Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 13-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, tirsdag den 2. maj 2000 kl. 13:00

 

Dagsordenens punkt 13

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(1. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

For såvidt angår punkt 13, så har Landsstyret ikke anmodet om mundtlig fremlæggelse, hvorfor vi straks går videre til partiernes ordfører. Først er det Hans Enoksen, Siumut.

 

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

M.h.t. forslag om ændring af landstingslov om indkomstskat, så har vi fra Siumut følgende bemærkninger.

 

Ændringer af Landstingets forretningsorden har været medvirkende til, at fristen for fastsæt­telse af udskrivningsprocenten for Landsskat og særlig skat skal forlænges, og Landsstyret har foreslået, at forlænge fristen til den 30. november.

 

I den forbindelse skal v fra Siumut foreslå, at fristen fastsættes til den 15. november, for på den måde sikrer man kommunerne bedre tid til, at fastsætte skatteprocenten, og tilrettelægge det administrative arbejde - herefter.

 

Med disse bemærkninger fra Siumut skal vi indstille, at forslaget sendes til behandling i Skatteudvalget inden Tinget behandler sagen videre.

 

Så er det Daniel Skifte, Atassut.

 

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.


Landsstyrets forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat, hvor formålet er fristfor­længelse for udskrivningen af landsskat og særlig landsskat fra den 1. november til inden den 1. december kan Atassut ikke gå ind for af følgende grunde.

 

Det er ikke nødvendigt at lægge 4 uger til i den sidste ende, når der kun kan forsvinde op til 2 uger i starten, specielt ikke, når KANUKOKA har meddelt, at flere kommuner er betænkelige ved den foreslåede ændring, da det skaber problemer for en del af de kommunale budgetter, der hænger sammen med landstingslov om indkomstskat.

 

Alene argumenter som kommunernes anlægsplanlægning, budgetlægning og ikke mindst licitationer, materialeindkøb, skibstrafik, byggetaktforskydninger m.v. taler for, at forslaget ikke umiddelbart er velgennemtænkt.

 

For at imødekomme Landstingets behov for den samme arbejdstid til at behandle og færdig­gøre Finansloven som kommunernes behov for at kende det endelig resultat af Finansloven før de vedtager deres kommunale budgetter, skal vi derfor fra Atassut i stedet for Landsstyrets forslag foreslå, at fristen for færdiggørelsen af landstingsloven om indkomstskat rykkes med 2 uger, fra den 1. november til den 15. november.

 

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vi vil fra Inuit Ataqatigiit fremkomme med følgende ændringsforslag samt bemærkninger til det af Landsstyret fremlagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Landsstyret foreslår, at Landstingets efterårssamling udskydes med op til 14 dage samt at beslutningen omkring dette, vil resultere i, at fastsættelsen af udskrivningsprocenten for landsskat og særlig landsskat ikke længere skal færdigbehandles af Landstinget inden den 1. november. Forslaget er således en fristforlængelse til inden den 1. december.

 


Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt at Landstinget behandler Finansloven seriøst og grundigt. Derfor forstår vi godt Landsstyrets ønske om fristforlængelse. Alligevel mener Inuit Ataqatigiit også, at m.h.t. procentfastsættelsen af kommuneskatten og udarbejdelse af skattekort i tide ikke mindst m.h.t lønningskontorernes udarbejdelse af skattekortene til de forudlønnede grundigt vurderer fristen.

 

På baggrund af de nævnte grunde, så skal Inuit Ataqatigiit foreslå en ændring af det af Landsstyret fremlagte forslag om, at fristforlængelsen til inden den 1. december ændres til inden den 15. november.

 

Med disse bemærkninger og ændringsforslag skal vi indstille, at forslaget sendes til videre behandling i Landstingets Skatteudvalg inden 2. behandlingen.

 

Næste taler er Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Mads-Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har følgende korte bemærkninger vedrørende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

For det første glæder det os, at ved ændringen af loven ikke vil forringe den kommunale skattepraksis. samtidig vil vi kræve, at man undersøger mulighederne for om, hvordan man kan lette for skatten for skatteborgerne til de ældre, for pensionister, folk der har handicap og for dem der har førtidspension

 

Fordi vi ikke anser det for en selvfølge, at så snart folk får alderspension, handicap og dem der har førtidspension har et bijob bliver beskattet, man udhuler deres pension m.m. Derfor er der blandt de ældre, de handicappede, førtidspensionister, der er blevet bange for, at få et bijob, da de føler sig forfulgt.

 

Samtidig vil vi fra Kandidatforbundet kræver at man undersøger, hvordan man kan lette skatteforholdene for de studerende. For de studerende kræver nemlig også altid, at man sal lette deres levevilkår.

 


Med disse bemærkninger vil vi fra Kandidatforbundet med vores bemærkninger, indstille til en tilbundsgående drøftelse i Skatteudvalget inden 2. behandlingen i Landstinget.

 

Så er det Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi for besvarelse af partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.

Ligesom det forrige punkt, så er der 3 partier, som er betænkelige ved Landsstyrets forslag, og går mest ind for, at man forlænger fristen kun til den 15. november. Som sagt tidligere, må jeg sætte spørgsmålstegn ved, om virkelig også kommunerne også har været betænkelige m.h.t. det tiltag der her er tale om.

 

Idet vi fra Landsstyret ellers har haft intentioner om i forbindelse med forberedelsen af Finansloven, hvordan vi kan informere hinanden om vores forskellige tiltag. Jeg regner med, at man kan snakke sammen med de enkelte kommuner og KANUKOKA m.h.t. den proble­matik, bl.a. m.h.t. at kommunernes skatteprocent bliver besluttet før Finansloven bliver vedtaget.

 

Og selvom det ikke er med i punktet her, så har Kandidatforbundet været inde på, at man eventuelt laver et reformarbejde m.h.t. skatteforholdene, altså i vores revisionsarbejde i Landsstyret, bl.a. m.h.t. vores koalitionsaftale om skatteforhold. Kandidatforbundet var inde på alderspension og handicappensionen, og førtidspensionen, og vil gerne have at disse område bliver taget med i undersøgelsen, så ved jeg ikke om ordføreren fra Kandidatforbun­det har kendskab har til at de uddannelsessøgende modtager helt op til 48.000 kr. om året, han er nok bekendt med det.

 


Men det grundlæggende i skattelovgivningen her i Grønland er, hvordan indkomsten bliver dannet, om det er lønindkomster eller andre former for indkomster, vi har helt prøvet på at henholde os til ensartede regler, men det har været nødvendigt at undersøge, om vi kan ændre i disse forhold.

 

Men forholdene omkring kommunernes skattelovgivningen, den skal også medtages i denne undersøgelse.

 

Jeg regner med, at det pågældende udvalg undersøger om kommunerne har grund til at være bange for de tiltag, der her er nævnt i forbindelse med ændringen.

 

Der er en partiordfører, der har bedt om ordet for 2. gang, Daniel Skifte, Atassut.

 

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Fra Atassut er vi glade for, at samtlige partier er enige her i denne sag, derfor har jeg det lidt svært ved at forstå, at Landsstyremedlemmet for Økonomi har lidt betænkeligheder ved, at ændre de foreslåede tidsfrister.

 

Jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi fra Atassuts, Siumut og Inuit Ataqatigiit foreslår, at Landsstyrets forslag ændres, som foreslået af partierne.

 

Fra Atassut er vi heller ikke imod, at Skatteudvalget behandler det, og finder ud af, hvilke betænkeligheder kommunerne eventuelt kan have. Tak.

 

Uden for Kandidatforbundets ordfører, så har Anthon Frederiksen bedt om ordet.

 

 

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.


Blot en lille præcisering vedrørende alderspensioner, som vi godt nok ikke drøfter direkte her i dag, men som vi dog kom ind på i vores fremlæggelse, og i vores indlæg, så skyldes det, at vi gerne vil have at Landstinget overvejer dette, fordi de nugældende forhold er sådanne, at hvis de bliver ved med at være gældende, og efter vores samtaler med alderspensionister, så er der behov for ændring af beskatning af de ældre, hvor nogle ældre også siger, at de i dag ikke engang bliver animeret og bliver bange for, at arbejde ved siden af, når de når pensions­alderen, det er nogle forhold som bør rettes.

 

For såvidt angår uddannelsessøgende, at hvis vi kikker på STI-eleverne, så ved vi, at de 48.000 kr. de får i uddannelsesstøtte det skal de betale skat af, men 2. og 3. års elver i STI og sidste års elever, så betaler de skat ved at de får praktikløn m.m., hvorefter de efterfølgende modtager mindre end 4.000 kr., det er det vi også gerne vil have, at man har i tankerne.

 

Til de sidste bemærkninger har Landsstyremedlemmet for Økonomi bedt om ordet, Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.

Det er meget almindeligt, at det er Landsstyret der fremsætte love og ændringsforslag. Landsstyret drøfter selvfølgelig deres forslag op til flere gange før de fremlægger det til drøftelse her i denne sal. Vi har selvfølgelig haft en grundig debat herom i Landsstyret.

 

Der er flere partier der vil have, at spørgsmålet bliver henvist til behandling i Skatteudvalget, således at kommunernes betænkeligheder også kan blive hørt der.

 

Til Anthon Frederiksens bemærkninger vedrørende ældrepensionister, så har vi drøftet den skattefri bundgrænse for alderspensionister vedkommende, således at de udover deres alderspension kan have en biindtægt på 41-43.000 alt efter om de er enlig eller samboende.

 

Som landstingsmedlem, hvis der er nogle ældre der siger, at de er bange for at arbejde, så må man også som landstingsmedlem kunne forklare hvor i problemet ligger. Som Landsstyre skal vi selvfølgelig forsvare de love som vi arbejder under, indtil man tager et andet stand­punkt.

 


Der er en skattefri bundgrænse for alle, hvorefter man først skal betale skat når man er over denne grænse, det er den grundregel vi har i skattelovgivningen. Hvis den skal ændres, så skal den ændres, men det er det vi hidtil har taget udgangspunkt i vores skattepolitik.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

For såvidt angår punkt 13; Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat, da der ikke er flere der har bedt om ordet er 1. behandlingen af forslaget færdigt.

 

Og jeg skal foreslå, at forslaget henvises til behandling i Landstingets Skatteudvalg inden 2. behandlingen. Hvis ingen går indsigelse mod dette, så betragter jeg dette som vedtaget. Tak dette er vedtaget.