Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 06-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, mandag den 14. februar 2000

Punkt 6. Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Statsministeriet har den 10. maj 1999 fremsendt udkast til Kongelig Anordning for Grønland af Lov om Det Centrale Personregister til udtalelse i Grønlands Hjemmestyre. Den grønlandske oversættelse af anordningsudkastet, efter lovforslagets fremsættelse i Folketinget den 6. Oktober 1999, er fremsendt den 21. oktober 1999.

Formålet med lovforslaget er at erstatte folkeregistreringsloven fra 1968 og efterfølgende regelsæt om CPR-registrering med en tidssvarende lov, hvor borgernes grundlæggende rettigheder og pligter med hensyn til folkeregistrering samt offentlige myndigheder og privates adgang til at udnytte de registrerende oplysninger fremgår af selve lovteksten. Endvidere skal forslaget gøre reglerne enklere for borgerne, først og fremmest ved en klarere systematik, der samtidig giver kommunerne et godt grundlag for at varetage folkeregistreringsopgaven

Lov- og anordningsforslaget vil ikke have væsentlige administrative og økonomiske konsekvenser for Grønland. Eventuelle udgifter vil blive afholdt indenfor Indenrigsministeriets økonomiske rammer.

Lovforslag og udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland har været fremsendt til høring i KANUKOKA, kommunerne, borgerrådene i Kangerlussuaq og Pituffik samt Skattedirektoratet, der i dag varetager folkeregisteropgaven i områder uden for kommunal inddeling.

På baggrund af denne høringsrunde skal jeg hermed på Landsstyrets vegne foreslå, at hele lovteksten medtages i anordningen, idet det vil medvirke til at klargøre lovgrundlaget, og utvivlsomt være til hjælp - navnlig for de små kommuner, hvor juridisk uddannet personale ofte ikke haves.

Derudover foreslår Landsstyret, at anordningsforslagets § 2, stk. 1,2. Pkt. indarbejdes med følgende ændring. "For såvidt angår personer bosat uden for kommunal inddeling i Grønland administreres dette område af Grønlands Hjemmestyret i samarbejde med Indenrigsministeriet", citat slut, således at det er Hjemmestyret, og ikke den danske lovgivning, der fastsætter ressort og ansvarsfordelingen i Grønland.

Jeg skal hermed indstille til Landstinget, at anordningsforslaget fremsendes til Statsministeriet med de nævnte ændringsforslag.

Og til slut skal jeg lige tilføje, at såfremt man gerne vil sende sagen videre til relevant udvalg, så vil vi fra Landsstyrets side ikke forhindre det. Tak.

Og vi går videre til partiernes ordførere. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Fra Siumut har vi følgende korte bemærkninger til forslag om anordning om ikrafttræden af lov for Grønland om Det Centrale Personregister.

Indledningsvis er vi glade for at folkeregisterloven erstattes med en tidssvarende lov. Vi er ikke i tvivl om, at ændring af den gældende lov, vil medfører en væsentlig forenkling af administrative forhold og regelsæt, og vi mener fra Siumut, at dette vil have en gavnlig effekt for kommunerne ved varetagelse af folkeregistreringsopgaven.

Vi er fra Siumut fortrøstningsfulde over, at erstatning af folkeregistreringsloven medfører bedre foranstaltning imod skatteundragelse af grønlandske borgere, og midlertidige arbejdere udefra.

Vi er fra Siumut interesseret i forenkling af regler og administration, og vi indstiller at Landsstyrets forslag, nemlig om ændring af anordningsforslagets § 2 stk.1., 2 Pkt. indarbejdes med ændring og før Grønlands Hjemmestyre fremsender udtalelse til Statsministeriet, at det så bliver behandlet i Landstingets Lovudvalg inden 2. behandlingen.

Og så er det Otto Steenholdt, Atassut.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

Når man læser den i Grønland gældende og ret omfattende forordning tænker man uvilkårligt på, at de grønlandske kommuner er velkendte med forholdet, specielt igennem deres registerkontorer, og på den ,måde er bekendte med folks flytninger til- og fra Grønland, og derfor vurderer Atassut, at det fortsat foregår på tilfredsstillende måde.

Atassut kan ikke se noget til hinder for, at Landsstyrets ønske om, at medtage lovens fulde ordlyd ikke skal kunne træde i kraft ved forordningens ikrafttræden, fordi man på den måde tilgodeser de mindre kommuner, som ikke plejer, at have jurister ansat.

Vi vil også godkende den ønskede tilføjelse i forordningsforslagets § 2 stk. 1., 2. Pkt. som omhandler personer som bor uden for de ændrede kommunegrænser.

Vi skal herved fra Atassuts side godkende de ønskede erstatninger til de forældede og ikke længe vort tids egnede reglementer i loven fra 1968, og dennes efterfølgere vedrørende personregistrering, og vi mener heller ikke, at der skal være noget til hinder for, at det bliver behandlet i et relevant udvalg.

Og så er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vedrørende beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister, der går vi ind for at den bliver ikraftsat igennem kongelig anordning, ligesom sagen først bliver behandlet i relevant udvalg inden 2, behandlingen.

Og så er det Tom Ostermann på vegne af Kandidatforbundet.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister, og fra Kandidatforbundets side har vi så følgende bemærkninger til at denne lov bliver ikraftsat igennem Kongelig Anordning.

Fra Kandidatforbundet side finder vi det er helt på sin plads, at man tilstadighed tilpasser den gældende lovgivning til dagens Grønland, således at man tilstadighed har det bedste lovgrundlag.

Og vi er også glade for, at man har sendt forslaget til høring hos KANUKOKA og andre relevante instanser, ligesom det også er på sin plads, at det er blevet tilpasset til Grønland.

Og til sidst så vil vi gerne henvise til de trykfejl der er i den grønlandske tekst, ligesom de forskellige trykfejl, der findes under selve underskriften, at de også bliver rettet inden den bliver ikraftsat og med disse bemærkninger går vi ind for at forordningsforslaget bliver ikraftsat.

Og Landsstyreformanden har bedt om at få ordet.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg siger tak til partiernes og Kandidatforbundets ordførere også fordi de støtter forslaget, og jeg bemærker, at Lovudvalget også har behandlet dette punkt, således at de også har kunne stille nogle spørgsmål ud over de spørgsmål som landstingsmedlemmerne også har stillet, og vi vil så også give disse bemærkninger videre til Lovudvalget.

Og det er også korrekt, at det er nødvendigt, at man klart melder ud med, at man ikke har vedtaget denne lov fuldt ud endnu, og såfremt man ønsker at få oplysninger om, hvornår den bliver ikraftsat af Folketinget, så skal vi nævne, at efter hvad kontoret erfarer, så regner man med at den bliver endelig vedtaget i maj måned, således at denne lov bliver ikraftsat pr. 1. juni i år, og det er det man har sat sig som mål.

Og vi skal selvfølgelig også lytte til hvad udvalget har at sige som bemærkninger til denne lovgivning. Tak.

Og som før nævnt er det et beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister, men inden 2. behandlingen af dette, så bliver netop dette punkt behandlet i Landstingets Lovudvalg, hvorfor vi nu har færdigbehandlet punkt 6.