Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 39-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag, mandag den 15. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 39

 

Forespørgselsdebat om indførelse af en særskilt ordning omkring værdiansættelse af erhvervede BSU-huse, som bliver overtaget af andre, inden de er fuldt ud betalt, idet værdiansættelsen af disse huse, der for de fleste tilfælde drejer sig om forældede huse, sker alt for højt.

 

Anthon Frederiksen, forespørger, Kandidatforbundet.

 

I medfør af ' 35, stk. 1 i forretningsordenen for Grønlands Landsting, fremsætter jeg hermed for Landstinget forespørgselsdebat om indførelse af en særskilt ordning omkring værdiansæt­telse af erhvervede BSU-huse, som bliver overtaget af andre, inden de er fuldt ud betalt, idet værdiansættelsen af disse huse, der for de fleste tilfælde drejer sig om forældede huse, sker alt for højt.

 

Fremsættelse af forslaget sker på baggrund af henvendelser fra flere brugere samt egne erfaringer, der viser, at huse der erhverves gennem BSU af forskellige årsager må forlades af ejere, før lånene er fuldt ud afviklede, i det disse huse gennemgår en nødtørftig renovering, idet det jo gentagne gange har vidt sig, at disse renoveringer er meget utilfredsstillende, men det er ikke et særsyn, at disse huse værdiansættes som nye for derefter at blive solgt af Boligstøtteudvalget, hvorfor jeg fremsætter nærværende forslag til drøftelse og stillingtagen her i Landstinget.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge med et svarnotat.

 

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur, Siumut.


Når en ejer af et boligstøttehus tilbagegiver sit hus, så bliver der udarbejdet en vurdering af huset. Vurderingen bruges for det første til at lave en opgørelse overfor den tidligere jer, og for det andet, så bruges opgørelsen til at fastsætte overtagelsessummen på huset i forhold til en ny ejer. Det er derfor vigtigt, at vurderingen hverken sættes for højt eller for lavt.

 

Såfremt vurderingen sættes for højt, så vil lånet til den nye ejer blive for højt, d.v.s. at den nye ejer kommer til at betale for meget for huset. Såfremt vurderingen sættes for lavt, kan det derimod betyde tab for den tidligere ejer af den tidligere ejer af huset.

 

Vurderingen af boligstøttehuse tager ikke hensyn til efterspørgsel på huse eller til husets beliggenhed. I kommuner, hvor efterspørgsel på huse er lav, så kan det være en fordel for ejeren, at huset kan tilbagegives til vurderingen. det sikrer ejeren, at husets salgspris ikke falder på grund af manglende efterspørgsel.

 

I andre kommuner med stor efterspørgsel kan det være en ulempe, at huset tilbagegives til vurderingen, da vurderingen ikke tager hensyn til efterspørgslen. I sådanne kommuner kan ejeren dog vælge at indfri boligstøttelånet og derefter sælge huset til markedsprisen, så han kan tjen på, at husets salgspris stiger på grund af efterspørgslen.

 

Når et boligstøttehus overdrages til en ny ejer ansættes husets værdi ikke som på et nyt hus, da der er foretaget afskrivninger på grundlag af husenes alder og levetid. Udover vurderingen kan en ny ejer få lån til istandsættelse og modernisering af huset. Ved ældre huse er behovet for istandsættelse og modernisering som regel stort. Det samlede lån i forbindelse med overtagelsen af ældre huse kan derfor nærme sig prisen på et nyt tidssvarende typehus.

 

Der har været gjort forsøg på at modernisere boligstøtteordningen, men det vanskeliggøres af, at de eksisterende ejere har nogle rettigheder, der ikke blot kan afskaffes.

 


Det vil være hensigtsmæssigt, at få de eksisterende vurderingsregler gennemgået, Landsstyret vil derfor iværksætte et udredningsarbejde omkring værdiansættelsen af boligstøttehuse. Dog er det efter Landsstyrets opfattelse vigtigt, at der, de steder hvor der ikke er et frit boligmar­ked, ikke påføres ejere af boligstøttehuse risiko for tab på deres huse i forbindelse med husenes tilbagegivelse.

 

Med disse bemærkninger hører Landsstyret gerne landstingspartiernes holdninger til spørgsmålet.

 

Så går vi over til partiernes ordførere: Først er det Vittus Mikaelsen, Siumut.

 

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Forespørgselsdebat om indførelse af en særskilt ordning omkring værdiansættelse af erhver­vede BSU-huse, som bliver overtaget af andre, inden de er fuldt ud betalt, idet værdiansættel­sen af disse huse, der for de fleste tilfælde drejer sig om forældede huse, sker alt for højt.

 

Vi har fra Siumut følgende bemærkninger i forbindelse med nærværende forespørgselsdebat.

 

Det er vigtigt for os i Siumut, at arbejdet for, at vurdere huse og boliger er igangsat, m.h.p. en ændring af gældende regler og vil deltage i det videre arbejde heri.

 

Siumut glæder sig over, og støtter, at Landsstyret har igangsat et udredningsarbejde omkring værdifastsættelse af boligstøttehuse, hvor også de eksisterende vurderingsregler gennemgås.

 

Med disse bemærkninger tager Siumut Landsstyrets svarnotat til efterretning, og giver udtryk for vores støtte til det igangsatte udredningsarbejde.

 

Så er det Godmand Rasmussen, Atassut.

 

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Til landstingsmedlem Anthon Frederiksens forslag til forespørgselsdebat har vi fra Atassut følgende korte bemærkninger.

 


Boligmanglen i Grønland er så stor, at ejere af boligstøttehuse, så er det ret sjælden at ejere af boligstøttehuse søger en anden bolig. Ejer af boligstøttehuse ser gerne, at de betaler deres gæld af på deres boligstøttehus.

 

Landsstyremedlemmet siger i sit svarnotat, at ældreboliger ikke sælges som nye, men i forbindelse med f.eks. behandlingen af dødsboer, hvor en behandling kan tage adskillige år, og hvor boligstøttehuse derfor, står uden at blive brugt, og derved forfalder, så har i fra Atassut bemærket, at dette er et stort problem, hvorfor der må arbejdes for, at boligstøttehuse, som er forladt, at man burde sørge for, at disse bliver genbeboet.

 

Med disse bemærkninger tager vi svarnotatet til efterretning.

 

Så er det Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Johan Lund-Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Landstingsmedlem Anthon Frederiksen oplæg til en forespørgselsdebat er interessant, idet det indeholder grundlæggende spørgsmål vedrørende vurdering.

 

Spørgsmålet indeholder blandt andet følgende, at ejere af boligstøttehuse også har rettigheder som Landsstyremedlemmet i sit svar også påpeger, ikke kan afskaffes uden videre, ligesom det også er en rettighed, at der indbyrdes kan ske en handel uden indhandling fra myndighe­derne.

 

Selvom Inuit Ataqatigiit kan forstå problemstillingerne, som forslagsstilleren tager op, så vil v ikke undlade, at bemærke, at vi anser det som meget tiltrængt, at det nugældende regelsæt ved vurdering af sådanne handler, bør undersøges. Vi har bemærket, at Landsstyret er åbent overfor, at påbegynde en undersøgelse for afdækning af vurderingen af boligstøttehuse.

 

Inuit Ataqatigiit skal meddele, at vi er tilfredse med dette, og vi glæder os til at vende tilbage efter afdækningen.

 

Næste taler er Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.


 

Mads-Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende landstingsmedlem Anton Frederiksens forslag om værdiansættelse af huse, som bliver overtaget af andre, så skal vi fra Kandidatforbundet fremkomme med følgende bemærkninger.

 

Først skal vi fra Kandidatforbundet bemærke, at forslagsstilleren har ret i, at ESU-huse i visse tilfælde værdiansættes alt for højt, da det ikke kan nægtes, at ESU-huse efter renovering gensælges til nye ejere mod en betaling næsten svarende til prisen på et nyt hus, uanset at der i visse tilfælde hvad angår nødvendige forbedringsarbejder, som f.eks. ekstra isolering og lignende kan betyde ekstra udgifter for de nye husejer, hvilken kan være meget utilfredsstil­lende.

 

Derfor finder vi det i Kandidatforbundet uacceptabelt at der i nogle tilfælde sælges ældre ESU-huse efter en nødtørftig renovering, til en værdiansættelse på op til 1 mio. kr. eller derover, uanset at der i visse tilfælde endnu eksisterer en mindre restgæld til ESU på huset.

 

Endvidere skal vi fra Kandidatforbundet med stor undren anføre, at en familie p.g.a. alderdom kan lade et tidligere erhvervet BSU-hus gå i arv til en af deres børn, og at huset, så bliver overtaget til disse, til en meget høj værdiansættelse til fortsat beboelse. Derfor mener vi i Kandidatforbundet, at der bør finde en undersøgelse af vurderinger af ESU-huse sted med et for de nye ejere mere tilfredsstillende løsning til følge.

 

I Kandidatforbundet så finder vi det her i sin orden, at en sådan værdiansættelse bliver fastsat når huset er nyt, men man skal huske på, at ESU-huse, der har været beboet, eller har været beboet af andre familier, bliver vurderet til en værdi som nye huse, og derfor kan vi fra Kandidatforbundet ikke acceptere værdiansættelse af ESU-huse, som nye huse.

 

Som eksempel, så skriver en af dem, som har overtaget et ældre hus fra ESU i en henvendelse til Kandidatforbundet, således og jeg tillader mig at citere med formandens godkendelse; citat:


AI efteråret 1997 fik vi meddelelse om, at vi kan overtage føromtalte hus som bolig, og at huset ville blive istandsat efter vores ønsker. Efter vores ønsker blev toilettet flyttet til et rum, som samtidig skal være badeværelse, ligesom køkkenet blev istandsat og vi fik afløb forbindelse til kloaknettet.

 

Men her er det, at vi først burde have været orienteret om, at hele husets isolering samt en færdigforstærkning af hele husets gulve ville være nødvendigt. for da vi var hende at kikke på huset, og da vi kom ind i det, der var ikke opvarmning, og da der kun var en lampepærer i loftetagen kunne man kun tænde lys der. Man lod os være inde i huset i ikke engang 15 minutter. Vi havde glædet os meget, da vi efter 30 år endelig nu ville have eget hus. Men det er meget skuffende, at det umiddelbart efter indflytningen, så gik op for os, at da oliefyret, efter det nu oplyste, ikke havde været blevet serviceret i flere år, så kunne den ikke give fuld opvarmning, men vi fik den ordnet for vores egne regning.

 

Januar, februar, mart og april, når det begynder at blæse, så bliver vi nødt til at flytte ind i stuen, for at være i det varmeste sted i huset, og en del gane har vi måtte opsøge familiemed­lemmer, for at kunne overnatte hos dem.

 

Huset er blevet værdiansat til godt 600.000 kr., som vi accepterede og skrev under på, og vi mente, at da vi fik et skøde på afdragsbetalingen på huset over 30 år, så menet vi at huset skulle istandsættes og isoleres, så det ville kunne fungere i den periode, men huset vil sikkert være faldet fra hinanden i løbet af relativt få år@, citat slut.

 

Brevskriveren nævner ligeledes, at ovenomtalte hus var bygget i 1968, og at huset førhen har været beboet af flere familier efter hinanden.

 

Med disse bemærkninger og med god forståelse, håber jeg, at man vil bringe orden i vurderin­gen af boligstøttehuse, der skal overtages af andre, så skal jeg opfordre til, at man søger at bringe orden i vilkårene for de nye husejer af ESU-huse, der førhen har været af ejer, da de nyeste husejere indimellem bliver sat under helt urimelige forhold.

 


Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

For såvidt angår citatet, så skal jeg udtale, at citatet er godkendt, da skribentens navn ikke bliver nævnt.

 

Så er det forslagsstilleren, Anthon Frederiksen.

 

Anton Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Jeg er glad for Landsstyrets besvarelse og tager den til efterretning, idet de giver udtryk for, at de vil foretage en undersøgelse, og det tager jeg positivt, men jeg erfarer udfra debatten her, at man nok har misforstået det, især fra Inuit Ataqatigiits side.

 

Og jeg skal understrege, at vi her ikke snakker om boligstøttehuse, som allerede er fuldt betalt, men hvor der stadigvæk er en rest gæld, nogen gange en ret lille restgæld, som så betyder, at man efter at have renoveret huset lemfældigt, hvorefter man så sælger det for en høj pris, og det er det jeg finder kritisabelt, og såfremt det ikke have været tilfældet, så havde de husejere ikke henvendt sig til de folkevalgte om problemet.

 

Og det er netop ud fra de henvendelser, vi som folkevalgte har fået, hvor vi så har stillet dette forslag, idet vi som folkevalgte, skal varetage vælgernes interesser.

 

Nogle af partierne, der er jeg glad for, at jeg som forslagsstiller, hvor man støtter Landsstyrets besvarelse, og jeg kan bemærke, at selvom man støtter selve forslaget, så er man utilbøjelig til at støtte forslagsstilleren, men det er ikke det centrale.

 

Men det centrale er, at vi finder ud af, hvordan man løser problemet, idet som Landsstyret allerede har været inde på, så er Landsstyret åbne overfor, at man undersøger problematikken nærmere, det må være det primære,

 


Og ordføreren fra Kandidatforbundet fremdrog et meget fint eksempel, som han med brevskri­verens tilladelse har citeret, et brev som vi har modtaget, og jeg skal nævne, at det ikke er den eneste henvendelse vi har fået, men der er også mange der har stillet en henvendelse mundtlig, og jeg er sikker på, at i også har fået henvendelser om dette problem, og jeg se, at flere af medlemmerne nikker.

 

Men et er sikkert, at man ikke skal udnytte boligmanglen som en indtægtsmulighed, men at man finder en løsning til gavn for befolkningen, og finder den bedste løsning på problemet. Det er jo ikke mig som skal være udgangspunktet, men udgangspunktet må være, at det må være vores alles interesse, at vi minimere problemerne, og jeg er glad for, at man skal til at foretage nogle undersøgelser. Tak.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Og dermed er der ikke flere, der vil have ordet, og dermed har vi så været igennem samtlige dagsordenspunkter for i dag.