Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 12-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, tirsdag den 2. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 12

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

(1. behandling)

 

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Her har Landsstyret anmodet om, at de genre vil fremlægge det mundtligt, og det er Lands­styremedlemmet for Økonomi der forelægger.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.

Landsstyret skal hermed fremlægge forslag til ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

 

For at fremme opsparingen foreslås det, at Landskassen også yder et rentetilskud på 4 % til opsparing til uddannelsesformål og til køb af hårde hvidevarer, møbler og tæpper i forbindel­se med boligskift, således at tilskuddet på de 4 % ydes til samtlige de formål, som den skattebegunstigede opsparing anvendes til.

 

Det er Landsstyrets håb, at specielt den forbedrede opsparingsordning til uddannelse vil blive benyttet af de unge selv, deres forældre og bedsteforældre, idet opsparing til dette formål er relevant for stort set alle unge.

 

For yderligere at gøre de skattebegunstigede opsparingsordninger attraktive foreslås det endvidere, at grænsen for ydelse på tilskuddet på 4 %, der hidtil har været 10 år helt ophæ­ves, således at rentetilskuddet ydes lige så længe opsparingen foregår. dette specielt af hensyn til det langsigtede opsparingsformål.


Endelig foreslås det, at definitionen på et grønlandsk pengeinstitut ændres således, at også pengeinstitutter, som har etableret sig i Grønland med et skattemæssigt fast driftssted kan modtage indskud på skattebegunstigede opsparingsordninger, idet et sådan pengeinstitut vil være skattepligtig til Grønland og således underlagt kontrol- og oplysningsbestemmelserne i landstingslov om indkomstskat.

 

Konkret vil den ændrede definition betyde, at Sparbank Vest vil kunne tilbyde bankens kunder at oprette skattebegunstigede opsparingsordninger på lige fod med Grønlandsbanken.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing til Landstingets behandling, og efter behandling i Skatteudvalget, overgang til 2. behandling.

 

Så går vi over til partiernes ordførere Først er det Hans Enoksen, Siumut.

 

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Tak. Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til nærværende forslag om ændring af lov om skattebegunstiget opsparing.

 

Fra Siumut støtter vi principielt forslaget om ændring af formålsparagraffen for rentetilskud til 4 ' på opsparing til samtlige formål, som den skattebegunstigede opsparing anvendes til. Fordi en sådan ændring bl.a. vil have en positiv virkning for unge under uddannelse, især når det gælder boligskift, hvor vi vil opfordre Landsstyret til, at udforme en klar og progressiv reklamekampagne for denne tilskudsmulighed, for at sikre en optimal udnyttelse for unge, forældre og bedsteforældre.

 

Samtidig skal vi fremhæve vores tilfredshed med, at forslaget også omhandler ophævelse af 10 års grænsen for ydelse af tilskuddet, og dette vil uden tvivl medfører, at flere udnytter denne opsparingsordning.

 


Fra Siumut er vi helt enig i forslaget, og vi støtter ligeledes fuldt ud forslaget om ændring af definitionen af et grønlandsk pengeinstitut til også at omfatte andre pengeinstitutter som har etableret sig i Grønland.

 

Og vi vil til slut indstille, at forslaget sendes til behandling i skatteudvalget i den foreliggen­de form.

 

Så er det Daniel Skifte, Atassut.

 

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Tak. På vegne af Landsstyret har Landsstyremedlemmet for Økonomi fremlagt et forslag om ændring af landstingsloven om skattebegunstiget opsparing.

 

Herom vil vi fra Atassut fremkomme med følgende bemærkninger.

 

Under Landstingets efterårssamling 1997 blev loven ændret sidste gang, og i dag ønsker man, at udbygge ordningen således, at det bliver mere attraktivt ikke mindst for de yngre generationer samt forældrene der på deres børn vegne at foretage opsparinger i henhold til ordningen. Fra Atassut går vi fuldt ud ind for forslaget.

 

Formålet med denne opsparingsordning passer fint med Atassuts politiske målsætninger, bl.a. derfor blev denne ordning moderniseret i 1997, hvor dengang Atassut havde ansvaret for Landsstyreområdet, og forslaget om f.eks. forhøjelse af den støtteberettigede årlige opsparing blev fordoblet med Landstingets fulde opbakning.

 

Atassuts politik er også, at der skal skabes valgmuligheder for borgerne om også spørgsmålet om valg af pengeinstitut. Det er vigtigt for Atassut at borgerne langs kysten har alternative lånemuligheder til f.eks. til køb eller opførelse af egen bolig, til renovering af bolig, ti l køb af udstyr eller til opstart af egen erhvervsvirksomhed.

 

Vi er derfor fra Atassuts side glade for, at man ikke kun tænker på Grønlandsbanken A/S, men også vil give Sparbank Vest muligheden.


Med disse ord støtter v ændringsforslaget fuldt ud.

 

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig Landstingets fremlæggelse af forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

 

Inuit Ataqatigiit ligger mærke til, at Landsstyret vil yde et rentetilskud på 4 % fra Landskas­sen til skattebegunstigede opsparinger, til uddannelser, indkøb af elektriske hjælpemidler, møbler og gulvtæpper ved flytning til en anden bolig. Det er i tilfredse med, da vi regner med, at denne mulighed vil blive benyttet og blive vel modtaget af de unge selv, deres forældre samt deres bedsteforældre.

 

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig samtidig, at de nuværende skattebegunstigede opsparinger i bankerne skal være endnu mere attraktive, hvorfor den tidsbestemmelse om, at grænsen på 10 år til at kunne yde et rentetilskud på 4 % skal ophæves helt, således at man får længere tid til de skattebegunstigede opsparinger.

 

Inuit Ataqatigiit er glad for at kunne konstatere, at bankernes ordninger med de skattebegun­stigede opsparinger i løbet af marts i år udgjorde 1.738 opsparinger i alt, og at disse i alt havde et indestående på 28,5 mio. kr.

 

Landsstyret fremlægger endvidere et ændringsforslag om, at benævnelsen af bankerne i Grønland skal ændres, således at også andre bankvirksomheder, får mulighed for at kunne foretage skattebegunstigede opsparingsordninger. Inuit Ataqatigiit tilslutter sig denne liberalisering.

 

Med disse bemærkninger tilslutter vi, at Landstingets Skatteudvalg viderebehandler forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

 


Så er det Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

 

Mads-Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing, så har vi her ved 1. behandlingen af ændringsforslaget, så vil vi gerne fra Kandidatforbundet komme med følgende korte bemærkninger.

 

Fra Kandidatforbundet glæder det os, at Landsstyret fremkommer med et forslag om ændring af den skattebegunstigede opsparingsordning. Levevilkårene er i de senere år i Grønland blevet vanskelige. når de unge efter endt uddannelse eller skal til at flytte fra deres forældre, så har de svært ved at anskaffe sig en bolig eller hus, hvis de ikke kan få den fulde støtte fra deres forældre.

 

Derfor er det nødvendigt og støtteværdigt, at man fremmer opsparingen i pengeinstitutterne med henblik på, at skaffe sig en bolig eller m.h.p. en efter uddannelse.

 

Fra Kandidatforbundet skal vi samtidig påminde Landsstyret om, at man endnu mere skal bane vej, for endnu bedre vilkår for de børn af forældre med lave indkomster. Fra Kandidat­forbundet efterlyser vi og vil gerne vide om Landsstyret har planer om, at skattebegunstige folk med lave indkomster, og hvilke intentioner man har for folk med lave indkomster - ikke mindst.

 

For vi efterlyser nemlig fra Kandidat forbundet til Landsstyret, at man ikke skal glemme de børn med forældre med lave indkomster.

 

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi os hermed vores støtte til 1. behandlingen af ændringslovforslaget.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, der besvarer partierne og Kandidatforbundet.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.


Jeg siger tak for den velvillige modtagelse af et sådan et forslag, ja hvem tør ikke stille et sådan et forslag.

 

Det forslag der vedrører støtte fra Hjemmestyret, den trådte i kraft allerede i 1979, og blev ændret i 1997. Vi fra Landsstyret mener, at de pengeinstitutter, der skulle være villige til at yde lån, til bedsteforældre, forældre og børn.

 

M.h.t. Kandidatforbundets bemærkninger om indkomstmæssig udjævning, det er netop det emne, der blev undersøgt i midten af 90'erne, om vores indkomstforhold, altså 1/4 del af populationen har en skat på op til 25 % og der er nu et arbejde igang med at undersøge disse forhold, og når dette arbejde er tilendebragt og bliver fremlagt til Landstinget, så håber jeg, at partierne vil være imødekommende overfor et sådan forslag, når vi i samfundet har så mange forskellige forhold at leve under m.h.t. indkomsten.

 

Og derfor vil jeg meget gerne imødekomme Kandidatforbundet ønske om, at vi også tager disse forhold med i betragtning, det er altså den almindelige borgers vilkår, vi skal arbejde med, og tak for den velvillige behandling.

 

Så er det partiordfører, Daniel Skifte, Atassut, der igen har bedt om ordet.

 

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Meget kort vil jeg bemærke, at med henvisning til Siumuts ordfører, jeg vil godt lige citerer Siumut, ja det er et tilskud på 4 %, de 4 % har eksisteret allerede fra 1994, men jeg er meget enig med Siumut i, da de sagde, at det skal blive mere attraktiv at bruge denne ordning, og takker for, at Landsstyremedlemmet vil arbejde for det. Tak.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Det er punkt 12; Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing. 1. behandlingen er færdig. Jeg skal foreslå, at forslaget henvises til Landstingets Skatteudvalg. Der er ingen imod det.