Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 47-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 29. april 1996 kl. 17.40

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

Dagsordenens punkt 47.

 

Betænkning afgivet af Boligudvalget.

 

 

Der er to Landstingsmedlemmer, der har fremsat forslag. Siverth K. Heilmann har fremsat to forslag, og Ruth Heilmann har fremsat et forslag.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut:

 

Først vil jeg anmode om at fremlægge mine to spørgsmål på én gang. Det første, jeg har fremsat til Landstingets forårssamling 1996, er et forslag om, at tidligere tjenestemandsansatte ved pensio­nering prioriteres højest ved boligtildeling ved hjemkomst til deres fødeby.

 

Gennem mit flereårige arbejde i kommunalbestyrelsen, har jeg bemærket og hørt om, at tidligere tjenestemandsansatte i forskellige byer i Grønland,  som efter lang, tro og prisværdig tjeneste ønsker at vende tilbage til deres fødeby eller bygd, bare indlemmes i boligventelisten.

 

Jeg mener helt klart, at det er på tide, at dette problem løses, og dette kan først løses ved en ændring af boligpolitikken ved en tilføjelse i loven. I dag har ovennævnte tjenestemænd med mange års tjeneste bag sig ingen muligheder, derfor må der gives mulighed for, at de prioriteres højere i deres søgen efter bolig i den by, de ønsker at flytte til.

 

Vi ved, at tjenestemandsansatte efter eget ønske eller efter anmodning skal forrette tjeneste i den by eller bygd, man ønsker at flytte dem til, ligesom de også må forrette tjeneste, selv efter de er gået på pension. De har derfor ringe muligheder for at sikre sig en bolig i god tid for at nyde deres otium.

 

 


Jeg vil derfor foreslå, at sagen undersøges af Boligudvalget, inden Landstingets forårssamling med henblik på forelæggelse af forslaget til en tilføjelse i loven på baggrund af ovenstående begrundelser.

 

Da der må være en bundgrænse, vil jeg foreslå, at tjenestemænd med uafbrudt tjeneste i 20 år eller fra 25 år og opefter får retskrav på at blive prioriteret højere ved boligtildelinger. I den forbindelse kan det nævnes, at det er jo sådan, at mangeårige tjenestemænd blot rejser udenlands, når de ikke får tildelt bolig her i Grønland.

 

Mit andet forslag, lyder således: giv ejere af selvbyggerhusene i bygderne mulighed for, at de kan søge lån til installation af oliefyr i husene.

 

Selvom jeg på baggrund af de drøftelser, der er ført i de senere år, ved, at der arbejdes i forskelli­ge kredse med det formål, at der åbnes mulighed for ejerne af selvbyggerhuse for at foretage de nødvendige forbedringer i deres huse, vil jeg i Landstinget gerne få en bekræftelse herpå med udgangspunkt i ovenstående.

 

Tidligere medlemmer af Landstinget har ved flere lejligheder forelagt dette spørgsmål i Tinget, men jeg mener, at spørgsmålet stadig ikke er drøftet i alle detaljer, idet jeg, på baggrund af en udtalelse fra én som tidligere selv har bygget et sådant hus, mener, at de såkaldte skibsovne slet ikke er egnede i brugen i nævnte huse.

 

Med disse få ord, vil jeg opfordre Landstingets Boligudvalg om nærmere at drøfte følgende:

 

Ejer af selvbyggerhusene i bygder med elforsyningsanlæg og med udsigt hertil gives mulighed for at optage lån til installation af de mere driftsikre oliefyr i deres huse.

 

Det er glædeligt, at vilkårene for opførelse af et selvbyggerhus er blevet forbedret, men jeg mener også, at det bør overvejes, hvorvidt afdragsperioden for lånene kan blive forlænget med få år.

Jeg håber, at nærværende forslag, efter det er blevet drøftet grundigt i Boligudvalget, vil blive forelagt for Landstinget. Tak.

 


Ruth Heilmann, Siumut:

 

Man plejer at sige, at husejere via boligstøtte er på 3843 stykker. Størstedelen af husene er blevet bygget i slutningen af 1960´erne, og derfor er der i dag behov for renovering af disse. Under renovering af husene har ejerne ikke mulighed for tilbud om midlertidig genhusning ligesom lejere af lejligheder men må selv sørge for det, og dette giver i dag problemer.

 

Man kan mene, at det er blevet helt nødvendigt med en undersøgelse af boligsstøttehusejeres vilkår, ligesom dette blev fremført som et stærkt krav under Landstingets efterårssamling. I den forbindelse vil jeg opfordre til, at samtlige lejere eller beboere i boligsstøttehuse får oprettet foreninger.

 

Først ved at gøre sådan kan man klart finde ud af, hvilke vilkår disse lever under, idet vi har behov for tilkendegivelse af meninger i forbindelse med renovering.

 

Jonathan Motzfeldt, Boligudvalgets formand:

 

Boligudvalget skal udtale følgende om Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om, at tidligere tjenestemandsansatte ved pensionering prioriteres højest ved boligtildeling ved hjem­komsten til fødebyen:

 

Indledningsvist skal Boligudvalget oplyse, at Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag har været til høring hos INI A/S, Ineqartut Peqatigiifiisa Kattuffiat IPK, Personaledirektoratet og Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Boligudvalget er bekendt med, at de nævnte instanser i deres høringssvar har haft betænkelighe­der ved at anbefale, at der gives særlige fortrinsrettigheder til en bestemt gruppe af tjenestemænd. Det fremgår bl.a., at der vil være mange andre personalegrupper, som ud fra en lighedsbetragt­ning vil kunne påberåbe sig samme fortrinsrettighed.

 


Det anføres bl.a., at de beskrevne forhold for tjenestemænd er identiske for mange personer og familier, der som følge af muligheden for beskæftigelse, har set sig nødsaget til at flytte fra hjembyen i enten ung eller moden alder, men som gerne vil tilbage, når det er slut med at være erhvervsaktiv.

 

Det anføres også, at tjenestemandsansatte bedre end andre personalegrupper har mulighed for at planlægge pensionen i god tid og således også vil kunne blive skrevet op på boligventelisten i fødebyen i så god tid, at der skulle være en bolig klar, når pensionsalderen nås.

 

Boligudvalget  forstår udmærket baggrunden for Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om prioritering af tjenestemænd, der har opnået pensionsalderen. Boligudvalget påskønner ligeledes det store og prisværdige arbejde, der gennem årene er udført af disse tjenestemænd.

 

Boligudvalget kan midlertidig efter en helhedsbetragtning ikke anbefale, at der gives en særlig gruppe af pensionerede tjenestemænd fortrinsrettigheder fremfor andre personalegrupper og fremfor boligsøgende, der i god tro gennem årene har stået på venteliste og trolig har foretaget genbekræftelse hvert år for at komme til at leje en bolig.

 

Boligudvalget skal dog opfordre til, at problemet rejses overfor de pågældende tjenestemænds organisation med henblik på at tage problemet med i kommende forhandlinger om ansættelsesfor­hold. Boligudvalget har i den forbindelse bemærket sig, at det i høringen har været nævnt, at det kunne være relevant at lade spørgsmålet indgå som en bestanddel af en formuleret seniorpolitik.

 

Boligudvalget skal udtale følgende om Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om at give ejere af selvbyggerhuse i bygderne mulighed for at søge lån til installation for oliefyr i husene:

 

Selvbyggertyperne er bl.a. karakteriseret ved at være boligtyper med minimale drifts- og vedlige­holdelsesudgifter og boligtyper, der især er velegnet i områder, hvor borgerne har begrænsede midler til betaling af terminsydelser.

 


Der kan efter de i dag gældende regler godt ydes lån til materialeudgiften til forbedring af varme­anlægget i gamle selvbyggerhuse, således at selvbyggeren selv udfører arbejdet. Det er imidlertid et spørgsmål, hvilket nyt varmeanlæg det vil være formålstjenstligt at benytte i gamle selvbygger­huse.

 

Opvarmningsformen i selvbyggerhuse har været drøftet igennem årene, idet der har været util­fredshed med de skibsovne, der har været installeret. Selvbyggertyperne er derfor løbende blevet justeret, fordi selvbyggerne har ønsket et moderniseret selvbyggerhus.

 

Opvarmningen i selvbyggerhusene, der er leveret i 1995 og 1996, er ændret til 2 olieovne med tilsluttede radiatorer i hvert hus. Disse olieovne er en anden type end de tidligere skibsovne, og selvbyggeren kan selv udføre installationen.

 

I den nye selvbyggertype "Illorput 2000", der er under udvikling, arbejdes der med et opvarm­ningsprincip på 1 olieovn, hvortil der sluttes radiatorer, således at der er minimum en radiator i hvert rum. Materialevalget til radiatorernes rørføring er en type, som selvbyggeren selv kan montere. Der kan installeres oliefyr i stedet for olieovn, såfremt der forinden er etableret el-installation.

 

Boligudvalget er enig med Landstingsmedlem Siverth K. Heilmann i, at der er behov for moder­nisering af opvarmningsprincipperne i de gamle selvbyggerhuse. Boligudvalget skal derfor anbefale, at der gennem INI A/S indhøstes erfaringer med de varme anlæg, der er installeret i selvbyggerhusene fra 1995 og 1996.

 

Boligudvalget skal endvidere anbefale, at boligselskabet anmodes om at udarbejde et projekt for modernisering af varmeanlæggene i de forskellige gamle selvbyggertyper, således at der fra 97 bevilges lån til modernisering af varmeanlæggene i de gamle selvbyggerhuse.

 

Boligudvalget skal udtale følgende til Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag om muligheden for midlertidig genhusning af beboerne i boligstøttehuse i forbindelse med renovering af deres huse:

 

 Boligudvalget er enig med Landstingsmedlem Ruth Heilmann i, at der er mange gamle boligstøt­tehuse der trænger til at blive renoveret.

 


Boligudvalget er endvidere bekendt med, at det for INI A/S vil være en fordel, såfremt et bolig­støttehus er fraflyttet, mens det renoveres. Det vil være nemmere for håndværkerne at udføre renoveringsarbejdet. Boligselskabet har iøvrigt vurderet, at det i de allerfleste tilfælde vil være muligt at anvise midlertidig indkvartering under renoveringen.

 

Boligudvalget er derfor enig med Landstingsmedlem Ruth Heilmann i at anbefale, at der gives ejere af boligstøttehuse en ret til at få anvist en erstatningsbolig i renoveringsperioden. Da der imidlertid er tale om renovering af en privatejet bolig, og da husets værdi forøges efter reno­vering, er det Boligudvalgets opfattelse, at omkostningerne ved den midlertidige indkvartering afholdes af husejeren selv, f.eks. ved at udgiften indgår i selve renoveringslånet.

 

Landstingsmedlem Ruth Heilmann anbefaler iøvrigt, at ejere af boligstøttehuse organiserer sig i foreninger. Denne anbefaling støtter Boligudvalgt, idet udvalget erindrer om, at det i forbindelse med etableringen af INI A/S blev forudsat, at en eventuel sammenslutning af boligstøttehuseejere fik plads i selskabets repræsentantskab.

 

INI A/S har desuden oplyst, at en sådan sammenslutning vil være en fordel for selskabet, da der vil være mulighed for et samarbejde, der vil kunne løse mange problemer. Selskabet har allerede etableret et formelt samarbejde med den bygdearbejdsgruppe, Landsstyret har nedsat, og selskabet er glad for dette samarbejde.

 

Boligudvalget skal derfor anbefale, at Landsstyret opfordrer boligstøttehusejerne til at etablere sig i en sammenslutning.

 

Boligudvalget overlader hermed sin betænkning til Landstingets behandling.

 

Boligudvalget har følgende medlemmer: Fra Atassut Jakob Sivertsen og Anders Nilsson,  fra Inuit Ataqatigiit Anders Napatoq,  og fra Siumut Ruth Heilmann og Jonathan Motzfeldt.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 


Landstingets Boligudvalg har netop fremlagt sin betænkning om tre medlemsforslag fra Lands-tingsmedlem Siverth K. Heilmann og Landstingsmedlem fru Ruth Heilmann.

 

Landsstyret har bemærket sig, at Boligudvalget forstår baggrunden for Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om prioritering af pensionerede tjenestemænd ved boligtildeling ved hjemkomst til fødebyen.

 

Landsstyret har ligeledes bemærket, at Boligudvalget udfra en lighedsbetragtning ikke kan anbefale, at der gives en særlig gruppe af pensionerede tjenestemænd fortrinsrettigheder fremfor andre personalegrupper og fremfor boligsøgende, som i god tro i årevis har stået på boligventeli­sten og foretaget genbekræftelse år efter år for at komme til leje en bolig.

 

Landsstyret påskønner ligesom Boligudvalget de pensionerede tjenestemænds store indsats for samfundet men tager i øvrigt til efterretning, at Boligudvalget ikke kan anbefale, at der gives særlige fortrinsrettigheder til en særlig gruppe af pensionerede tjenestemænd.

 

Landsstyret vil tilskrive de pågældendes organisation og gøre opmærksom på det rejste problem omkring bolig til pensionerede tjenestemænd, så problemet kan indgå i fremtidige overvejelser og forhandlinger.

 

Landsstyret har endvidere bemærket sig, at Boligudvalget støtter Siverth K. Heilmanns forslag om at give ejere af selvbyggerhuse mulighed for at modernisere varmeanlæggene.

 

 Landsstyret er enig i, at der nu må tages initiativ til at få moderniseret de gamle selvbyggerhuses varmeanlæg, idet emnet som anført af Boligudvalget ganske rigtigt har været drøftet igennem flere år. Det ser ud til, at der i de nyeste selvbyggertyper arbejdes med et opvarmningsprincip, der også vil være anvendeligt i de gamle selvbyggerhuse.

 

Samtidig er det et opvarmningsprincip, der ligger i forlængelse af hensigten bag selvbyggerhuse, fordi det pågældende varmeanlæg vil kunne udføres af selvbyggeren selv, således at udgifterne til installationen kan minimeres.

 


Landsstyret har noteret sig, at Boligudvalget anbefaler, at INI A/S anmodes om at udarbejde et projekt for modernisering af varmeanlæggene i de forskellige gamle selvbyggertyper, så der fra 1997 kan bevilliges lån til modernisering. Landsstyret tager Boligudvalgets anbefaling til efterret­ning og vil tage initiativ til at få udarbejdet de nødvendige projekter for modernisering af varme­anlæggene.

 

Landsstyret bemærker ligeledes, at Boligudvalget støtter Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns forslag om at give ejere af boligstøttehuse mulighed for genhusning i forbindelse med renovering af deres huse. Landsstyret er enig i, at det er vigtigt at få renoveret de gamle boligstøttehuse, og at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt husene er fraflyttede medens renoveringen står på.

 

Landsstyret vil derfor give tilsagn om at tilrette reglerne på området, idet landsstyret i øvrigt tilslutter sig, at omkostningerne ved den midlertidige indkvartering afholdes af husejeren selv f.eks. ved at lade udgiften indgå i renoveringslånet, som det foreslås fra Boligudvalget.

 

Landsstyret har endelig bemærket sig Boligudvalgets støtte til Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns anbefaling af, at ejerne af boligstøttehuse organiserer sig i foreninger. Landsstyret følger gerne Boligudvalgets anbefaling, idet landsstyret også gerne ser, at boligstøttehusejerne indtager den plads i boligselskabet repræsentantskab, der er reserveret til dem.

 

Landsstyret vil sørge for, at der bliver sendt en opfordring til samtlige boligstøttehusejere i lighed med lejernes organisation IPK. Landsstyret vil tage kontakt til INI A/S for at få selskabet til at være behjælpelig med at få boligstøttehusejerne organiseret, da INI A/S også har været med til at få afdelingsbestyrelserne i udlejningsboligerne etableret.

 

Afslutningsvis skal jeg på landsstyrets vegne takke Boligudvalget for vel udført arbejde.

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut:

 

Vedrørende Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om pensionerede tjenestemænd får første prioritet i forbindelse med tildeling af bolig skal vi fra Siumut erklære os enig med Bolig-udvalgets begrundelser i sin betænkning.

 


Det fremgår ligeledes af Boligudvalgets betænkning, at man har foretaget høring hos bl.a. INI og IPK, som har udtalt sig negativt om særbehandling af pensionerede tjenestemænd.

 

Fra Siumut mener vi, at forslaget ikke er i harmoni med de forhold, vi lever under i dag. Bolig­ventelisterne er meget lange i dag, hvilket viser et stort boligefterslæb. Selv unge veluddannede personer lider ofte under boligmangel, når de skal træde ind på arbejdsmarkedet.

 

Med disse korte bemærkninger støtter vi udvalgets henstilling til de her omtalte tjenestemænds organisation om at tage problemet op til seriøs behandling.

 

Med hensyn til Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om skabelse af mulighed for långivning til installation af radiatorer skal vi fra Siumut knytte følgende bemærkninger.

 

Siumuts landstingsmedlemmer og ikke mindst bygdebestyrelserne har tidligere fremsat krav, som blev støttet fra alle sider, om, at man snarest muligt holder op med at forsyne selvbyggerhusene med de såkaldte skibsovne, idet denne form for opvarmning af husene er uhensigtsmæssig, set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel og må betragtes som ude af trit med vore moderne tider.

 

Vi er tilfredse med INI's igangsatte undersøgelser af mere tidssvarende opvarmningssystemer og finder ikke anledning til vurdering midt i dette udredningsarbejde. Derfor støtter vi Boligudval­gets indstilling om, at man skaffer erfaringsgrundlag til veje fra 1995 og 1996.

 

Vi er ganske enige med Siverth K. Heilmann i, at det er meget forventeligt, at der vil være selvfi­nansieringsmæssige problemer især i bygder med indtjeningsmæssige problemer, og derfor tilslutter vi os fuldt ud undersøgelse af mulighederne for långivning til installering af tidssvarende opvarmningssystemer.

 

Vedrørende Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns forslag om skabelse af lovhjemmel til tilde­ling af midlertidig bolig til beboere af boligstøttehuse under deres boligs renovering kan vi fuldt ud tilslutte os Boligudvalgets udtalelser i sin betænkning.

 


Vi mener, at det er nødvendigt at skabe mulighed for midlertidig genhusning for beboere af boligstøttehuse, og private huse under renovering af deres bolig. Det kan ikke være sundt for en familie at blive boende i sit hus, under omfattende renovering. Der må gøres noget ved denne problematik ved at skabe mulighed for midlertidig genhusning.

 

Der findes i dag mange forladte huse, og de, der beboes endnu, trænger tydeligt til gennemgriben­de renovering.

 

Finansiering af boligstøttehuse påhviler Hjemmestyret, og den daglige brug påhviler ejerne og kommunerne, og driften af boligstøttehusene er overgået til INI fra 1. januar 1995. Henset til denne ansvarsfordeling mener vi fra Siumut, at problematikken bør drøftes mellem de her nævnte implicerede parter, og finder det naturligt, at sagen gøres til genstand for drøftelse i forbindelse med boligseminaret i juni måned.

 

Derfor kan vi fuldt ud tiltræde Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns henstilling om etablering af en forening af boligstøttebeboere som en nødvendig komponent  i spørgsmålet om folks medansvar for den bolig, de bebor.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

I behandlingen af sager, der vedrører boligforholdene, har vi i Atassut altid med interesse deltaget og fremkommet med klare synspunkter, idet vi værdsætter en god tilendebringelse af forslagenes behandling.

 

Under Landstingets møde her i foråret blev Boligudvalget pålagt opgaver med forslag fra lands-tingsmedlemmerne, hvilke vi i rækkefølge fremkommer med udtalelse til.

 

Landstingsmedlem Siverth K. Heilmann fremkom med et forslag om tidligere tjenestemandsan­satte tildeles bolig som første prioritet i deres fødeby efter pensionen.

 

Vi har i Atassut med interesse drøftet forslaget med blandt andet følgende begrundelser: tjeneste­mændene har især i gamle dage udført et meget betydeligt virke i Grønlands udvikling og har i forhold til i dag arbejdet meget mere slidsomt.


Vi skal i Atassut med beklagelse spørge, hvorfor tjenestemænd efter deres pension bliver nødt til at flytte til Danmark, efter de har udført et værdigt arbejde i Grønland. Boligproblemet heroppe kan måske være en af årsagerne.

 

Vi kan mærke, at forslaget om pensionerede tjenestemænds tildelinger af bolig som første priori­tet, ikke er anbefalet af udvalget. Derimod har udvalget opfordret til sagens forelæggelse for de pågældende tjenestemænds organisation, herunder forhandling af ansættelsesforholdene. I tilfæl­de af at problemet ikke løses ved forhandlingerne, vil vi i Atassut deltage i løsningen af proble­met, der blev nævnt af udvalget.

 

Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag om at give mulighed for optagelse af lån i forbindelse med ovninstallering i selvbyggerhusene mener vi i Atassut er anbefalelsesværdigt, især af hensyn til de sundhedsmæssige forhold i selvbyggerhusenes manglende ovninstallationer i klosetrummene, hvor det er meget koldt om vinteren, og som kan være meget farligt for kvin­dernes helbred. Atassut støtter på det kraftigste udvalgets eget ønske til boligselskabet om forny­else af ovninstallationerne i de ældre selvbyggerhuse.

 

Vi udtrykker tilfredshed fra Atassut med Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag om at åbne muligheden for boligstøtteejernes midlertidig bolig til indkvartering i tilfælde af istandsættelse af deres huse.

 

Endelig støtter vi meget i Atassut Boligudvalgets opfordring om stiftelse af en husejerforening i Grønland gennem boligstøtten, for derved opnås en bedre indflydelse ved en massiv debat om løsning af utilfredsheder med boligstøttehusene.

 

Med disse bemærkninger går vi i Atassut ind for betænkningen fra Boligudvalget.

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit skal udtale vedrørende betænkning afgivet af Boligudvalget som følger:

 


Landstingsmedlem Siverth K. Heilmann har foreslået, at tidligere tjenestemænd ved deres pensio­nering burde sættes forrest på boligventelisten i deres fødeby.

 

Dertil skal vi udtale vor enighed omkring Boligudvalgets stillingtagen desangående. Problemstil­lingen opfordres til at blive forelagt tjenestemændenes organisation med henblik på løsning af problemet i forbindelse med kommende lønforhandlinger.

 

Inuit Ataqatigiit finder det af altafgørende betydning, at alle borgere i videst muligt omfang får samme muligheder. Siverth K. Heilmanns forslag, som ellers går ud fra klare motiver, kunne befrygtes at få dårligere indflydelser på andre borgeres forhold, der ikke er tjenestemænd, hvis det bliver godkendt. Ud fra denne betragtning støtter vi Boligudvalgets stillingtagen til sagen.

 

Siverth K. Heilmann har ligeledes til nærværende samling foreslået, at man giver mulighed for optagelse af lån til varmeinstallation i selvbyggerhuse i bygderne.

 

Inuit Ataqatigiit konstaterer, at der ifølge nugældende regler allerede er mulighed for at optage lån til modernisering af varmeanlæg i de ældre selvbyggerhuse.

 

Den nye selvbyggertype "Illorput 2000", som for tiden er under udvikling, får installeret et varmeanlæg med radiatorer, og Inuit Ataqatigiit mener, at det er et godt skridt fremad.

 

Landstingsmedlem Ruth Heilmann har ligeledes til nærværende samling foreslået, at give ejere af  boligstøttehuse mulighed for genhusning i forbindelse med renovering af deres huse.

 

Det er vigtigt, at huset står tomt under renoveringsperioden af hensyn til håndværkerne. Inuit Ataqatigiit støtter forslaget, ligesom vi går ind for at lade udgiften indgå i renoveringslånet.

 

Afslutningsvis skal Inuit Ataqatigiit opfordre til, at der i de kommende bygdekonferencer tages realistiske initiativer til at fuldføre de anbefalinger, man tager med hensyn til boligforholdene, ikke mindst hvad minimering af krav til boligstøttelåntagerne angår.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for Boligudvalgets betænkning.

 


Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat har med interesse gennemgået betænkningen og har intet at bemærke, idet vi er enig i alle tre nævnte indstillinger fra Udvalget og tager hermed betænkningen til orientering.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Jeg har fra Kandidatforbundet med interesse gennemgået Boligudvalgets betænkning samt svarnotat fra Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger vedrørende Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns to forslag samt Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns forslag.

 

Med hensyn til Landstingsmedlem Siverth K. Heilmanns forslag har flere relevante parter ved en høring i svarene givet udtryk for betænkeligheder ved, at visse bestemte tjenestemandsgrupper skulle få fortrinsret, hvorfor jeg er enig med Boligudvalget i udvalgets stillingtagen i sagen.

 

Såfremt forslaget skulle føres ud i livet, vil der indenfor INI A/S komme en helt uhåndterlig praksis, når man tænker på de mange, der er opført på ventelisterne.

 

Med hensyn til det andet forslag har jeg forstået, at Boligudvalget går ind for forslaget, ligesom Landsstyremedlemmet for Boliger er enig i dette. Dette er jeg fra Kandidatforbundet helt enig i. Det er jo nødvendigt, efterhånden som selvbyggerhusene bliver forbedret, også at få forbedret de omhandlede forhold. Derfor er jeg tilfreds med Boligudvalget henstilling om planlægning af forbedringer i opvarmningsfaciliteterne, og at Landsstyret har accepteret at arbejde med sagen.

 

Jeg er fuldt ud enig med Landstingsmedlem fru Ruth Heilmanns forslag, dog er jeg ikke enig i, at man stiler efter en ordning, der går ud på, at huslejen i den midlertidige bolig inddrages i lånet, medens boligen bliver renoveret, fordi folk på denne måde kommer til at betale dobbelt husleje. Derfor er det nødvendigt, at man søger, at finde frem til en mere rimelig ordning.

 


Fra Kandidatforbundet vil jeg endvidere påpege de meget høje priser på de ældre boligstøttehuse. Eksempelvis sælges i dag huse opført i 1950´erne, og som dengang kostede under 50.000,- kr., ind imellem til en pris på til op til eller over 2 mio. kr. Derfor er det ønskeligt, at disse forhold bliver undersøgt nærmere med henblik på en billigere prisfastsættelse.

 

Derudover er det ønskeligt, at der søges skabt økonomisk fundament for mulighed for renovering af ældre selvbyggerhuse, der ind imellem nu er stærkt forfaldne i bygder og byer i visse kommu­ner.

 

Med disse bemærkninger vil jeg tage Boligudvalgets betænkning til efterretning.

 

Ruth Heilmann, Siumut:

 

Meget kort vil jeg blot gerne have lov til at sige tak for den støtte, idet begge mine forslag har fået tilslutning.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut:

 

Jeg vil også gerne takke for det svar, jeg har fået fra Landsstyremedlemmet og partiernes side.

 

Det er selvfølgelig hele tiden nødvendigt at kunne vejlede også med hensyn til det forslag, jeg har stillet vedrørende tjenestemænds boliger, selvom jeg ikke er helt tilfreds med svaret, men arbejdet skal stadigvæk pågå, og derfor er jeg foreløbig tilfreds med det svar, jeg har fået.

 

Men det er helt nødvendigt, at man kommer frem til en ordning, idet jeg som valgt landstings­medlem ikke kan stille mig tilfreds med, at folk, der i mange år har arbejdet i Grønland, ikke kan få en bolig og derfor bliver nødt til at rejse fra Grønland. Det kan jeg ikke acceptere. Man kan selvfølgelig sige, hvorfor har man så ikke ordnet det for længe siden, men jeg håber, at jeg med mit forslag baner vejen for, at man finder en ordning på problemet.

 

Tjenestemandsforeningerne og andre interessegrupper kan selvfølgelig måske være mere vågne, men man kunne måske have løst problemet på et tidligere tidspunkt, såfremt de folkevalgte havde været mere vågne overfor problemet. Der kan selvfølgelig nævnes en masse andre ting, men jeg håber, at man finder en løsning på problemet på en pæn måde.

 


Jeg siger tak for, at flertallet støtter det, der vedrører bygdeboligerne, og det siger jeg tak for.   

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Jeg vil blot sige, at partierne er meget enige i Boligudvalgets henstillinger og landsstyrets henstil­linger. Derfor kan vi fortsætte, og jeg skal blot tilføje, at de opfordringer som Kandidatforbundet er kommet med, de vil selvfølgelig blive taget op i forbindelse med det videre arbejde i sagen.

 

Mødeleder:

 

Dermed er punkt 47 Betænkning afgivet af Boligudvalget færdigbehandlet.