Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 07-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, mandag den 14. februar 2000

Punkt 7. Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Tak. Jeg skal anmode om, at der i forhold til det fremlagte, så vil mit svar være ændret lidt, således at jeg har ændret lidt på rækkefølgen, men uden at ændre på indholdet.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge Grønlands hjemmestyres udtalelse til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet.

Landstinget drøftede på sin forårssamling 1996 spørgsmålet om en overdragelse af sagsområdet vedrørende ansvarsforholdene på medieområdet. Der var dengang i Landstinget enighed om, at kompetencen til at fastlægge regler inden for medieansvarsområdet skulle søges overført til Hjemmestyret snarest muligt. Landstinget bemyndigede derfor Landsstyret til at indlede forhandlinger med Rigsmyndighederne herom.

Landsstyret har som følge heraf anmodet den danske Justitsminister om at foranledige udarbejdet et forslag til en lov for Grønland om ansvarsforholdene på mediområdet med henblik på forelæggelse for Landstinget til udtalelse. Landsstyret har foreslået loven sat i kraft snarest, og har desuden anmodet om, at lovforslaget udformes således, at anordning nr. 39 af 20. januar 1997 om ikrafttræden for Grønland af medieansvarsloven fortsat vil være gældende indtil Grønlands hjemmestyre har fastsat regler i overensstemmelse med bemyndigelsesloven.

Justitsministeren har fornylig meddelt Landsstyret, at han kan tilslutte sig ønsket om, at den regelfastsættene og administrative kompetence på dette område overføres til Grønlands Hjemmestyre og samtidig har Justitsministeren anmodet om Hjemmestyrets udtalelse til et samtidig fremsendt forslag til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet.

Landsstyret har konstateret, at det fremsendte forslag er udformet i overensstemmelse med de ønsker, som Landsstyret har fremført over for Justitsministeren ved anmodningen om udarbejdelse af lovforslaget. Derudover kan det konstateres, at afgrænsningen af det sagsområde, der foreslås overført til Hjemmestyret, svarer til den danske medieansvarslovs område.

Lovforslaget er ikke anmeldt til folketingssamlingen 1999-2000, men vil blive anmeldt til samlingen 2000-2001, og må derfor først kunne forventes at træde i kraft ultimo 2000.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at Hjemmestyret får kompetence til at fastsætte regler om det presseretlige ansvarssystem både for så vidt angår det erstatningsretlige og det kriminalretlige ansvar. Desuden vil der kunne fastsættes regler om presseetik, adgangen til genmæle og om Pressenævnets virksomhed.

Af bemærkningerne fremgår det videre, at lovforslaget ingen økonomiske eller administrative konsekvenser har, idet Grønlands hjemmestyre i forvejen afholder alle udgifter på området, herunder udgifter til det grønlandske Pressenævns virksomhed.

Justitsministeriet har haft lovforslaget sendt til høring hos Politimesteren i Grønland, Landsdommeren i Grønland, rigsadvokaten og ............./Grønlands Presseforening. Høringsfristen var fastsat til 1. november 1999.

Med disse bemærkninger skal Landsstyret indstille til Landstinget, at hjemmestyret meddeler Rigsmyndighederne, at Grønlands Hjemmestyre kan tilslutte sig forslaget i den foreliggende form. Tak.

Så går vi over til partiernes ordførere. Første taler er Per Berthelsen, Siumut.

Per Berthelsen, ordfører, Siumut.

Fra Siumuts side er vi glade for at se, at arbejdet med udtalelsen til loven nu er kommet så vidt, at vi nu kan tage den under behandling her i Landstingssalen.

Udtalelsen har været længe undervejs og vi er glade for det fremviste resultat af arbejdet. Vi synes, at arbejdet er blevet udført på en omhyggelig måde, så vi kan se med tryghed, at lovforslaget bliver anmeldt til Folketingets samling 2000-2001, så loven kan forventes at skulle træde i kraft ultimo 2000, således at Grønlands Hjemmestyre får kompetence til at fastsætte regler om det presseretlige ansvarssystem, på det erstatningsretlige såvel som de kriminalretlige områder.

Vi konstaterer ligeledes med tilfredshed, at lovforslaget ikke kommer til at indeholde økonomiske- eller administrative konsekvenser for Grønlands Hjemmestyre.

Med disse bemærkninger vil vi fra Siumut tilslutte os indstillingen fra Landsstyret om, at Grønlands Hjemmestyre meddeler Rigsmyndighederne, at Grønlands Hjemmestyre kan tilslutte sig forslaget i den foreliggende form.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

... nærværende sag om overtagelse blev drøftet i lang tid, og dengang anmodede Atassut Landsstyret om, at komme igang så hurtigt som muligt med forhandlingerne med Justitsministeriet om overtagelse af lovgivningen.

Det kan ikke skjules at nærværende sag startede allerede i 1994 og at den er blevet syltet af den danske regerings langsommelige sagsbehandling. Dengang bedyrede Atassut Landsstyret om, at overtagelse af nærværende sagsområde var at slidt arbejdsbyrdebelastning, at et enkelt landstingsmedlem kunne fremlægge et færdigudarbejdet forslag til overtagelse, der bare skulle sættes i kraft.

Atassut skal med glæde medgive, at ansvarsforholdene omkring medieområdet skal overtages, således at Grønlands hjemmestyre selv kan træffe de ansvarlige beslutninger. Endvidere vil Grønlands Hjemmestyres ressortområder kunne blive, at kunne tage beslutninger om god presseetik, retten til genmæle, samt beslutninger om regelsæt for Pressenævnets arbejde.

Atassut er fuldt ud overbevist om, at vigtigheden at have det fulde ansvarsområde, da f.eks. i disse år ikke er blevet mærkeligt at medier og journalister er blevet anmeldt til domstolene.

Høringsparterne vedrørende lovforslaget har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger og Atassut skal hermed meddele at vi erklærer os enige i lovforslaget med indhold i de 2 paragraffer, som egner sig til forholdene her i Grønland.

Ved fremlæggelse af eventuelle konsekvenser ved lovforslaget, blev det fremlagt, at lovforslaget kan have konsekvenser for miljøforholdene, hvilket man selvfølgelig ikke mente ville få konsekvenser, men hvorfor sætter man spørgsmålstegn ved dette. ?

Jeg finder det sidste mærkeligt, og forventer et svar på vores spørgsmål.

Den næste taler er Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Fra Inuit Ataqatigiits side har vi under landstingssamlingen 1996 under drøftelse af nærværende punkt og med henvisning til vores bemærkninger herom, meddele at vi er glade for, at der nu bliver et lovgrundlag, således at Hjemmestyret selv kan lovgive på området.

Der er i forbindelse med anordningsudkastet indhentet høringssvar fra de relevante høringsparter, og vi vil fra Inuit Ataqatigiit ønske, at disse høringssvar omdeles til Landstingets medlem, således at disse kan være vores udgangspunkt i det fremtidige lovarbejde.

Landsstyremedlemmet nævnte i sin forelæggelse, at det danske Folketing først kunne behandle lovforslaget i det næste folketingsår altså folketingsåret 2000-2001, og vi finder således at ikrafttrædelsesdatoen bør ændres, således at der ikke står første januar 2000-2001.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Landsstyret har i sin forårssamling 1996 drøftet forslag fra landstingsmedlem Anders Nilsson og dengang kunne man mærke at alle partierne samt Kandidatforbundet ønskede at få overflyttet ansvaret for medieansvarsområdet her til landet, og sagen blev derefter videreført af Landsstyret og sagen bliver så genoptaget her i Tinget.

Fra Kandidatforbundet skal vi anføre det svært acceptable i, at behandlingen af sagen har taget så lang tid, da sagen startede allerede i 1994, men synes nu først at kunne færdigbehandles her i år 2000. En så langsommelig politisk behandling af sagen vil vi fra Kandidatforbundet betragte som beklagelig, når man tænker på, at forskellige sagers vigtighed indimellem kan ordnes fra dag til dag, vil vi derfor sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor det har taget næsten 6 år at få behandlet en sag, der har så stor betydning for både medarbejderne, pressen og samfundsborgerne.

Vi har i dag et grønlandsk Pressenævn, hvortil den enkelte borger kan henvende sig med en eventuelt klage, for en eventuelt uretfærdigt presse behandling. I Kandidatforbundet finder vi det vigtigt, at man får udarbejdet et regelsæt vedrørende en god presse skik og etik tilpasset forholdene her i Grønland, da sagen er af stor vigtighed for pressen og andre pressefolk, der arbejder i mange forskellige sammenhænge her i landet, vil vi give udtryk for håb om, at Landsstyret uden yderligere forsinkelser snarest videresender sagen til behandling i Justitsministeriet.

Vi vil fremsende ønske om, at den grønlandske udgave anførte data den 1. januar bliver ændret, da forslaget først vil kunne godkendes og træde i kraft efter en forhandling og godkendelse i Justitsministeriet. Videre vil vi fra Kandidatforbundet komme med et bud til alle pressefolk her i landet, at såfremt en god presse her i landet skal blive en realitet, så må pressen tilgodese alle side og involverede i de forskellige sager.

Vi ved jo fra de forskellige områder i pressen, at man i pressen kan tilgode se nogle af de involverede frem for andre, hvilket vi har svært ved at acceptere. Vi skal ikke komme med eventuelle eksempler her på, da disse involverede personer allerede er bekendt med disse.

Med disse bemærkninger vil vi henstille, at sagen inden 2. behandlingen går til behandling i de relevante udvalg.

Og så har Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning bedt om at komme med et svar til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Først har jeg bemærket, at Siumut fuldt ud støtter forslaget, og at Atassuts forslag var inde på, at man ved fremlæggelsen af eventuelle konsekvenser for lovforslaget blev det fremlagt, at lovforslaget kan have konsekvenser for miljøforholdene, hvilket man selvfølgelig mente ikke ville få konsekvenser, men hvorfor sætter man spørgsmålstegn ved dette.

Og det er fordi denne lov hører ind under den danske Miljøministers ressortområde, og når lovforslaget bliver forberedt i Folketinget og forretningsgangen er, at man hele tiden tager miljøforholdene med, i de ting der skal vurderes, det er den eneste forklaring, og vi kan jo ikke blande os i det danske Folketings forretningsgange.

Og høringen den er ikke blevet hørt fra Landsstyrets side, men det er Justitsministeren i Danmark, der har foretaget denne høring, og det er det som Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet, som har påpeget det.

Og om hvorfor den ikke kan træde i kraft den 1.1 2000 og den eneste årsag er, at den ikke blevet færdigbehandlet i Folketinget, og det har ikke været planlagt, at det skulle ske i år 1999, og det kan vi jo heller ikke blande os i, og hvorfor vi så kan regne med, at loven først kan træde i kraft inden udgangen af år 2000, da den først skal behandles her i løbet af år 2000.

Det var det hele. Tak.

Og partiordfører Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit har bedt om at få ordet igen.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Ganske kort, så skal jeg blot lige understrege, at vi under vores ordførerindlæg var inde på, at man retter på ikrafttrædelsesdatoen, fordi der står at den skal træde i kraft den 1. januar år 2000, og det er det vi har anmodet om bliver rettet.

Vi ved, at der i din forelæggelse der har vi erfaret, hvornår den bliver behandlet i Folketinget, den del af sagen har vi forstået.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og det var så dem der har bedt om, at få ordet til dette punkt. Vi har bemærket et spørgsmål at mindre vigtig karakter, nemlig at inde 2. behandlingen skal punktet behandles i Kultur- og Uddannelsesudvalget, og jeg skal spørge, om der er nogle der er imod det, og det går man så ind for, og det vil så sige, at inden 2. behandlingen, så bliver punktet behandlet i Kultur- og Uddannelsesudvalget.