Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Punkt 3. Fastsættelse af tidspunkt for forårssamlingen 2000

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget, Atassut.

Værsgo.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Landstingets Formandsskab skal hermed indstille, at Landstingets forårssamling år 2000 starter fredag den 28. april.

Landstinget traf på efterårssamlingen 1999 beslutning om, at Landstingets forårssamling 2000 skulle starte onsdag den 26. april, men da onsdag den 26. april er onsdagen efter påske, og da landstingsmedlemmerne fra kysten skal have mulighed for, at komme til Nuuk, uden at behøve, at rejse i påsken, med de trafikal problemer, der følger heraf, skal Formandsskabet komme med forannævnte indstilling.

Og Johan Lund Olsen har bedt om at få ordet.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Det bliver ganske kort. Fordi vi fra Inuit Ataqatigiits side har en anden holdning til det, fordi vi ellers ønsker, at forårssamlingen i april starter som normalt, fordi vi holder fast ved det vi besluttede, at vi skulle starte den 26. april, og allerede dengang viste man. hvornår påsken ville falde.

Og derfor har vi i formiddags overfor Formandsskabet venligst henvendt os til Formandsskabet for at fastholde den beslutning, der allerede er blevet taget under efterårssamlingen, fordi Landstingets daværende forretningsorden og den nuværende forretningsorden, som nu er trådt i kraft, der har man allerede fastsat det næste møde skulle afholdes den 26. april, og det fastholder vi fra Inuit Ataqatigiits side.

Og så er det Siumuts gruppeformand, Ruth Heilmann.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumut gruppes side går vi ind for Formandsskabets indstilling, nemlig at vi starter den 28. april og jeg vil sige tak for den samling vi lige har haft, og vil ønske jeg et godt forår.

Og så er det Daniel Skifte, Atassut.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Fra Atassuts side så går vi ind for Formandsskabets indstilling.

Og så Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Selvom vi allerede sidste år har besluttet, at ,øde skal starte den 26. april, så ved vi dog, at vi har ændret vores forretningsorden siden da, og vi viste godt, hvornår april skulle falde, så går vi dog ind for Formandsskabets indstilling om at samlingen starter den 28. april.

Og så er det Landstingets formand, Ole Lynge, der kommer med en besvarelse.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Formandsskabet har fået Inuit Ataqatigiits henvendelse i formiddags, og har drøftet det. Og Formandsskabet forstår god baggrunden for denne henvendelse, men vores sekretariat har undersøgt rejsemulighederne, hvorfor de fleste har ønsket, at forårssamlingen starter den 28. april.

Men jeg kan også nævne, at i henhold til Inuit Ataqatigiits henvendelse, så har vi ikke fastsat en sidste dag for forårssamlingen, og i henhold til forretningsordenen, så vil vi så også henholde os til vores erfaring og afhængig af hvor mange forslag, der så vil komme, så vil vi så beslutte, hvor langt mødet skal være, således at der ikke kommer nogen overlapninger.

Og så er det Inuit Ataqatigiits Johan Lund Olsen.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstingets formand sidste bemærkninger er vi tilfredse med, og uanset om samlingen så starter den 28. april, så har man ikke nævnt en sidste dag for forårssamlingen afholdelse og det er vi tilfredse med. Men flertallet fastholder, at samlingen starter den 18. april, det tager vi blot til efterretning.

Det er ærgerligt, at man ikke fastholder den dato, som vi allerede ellers har taget en beslutning om, fordi vi allerede har programsat nogen ting her til foråret, men vi respekterer, det der er besluttet af flertallet, og formanden sagde ligeledes, at samlingen bliver arrangeret sådan, at der ikke sker nogen overlapninger.

Og vi tager så flertallets beslutning til efterretning.

Landstingets formand, Ole Lynge med en besvarelse.

Ole Lynge, Landstingsformand.

såvidt jeg kan se, så er mødet nok ved at være afsluttet, og jeg minder jeg på Formandsskabets vegne skal takke Jer, selvom det måske har været lidt svært, at arbejde efter den nye forretningsorden, som vi endnu ikke er helt vant til at arbejde efter, men det bliver spændende at se, hvor mange opgaver, der så ligger foran os under forårssamlingen.

Og selvom vi har nogle forskellige standpunkter partierne imellem, så har vi altid kunne samle os omkring vores forretningsorden, og jeg vil ønske jer god hjemrejse til de medlemmer, der kommer ude fra kysten af.

Og så Atassuts formand, Daniel Skifte.

Daniel Skifte, Atassut.

Ved afslutningen af vintersamlingen, så synes Atassut, at det er på sin plads, at takke partierne og Kandidatforbundet. Vi mener, at samlingen her også har været positivt for os, og det vil vi så også gerne takke for.

og som afslutning vil vi gerne sige tak til personalet i Landstingets Sekretariat, tolkene og andre medarbejdere og lytterne rundt omkring på kysten, dem vil vi også gerne sige tak til.

Og til afslutning, så sal Formandsskabet også tænke på, det der har været afholdt før, at såfremt der er nogle ting, man skal stemme om, så skal man anmode Formandsskabet om, at det bliver omdelt skriftligt, det er et ønske, som vi siger, at man bør tænke på det - til næste samling. Tak.

Og så er det Landsstyreformanden, Jonathan Motzfeldt.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Fra Landsstyrets side vil vi også gerne sige tak for denne samling, fordi Landstinget har givet også nogle synspunkter og nogle opgaver, og det er jo sådan, at vi arbejder ud fra det, som Landsstyret siger, at vi skal arbejde efter, og det er så også sket her under denne samling. Der er kommet nogle meldinger, en del meldinger fra Landstinget.

Og selvfølgelig har vi bemærket en ting, nemlig den nye forretningsorden som vi nu arbejder efter, og her kan vi så mærke, at vi kunne have arbejdet med flere lovforslag, men vi har brugt en del tid på, nogle drøftelser, som vi ikke skulle tage beslutninger om, og det er jo også på sin plads, vi skal vende os til de nye arbejdsgange, og det kan man heller ikke undgå her i Landstinget.

Og jeg håber så på, at den nye forretningsorden vil indebære, at når Formandsskabet fastsætter dagsordenen, så er der nogle ting, som blot skal skriftligt besvares og nogle andre ting, som blot skal være forespørgselsdebatter, og derfor er vi så fra Landsstyrets side glade for, at vi har kunne samarbejde tæt sammen med Formandsskabet, og det er også noget, vores embedsmænd også er glade for.

Og afslutningsvis skal jeg nævne, at under samlingen her, så er der nogen af de love man holder øje med det er medielovgivningen, det man går ind for, og arbejder med, det er netop det, der er mest bevågenhed over. Vi er på Landsstyrets vegne glade for, at Landstinget nu har truffet en sådan beslutning, for at overtage dette ansvarsområde.

Og hvad angår ansvaret for medierne, der kan jeg bemærke, at man ikke synes at opgaven er for stor, men påtager sig opgaven med ansvarsfølelse, ligesom andre folkevalgte selv har taget ansvaret til sig, i Danmark, Norden og i andre lande.

Og det er derfor heller ikke underligt, at man også selv tager dette ansvar til os, og det er jo glædeligt, og den demokratiske udvalg, der er det blot en af de ting, som er en del af den demokratiske udvikling.

Og tusind tak for denne samling, også fordi lytterne også har fulgt godt med under vores debatter.

Og så er det Kandidatforbundets leder, Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Jeg skal også på vegne af Kandidatforbundet ikke undlade, at sige tak til Jer allesammen, for denne vintersamling og ikke mindst til medarbejderne her, bude og selvfølgelig også lytterne rundt omkring på kysten.

Vi er klar til at samarbejde igen til næste samling, og jeg håber, at opgaverne går som de skal, og at vi også opnår de resultater, der må komme.

Og selvom mødet nu er afsluttet, så fortsætter Landsstyret jo med deres opgaver, og først vil jeg gerne undskylde den fejl jeg kom til at sige, hvor jeg kom til at sige, hvornår april falder, jeg ville gerne have sagt, hvornår påsken ville falde.

Men kom godt hjem allesammen, og have et godt forår.

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget, Atassut.

Jeg bemærker, at der ikke er andre, der har bedt om at få ordet, og jeg skal ikke kommentere disse bemærkninger, der er kommet, fordi formanden allerede har gjort det.

Og vi er nu blevet enige om, at forårssamlingen år 2000 starter den 28. april.

Og hermed er mødet afsluttet.