Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 06-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, torsdag den 4. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 6

 

Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner.

(1. behandling)

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

 

Statsministeriet har fremsendt udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner til forelæggelse for Grønlands Hjemmestyre til udtalelse.

 

Grønlands Hjemmestyre er forpligtet af en række konventioner om menneskerettigheder, I flere konventioner er der oprettet særlige klageorganer, som personer kan klage til over påstået krænkelser af konventionens bestemmelser. Her skal fremhæves muligheden for at klage til De Europæiske menneskerettighedsdomstole.

 

Efter de gældende regler i retsplejeloven såvel i Grønland som Danmark er der ikke mulighed for økonomiske bistand fra statskassen til indgivelse og førelse af sådanne klagesager, og der er kun meget begrænset mulighed for at få økonomisk bistand fra de internationale klageor­ganer.

 


Ved lov nr. 940 af 20. december 1999 er der i Danmark indført en ordning om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager mod Danmark ved internationale klageorganer. Ordnin­gen omfatter bl.a. klager til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne ordning foreslås ikraftsat for Grønland.

 

Den økonomiske bistand omfatter godtgørelse fra statskassen af rimelige udgifter til advokat og øvrige udgifter, der er nødvendige for at føre klagesagen. Det er som udgangspunkt en betingelse for at kunne få retshjælp, at det internationale klageorgan har anmodet om den danske regering retslige bemærkninger til klagen. herved sikres det, at der alene ydes retshjælp i de klagesager, der giver anledning til mere væsentlige spørgsmål.

 

Når der foreligger særlige grunde, kan der efter loven ydes retshjælp til andre end fysiske personer, f.eks. foreninger, og der kan undtagelsesvis ydes retshjælp, selvom det internatio­nale klageorgan endnu ikke har modtaget regeringens retlige bemærkninger

 

Anordningsudkastet på grønlandsk og dansk er modtaget fra Statsministeriet kort før fristen for anmeldelse af sager til behandling her i Landstinget. Udkast til anordning har ikke været i høring forud for behandlingen her i Landstinget. Landsstyret har lagt vægt på, at loven sættes i kraft for Grønland snarest muligt.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg anmode om Landstingets tilslutning til, at Landsstyret anmoder rigsmyndighederne om at sætte lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskeret­tighedskonventioner i kraft for Grønland.

 

Så går vi over til partiernes, Kandidatforbundet og løsgængerens ordførere.

 

Først er det Mikael Petersen, Siumut.

 

Mikael Petersen, ordfører, Siumut.

Fra Siumut vil vi hilse Statsministeriets høring vedrørende anordning om ikrafttræden for Grønland om lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner til udtalelse for Grønlands Hjemmestyres for velkommen.


 

Fra Siumut anser vi det som naturligt og nødvendigt, at forholdet omkring menneskerettighe­der og aftaler heromkring medtaget i vores bestræbelser på, at udbygge hjemmestyreordnin­gen.

 

Den omtalte lov giver mulighed for, at personer kan godtgøres for økonomisk bistand fra staten til udgifter til advokater og øvrige udgifter der er nødvendige for at indgive og føre klagesager til internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner.

 

Uden at komme ind i detaljerne til kravene for at få godtgørelse skal vi fra Siumut give vores støtte til, at enkeltpersoner får mulighed for økonomisk bistand ved indgivelse og førelse af klagesager i relation til menneskerettighederne.

 

Fra Siumut støtter vi fuldt ud, at der efter loven kan ydes retshjælp til andre end fysiske personer som eksempelvis foreninger, når der foreligger særlige grunde herfor.

 

Fra Siumut støtter vi Landsstyrets forslag om, at loven ikrafttrædes for Grønland ved en Kongelig anordning og vil ligeledes indstille, at Hjemmestyret sender svar til den danske regering om anmodning om at loven ikrafttrædes for Grønland i den foreliggende form.

 

I Siumut har vi også noteret os Landsstyrets ønske om, at loven skal sættes i kraft for Grønland snarest muligt, og derfor skal vi indstille, at loven ikrafttrædes ved førstkommende lejlighed.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at forslaget godkendes i den foreliggen­de form, og herefter sendes til den danske regering med anmodning om lovens ikrafttræden for Grønland. Tak.

 

Så er det Augusta Salling, Atassut.

 

Augusta Salling, ordfører, Atassut.


Tak. Atassut tilslutter sig Hjemmestyrets forslag til  udtalelse i forbindelse med anordning om lovens ikrafttræden for Grønland.

 

Samtlige borgere i dette land får åbnet deres muligheder for at kunne benytte denne udmær­ket mulighed for at kunne klage uanset deres økonomiske situation, når de føler at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Eksempelvis. kan de få retshjælp til indgivelse af klagesager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

Udover at kunne få hjælp til indgivelse af klagesager vil de også kunne få retshjælp til førelse af klagesager samt få mulighed for, at kunne få økonomisk hjælp i forbindelse med deres klagesager.

 

Ikrafttræden af denne mulighed er et stort skridt fremad, hvorfor vi uden yderligere bemærk­ninger, men med henvisning til vores bemærkninger om benyttelse af Informationskontoret under sidste dagsordenspunkt vil vi kræve, at om den mulighed skal der informeres grundigt om til borgerne.

 

Med disse bemærkninger tilslutter vi os ordningen får en positiv udtalelse.

 

Så er det Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Johan Lund-Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tidligere på dagen under forrige punkt, så anbefalede Inuit Ataqatigiit, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i sin helhed burde ikraftsættes for Grønland.

 

Eftersom nuværende dagsordenspunkt ligeledes har direkte berøringsflader, samt ikke mindst vil åbne op for nye muligheder m.h.t. klageadgangen til de europæiske menneskerettigheds­domstole hvorigennem borgere i Grønland og i særlige tilfælde foreninger og lignende vil kunne f deres udgifter til eksempelvis advokatbistand og vejledning dækket gennem økonomisk tilskud, så skal Inuit Ataqatigiit herved tilslutte sig forslaget i sin helhed.

 


Det er glædeligt, at Landsstyret har lagt meget vægt på, at denne nye mulighed, som blev ikraftsat for Danmark pr. 1. april i år, også snarest bør ikraftsættes for Grønland. Set i den betragtning skal Inuit Ataqatigiit derfor anbefale, at vi uden forbehold tager skridt til, at Landsstyret meddeler den danske regering at lov nr. 940 af 20. december 1999 også træder ikraft for Grønland.

 

Med disse korte bemærkninger skal vi afslutningsvis herved foreslå, at Landsstyret ligeledes tager skridt til, at gøre det muligt for Hjemmestyrets embedsmænd, at kunne sidde i de af Europarådet nedsatte komiteer, der kunne være af særlig interesse for Grønland, og hvor vi vil kunne indhente værdifuld ny viden.

 

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet har vi følgende bemærkning til Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskeret­tighedskonventioner.

 

Hermed skal vi fra Kandidatforbundet give den fulde støtte til ikrafttrædelse af loven i Grønland. Idet den er åben for foreninger og andre instanser for at klage, og at få en økono­misk håndsrækning.

 

Med disse korte bemærkninger vil vi godkende ikrafttrædelse af lov nr. 940 af 20. december 1999 for Grønland.

 

Næste taler er Otto Steenholdt, løsgænger.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.


Menneskerettigheder overalt i verden skal bruges som en slags krykker til hjælp for os. Mens jeg skrev disse ord, har jeg tænkt på de forhold der eksisterer rundt om i verden m.h.t. de forskellige regeringers behandlinger af deres undersåtter.

 

Disse mennesker har ellers klageadgang til de internationale klageorganer, men vi ser gang på gang, hvordan disse lider under, at deres regeringers forskellige omgåelse af disse menneskerettigheder.

 

Vi vil være stolte af, at kunne være med i disse menneskerettigheder, også fordi vi har adgang til disse internationale klageorganer. Men ifølge forelæggelsen erfarer man, at disse regler har været så begrænsede, at den danske stat ikke engang kan yde tilskud til disse klagesager.

 

Men med hensyn til den lov, som skal ikraftsættes her i  Grønland, vil disse forhold blive bedre m.h.t klageadgangen for borgerne her, således at vi kan få retshjælp fra Danmark.

 

Men der er visse vage punkter i fremlæggelsen, som jeg vil efterlyse. Men alligevel vil jeg takke for en lov, som gerne må ikrafttrædes.

 

Så er det Landsstyreformanden, Jonathan Motzfeldt med en besvarelse.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

Jeg siger tak til partiordførernes tilslutning til forslaget.

 

Til Augusta Salling og Otto Steenholdt udtalelser, så skal jeg bare præcisere, at Konventio­nen ikke kun drejer sig om enkeltpersoner, men også åbner muligheder for at foreninger og juridiske personer kan føre retssager, også således at disse kan få økonomisk bistand til at føre klagesager. Hvor meget bistanden skal være, skal selvfølgelig også vurderes fra sag til sag.

 

Med disse bemærkninger siger jeg tak til de faldne bemærkninger.

 

Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.


Jeg har bemærket at partierne, Kandidatforbundet og løsgængeren principielt er helt enig med det fremlagte, og der er ikke blevet ønsket, at sagen henvises til behandling i udvalg, hvorfor jeg forventer, at forslaget vedtages i den form, som det foreligger nu.

 

Således er 1. behandlingen af forslaget færdig, og jeg betragter det som vedtaget.