Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 18. februar 1998

 

Onsdagsforspørgsel

Dagsordenens punkt 41.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatiqiit:

 

Under efterårssamlingen fremlagde landsstyret redegørelse omkring Kangerlussuaqs fremtid. Dengang enedes man efter Siumuts forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq. Jeg vil derfor spørge landsstyret, hvornår denne arbejdsgruppes arbejde bliver igangsat.

 

Vi skal lige vente på, den der skal afgive besvarelsen. Det er landsstyreformanden, der skal afgive besvarelsen. Og så er det landsstyreformanden, der skal fremkomme med en besvarelse.

 

Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand, Siumut:

 

Manasse Berthelsen har under henvisning til landstingets drøftelser på efterårssamlingen vedrørende Kangerlussuaqs fremtid forespurgt, hvornår den af Siumut foreslåede arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq bliver nedsat. Jeg finder anledning til at genopfriske den handlingsplan landstinget på efterårssamlingen i 1997 besluttede at iværksætte, og det er følgende: Kangerlussuaq forbliver udenfor kommunal inddeling foreløbig indtil kommunevalg og valg til borgerråd i år 2001. Perioden indtil år 2001 anvendes som forsøgsperiode, hvor borgerrådet gradvist tillægges større kompetence og ansvar for de borgerrerelaterede opgaver, og hvor lovgivningen og ressourceforbruget indenfor de enkelte resortområder tilpasses hertil. Kangerlusuaq indgår i indenrigskontorets lillekommuneprojekt hvor opgaveløsningen i de mindre lokalsamfund tages op til revision.

 

Senest til landstingets efterårssamling år 2000, forelægges en evalueringsrapport på forsøgsordningerne indeholdende forslag til eventuelle ændringer af Kangerlusuaqs status efter valget år 2001. Skatteområdet fortsætter uændret år 2001, men inddrages i de løbende overvejelser om ændringer af den kommunale status. På afgiftsområdet igangsættes en undersøgelse af konsekvenserne af en ophævelse af afgiftsfritagelsen. Fra Siumuts side blev det ønsket, at de omliggende kommuner Sisimiut og Maniitsoq i større grad inddrages i arbejdsgruppens arbejde med henblik på at opnå en ikke konfliktskabende løsning. I mit svar anførte jeg derfor at man naturligvis skal forhandle med Maniitsoq og Sisimiut kommuner, når den tid kommer, ligesom Grønlands kommando, Lufthavnsvæsnet, Grønlandsfly med videre skal inddrages i det videre arbejde.

 

Arbejdet er igangsat og koordineres af indenrigskontoret, der siden efterårssamlingen har haft en tæt kontakt med borgerrådet om at iværksætte handlingsplanen. Endnu har det været for tidligt at inddrage nabokommunerne direkte, da man i arbejdsgruppen primært har koncentreret sig om at prioritere de opgaver, som bør løses lokalt og ikke af centraladministrationen i Nuuk. Nogle af de opgaver som er prioriteret højest, er arbejdet med børn og unge samt social sagsbehandling. I dette arbejde involveres socialdirektoratet og KIIP, og man arbejder på at finde en løsningsmodel, således at dele af opgaverne kan løses på stedet af borgerrådet og en mindre administration. En anden væsentlig opgave som borgerrådet prioriterer, er den fysiske planlægning indenfor forsvars-området. Dette arbejde forventes igangsat i løbet af foråret, og i dette vil alle relevante parter blive inddraget herunder også de omliggende kommuner.

 

Det er nu ved for alvor at blive taget hul på debatten om kommunegrænser og debatten om i hvilket omfang, det er relevant at løse de offentlige opgaver i større enheder. Dette er en frugtbar debat, og jeg er overbevist om, at kombineret med mulighederne i loven om forsøgsordninger vil der åbne sig helt nye veje for, hvordan Kangerlusuaqs fremtidige status kan blive. Landsstyret vil fortsat sikre at handlingsplanen gennemføres som planlagt, og at også de omliggende kommuner naturligvis inddrages i arbejdet, når det er relevant.

 

Og nu forespørgeren Manasse Berthelsen.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatiqiit:

 

Jeg siger tak til landsstyreformandens besvarelse. Og i forbindelse med hans besvarelse kan jeg stille et spørgsmål.

 

Og det er bevilget.

 

Hvad er det man tænker på, såfremt Lufthavnsvæsnet bliver dannet om til et aktieselskab. Om hvilke ting der bliver de folkevalgtes ansvarsområder, og hvilke ting der hører ind under Lufthavnsvæsnet. Vi er jo vidende om, at næsten alt hører ind under Lufthavnsvæsnet og dermed også er ejer af det. Hvilke ansvarsområder får borgerrådet her i den nærmeste fremtid.