Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 45-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 45

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende undersøgelse af, hvor tidssvarende fritidsfacilite­ter for børn og unge er, samt undersøgelse af fritidsklubmedarbejdernes uddannelse.

 

Ruth Heilmann forelægger på vegne af Tommy Marø, Siumut.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

Der er fremsat beslutningsforslag vedrørende undersøgelse af mere tidssvarende fritidsfacilite­ter for børn og unge samt undersøgelse af fritidsklubmedarbejdernes uddannelse.

 

For mange år siden, så blev fritidsklubordningen indført i vort land. I starten primært beregnet for unge, men fra midten af 1970'erne fik børnene også mulighed og i starten af 1980'erne havde det meste af landet fået børne- og ungdomsklubber.

 

De fleste fritidsfaciliteter, som vi i dag kalder for klubber eller fritidsklubber blev til i allerede eksisterende bygninger, hvor nogle af dem i dag endda er mellem 30 til 40 år gamle, og derfor ikke længere er tidssvarende. Ja nogle af dem har sågar ingen ventilation, hvilket er svært at acceptere ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel.

 

Hvad der for mig er vigtigt i denne sag er, at vores børn og unge skal have samme fritidsmu­ligheder uden at det skal være afgørende om kommunen har råd eller ej og uanset om man bor i bygd eller by.

 


Da Landstinget i 1980'erne udarbejdede fritidsforordningen, så burde de også havde tænkt på, at medarbejderne i børne- og ungdomsklubberne skal være uddannede eller at de eksisterende medarbejdere skulle gennemgå et uddannelsesforløb. Det skal siges, at det er som om, at mange kommuner i dag er ligeglade med om klubbernes medarbejdere gennemgår en løbende uddannelse eller har uddannede medarbejdere.

 

Det siges, at der i dag er omkring 40 klubber i Grønland, og at der i disse kun er lidt over 10 uddannede medarbejdere, og ud fra mit personlige kendskab, så ved jeg, at mange børn og unge gør brug af klubberne, og klubberne er således et af de steder, som har størst søgning blandt ungdommen.

 

Børn og unge har brug for rådgivning til daglig og har brug for at snakke med nogen, såfremt de har bekymringer eller problemer , hvilket mange medarbejdere ikke kan leve op til.

 

Til slut er det mit håb, at partierne og Kandidatforbundet vil drøfte forslaget om en undersø­gelse grundigt, og at de vil støtte forslaget, da problemet omkring klubberne har eksisteret i mange år.

 

Således har Tommy Marø fremsat et sådan beslutningsforslag.

 

Vi siger tak, og dernæst er det Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, med et svarnotat.

 

Lise Skifte-Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut.

Hr. landstingsmedlem Tommy Marø har til denne samling fremsendt beslutningsforslag vedrørende undersøgelse af mere tidssvarende fritidsfaciliteter for børn og unge, samt undersøgelse af fritidsklubmedarbejdernes uddannelse.

 

Forslaget er af Landstingets Formandskab henvist til behandling som et spørgsmål til Landsstyret.

 


Det fremgår af forslaget, at Hr. landstingsmedlem Tommy Marø mener, at der er forskellige problemstillinger omkring fritidsklubberne, der bør undersøges nærmere. Disse forhold har tidligere været drøftes mellem Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og fritidsklubbernes sammenslutning SUKORSEQ. Senest blev sagen drøftet i begyndelsen af 1999, da SUKORSEQ havde besøg af konsulent Svend Lauersen, der er free-lance pædago­gisk udviklingskonsulent med tilknytning til Ungdomsringen i Danmark.

 

På baggrund af disse drøftelser og SUKORSEQ´s ansøgning til tips- og lottomidlerne til det ikke-idrætslige børn- og ungearbejde har Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i maj 1999 bevilget tilskud på 115.500 kr. til en undersøgelse af fritidsklubbernes forhold. Undersøgelsen var planlagt til at være færdig i efteråret 1999, men praktiske vanskeligheder samt for få besvaret spørgeskemaer har forsinket færdiggørelsen. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har anmodet om et kort status på undersøgelsen. Svend Lauersens notat vedlægges i kopi.

 

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har inden bevillingen blev givet anmodet om KANUKOKA´s udtalelse om undersøgelsen. KANUKOKA har i brev af 2. marts 1999 udtalt sig om undersøgelsen. KANUKOKA´s brev vedlægges ligeledes dette svarnotat i kopi.

 

Når undersøgelsen er færdig, vil Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke invitere SUKORSEQ, SORLAK, ISP og KANUKOKA til et evalueringsmøde. De endelige rapport vil her blive gennemgået og eventuelle forslag til tiltag på området drøftet.

 

I den forbindelse vil mit landsstyreområde tage initiativ til blandt andet at drøfte, i hvilket omfang kommunerne opfylder de forpligtigelser, de har i henhold til landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed til at stille egnede lokaler til rådighed for fritidsvirk­somheden. Desuden vil der blive taget initiativ til at drøfte uddannelse, efteruddannelse og kursusvirksomhed for fritidsklubbernes personale. Tak.

 

På forslagsstillerens vegne har Ruth Heilmann bedt om ordet for 2. gang.

 


Ruth Heilmann, Siumut.

På Tommy Marøs vegne siger jeg tak for Landsstyrets besvarelse, og som viser, at der er sat initiativer igang indenfor området, hvilket jeg er meget glad for, og håber på en god arbejds­lyst, men her vil jeg ikke undlade, at bemærke, at klubberne selvfølgelig har opslag fremme om uddannede medarbejdere, men vi har en stor mangel på uddannede klubmedarbejdere, hvorfor jeg håber, at man herigennem også vil kunne finde en løsning på problemet.

 

I henhold til vores forretningsorden, så skal spørgsmål til Landsstyret, så kan spørgeren tage ordet igen, og kan tale i op til 2 minutter.

 

Anthon Frederiksen har også bedt om ordet, 2 minutter.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Hvis vi er interesseret i at arbejde i Landstinget, så skal vi være i denne sal, hvorfor jeg finder det mærkeligt, at forslagsstilleren landstingsmedlem Tommy Marø ikke er tilstede i salen, og er rejst før hans ansøgning blev godkendt.

 

Hvis vi skal acceptere det i fremtiden, og lad andre fremlægge vores forslag, så finder jeg det uacceptabelt.

 

Lars-Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget, Siumut.

Jeg skal erindre om, at under mødet åbning, så meddelte formanden, at han også nævnte, hvem der havde søgt om orlov, hvor han også nævnte, at forslagsstilleren også havde bedt om orlov, og at dette blev godkendt uden at dette blev modsagt, hvilket meddeles til orientering.

 

Således er behandlingen af punkt 45 færdig.