu skal vi have en afstemning og et flertal i udvalget henstiller derfor til  Landsstyret, at hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17 maj 1989 om naturreservatet i Melvillebugten ændres så pgl. fredningsgrænse 2 flyttes 18 km mod syd som anført i forslaget med den ufravigelige  betingelse at der kun må drives traditionel fangst.

 

Et mindretal i udvalget stemmer for ikke at imødekomme forslaget  og så  dem der er for  mindretalsudtalelsen bedes rejse sig...

en 

 

og dem der imod mindretalsudtalelse bedes rejse sig 

29

og således er mindretalsudtalelsen i udvalget afvist og således er behandling af betænkning af betænkning afgivet landstingets frednings - og miljøudvalg færdig.

 

Punktet slut.