Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 17

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordens § 41 om forhøjelse af tilskud til frednings- og bevaringsværdige bygninger.

 

Kristine Raahauge der fremlægger sit forslag.

 

Jeg  vil gerne til Landstingets næste samling foreslå forhøjelse af bevillingerne til frednings- og bevaringsværdige bygninger. I adskillige år har Landstinget kun bevilget ca. 600.000 kr. pr. år til fordeling over hele landet.

 

Ud over disse midler har man i perioden 1994 til 1997 i alt bevilget 2.912.000. kr. til renovering af statens gamle bygninger i Upernavik, d.v.s. at man i gennemsnit har brugt mere end 700.000 kr. pr. år. alene til denne opgave.

 

Såfremt vi skal have tidssvarende forhold også hvad angår priser og krav og skal udfylde behovet for flere og flere fredningsværdige bygninger må dette følges af flere bevillinger til tilskud. Også for at kunne følge bestemmelserne omkring fortidsminder, der ikke uden videre kan afmonteres og om de fredningsværdige bygninger i Landstingslov nr. 5 af 16. oktober 1980 på den rigtige måde.

 

Fordi de politiske mål i den henseende og den arkitektoniske udformning i henhold til landskabet som har miljømæssige-, kulturelle- og historiske værdier er beskyttelse og støtteværdige. Tak.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke kommer med et svarnotat til forslaget.

 

Tak. Da den med forslaget foreslået afsat flere midler til formålet er der tale om et finanslovspørgsmål som naturlig og bør behandles sammen med Landstingets behandling af finanslovsforslag for 1999, hvorved forslaget kan indgå i Landstingets samlede prioritering.

 

Landsstyret kan derfor ikke anbefale Landstingets isolerede behandling af forslaget. Landsstyre skal med disse korte bemærkninger iøvrigt udtale sin principielle støtte til fru Landstingsmedlem Kristine Raahauges forslag, idet Landsstyret er enig med hende i begrundelsen for forslaget.

 

Landsstyret vil på baggrund heraf i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslag for 1999 vurdere mulighederne for inden for de givne økonomiske rammer i højere grad tilgodese de støtteværdige formål som forslagsstilleren med sit forslag har ønsket prioriteret. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordfører. Først er det Ruth Heilmann Siumut.

 

Fra Siumut er vi enige i Landstingsmedlem Kristine Raahauges forslag  om bevilling til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger, ligesom vi er enige i, som Landsstyret i sit svarnotat indstiller, at man kommer tilbage til sagen i forbindelse med behandlingen af finanslovsforslaget ved efterårssamlingen.

 

Der er mange bevaringsværdige bygninger i vort land, som må registreres og vurderes og vi skal fra Siumut opfordre til, at der indføres en velstruktureret prioritering og strukturering. Der forestår et omfattende arbejde for landets museumspersonale m.v. med registrering og vurdering.

 

Derfor skal vi fra Siumut kræve, at dette arbejde gennemføres grundigt forinden man tager beslutning om hvor store økonomiske midler der skal kunne ansøges om.

 

Vi ved at der  ikke er så få kommuner drives en meget museumsvirksomhed, og der er behov for vejledninger og opfordringer, og i Siumut mener vi, at denne side af virksomheden bør varetages af Landsmuseet. Vi er i fuld gang med, at videreudvikle turismen og  turisterne lægger vægt på, at besøge de lokale museer samt forladte historiske bygninger.

 

Derfor mener vi fra Siumut, at det er meget vigtigt, at vi præsentere vores forfædres liv udadtil for at kunne præsentere vores identitet og have kendskab til vores rødder, og det er meget vigtigt, at vi kan videregive denne viden til vores efterkommere.

 

Da vi således er enig i forslagsstillerens formål skal vi skal vi erklære os enig med Landsstyret i, at vi kommer tilbage til sagen i forbindelse med behandlingen af finanslovsforslaget  for 1999. Tak.

 

Knud Sørensen, Atassut.

 

Ved Landsstyremedlems Konrad Steenholdts ankomst så forlader suppleant Pelle Thomsen os, og jeg har nu måtte overtage hans jomfrutale her fra talerstolen.

 

M.h.t. kommunens manglende økonomi til vedligeholdelse og renovering af nogle af de mange kulturelle og historiske bygninger i byger, i bygder, på kysten der efterhånden er gået i stærkt forfald kan man begrænse deres forfald ved landsstyrets forhøjelse af tilskuddet til bygningerne også med bygningernes fremtidige eksistens for øje.

 

Derfor går vi i Atassut ind for Kristine Raahauges forslag om forhøjelse af tilskud til disse bygninger. Endvidere går vi i Atassut ind for Landsstyrets besvarelse vedrørende finansieringsmulighederne for 1999.

 

Det var Pelle Thomsens bemærkninger til dette punkt. Tak.

 

Evald Brønlund, Inuit Ataqatigiit.

 

I takt med antallet af frednings- og bevaringsværdige bygninger i Grønland stiger er det nødvendigt, at bevillingerne følger med også m.h.t. det nuværende prisniveau.

 

Da byggestilen i Grønland ændrer sig, og da vi er interesseret i, at bevare de ældre bygninger som hver især har deres historie, og at da det fremsatte forslag er klart nok, så skal vi fra Inuit Ataqatigiit udtale os, at vi støtter forslaget i princippet, og vi skal hermed meddele at vi er enige i, at der sker en forhøjelse i Finansloven for 1999. Tak.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat skal kun herved kort og godt indstille, at forslaget udskydes til behandling og prioritering i forbindelse med behandlingen af Finansloven 1999. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Landstingsmedlems Kristine Raahauges forslag, da der også rundt omkring på kysten findes et betydelig antal frednings- og bevaringsværdige del noget forfaldne bygninger, der er af vigtigt betydning for vores historie

 

Men det er ikke kun i byer at disse bygninger findes, men også i bestående  og nedlagte bygder er der bygninger der kan anvendes i forbindelse med turismen efter grundig registrering og renovering.

 

Derfor vil jeg fra Kandidatforbundet m.h.t. Landsstyrets udtalelse i svarnotatet om, at man vil vurdere sagen i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1999 opfordre til, at denne vurdering bliver varetaget af Kultur, Kirke, og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Landsmusset. Tak.

 

Kristine Raahauge, forslagsstiller.

 

Samtlige partier har klart udtrykt deres støtte og det er jeg meget glad for, selvom at man først vil få afklaret hvor meget der vil ydes i forbindelse med finanslovforslaget for 1999, og jeg er glad for Landsstyremedlemmets svarnotat selvom han i første omgang udtrykte, at man ikke kan behandle dette fordi det vedrører finanslovsspørgsmål.

 

Men jeg har alligevel fremsat dette spørgsmål, og nu blev det bl.a. fra Siumut nævnt nogle muligheder for at gå videre i denne sag, og jeg håber at Landsstyreområdet også vil benytte disse muligheder. Tak.

 

Tak. Og så er det afsluttende bemærkninger af Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Tak. Lad mig lige klar udtal, der er 2 ting som har berøringsflade, så skal der være en klar adskillelse, også fordi vi kan øremærke nogle af de beløb der bliver afsat og her tænker vi på de gamle bygninger som f.eks. KGH har ladet opfører og som derefter har overladt bygninger enten til Hjemmestyret eller kommunerne.

 

Forslagsstilleren bruger Upernavik som eksempel, hvor der i den gamle bydel er blevet renoveret i forbindelse med Upernaviks byjubilæum. Det har sin helt egen historie. Første gang har det danske Skov- og Naturstyrelse kommet med et tilbud om at komme med et tilskud til renovering af gamle bygninger, såfremt den opgave Upernavik bliver vellykket og det skal så ske i samarbejde med kommunerne og andre instanser.

 

Vi har bestræbt os meget på, at dette skulle lykkes, og vi har sågar også overfor Upernaviks kommunalbestyrelse brugt nogle stærke ord, for det op til at få denne arbejdsopgave fuldført på den smukkeste måde, men resultatet er nu at der er opnået et meget flot resultat, og det betyder så at Skov- og Naturstyrelsen i Danmark vil være i stand til at yde yderligere tilskud til senere renoveringer af ældre bygninger.

 

Men når disse ældre bygninger bliver renoveret så bestemmer kommunerne at bygningen eventuelt kan bruges til et museum eller det eventuelt skal bruges til andre formål, og det skal man selvfølgelig respekterer.

 

Jeg skal også lige nævne, at sidste år, da vi så i forbindelse med finanslovsarbejdet for i år, så har vi ellers søgt om 1 mio. kr. men der er så blevet foretaget en prioritering, hvorefter vi har måtte spare dette beløb væk, men derfor er det glædeligt, at der ikke er nogen der er imod forslagsstilleren, såfremt vi skal bevare disse ældre bygninger, så må vi også give et tilskud, men nu skal sagen så gå videre, hvorefter den så vil blive vurderet i forbindelse med Finansloven for 1999.

 

Og der er ikke nogen uenighed omkring punktet, hvorfor forslaget her vil indgå i det viderearbejde i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for næste år.

 

M.h.t. de enkelte ordfører, dem skal jeg ikke kommentere enkeltvis, idet vi vender tilbage til sagen i forbindelse med udarbejdelsen af  Finanslovsforslaget og jeg takker forslagsstilleren for, at hun har taget de bevaringsværdige bygninger op velafmærke de bevaringsværdige bygninger som også har en del af Grønlands Historie i sig.