Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 38-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 18. februar 1998

 

Onsdagsforespørgsler

 

Dagsordenens punkt 38.

 

Finn Karlsen, Atassut:

 

Først skal jeg sige, at jeg ellers ikke havde fremsendt det som forespørgsel men som dagsordensforslag, men formandskabet har anmodet mig om, at det bliver fremsat som en forespørgsel. Jeg har fremsat forslag om, at der bygges flere SIKU-blokke rundt på kysten for derved ikke at stoppe denne form for boligbyggeri. De opførte huse har jeg ved selvsyn vurderet, som værende meget gode selvom disse vurderes som ikke rentable og ikke velisolerede, og at det ikke skaber flere arbejdspladser. Jeg kan ikke gå ind slet ikke ind for disse vurderinger, derfor mener jeg, at der skal bygges flere huse i flere byer på kysten på forsøgsbasis, idet vi der har fulgt med i dette byggeri har en helt anden vurdering i forhold til hjemmestyrets vurdering.

 

Det ville nok være bedre, om man  anmoder igangsætteren at komme her og komme med redegørelse i forbindelse med forårssamlingen således at han kan redegøre for sit projekt og jeg kan også sige der kom en henvendelse fra Nunavut, hvor man viser interesse for SIKU-blok og inviterer til købsmesse i Igaluit.

 

Og landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger kommer frem med en besvarelse.

 

Daniel Skifte, landstyremedlem for økonomi og bolig, Atassut:

 

Først vil jeg anmode formanden om at forkorte mit skriftlige indlæg, fordi de allerede er omdelt. Finn Karlsen foreslår at der opføres flere byggerier med SIKU-blokke i flere byer på forsøgsbasis. Dertil kan jeg oplyse, at der på finanslovens hovedkonto 221114 er afsat en bevilling på 500.000 kroner i 1998 til forsøgsbyggeri. Formålet med bevillingen er, og jeg citerer: “Hjemmestyret deltager i begrænset omfang i forsøgsbyggeri. Primært anvendes midlerne til honorarer, således at der opnås den størst mulige kvalificerede stillingtagen til de konkrete forsøgsprojekter. Desuden kan der yderligere ydes direkte støtte til gennemførelse af forsøg når udgiften hertil ikke er en integreret udgift i forbindelse med det konkrete boligbyggeri.

 

Når det er formålstjenligt kan det blive aktuelt at udarbejde informations- eller instruktions-materiale herunder videoproduktion. Der er ikke afsat yderligere midler i finansloven til finansiering af forsøgsbyggeri. Landsstyret har på det seneste drøftet mulighederne for at støtte en øget anvendelse af SIKU-blokke i byggeriet. Imidlertid er det de enkelte bygherrer, der i samråd med deres tekniske rådgivere træffer beslutning om byggeriernes udformning og valg af byggematerialer. Jeg kan derfor foreslå at initiativtagerne til projekter tager kontakt til kommunerne, hjemmestyrets bygherre og de private rådgivende teknikerfirmaer for at skabe øget interesse for SIKU-blokkene. Sideløbende med det er der behov for, at der bliver foretaget en grundig undersøgelse af byggematerialets tekniske egenskaber. Landsstyret vil arbejde for et samarbejde mellem initiativtagerne til projektet og hjemmestyret med henblik på at klargøre muligheder, fordele og eventuelle ulemper ved en mere udbredt anvendelse af SIKU-blokke.

 

Derfor vil landsstyret støtte at der i forslaget til finanslov for 1999 skal afsættes flere penge til forsøgsbyggerier. Derved kan der skabes et bedre beslutningsgrundlag for de bygherrer, der skal træffe beslutninger om materialevalg til konkrete byggerier. Det forbedrede beslutningsgrundlag vil forhåbentlig medvirke til at skabe interesse hos bygherrerne for at anvende SIKU-blokke i øget omfang.

 

Finn Karlsen, Atassut:

 

Ganske kort. Først kom landsstyremedlemmet ind på besvarelsen, at der kommer en rapport, og jeg har så vurderet, at man vurderer SIKU-blokkene som noget uegnet. Jeg kan forstå landsstyret at deres samtaler omkring efterlysning af bedre materialer. Der blev henvist til samarbejde med tekniske rådgivere. Der er et stort samarbejde omkring rådgivere indenfor det tekniske område, så synes jeg generelt at tanken om at medtage det i finansloven for 99, at jeg har forhåbninger, og jeg siger tak for besvarelsen.