Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 07-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 7

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1999

Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger der foreligger.

 

Tak. Landsstyret skal i medfør af Landstingslov om indkomstskat fastsætte de indkomstmæssige fradrag m.m. for 1999 under en samling i første halvår af 1998. Det drejer sig om følgende fradrag m.m.

 

Først personfradrag § 32 stk. 1. For det andet, standardfradrag det er § 16 stk. 2. For det tredje skattefritbeløb for B-indkomst § 15 stk. 2 og for det fjerde: Fast fradrag for begrænsede skattepligtige lønmodtager § 2 stk. 2 og endelig for det femte. Fælles kommunalskat, det er § 28a stk. 2.

 

Forsåvidt angår den nærmre omtale af det enkelte fradrag m.m., deres virkning samt tidligere års fastsættelse  henvises til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bilag 2 er redegjort for det forventede indkomstgrundlag for 1999.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille de skattemæssige fradrag m.m. for 1999, fastsat således:

 

- For det første, personfradrag 40.000 kr.

- For det andet, standardfradrag 8.000 kr.

- For det tredje, skattefritbeløb for B-indkomst 5000 kr.

-  For det fjerde, fradrag fro begrænsede skattepligtigede 1000 kr.

- For det femte, fælles kommunalskat 4 %

 

De nævnte tal er på årsbasis.

 

Fradragene m.m. for 1999 indstilles, således fastsat til samme beløb m.m. som fastsat for 1998, bortset fra standardfradraget. Da standardfradraget i alt overvejende grad benyttes af lav- og mellemindkomstgrupperne bl.a. SIK-lønnede og pensionister indstilles dette forhøjet fra 6000 kr. til 8000 kr. af fordelingspolitiske årsager.

 

Dertil kommer en administrativ forenklende virkning for skattesystemet ved at forhøje standardfradraget. Forinden denne virkning for skattesystemet, at forhøje standardfradraget.

Som det fremgår af det medfølgende bilag 2 indebærer forhøjelsen et fald af indkomstgrundlaget på landsplan på ca. 20 mio. kr. svarene til et provenutab for landskassen på ca. 2,5 mio. kr.,og for kommunerne samlet på ca. 5,5 mio. kr. Provenutabet for kommunerne vil i altovervejende grad ligge på de større og bedre stillede kommuner.

 

De grønlandske kommuners landsforening har tilsluttet sig, at den fælles kommunalskat fastsættes uændret til 4 % for 1999, ligesom Landsforeningen i øvrigt er enig i en uændret fastsættelse af personfradraget.

 

Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplysninger skal henvise interesserede til bilag 1 og 2 skal jeg anmode Landstinget om at fastsætte de skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

Vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordfører.

 

Laannguaq Lynge, Siumut.

 

Landsstyrets forslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1999 indebærer ikke ændringer i forhold til 1998 bortset fra standardfradraget. Forhøjelse af dette fradrag fra 6000 kr. til 8000 kr. i 1999 støtter vi fra Siumut.

 

Vi mener at en sådan forhøjelse harmonerer med de politiske intentioner, man må sige, at Landsstyret også på denne måde realisere målsætningen om lempelser og forbedrede vilkår for lav- og mellemindkomstgrupperne. Dette vil først og fremmest komme pensionisterne og SIK-lønnede til gode, selvom kommunerne vil komme til at lide et forholdsvis lille provenutab.

 

I Siumut er vi glade for forhøjelsen af standardfradraget til 8000 kr., som sagt vil dette komme lavindkomsterne til gode, og på den måde vil samfundet som i forvejen ikke ubetydelige bidrag til lavindkomstgrupperne blive yderligere forhøjet.

 

Forhøjelsens konsekvens vil blive et fald i indkomstgrundlaget på landsplan på ca. 20 mio. kr. Fra Siumut vil vi medvirke til at tage højde med dette i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget.

 

Med disse bemærkninger støtter vi fra Siumut, Landsstyrets forslag om fastsættelse af skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

Knud Sørensen, Atassut.

 

Efter at have studeret de skattemæssige fradrag for 1999 skal Atassut komme med følgende bemærkninger. Atassut har altid sat stor pris for at samfundsindbyggerne via skat og indkomst såvidt muligt ikke skal bebyrdes for meget og mener at skatten skal holdes nede så meget som muligt, og ikke mindst at skattebestemmelserne i vort land er så uoverskuelige er fuldstændigt uacceptabelt. Og disse  bør være så overskueligt, at enhver skatteborgere bør kunne overskue disse i en håndevending.

 

Vedrørende forslag omkring det skattemæssige fradrag har Atassut selvfølgelig ingen indvendinger, idet vi erfarer at standardfradraget der er ændret engang siden indførelsen i 1975 nu er foreslået ændret til 8000 kr. i 1999. Atassut betragter dette forsalg som velovervejet og godt forslag, idet forslaget indeholder den største fordel for det grønlandske samfund, eksempelvis for pensionisterne samt SIK overenskomstansatte, som hver for sig er et betragtelig antal borgere i grønland, og som består af et flertal der kommer til at dække væsentlige skatteindtægter og samtidig forbedre deres daglige økonomiske fornødenheder.

 

Atassut vil benytte lejligheden til at bemærke, at det er sikkert, at der i forbindelse med ændringer i ensprissystemt kan blive nødvendigt at ændre bestemmelserne. Vi håber og ønsker at dette diskuteres grundigt i forbindelse med behandlingen af forslag om eventuelle ændringer af ensprissystemet, men dette kommer vi nærmere ind på når ændringsforslaget foreligger.

 

Idet vi henviser til de forannævnte bemærkninger og til de andre forslag om fradrag der ikke indeholder ændringer skal vi ikke komme med flere bemærkninger og Atassut går ind for forslaget som helhed.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Vi har følgende bemærkninger til Landsstyrets forslag om skattefradrag for 1999. Men før vi begynder på bemærkninger skal jeg understrege at vi i Inuit Ataqatigiit er helt igennem utilfredse med Landsstyrets fremsatte forslag, idet de har foreslået at personfradraget sættes op fra 6000 kr. til 8000 kr.

 

Landsstyrekoalitionen Atassut og Siumut har nedfældet i deres aftale at nedsætte en Socialreformkommission m.h.p. vurdering af og forbedring af det sociale område. Kommissionens betænkning blev fremsat her i salen under vores Forårssamling 1997, hvor det samlede Landsting godkendte den.

 

Men at det at man har ladet kommissionen arbejdet er vi i Inuit Ataqatigiit begyndt at betragte som en valgpropaganda fra landsstyrekoalitions side eller som en forkyndelse af deres aftale. Da det blev fremsat at familier med små børn bør være sammen med deres børn i længere tid, d.v.s. afkorte moderens eller faderens arbejde kom man kun med dette svar. Vi har ikke råd.

 

Vi har ellers næret store forventninger m.h.t. til at Skattefradraget ville være større end den nuværende forslag, da Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger i forbindelse med efterårets debat om rige og de fattige kom med en fremsættelse om forhøjelse af personfradraget for at imødekomme fremsættelse fra Inuit Ataqatigiit.

 

Men nu har det vist sig, at han allerede har glemt sine ord, men i Inuit Ataqatigiit  håber vi på det kraftigste, at Landsstyret og kommunerne vil have større vilje i den nærmeste fremtid i forbindelse med opfølgning på Socialreformkommssionens indstillinger, for vi må alle ofre noget.

 

Inuit Ataqatigiit ville have set at der blev indført en progressiv beskatning. I Inuit Ataqatigiit er vi uforstående overfor, at man har argumenteret med at det ville medføre et meget stort administrativ arbejde, for i øjeblikket investerer vi ikke så få penge for at kunne følge med i den teknologiske udvikling.

 

Derfor må man spørge, hvorfor vi ikke ville kunne klare at beregne at en person med en indkomst på over  350.000 kr. kommer til at betale 5 % eller 10 % mere i skat. Inuit Ataqatigiit at man vurdere, at man deler fælleskommunalskatten ud for det kan ikke være rigtigt, at man betragter de rige kommuner som fattige og bliver ved med at dele ud til dem, mens på den anden side først kommer til den nødstedte kommune, når der er gået 3 år.

 

Da Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger helt har mistet lysten til at forhøje personfradraget, skal vi fra Inuit Ataqatigiit blot kræve, at han blot skal arbejde for at revurdere den samlede beskatning i Grønland, hvis Socialreformkommissionens indstillinger skal opfyldes.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat skal her indledningsvis meddele sin støtte til de af Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger foreslået fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

- For det første, personfradrag 40.000 kr.

- For det andet, standardfradrag 8.000 kr. om året

- For det tredje, skattefritbeløb for B-indkomst 5000 kr. pr. år

-  For det fjerde, fradrag for begrænsede skattepligtigede 1000 kr. pr. år.

- For det femte, fælles kommunalskat 4 %

 

Altså fradragene m.m. for 1999 samme beløb m.m. som er fastsat for 1998 undtaget standardfradraget der indstilles forhøjet fra 6000 kr. til 8000 kr. årligt.

 

Jeg konstaterer og forstår at ændringen har fordelingspolitiske årsager og vil medføre en administrativ forenkling.

 

Og det er ud fra det, at jeg er enig i forslaget.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg er på vegne af Kandidatforbundet i princippet enig i det foreslået skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

Som bekendt fremgik det bl.a. af Socialreformkommssionen i foråret 1997 forelagte betænkning, hvor vanskelige forhold de gamle, de handicappede og førtidspensionisterne har i deres livsbetingelser.

 

Derfor må vi i forståelse for sådanne forhold og tildels for at undgå bla. mange sociale udgifter fra Kandidatforbundet endnu engang foreslå, at de ældre, de handicappede og førtidspensionisterne bliver fritaget for skattebetalingen. Når man har forstået forholdene til bunds kan man se, hvor vigtigt det egentlig er for den nævnte persongruppe.

 

Derved vil man for det første opnå , at i stor omfang lette den typiske belastning for den omtalte persongruppe og videre at man derved spare en del ekstra udgifter inden for socialforsorgen f.eks. til husleje, varme , elektricitet m.v.

 

Derved opnås en del besparelser inden for de sociale udgifter. Som eksempel på skattefordelingen kan nævnes, at da man i 1987 forhøjede personfradraget udlignede man gennem skatten en uligningstakt på 3 % til fordeling blandt de kommuner der ville miste indtægter.

 

Endvidere anvendes hidtil som bekendt personlig tillæg til alders- og førtidspensionen forskellig fra kommune til kommune, selvom Socialreformkommsionen klart har påpeget at dette forhold skal rettes op.

 

Men ind til er der ikke forelagt nogle tiltag, ikke engang på dette område der tager sigte på, hvordan sådanne forhold kan rettes op på. Derfor er det på tide, at man får de omtalte persongrupper ikke længere nøjes med at tale om at forbedre deres livsbetingelser, men tager formulerede tiltag, og ikke bare lader dem vente i længere tid.

 

Det er beklageligt at Skatteudvalget ikke har forelagt en betænkning i forbindelse med nærværende sag, og derfor vil jeg på Kandidatforbundets vegne opfordre til, at sagen går til drøftelse i Skatteudvalget inden 2. behandlingen.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger fremkommer med en besvarelse.

 

Tak. Først vil jeg gerne sige tak til partiernes ordførere og Kandidatforbundet. Jeg siger tak for at et absolut flertal klart støtter Landsstyrets forslag, idet Siumut, Atassut, Akulliit Partiiat og Kandidatforbundet støtter forslaget, hvorfor jeg siger hjertelig tak for det.

 

Men jeg må også sige, at Inuit Ataqatigiit dem skal jeg komme med en særskilt kommentar til. De er ikke tilfredse med forslaget, det fremgår klart. men selvom de ikke er helt tilfredse med forslaget, så kommer de ikke med et forslag om, hvor meget den skal forhøjes.

 

Landsstyret forslår at den bliver forhøjet med 2000 kr., men på den anden side siger Inuit Ataqatigiit at det ville have været bedre progressiv beskatning, og idag anser Landsstyret ikke  det som en mulighed, det må vi sige klart, og det samme siger man m.h.t. personfradraget.

 

I den debat der har været ført i debatten der bemærker jeg, at Inuit Ataqatigiit nævner, at Inuit Ataqatigiit ønsker en forhøjelse fra 40000 kr. til 50000 kr. Og uden at kommentere det nærmere, så skal jeg blot nævne, at et tal som ikke er blevet nævnt vil resultere i, at det bliver kommunerne der bliver ramt højest, mens Hjemmestyret ikke bliver ramt nært så meget.

 

Men når man fastsætter så skal man se på, hvem man hjælper mest, og dem der får størst gavn af det er SIK overenskomstlønnede ligesom det også gælder for pensionisterne.

 

Men efter at have sagt det, så skal jeg også lige tilføje, idet Inuit Ataqatigiit anmoder os om nøje vurdere m.h.p. en ændring af Skattelovgivningen og i den forbindelse skal jeg nævne, hvad Landsstyret skal gøre, som ikke harm direkte relation til punktet her, og det som Socialreformkommissionen har indstillet og som Landstinget har gået ind for og de relevante Landsstyreområder der ved jeg er igang med at arbejde for det indstillede, således at der i løbet af 1998 vil der blive taget sager op i relation til dette emne.

 

Og i den forbindelse er jeg også klar over, at Landsstyret nøje vurderer, f.eks. ophævelsen af enspissystemet, hvor man så også skal vurdere den nuværende Skattelovgivning det er noget der vedrører fremtiden.

 

Men lige netop det punkt som vi drøfter nu, der skal vi tage stilling til, hvor stor standardfradrag der skal være, men nogle af de ting der blev taget bliver drøftet under et andet dagsordenspunkt på et senere tidspunkt, og efter at have sagt det , så skal jeg m.h.t. Kandidatforbundet efterlyser m.h.t. de handicappede og førtidspensionisterne, dem henviser jeg blot til de relevante landsstyreområder, idet de også bliver taget op på et senere tidspunkt på året.

 

Men jeg erfarer, at Kandidatforbundet også støtter nærværende forslag, og det samme gælder så også Akulliit Partiiat, hvorfor jeg blot endnu engang vil sige tak.

 

Og udenom partiordførerne så har Peter Ostermann, Atassut bedt om at få ordet. Og derefter bliver det så Karl Lyberth, Siumut.

 

Jeg siger tak for at jeg må få ordet uden for vores partiordførere. Grunden her til er, at jeg ikke kan være enig i det Landsstyret har fremlagt med to følgende begrundelser:

 

Før det første: Forhøjelse af standardfradraget fra 6000 kr. til 8000 kr., så har Landsstyret begrundet det med fordelingspolitikken som man ikke kan være uenig i princippet. Men de der har behov for at få lettet deres daglige tilværelse og hvor mange der er, så kan man sige, at forhøjelsen vil ikke have den ønskede effekt, og især børnefamilierne vil blive forbigået i den sammenhæng. Hvis man har en politisk vilje til at få lettet levevilkårene for dem der har størst behov herfor, så kan man også gennemføre det.

 

For det andet: Så skal vi have en stram økonomisk politik i vores dage, og vi må også have en stram styring af økonomien, sålænge vi har fiskeriet som den eneste grundpille i erhvervsområdet. Derfor kan jeg ikke være enig i de fremsatte forslag.

 

Ud fra de bemærkninger er jeg imod forslaget om forhøjelse af standardfradraget, selvom at jeg er enig i de andre punkter i forelæggelsesnotatet.

 

Så er det Karl Lyberth, Siumut og derefter Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

M. h.t. det  Anthon Frederiksen har efterlyst, hvorfor der ikke er en betænkning fra Skatteudvalget. Jeg er formand for dette udvalg, hvorfor jeg lige skal forklare noget her.

Det fremlagte forslag har Skatteudvalget prioriteret højt, og efter Manasse Berthelsens ønske og efter mit ønske som formand, det har været behandlet i udvalget, og udvalget har besluttet, at  det ikke er nødvendigt med en betænkning ved forelæggelsen af dette forslag her.

 

Bl.a. p.g.a. at partiordførerne her i denne her sal dem vil man gerne vil lige vente med at høre og i udvalget har vi vurderet, at inden for en overskuelig fremtid, så vender vi sandsynligvis tilbage til denne sag når vi vender tilbage til de forskellige fradragsformer, ligesom  Atassuts ordfører også før var inde på det. Især når vi skal til at tale om ensprissystemet og skal til at snakke om skatter og afgifter, dem kommer vi sandsynligvis også til at berøre, hvorfor vi til den tid også vil vende tilbage til denne sag, og det er derfor vi har følt at det ikke var nødvendigt med en betænkning.

 

Og Landsstyret har ved deres fremlæggelse, der har de meget klare indstillinger, og ligesom de også harm beregnet konsekvenserne på en meget klar måde, hvorfor udvalget ikke har følt at det var nødvendigt med en betænkning.

 

Men jeg skal nævne at udvalget prioriterer dette arbejde meget højt, og såfremt flertallet i salen mener at det er nødvendigt, at sagen bliver behandlet i -skatteudvalget, så vil vi selvfølgelig være klart til at behandle punktet i Skatteudvalget.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit og dernæst igen bliver det Knud Sørensen, Atassut.

 

Tak. Først til Atassuts ordfører, hvor man kom ind på afskaffelse af ensprissystemet og at man i den forbindelse vil man komme ind på en ændret Skattelovgivning. Jeg ved ikke om Atassut, har en forudanelse om hvad der vil ske i fremtiden.

 

For afskaffelse af ensprissystemet er ikke dateret endeligt, det kan være, at det sker i 1999 eller år 2001, derfor kan man ikke bruge det som en undskyldning af man vil vente på afskaffelsen af ensprissystemet.

 

Jeg er enig med Peter Ostermann i, at det er svært at se forbedringen i forhøjelsen af standardfradraget, det ville betyde en provenutab på 2,5mio. kr. Vi har en 1/2 mia. kr. i indtægter og de 20 mio. kr. er næsten ingen ting. Derfor kan man ikke betegne det som en mærkbar lettelse.

 

De 18 kommuners provenutab er på 5,5 mio. kr., og vi kan jo med rette sige, at man ikke vil kunne mærke skatteprovenutabet i 1999. Derfor vil jeg støtte Peter der i, også fordi han siger at det er for dårligt. Tak.

 

Knud Sørensen, Atassut.

 

Først Inuit Ataqatigiit. Det er ligesom de er ved at gå væk fra den progressive beskatning. Allerede i 1981 har jeg været medlem af skatteudvalget, og  den har været fremført af Inuit Ataqatigiit siden da, og de har altid løbet panden ind mod muren, og selvom de så fremsatte det ville det blive stemt imod fra Atassuts side, fordi det ikke stemmer overens med Atassuts politik.

 

Den stædighed er ligesom ved at aftage. Det er også på tide, at de så også forstår at man ikke kan acceptere sådanne tiltag, men det er jo heller ikke forbudt hele tiden at forsøge.

 

Og Inuit Ataqatigiit ordfører sagde også, at der ikke er nogle dato på en eventuelt ændring på Skattelovgivningen, men såfremt man regner med at man til efteråret, drøfter spørgsmålet om ophævelse af ensprissystemet, så vil det være et godt tidspunkt, at man igennem det også drøfter en eventuelt ændring af Skattelovgivningen.

 

En forhøjelse på 2000 kr. og såfremt i vurderer det værdiløst, det undrer jeg mig over. Hver en øre har jo også en værdi, det vil også være taknemmeligt for de mindst lønnede. Ser man f.eks. på ændringerne i pengepolitikken i Danmark, så bliver samfundet tilført økonomiske midler til gavn for samfundet, og det gælder for hvert et tal uanset hvor lille det er.

 

Men selvfølgelig kan man narre folk, men jeg mener ikke at en sådan forhøjelse fra 6000 kr. til 8000 kr. især for os der har været med til at vedtage Skattelovgivningen i Grønland, og ser vi tilbage i tiden, så kan vi se, at tiderne har ændret sig, og det er derfor for mellemindkomstgrupperne, det vil selvfølgelig kunne mærkes måske ikke så meget men man kommer til at mærke det.

 

Skattefradragene bliver hverken 2. eller 3. behandlet, de bliver kun behandlet engang, og de forskellige fradrag som vi fastsætter idag og når de bliver vedtaget, så bliver det de gældende for 1999, netop fordi det skal meddeles hurtigst muligt til de instanser der arbejder med disse tag f.eks. kommunerne.

 

Og uanset om vi kommer til at drøfte en eventuelt ændring af Skattelovgivningen, så kan man ikke regne med at fradragene bliver ændret for 1999 fordi der ikke vil være tid nok til at implementere dem.

 

Men jeg vil også lige komme ind på det som Kandidatforbundet var inde på, at de ældre, handicappede og førtidspensionister bliver fritaget for skattebetalingen. Selvfølgelig er de forskellige mennesker man møder i dagligdagen, og dengang vi indført skatten i grønland, så erfarede vi gennem de samtaler vi havde med de ældre, at de også havde viljen til at være med til at betale for samfundet gennem deres skatter.

 

Det er jo forskellige tildragelser man som menneske kommer ud for, og det samme gælder så også de synspunkter  der vedrører Skattelovgivningen, og Landstinget kan til enhver tid lave ændringer på ordningerne. Tak.

 

Jeg skal lige understrege, at et absolut flertal allerede har vedtaget det fremlagte. Og den næste der får ordet er Landsstyreformanden.

 

Og jeg kan forstå at der ikke er fremsat et andet forslag, således at Landsstyrets forslag er den eneste mulighed. Og jeg skal da også bemærke, at de ting der kom frem om opfølgning på Socialreformkomssionens arbejde, er der ingen tvivl om, at man også medtage de økonomiske områder i sagen.

 

Og m.h.t. redegørelsen om afskaffelse af ensprissystemet som nok kommer til at medføre ændringer i Skattelovgivningen og man vil sikkert også komme ind på de ændrede bloktilskud til det sociale område. Og i forbindelse med redegørelsen vil man også medtage, at hår man nedsætter priser her i vores offentlige foretagender, at brandstofpriserne bliver sat ned, om vores produkter virkelig bliver billigere, hvilken kontrol er der på dette område, når ensprissystemt bliver afskaffet og varerne får den reelle pris, så må vi også have kontrol med om der også følger en prisnedsættelse sted.

 

Og vores fremlæggelse vil også indeholde disse ting og før den tid kan vi jo ikke fremkomme med noget på dette område, derfor må jeg også sige, at Inuit Ataqatigiit foreslår ikke afskaffelse af ensprissystemet. Såfremt vi mener at det er forsvarligt kan vi først fremsætte det som forslag. Derfor gennemfører vi de ting vi har lovet her i salen.

 

Vi skal selv bestemme, hvordan den skal fremlægges, således at den kan forsvares. Den bliver fremlagt, så man kan gå ind for den, og såfremt den ikke bliver vedtaget, så vil alt arbejde gå i stå. Derfor synes jeg ikke at det er på tide, at man bl.a. det ind i denne debat.

 

Derfor mener jeg, at man ikke har fremsat et andet forslag, så mener jeg at flertallet støtter vores nærværende forslag og det takker jeg for.

 

Og Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger fremkommer med en besvarelse.

 

Tak. Som tilføjelse skal jeg lige kommentere nogle forskellige ting. Først Peter Ostermanns bemærkninger. Peter Ostermann egen melding den respekterer jeg og jeg bemærker at det er Peter Ostermanns egen mening og ikke partiets, og jeg respekterer Peter Ostermann for hans mening.

 

Men som før nævnt, så er der forskellige forbedringer, f.eks. den forhøjelse af standardfradraget på 2000 kr. og vi vil så komme tilbage til andre ting, f.eks. børnetilskud, det vil så blive taget op når deres tid kommer, og det viser så blot, at Landsstyret har vilje til at gøre forbedringer på de forskellige områder jeg kort var inde på.

 

Jeg siger også tak til Karl Lyberths klare bemærkninger vedrørende Skatteudvalget, hvor der kom en melding om at de ikke havde følt, at det var nødvendigt at komme med en betænkning om det, men hvor man først ville høre partiernes ordførerindlæg vedrørende sagen, hvorfor jeg siger tak til deres klare melding.

Og udfra det jeg nu kan høre, så er det Siumut, Atassut, Akulliit Partiiat og Kandidatforbundet enig i forslaget her efter min vurdering.

 

Til Masse Berthelsen Inuit Ataqatigiit skal jeg blot sige, at den ligegyldighed der er omkring er omkring f.eks. kommunernes økonomi, de nævnte midler anset hvor meget vi forhøjer eller går denm omvendte vej, så er det kommunerne der bliver ramt først og fremmest, vi skal ikke gå dem større byrder. Der er flere kommuner der har det økonomisk hårdt og såfremt de skal have flere byrder, så er det store spørgsmål om hvorvidt det er at have sit ansvar bevidst, såfremt man gør det uden at informere kommunerne forud.

 

Men KANUKOKA er enig med dette forslag her, og KANUKOKA er også enig i Landsstyrets forslag. Derfor skal jeg til IA’s ordfører sige, at kløften mellem de rige og de mindre bemidlede, såfremt den kløft ikke skal være større, så vil det være bedst hvis man følger Landsstyrets forslag, og det mener vi i Landsstyret.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet, og dernæst igen er det Josef Motzfeldt Inuit Ataqatigiit.

 

Da punktet hører ind under Skattelovgivningen så mener jeg ellers at der er mulighed for at punktet kan behandles i Skatteudvalget, således at det kan 2. og 3. behandles her i Landstingssalen. ikke mindst fordi man også kom ind på Socialreformkommissionens betænkninger.

 

Og i forbindelse med løsningen af problemet mener jeg at det er vigtigt, at sagen bliver behandlet i Skatteudvalget. Hvorfor skal man haste det igennem ? Samlingen er ikke forbi endnu og der er mulighed for, at behandle det enten 2. eller 3. gang her i nærværende Landstingssamling.

 

Det drejer sig om, at få lette levevilkårene for de svagest stillede og jeg synes ikke at man skal forbigå dette spørgsmål.

 

Mødeleder. Jeg skal endnu engang understrege, at kun absolut flertal i Landstinget kan bevirke at sagen bliver taget op til behandling i Skatteudvalget.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

 

Ved debatten så kan man altid inddrage ting som sammenligner og andre relaterede ting kan man altid tage med,  f..eks. ensprissystemet. Når de ting berører befolkningen så er det ikke forbudt at tage disse ting op, og vi skal give Landsstyreformanden ret i, at Inuit Ataqatigiit aldrig nogensinde har foreslået ophævelse af ensprissystemet, og det ville vi aldrig nogensinde gøre.

 

M.h.t. Landsstyreformanden er kommet ind i ophævelsen af ensprissystemet. Men vi har jo to udvalg som Landstinget har nedsat. der har vi ved årsskiftet erfaret, at disse to udvalg aldrig nogensinde har været indkaldt.

 

Men fra Inuit Ataqatigiits side skal vi sige, at vi ikke bliver stejlt med at kræve nogle ting eller prøve at få noget gældende når vi har erfaret at det ikke vil blive vedtaget i den foreliggende form, så ændrer vi selvfølgelig politik.

 

Men vi snakker om en eventuelt beskatning af både pensionister og de mindre bemidlede m.m. og at man kan undgå en lettelse for de mindre bemidlede m.m. og når man så ved at det er om, så kan man prøve på at sælge en proportional skat på den måde, hvis man nu drejede det om, at det var for at lette de mindrede bemidlede, så kan det være at det blev vedtaget.

 

Manasse Berthelsen for en kort bemærkning da det er tredje gang.

 

Ja ganske kort. M.h.t. 20 mio. kr. og 2.5 mio. kr. som jeg sagde ikke ville være mærkbart for Hjemmestyret, der blev det sagt, at selvom det vil medføre et mindre tab for kommunerne. Disse tab som er en følge af lettelse af vilkårene for de lavest lønnede.

 

M.h.t. rige og fattige kommuner der kom vi ind på 4 % i forbindelse med skatteudligningsprocenten, hvis det kan fordeles mere retfærdigt, så  vil hævelse af standardfradraget ikke have en så stor effekt. Derfor vil vi opfordre Landsstyret nøje til at vurdere dette, således at man giver de kommuner der virkelighed har behov og således at de rige kommuner også kan yde mere i forhold til de 4 %.

 

Landsstyreformanden.

 

Jeg skal blot minde Inuit Ataqatigiits formand om, at de ikke har været indkaldt til møde. De har været til møde og ud fra deres rapport og den rapport er uddelt, og de ting de har behandlet under deres møder, men den kan ikke bruges som et grundlag for deres videre arbejde, hvorfor arbejdet stadigvæk pågår og fortsætte, og jeg skal også lige nævne, at de penge der her er tale om her, så ved vi fra Landsstyret, at uanset hvilken procentdel man fastsætter, så har man allerede beregnet konsekvenserne for kommunerne.

 

Ved denne forhøjelse af standardfradraget der har vi allerede regnet konsekvenserne for kommunerne, og det er så den nemmeste måde at gøre det på, men alle disse ting vil blive taget op igen til efteråret.

 

Laannguaq Lynge, Siumut.

 

Det skal ikke forstås sådan at vi er ligeglade med at kommunerne påføres tab. Her skal vi tænke på at uanset om det betyder tab for kommunerne så vil de lavest lønnede i samfundet blive hjulpet med mulighed for ydelse af tilskud bl.a. børnetilskud, boligtilskud og de har mulighed for at betale den laveste sats i daginstitutionerne. Satserne er forhøjet.

 

Jeg vil gerne have at man forstår at man i Siumut m.h.t. de 5,5 mio. kr. der er provenutabet for kommunerne, at vi støtter fra Siumuts side de andre muligheder der foreligger.

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 

M.h.t. forhøjelsen så vil jeg bare lige understrege fordi Landsstyret har sagt, at man vil komme med nogle radikale ændringer for lavindkomstgrupperne, men lejer man lige med tallene så ser vi at den nuværende ændring vil betyde en forhøjelse af indtægterne på 5 kr. om dage. Hvad er 5 kr. værd i dag, det er jo ikke nogen radikal ændring og det er ikke kun lavindkomstgrupperne den gælder, denne forhøjelse gælder for alle.

 

Og talen om, at man prøver at gøre kløften mindre, den er ikke korrekt. Det blev også nævnt, at solidaritetsprincippet som både Atassut og Siumut lovpriser det kan ikke siges at være solidarisk, solidaritet er blot blevet en floskel og bruger det overfor samfundet, hvorfor man bør være mere påpasselig.

 

Såfremt der skal solidaritet til, så skal de bedre bemidlede bære med i forhold til de mindre bemidlede, der er det solidariteten kommer til at gælde, for det det er. Men det der her er tale om, en forhøjelse af standardfradraget er ikke solidaritet og man kan heller ikke sige, at det hjælper de  mindre bemidlede.

 

Hvad er 5 kr. værd idag ? Vi kan ikke længere komme uden om, at man må ændre på Skattelovgivningen. De rigeste kommuner i Grønland er blevet så rige, at de nu er begyndt at tænke på at nedsætte skatteprocenten. Vi betaler skat for at servicere samfundet på en bedre måde.

 

De mindre kommuner, de er også de kommuner som har højere skatteprocent, og de større kommuner som får støtte af Hjemmestyret, de vil ikke længere være solidariske men tænker på at sænke deres skatteprocent ned, og det er sådanne ting vi skal tage med i vurderingen, såfremt solidaritet skal tages for det det er.

 

Vi må senere arbejde på, at skabe en ny Skattelovgivning, såfremt vi skal bevare solidaritetsprincippet, og det kan jo ikke lade sig gøre så længere de rige bliver rigere og de fattige bliver endnu mere fattige.

 

Og hvordan vil så Grønland komme til at se ud om føje år ? Og det er sådanne ting vi bør have med i betragtning når vi diskutere sådanne ting.

 

Mødeleder. Det var lige før vente over mod statistiske arbejder, og dermed er talerækken færdig. Og det sidste der blev nævnt, hvor man anser den 5 kr. for at være lille. Når man ønsker at købe det man har lyst til, og lige mangler 5 kr., så er 5 kr. meget værd. Men flertallet går ind for dette flertal, og ønsker ikke at det bliver behandlet i udvalget, hvorfor jeg konstaterer, at punktet er blevet vedtaget. Og dermed er vi også færdige med dagens dagsordenspunkter.