Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 44-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 18. februar 1998

 

Onsdagfsforspørgsel

Dagsordenens punkt 44.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

 

Som bekendt er 3 nye politikuttere pt under bygning, og når disse nybyggerier er færdiggjorte, vil vort enorme land blive betjent af kun 4 politikuttere. Det er ligeledes bekendt, at politikutterne benyttes til mange eftersøgninger samtidig med at de i høj grad benyttes til politimæssige opgaver mellem byerne samt mellem byerne og bygderne. Man kan derfor forestille sig, at der vil dukke forskellige problemer op, når vi fremover betjenes af kun 4 kuttere. Og jeg skal derfor forespørge, om hvad landsstyret agter at foretage sig i denne forbindelse.

 

Og så er det landsstyreformanden der skal fremkomme med en besvarelse.

 

Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand, Siumut:

 

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen har forespurgt om, hvad landsstyret agter at foretage sig ved den fremtidige betjening med kun 4 politikuttere. Da det er politimesterembedet, som er ansvarlig for blandt andet redningstjenesten i de lokale farvandsområder samt for anvendelsen af politikutterne, har landsstyret anmodet politimesteren om at fremkomme med en redegørelse for, hvilke planer politimesteren har for anvendelsen af de 4 politikuttere. Politimesteren har i den anledning i brev af 16. februar 1998 blandt andet svaret følgende, og jeg citerer: “Det fremgår af aktstykket (til den danske finanslov i 1995) vedrørende de nye kuttere, at den grønlandske politikutterflåde fremover skal bestå af 4 stålkuttere - Siseq, samt de 3 nybygninger.

 

De gamle trækuttere skal udskiftes i takt med levering af nybygningerne. Den første vil efter kontrakten blive leveret den 15. april 1998, den anden den 15. oktober 1998 og den tredje skal leveres den 15. april 1999. Med de nye kuttere vil politiet gå over til en ændret strategi med hensyn til besejlingen. For fremtiden bliver alle skibene hjemmehørende i Nuuk og administreret af embedets sekretariat. Det betyder at al servicering sker i Nuuk. Uddannelse og mødeaktiviteter gennemføres ligeledes her.

 

Kutterne skal besejle alle distrikter med undtagelse af Thule og Illorqqortoormiut efter en sejlplan udarbejdet af sekretariatet. Allerede i 1993 begyndte politimesterembedet at ændre på distiktsplaceringen ved sæsonbetonede sejlplaner. Hvorefter kutterne skal besejle andre distrikter end hjemdistriktet. Det skete i erkendelse af behovet for at nyttiggøre de kuttere der ellers frøs inde om vinteren i de nordlige områder.” Og citatet fortsætter: “Formålet med den nye ordning er at tilgodese betjeningen af flest mulig politidistrikter og dermed sikre en effektiv udnyttelse af kutterne. Endvidere er det hensigten at etablere et mere dækkende beredskab samt tilgodese en hensigtsmæssig økonomisk administration af politiets skibe.” Citat slut. Landsstyret agter ikke på nuværende tidspunkt at foretage sig yderligere i sagen og vil blot henholde sig til politimesterens  redegørelse om ændret strategi med hensyn til udnyttelse af politikutterne.

 

Og nu forespørgeren Anthon Frederiksen.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

 

Vi ved, at staten stadigvæk har ansvaret for politiet i Grønland, og jeg siger også tak for landsstyreformandens besvarelse, og de oplysninger han har indhentet hos politimesterembedet, og jeg ved også, at de forhandler med de danske myndigheder på forskellig vis om emnet, og jeg håber, at landsstyret også i fremtiden vil være vågne overfor politikutterne.

 

Og nu landsstyreformanden.

 

 Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand, Siumut:

 

Jeg skal lige meddele til hr Anthon Frederiksen, at i efteråret da jeg var på Færøerne og under mit ophold der blev det vist en af de kuttere, der er under bygning, og i den forbindelse fik vi en forklaring om hvordan de bygges med mere, men selvfølgelig skal vi nok se dem nå de kommer frem, og der har været forskellig ros men også ris til disse fartøjer, hvor man blandt andet var inde på de svage motorer der var, men det er bygherrernes ansvar.