Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 32-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 32

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret til Landstingets efterårssamling, i forbindelse med forslag til finanslov 2001, pålægges at fremsætte om afsættelse af 9,5 mio kr. for 2001 samt 9,5 mio. kr. for overslagsårene, til forlængelse af landingsbanen i Ilulissat.

(2.behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er landstingsmedlem Anthon Frederiksen. Landstingets Finansudvalg har den 12. maj 2000 afgivet en betænkning, hvori et flertal i udvalget har indstillet forslaget til forkastelse. Et mindretal i udvalget har indstillet forslaget til vedtagelse.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen.

 

Men Anthon Frederiksen har bedt om at få ordet.

 

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Grønlands økonomi bør vendes til det positive. Det sagde vi bl.a. fra Kandidatforbundets side, da vi drøftede den Politisk-Økonomiske Redegørelse, og vi kan jo heller ikke komme uden om, at vi skal have udgangspunkt i de faktiske forhold, fordi vi allesammen ved, at Ilulissat som by har gode muligheder indenfor turisterhvervet; det er én af de byer, som har de bedste muligheder.

 


Vi ved også - os, der følger med, at landingsbanerne for de fastvingede fly nu efterhånden bliver mere og mere brugt, og ser man på dem, så blev Ilulissat Lufthavn, dengang EF men nu EU, bekostet landingsbanen, uden at det så har kostet noget for Landskassen. Og i den forbindelse så ved vi også, at landingsbanerne for de fastvingede fly, så er der kun 2 byer, som driver landingsbanerne med overskud, og det er så ruterne fra Kangerlussuaq-Ilulissat og retur og Kangerlussuaq-Nuuk og Nuuk-Kangerlussuaq.

 

Det er de eneste ruter, som giver overskud, og her kan det meget klart læses af Statsmini­sterens Udvalg for Grønlands Økonomi. Vi har ikke nogen anden bedre baggrund, og såfremt vi så skal have den mest mulige økonomi til Grønland, så må vi også se på de indsatsmulighe­der, der er. Så kan man ikke komme uden om at forlænge landingsbanen i Ilulissat, hvorfor ærede Landsting, så vil vi her fra Kandidatforbundet opfordre til, at I går ind for, at lufthavnen i Ilulissat forlænges til glæde for Landskassens økonomi.

 

punkt 32; Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret til Landstingets efterårssam­ling, i forbindelse med forslag til finanslov 2001, pålægges at fremsætte om afsættelse af 9,5 mio kr. for 2001 samt 9,5 mio. kr. for overslagsårene, til forlængelse af landingsbanen i Ilulissat., 2. behandling.

 

Så er det Per Berthelsen, Siumut.

 

Per Berthelsen, Siumut.

Som formand for Finansudvalget, så vil jeg lige meddele vedr. Anthon Frederiksen forslag, at det er et klart forslag, han har fremlagt, men på den anden side, så er det også vigtigt, at man har for øje, at vi allesammen har igangsat et analysearbejde vedr. udbygning af landingsbaner­ne, som nu er ved at være tilendebragt, hvorfor jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at vedrørende det nuværende analysearbejde, at  man venter på resultaterne på resultaterne af denne undersøgelse, således at denne kan give os et langt klarere og mere konstruktivt grundlag at beslutte på.

 


Jeg vil også præcisere, at det fremlagte kan vi kun være enig i, men der er et arbejde i gang,  som vi må vente, og håbe, at dette analysearbejde og redegørelse vil ske - vi vil have den i den nærmeste fremtid.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.

For det første vedr. Finansudvalgets betænkning, så vil jeg have, at man har for øje, at man bemærker, at man på baggrund af Landsstyrets igangværende analysearbejde, hvis denne analyse viser, at der er behov for ændringer, så vil Landstinget tage de nødvendige initiativer i forbindelse med udarbejdelse for Finansloven for 2002.

 

Økonomisk højkonjunkturer, de bliver tit og ofte fulgt op af lavkonjunkturer, hvorfor der er behov for en god og sober planlægning.

 

Til forslagsstilleren vil jeg også sige, at lufthavnen i Ilulissat, der blev indviet i 1984, at den var finansieret af EU, men forholdene er ikke sådan, at vi ikke havde udgifter til landingsba­nen. Forholdene dengang var sådan, at når EU dengang ydede anlægsmidler til Grønland, så blev disse fratrukket statens bloktilskud, det var blot en orientering til forslagsstilleren.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Der er ikke flere der har bedt om ordet i forbindelse med nærværende punkt, hvorfor vi går til afstemning.

 

De der stemmer for Anthon Frederiksens beslutningsforslag bedes rejse sig, 4. De, der stemmer imod Anthon Frederiksens beslutningsforslag bedes rejse sig, 23. Og jeg vil bede dem, der hverken stemmer for og imod Anthon Frederiksens beslutningsforslag om at rejse sig, der er ingen.

 

Således er behandlingen af punkt 32 færdig.