Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 46-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 46

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende overdragelse af driften på nogle af Royal Green­lands produktionsfaciliteter vedrørende hellefiskeproduktionen på bygderne i Nord­grønland til private.

 

Mikael Petersen, forslagsstiller, Siumut.

 

Jeg har fremsat beslutningsforslag om overdragelse af driften på nogle af Royal Greenlands produktionsfaciliteter vedrørende hellefiskeproduktionen på bygderne i Nordgrønland til private.

 

Gennem 1980'erne og 90'erne blev der gennemført en omfattende og dyr udbygning indenfor  bygdeproduktionsforholdene i Nordgrønland, hvor hellefiskebestanden er stor, og som medførte et godt resultat. det er kærkomment i sig selv, og har medført mange fordele i mange af bygderne, og mange nordgrønlandske fiskere har gennem etablering som fiskere anskaffet sig dyre fiskefartøjer, som de ernærer sig af.

 

Vi folkevalgte har bestræbt os på at etablere de moderne produktionsanlæg, idet det skaber et beskæftigelses- og indtjeningsgrundlag i bygderne, men i dag er der mange af bygdernes håb bristede på grund af meget utilfredsstillende drift af anlæggene fra den daglige ejers side, og endda lukker mange bygdeproduktionsanlæg, enten ved at lukke dem total, eller gennemfører lange lukningsperioder.

 

Disse forhold er på ingen måde opløftende for bygdernes borgere i henseende til t drive erhverv og for beskæftigelsen, hvilket ikke accepteres.

 


Gennem de senere år har Landstinget og Landsstyret krævet at disse forhold blev ordnet for hellefiskeområderne i Nordgrønland, men hvilket der ikke er synlige og større resultater af. Det er synligt, at Royal Greenland ikke har vilje til at finde en løsning på disse uacceptable forhold i Nordgrønland, og i stedet lapper på tingene, og har mange undskyldninger.

 

Det er atter tiden at finde frem til en ordning af produktionsforholdene i de nordgrønlandske hellefiskeområder, der også har en bestand af mange andre fiskeressourcer.

 

Jeg foreslår hermed, at Landsstyret arbejder for at man baner vej for, at folk med lyst og initiativ og evner til at drive bygdeproduktionsanlæggene i hellefiskeområderne i Nordgrøn­land overtager disse anlæg og at Landstinget godkender dette.

 

På vegne af Landsstyremedlemmet for Erhverv, vil Landsstyreformanden Jonathan Motzfeldt komme med en besvarelse.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

Landstingsmedlem Mikael Petersen har til denne samling fremsat beslutningsforslag om af driften på nogle af Royal Greenlands produktionsfaciliteter vedrørende hellefiskeproduktio­nen på bygderne i Nordgrønland overdrages til private.

 

Jeg skal henvise, at beslutningsforslaget i første omgang eller er blevet henvist til skriftlig besvarelse, men som efterfølgende er blevet ændret til et spørgsmål til Landsstyret.

 

Først skal jeg meddele, at bygdeanlæggene i hellefiskedistrikterne ejes af Royal Greenland A/S og Upernavik Seafood Aps. Det er således selskaberne som dagligt disponerer over anlæggene, og herunder tager stilling til evt. salg.

 


De nævner i Deres beslutningsforslag at der i dag er en meget utilfredsstillende drift af mange bygdeanlæg. Og jeg skal i den forbindelse opfordre fiskerne og producenterne til at samarbej­de bedre. For kun gennem dialog og samarbejde kan man løse de problemer, der opstår i den daglige drift. Men Landsstyret har stor interesse i, at fiskeriet og produktionen af fisk foregår så optimalt som muligt, således at de levende ressourcerne udnyttes bedst muligt.

 

Landsstyreområdet for Fiskeri  har forelagt Deres beslutningsforslag til udtalelse i Royal Greenland A/S. Royal Greenland A/S´s Direktion har udtalt, at de er positive for ideen, og nævner som eksempel at to anlæg i bygder i Ilulissat kommune er overdraget til private interessenter. Royal Greenland A/S meddeler dog til slut, at de er parate til at drøfte afhændel­se af visse anlæg under forudsætning af, at dette ikke medfører at Royal Greenland A/S´s kerneforretning i området trues.

 

Det er Landsstyret opfattelse, at såfremt der er private, som mener, at de kan drive et bygdean­læg bedre og uden offentlig tilskud, så skal disse private have muligheden.

 

Jeg skal til slut meddele, at private som gerne vil overtage visse bygdeanlæg, at de selv må rette henvendelse til de retmæssige ejere af anlæggene, f.eks. Royal Greenland og Upernavik Seafood.

 

Vi siger tak til Landsstyreformanden, derefter er det forslagsstilleren, Mikael Petersen, der har bedt om ordet igen.

 

Mikael Petersen, forslagsstiller, Siumut.

Jeg siger tak til Landsstyrets svar, som er et klart svar, og at man har vist, at man har forståelse for, at der er behov for initiativer i den retning i de nordgrønlandske hellefiskeområder, hvorfor jeg er glad for, at Landsstyret har vidt vilje, og at det allerede har rettet henvendelse til Royal Greenland A/S om mulighederne for privat overtagelse af visse anlæg.

 

Jeg forstår også svaret på den måde, at Landsstyret og Royal Greenland er villige til, at andre selskaber, evt. bygdebeboerne kan overtage visse anlæg, hvorfor jeg har forhåbning om, at dette initiativ vil blive taget positivt op. Tak.