Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20,2-21,1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag, torsdag den 3. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 20

Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer m.v., 2. behand­ling

 

Dagsordenens punkt 21

Forslag til landstingsbeslutning om, at der i landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer indføjes en bestemmelse om aldersbegrænsning ved køb af tobaksvarer.

 

Anders Andreassen, formand for Sundhedsudvalget, Siumut.

 

Vedrørende punkt 20 og 21 som begge to altså vedrører tobak, og betænkningen er allerede uddelt til samtlige landstingsmedlemmer, men så vil jeg alligevel på vegne af udvalget resumere betænkningen.

 

Følgende indstillinger har vi fra udvalget.

 

Udvalget tilslutter sig de intentioner, der er fremlagt, og hvis kontrollen fuldgyldigt skal varetages af forordningen, så bliver vi nødt til at vedtage forordningen m.h.t. indretning af lokaler og til røgfrieområder.

 

Endvidere vil Sundhedsudvalget indstille, at man i sygehuse, i uddannelsesinstitutioner, i børneskoler og dag- og døgninstitutioner indrettes rygerum, og der bliver opsat skilte.

 

Udvalget har med stor interesse drøftet Mogens Kleist beslutningsforslag, og skal på den baggrund indstille, at der indføjes en bestemmelse i forordningen, der pålægger forretninger, som sælger tobak en pligt til at opsætte skiltning. skiltningen skal vise om forretningen sælger tobak til børn og unge under 18 år.

 


Sundhedsudvalget har erfaret, at Landsstyremedlemmet for Sundhed til 2. behandlingen har fremsat 8 ændringsforslag, som er i overensstemmelse med udvalgets indstillinger. Derfor indstiller et enigt udvalg, at forslag om landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer overlades til Landstingets viderebehandling i den form som forslaget har, når Landsstyret har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets indstilling.

 

Sundhedsudvalget har følgende medlemmer:

 

Landstingsmedlem Anders Andreassen, Siumut, formand

Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Landstingsmedlem Anders Nilsson, Atassut

Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut

Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kandidatforbundet

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø Alfred Jakobsen med et svarnotat til udvalgets betænkning.

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

Indledningsvis skal jeg på Landsstyrets vegne takke Landstingets Sundhedsudvalg for den grundige behandling af Landsstyrets forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg også udtrykke glæde over Sundhedsudvalgets støtte til det fremlagte forslag.

 

Med forordningsforslaget ønsker Landsstyret at markere, at de offentlige arbejdspladser går foran i bekæmpelsen af tobaksrygning. Landsstyret skal dog kraftigt opfordre de private virksomheder til at efterleve forordningens intentioner om røgfrie miljøer, således at den enkelte virksomhed selv fastsætter sin rygepolitik, og sikrer røgfrie områder for de ansatte.

 


Landsstyrets specifikke politiske målsætninger for det forebyggende og sundhedsfremmende område er blandt andet, at røgfriemiljøer skal sikres for alle borgere, for børn såvel for børn som for voksne og nærværende forordning er også et bidrag til opnåelse af denne målsæt­ning.

 

På baggrund af Sundhedsudvalgets betænkning vedrørende nærværende forordningsforslag samt udvalget behandling af landstingsmedlem Mogens Kleists forslag om, at der indføjes en bestemmelse om aldersbegrænsning ved køb af tobaksvarer, fremsætter Landsstyret følgende ændringsforslag i forhold til det forslag, som blev forelagt Landstinget til 1. behandling under efterårssamlingen 1999.

 

Det fremsatte ændringsforslag indeholder følgende bestemmelser:

 

Redskaber og hjælpemidler, der anvendes til rygning foreslås ikke omfattet af forordningen jvf.  2. For i særlig grad, at tilgodese landets syge borgere, samt børnene og de unge, giver forslagets ' 6 stk. 2 mulighed for, at sygehuse, uddannelsesinstitutioner, skoler, dag- og døgninstitutioner kan indføre totalt rygeforbud, således at personalet ikke kan stille krav om, at der skal indrettes rygerum eller markerede rygezoner til personalet.

 

På baggrund af socialudvalgets indstilling vedrørende landstingsmedlem Mogens Kleist forslag om aldersbegrænsning v ed køb af tobaksvarer er der som en ny ' 10 indsats bestemmelser om, at de steder som sælger tobaksvarer skal opsætte skilte som tilkendegiver om der sælges tobaksvarer til personer under 18 år eller om der kun sælges tobaksvarer til personer som er fyldt 18 år.

 

I overensstemmelse med udvalgets indstilling er sanktionsbestemmelsen vedrørende rygeforbudsreglerne i kapitel 2 ændret således, at bøde alene kan idømmes såfremt pligten til at indrette rygerum eller effektivt markerede rygezoner ikke overholdes. Forordningen foreslås ikraftsat 1. august år 2000.

 


Landsstyret er af den holdning, at private virksomheder m.v. ikke skal være omfattet af rygeforbudsregler i kapitel 2. Som nævnt under 1. behandlingen, så har det ikke været muligt, at indgå samarbejdsaftaler om varetagelsen af tilsynet og reglernes overholdelse har derfor ikke kunne kontrolleres.

 

I stedet for at regulerer uden reel mulighed for at kontrollere at reglerne bliver overholdt, foreslås private virksomheder m.v. ikke længere omfattet. I følge Hjemmestyret og kommu­nerne er direkte omfattet af forordningen, og at der i ' 3 stk. 2 gives mulighed for nærmere bestemte selskaber og institutioner m.v. også kan omfattes, vil det i praksis være tale om, at en stor del af de grønlandske arbejdspladser er eller kan omfattes af rygeforbudsreglerne. Såfremt private virksomheder skal omfattes af forordningen, vil dette medfører en merudgift til iværksættelse af tilsynsfunktionen. Jeg vil henvise til det vedlagte bilag vedrørende faktuelle oplysninger.

 

Med disse ord skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge ændringsforslag til forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfriemiljøer samt mærkning af tobaksvarer til Landstingets 2. behandling.

 

Så går vi over til partiernes ordførere. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Lars-Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Jeg vil ikke gentage hvad vi har sagt ved betænkningens 1. behandling, så skal vi indled­ningsvis fra Siumut gøre det klart, at vi støtter bestræbelserne på, at nedsætte forbruget af tobaksvarer, og nedbringelse af risikoen for helbredsskadelige virkninger fra rygning fuldt ud.

 

Fra Siumut er vi fuldstændig viden om, at rygning medfører helbredsmæssig risiko, ikke alene for rygerne men også for ikke rygere. Det er derfor helt nødvendigt, at forordningen også efterleves som foreslået. Såfremt forbruget af tobaksvarer skal nedsættes og risikoen af helbredsskadelige virkninger fra rygningen skal nedbringes er det nødvendigt, at vi ændrer vores syn på tobak på arbejdspladser, hjemmene, på skole, sygehuse og andre steder.

 


Forordningen kan efterleves uden at kriminalisere tobaksrygere og dette kan sikres blandt andet med et tilsyn. Et tilsyn kan og skal blandt sikre at begrænse gener som rygning medfører. Sundhedsudvalget har i sin betænkning netop bemærket dette forhold, og udvalget har da også påpeget flere løsningsmodeller til, hvordan tilsynet kan varetages.

 

Fra Siumut har vi bemærket, at udvalget gør det klart, at forordningen ikke giver hjemmel for forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18, men at der i forordningen indføres en bestemmelse som appellerer til forretninger mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.

 

Dette kan blandt andet være medvirkende til ændringer af børn og unges syn af køb af tobaksvarer.

 

Afslutningsvis skal vi fra Siumut fremhæve, at vi vil stemme for Landsstyrets nærværende ændringsforslag. Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut godkende Sundhedsudvalgets betænkning og Landsstyrets ændringsforslag.

 

Så er det Anders Nilsson, Atassut.

 

Anders Nilsson, ordfører, Atassut.

Fra Atassut kan vi tilslutte os det fremlagte forslag til rygeforordning, sådan som det er tilrettet efter betænkning fra Sundhedsudvalget.

 

Der er tale om en afgørende ændring i forhold til det tidligere forslag, idet det fremlagte forslag sanktioner mangler ved den fysiske indretning af rygerum, røgfrie områder, og den lovpligtige skiltning af rygereglerne. Man vil således ikke efter forordningsforslaget, give f.eks. luftfartschefen i Kangerlussuaq en bøde, hvis en enkelt turist på gennemrejse tænder sig en smøg i et røgfrit område. Man vil kun skride ind, hvis det sker p.g.a. mangelfuld skiltning.

 


Tilsvarende lægger Sundhedsudvalget op til, at forpligte forhandlere af tobaksvarer til at tydeligt at skilte med om de sælger tobak til unge under 18 eller om de følger en henstilling fra det offentlige om ikke at sælge tobak til unge under 18 år. Vi anser det ikke for realistisk, at håndhæve et regulært forbud mod salg af tobak til unge under 18 år.

 

På den anden side, så forventer vi at en pligt til at skilte med butikkens holdning til sag af tobaksvarer til unge under 18 år vil have en mærkbar forebyggende virkning.

 

Så er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Med henvisning til vores bemærkninger under 1. behandlingen under efterårssamlingen, så tilslutter Inuit Ataqatigiit sig Sundhedsudvalgets betænkning om forannævnte i sin form, og indstiller at disse overgår til 3. behandlingen.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

 

Mads-Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende nærværende forslag om landstingsforordning og beslutningsforslag har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger herved 2. behandlingen.

 

Til Sundhedsudvalgets betænkning og Landsstyrets svarnotat så giver vi vores fulde støtte dertil. Og vil endvidere udtale, at blandt de ting vi har bemærket er, at offentlige arbejds­pladser i åbne arealer, at vi har svært ved, at acceptere rygning i åbne arealer på offentlige arbejdspladser, da det i henhold til landstingsforordning nr. 5 af 1994, så er det tydeligt, at rygning i åbne arealer på offentlige arbejdspladser, hvor offentligheden har adgang, så fremgår det der, at rygning er forbudt.

 


Men på trods af det, så har vi bemærket, at man i en af skolerne i Nuuk har åbent rygning, og vi har også erfaret, at mulighederne for at man ryger, fordi man ikke har særlig indrettede rygelokaler. Vi kan ikke fra Kandidatforbundet accepterer sådanne forhold, fordi at selvom der i loven står, at der skal indrettes lukkede rygerum for rygere. Vi kan ikke acceptere, at der på trods af det ryges fordi der ikke er dertil indrettede rygelokaler. Vi vil også opfordre til, at rygning på skolegårdene i skolerne forbydes helt, for at sikre, at de mindre børn bliver skadet. Vi mener, at samtlige skolebestyrelser skal meddeles at sådanne forhold ikke kan accepteres.

 

Vi må følge med i politikken omkring dette område, også for såvidt angår centraladministra­tionen. Vi er glade for, at der i forordningens forslaget bliver tilføjet, at der gives mulighed for, at bestemmelserne også fremover kan gælde for de hjemmestyreejede virksomheder Ligesom vi er glade for, at der skal skiltes tydeligt på udsalgssteder af tobaksvarer, ligesom vi også er glade for, at der gives mulighed for, at give bøder til dem, der ikke overholder skiltningsforpligtigelsen.

 

Vi er også glade for, at der har været en stor debat omkring tobak i den senere tid, det er vi meget glade for, og vi er glade for de stigende initiativer der er omkring forebyggelsesarbej­det.

 

Med disse bemærkninger støtter vi ændringsforslagene, og går ind for Landsstyrets æn­dringsforslag.

 

Uden om partierne og Kandidatforbundet, landstingsmedlem Otto Steenholdt.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Det er blevet mere klart, at flere og flere børn født i Grønland lider af astma. Jeg er ikke i tvivl om, at lægerne af alle kræfter undersøger baggrunden herfor.  Børn med denne sygdom kan slet ikke tåle ophold i sådanne rum, og forældre som elsker deres børn, går væk fra rygningen og anmoder deres besøgende om, at lade hver med at ryge.

 

Den pågældende sygdom rammer ikke kun børn. Der findes voksne mennesker, som har denne astma, og antallet af disse personer er ikke nedadgående. Og respekten for kolleger på arbejdspladsen skal kunne vise, at man er forstående, og at man lader hver med at ryge.

 


Ja reglen er nemlig, at hvis én ønsker at der ikke ryges, så skal samtlige tilstedeværende lade hver med at ryge. Selvom jeg støtter private næringsdrivende må jeg sige, at det skal være forbudt at ryge på samtlige arbejdspladser.

 

Selvom vi her i det kolde Grønland bliver nødt til at komme udenfor for at kunne ryge, så er der ingen anden vej i fremtiden.

 

Der er stærkt behov for en kampagne om tobakkens skadelige virkninger, bl.a. med henvis­ning til personer der lider af lungesygdomme p.g.a. at andre ryger. Også fordi det kan medføre kræft det siger lægerne jo.

 

I vores mangel på boliger er det meget frustrerende for mig at høre, at man etablerer rygerum i de offentlige kontorer. Man er meget opmærksom på, at skule påpege dem der omgår reglerne, og om man skal sanktionere, og der er en større diskussion om det. Derfor bliver jeg nødt til at sige kort og godt, at samtlig rygning er forbudt på samtlige arbejdspladser.

 

Ingen har ret til at bestemme hvilke varer vedkommende vil handle med, også hvad angår tobak, og forretningerne vil jo uværlig konkurrere også m.h.t. salg af tobak. En særlig kampagne om tobakkens skadelige virkning er den eneste virkning, og det er børnene og de unge, vi skal arbejde for.

 

Og jeg har ellers et ændringsforslag m.h.t til 3. behandlingen, at rygning er forbudt på samtlige arbejdspladser her i Grønland, altså det er et tilbud om, at indarbejde det til 3. behandlingen.

 

Forslagsstilleren Mogens Kleist har også bedt om ordet, derefter har også Ruth Heilmann bedt om ordet uden for partiordførerne.

 

Mogens Kleist, forslagsstiller, Kandidatforbundet.


Som forslagsstiller, så er jeg glad for Landsstyrets ændringsforslag. Vi har en gældende forordning som ikke efterleves. Der er en skole her i Nuuk, hvor rygning foregår frit fordi som skolelederen siger, så har det ikke været muligt, at indrette særlige rygerum, derfor er lærerne nødsaget til at ryge i et rum, hvor alle har adgang.

 

Landsstyremedlemmet nævnte i sin forelæggelse, for såvidt angår ' 6 stk. 2, så åbnes der mulighed for total forbud mod rygning på institutioner m.m. Han citerer forslagets ' 6 stk. 2, Mogens Kleist mener, at dette bør præciseres nærmere, fordi landsstyremedlemmet i sin forelæggelse, jeg mener at vi på offentlige arbejdspladser, hvor vi alle har adgang må vi indføre en generel regel mod total forbud mod rygning, det Mogens Kleist mener, at der skal være rygerum, det vil også give min støtte til Kandidatforbundets ordfører omkring unge skoleelevers rygning i frikvartererne med mere, skolebestyrelserne følger med i dette problem, skolebestyrelserne har et ansvar, hvor er skolebestyrelserne henne.

 

Af hensyn til de mindre børn, så må skolebestyrelserne drage omsorg for, at forbruget formindskes.

 

For så vidt angår ' 3 så kom man også ind på dagplejere, forældre med et mindreårig barn, vil  også være tryg, at hvor det sted der er dagpleje, at der også er rygerum.

 

Jeg er også glad for Sundhedsudvalgets betænkning, men jeg er glad for, og jeg håber meget, at forordningsforslaget reelt kan efterleves. Tak.

 

Så er det Ruth Heilmann, også uden om partiordførerne.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

Tak. Til Siumuts ordfører Lars-Karl Jensen, så har jeg en lille tilføjelse. Jeg vil også sige, at man har arbejdet for, at visse sygehuse er totalt røgfrie påpeget initiativ, ligesom tilfældet er på visse skoler, de viser eksempler til efterlevelse, eksempelvis er sundhedscentret i Maniit­soq indrettet således, at hele sygehuset er røgfrit område og de tilgrænsede arealer, og hvor man selv reklamerer med, at man er et røgfrit sundhedscenter. Ja vi skal have flere af dem, og jeg mener også at den proces, som der er igangsat, også skal støttes, hvorfor vi også fra Siumuts side også vil være glad for, at sådanne initiativer også spredes til andre institutioner, f.eks. børnehaver, skoler m.m., og også selvfølgelig i de private hjem.


 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, for såvidt angår landstingsmedlem Otto Steenholdts bemærkninger, så mener jeg, at der må være grund til at gøre opmærksom på, at der i henhold til Landstingets forretningsorden ' 33 sidste afsnit, hvor der står, at Aet udvalgsflertal eller et mindretal fremsætter ændringsforslag i en tillægsbetænkning@. Jeg har glemt et afsnit. AVed 3. behandlingen af et forslag kan et ændringsforslag fremsættes af Landsstyret, et udvalg, et udvalgsflertal, et mindretal eller af 4 landstingsmedlemmer i forening. Et udvalg, et udvalgs­flertal eller mindretal fremsætter ændringsforslag i en tillægsbetænkning@.

 

Jeg vil derfor på denne baggrund forespørge om der er behov for, at ændringsforslaget henvises til behandling i Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget har ingen bemærkning dertil.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Lars-Karl Jensen, Siumut.

I henhold til vores forretningsorden så mener jeg, at partiordførerne ikke har ændringsforslag, men hvis vi bliver bedt om det, så er udvalget selvfølgelig klar til at fremkomme med behandling af et eventuelt ændringsforslag.

 

Mogens Kleist, derefter er det Daniel Skifte.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Jeg har et spørgsmål vedrørende ' 6 stk. 2. Mogens Kleist mener, at der er behov for en præcisering af ' 6 stk 2, det er nok bedst, at udvalget tager det op igen inden 3. behandlin­gen.

 

Så er det Daniel Skifte bagefter er det Otto Steenholdt.

 

Daniel Skifte, Atassut.


Vi har ikke modtaget et skriftligt ændringsforslag, hvorfor jeg er enig med Siumuts ordfører.

 

Så er det Otto Steenholdt.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Problemet kan løses ved, at udvalget beslutter, at rygning er forbudt på samtlige arbejds­pladser, derfor ønsker jeg, at sagen sendes tilbage i behandling i udvalget.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

I henhold til vores forretningsorden, så er der ikke blevet fremsat ændringsforslag, den eneste mulighed er, at der inden 3. behandlingen, at mindst 4 medlemmer kan fremsætte ændrings­forslag inden 3. behandlingen.

 

Her under 2. behandlingen og på baggrund af ordførerindlæggene, så må vi gå over til en afstemning.

 

Sundhedsudvalget har i sin betænkning opfordret Landsstyret til at fremsætte ændringsfor­slag i overensstemmelse med udvalgets indstillinger. Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø har derfor stillet 8 ændringsforslag til forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfriemiljøer samt mærkning af tobaksvarer. Ændringsforslagene er omdelt til Landstingets medlemmer den 2. maj 2000. Fristen i forretningsordenen ' 33 stk.4 er hermed overholdt. Efter forretningsordenen 'c 30 stk. 2 kommer ændringsforslag til afstemning først.

 

Jeg skal foreslå, at der stemmes samles om Landsstyrets ændringsforslag nr. 1-8, er der nogle der ønske særskilt afstemning om enkelte af Landsstyrets ændringsforslag. Dette ses ikke at være tilfældet, hvorfor vi skal stemme samlet om Landsstyrets ændringsforslag. De der stemmer for Landsstyrets ændringsforslag bedes rejse sig. 26. De der stemmer imod Lands­styrets ændringsforslag bedes rejse sig. Ingen O. De der hverken er for eller imod Lands­styrets ændringsforslag bedes rejse sig 1.

 


Herefter skal der så stemmes om forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer i den nu foreliggende form. De der stemmer for forslaget i een nu foreliggende form bedes rejse sig. 26. Og de der stemmer imod forslaget i den nu foreliggende form bedes rejse sig. Ingen. Og endelig skal jeg bede de, som hverken stemmer for eller imod at rejse sig 1.

 

Hvorefter jeg skal foreslå, at forsalget går direkte til 3. behandling uden fornyet udvalgsbe­handling. Hvis ingen gør indsigelse mod dette betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

 

Vedrørende beslutningsforslag fra landstingsmedlem Mogens Kleist om indførelse af en aldersgrænse ved køb af tobaksvarer, så skal jeg oplyse, at der først skal stemmes om dette forslag, ved 2. behandlingen af forslaget, der er planlagt til at finde sted mandag den 22. maj 2000 sammen med 3. behandlingen af landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.

 

Således er behandlingen af punkt 20 og 21 tilendebragt.