Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, tirsdag den 15. februar 2000


Punkt 10. Forslag om ændring af kapitel 12 , § 53 i forretningsorden for Landstinget

Olga Poulsen, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Jeg har på baggrund af Landstingets forretningsorden følgende beslutningsforslag om ændring af kapitel 12 § 53.

På vegne af Inuit Ataqatigiit foreslår jeg hermed at kapitel 12 § 53 i Landstingets forretningsorden ændres således, at ordlyden bliver "..at Landstingets forhandlinger foregår udelukkende på grønlandsk, men skal tillige kunne følges på dansk".

Baggrunden for mit forslag er, at jeg finder det yderst vigtigt for det grønlandske samfund, at vi tilstadighed viser vores identitet klart udad.

Landstinget er samfundets ansigt udadtil, hvorfor vi altid skal kunne vise det stærkt overfor samfundet. Vi må hele tiden vide at vores sprog er det vigitgste her i landet, og at det derfor er det vigtigste redskab til at vise vorees grønlandske identitet.

I disse år råber vi højt om, at vi skal udvikle en identitetsmæssig og åndeligt stærkt samfund. Og vores sprog er det vigtigste redskab i denne sag.

Derfor ønsker jeg at man støtter og bakker op om forslaget..

Og Landstingsformanden med et svarnotat.

Ole Lynge, Landstingsformand

Landstingsmedlem Olga Poulsen har fremsat forslag om at § 53 i Landstingets forretningsorden ændres, således at det udelukkende er det grønlandske sprog der må anvendes fra Landstingets talerstol.

Landstinget Formandsskab skal gøre opmærksom på at allerede på Landstingets efterårssamling 1999, hvor Landstinget vedtog en ny forretningsorden, så blev spørgsmålet om hvilken sprog, der må anvendes fra Landstingets talerstol, indgående drøftet. Konklusionen på denne drøftelse blev, at både grønlandsk og dansk kan anvendes fra landstingets talerstol.

Netop for tiden hører vi og tager afstand fra enkelte lande, der udsætter deres mindretal for forskelsbehandling. Vi skulle nødigt komme i selskab med denne gruppe lande, som vi kritiserer.

Et land vurdere som bekendt også udfra, hvorledes de behandler deres mindretal.

Endvidere fremgår det af Selvstyrekommissionen kommissorium, at kommisionen kan fremkomme med forslag til ændring af Hjemmestyreloven. Landstingets Formandsskab finder på denne baggrund, at Landstinget ihvertfald bør afvente kommissionens betænkning.

Et enigt Formandsskab kan derfor ikke støtte Landstingsmedlem Olga Poulsens forslag om ændring af Landstingets forretningsorden.

Landstingets Formandsskab finder ikke, at der er behov for udvalgsbehandling af Landstingsmedlem Olga Poulsen forslag, og skal derfor indstille at Landstingets straks efter forhandlingens afslutning stemmer om forslaget.

Så går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordfører. Første taler er Mikael Petersen, Siumut.

Mikael Petersen, ordfører, Siumut.

Vi skal fra Siumut knytte følgende bemærkninger til Landstingsmedlem Olga Poulsen forslag om ændring af Landstingets forretningsorden.

Ved efterårssamling sidste år havde vi en indgående debat om det nu forelagte forslag. Konklusionen dengang var, at både grønlandsk og dansk skal kunne anvendes fra Landstingets talerstol.

I Siumut mener vi ikke, at det er på sin plads, at indføre ændringer, en sådant ændring uden videre. Vi må jo også erindre, at Landsstyret har nedsat en Selvstyrekommission, som bl.a. kan fremkomme forslag til ænding af Hjemmestyreloven, inkl. bestemmelser om sproget.

Fra Siumut ligger vi vægt på en bred folkelig deltagelse i debatten af sagen, hvilket vil blive sikret gennem kommissionens arbejde. Det er yderst vigtigt, at et så følsomt et emne behandles grundigt. Og derfor kan vi fuld tud tilslutte os et enigt Formandskabs indstilling vedrørende nærværende forslag. Vi må afvente Selvstyrekommissionens færdiggørelse af sit arbejde om 2 år, og Landsstyrets forelæggelse på denne baggrund.

Med disse bemærkninger tilslutter vi os det enige Formandskabs indstillinger om, at Landstinget stemmer om forslaget straks efter nærværende forhandlings afslutning, uden at lade forslaget gå videre til 2. behandling. Tak.

Næste taler er Augusta Salling, Atassut.

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Atassuts landstingsgruppe skal efter en grundig behandling af forslaget fra Landstingsmedlem Olga Poulsen fremkomme med følgende bemærkninger.

Selvfølgelig når dit eventuelle modersmål er genstand for drøftelser, vil hviket som helst samfund som værner om sit sprog gerne vise dette. Politikere er ikke en undtagelse her.

Men vi skal det nærværende drøftelser ikke glemme, at vi er 31 landtingsmedlemmer, som er blevet valgt ind af vælgerne under samme betingelser. Og som folkevalgte har vi selvfølgelige rettigheder og forpligtelser til at være med i drøftelserne under landtingssamlinger.

Og hvis debatterne skal foregå på bedste måde, så vil det ske ved at vi benytter det sprog, som vi bruger som vort modersmål til daglig. Det betyder, at hvis vi taler grønlandsk til daglig så skal vi tale grønlandsk, og ligeledes hvis vores daglig sprog er dansk, ja, så skal vi tale dansk.

Samtlige sager der behandles under landstingets samlinger er oversat både på grønlandsk og dansk, så alle kan følge med, hvad enten de selv er til stede her i salen eller lytter gennem medierne eller pressen.

Forslagsstilleren har ret i at den grønlandske befolkning til enhver tid finder det vigtigt, at kunne fremvise sin identitet på en klar og utvetydigt måde. Men forslagsstilleren kan umuligt have overset de ikke så få grønlændere, der er i blandt os, som hverken taler eller forstår grønlandsk, og som så bliver nødt til at benytte det danske sprog, hvis de skal fremlægges noget konkret.

Skal disse skjule deres identitet og ikke benytte denne talerstol, den folkevalgte talerstol, hvis de bliver valgt ind som folkevalgte. Atassut kan derfor ikke støtte forslaget fra Landstingsmedlem Otto Poulsen om kun, at benytte det grønlandske sprog i landstingssalen fra og med den. 1.april 2000.

Med disse bemærkninger tilslutter vi os fuldt ud Formandsskabets skriftlige besvarelse af forslaget.

Næste taler er Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. I forbindelse med Landstingsmedlem Olga Poulsen forslag omkring det grønlandske sprogs indplacering i landstingets daglige arbejde, er det naturligt for os, først og fremmest at understrege, at Inuit Ataqatigiit helt klare målsætning er, at det grønlandske sprog på alle niveauer i Grønland, bør have første rang og anerkendes, hvilket vi fortsat påberåber os, at forfølge.

Det bør derfor heller ikke komme som en overraskelse for nogen, at vi som har valgt at leve her, og som fremover vælger at bosætte sig i landet, betragter vort grønlandske sprog, som vort vigtigste identitetsskabende, og vigtigste ejendom, g som vi i dag tilstadighed bør lære at beherske.

Dette er efter IA´s opfattelse en pligt, som vi alle uden undtagelse, ikke alene for os folkevalgte, men også for hvert enkelt samfundsborgere, som har valgt at leve i Grønland, bør anerkende, også selvom vi skulle komme fra andre steder i verden.

Vi respekterer jo og vil tilstadighed anerkende og respekterer, at vi ikke kan komme udenom, at skulle tilegne os og om muligt beherske vort eventuelle værtslandssprog og kulturelle levevis, hvis vi vælger at bosætte os udenfor Grønland.

Det er en simpelt nødvendighed, alt den stund, at vi ikke kan gøre os nogen forhåbninger om, at blive forstået af vores værtsfolk, og dermed hellere ikke kan deltage i det almindelige værtslands samfundsliv, såfremt hvis vi skulle insistere på udelukkende at klare på vort sprog i hvilket som helst andet land.

Også sandt som solen altid står op dagen efter, er der derfor hellere ikke i disse år noget odiøst i, at det nu er blevet mere og mere almindeligt og nærmest et krav, at man i det mindste bør tilegne sig viden om, eller sågar tilegne sig et værtslandssprog, så man også kan beherske det.

Dette oplever vi i disse år, sågar også i Danmark, på samme måde, som det også tilfældet mange andre steder i verden.

I sin indledning til den lille grønlandske ordbog har Jonathan Petersen jo skrevet følgende eviggyldige sandhed om sprogets betydning, og som meget passende i dagens anledning, kunne tilegnes ethvert andet folkeslag med sit eget sprog, og jeg vil anmode Formanden om, at jeg citere, og jeg citerer Jonathan Petersen citat;

"Uanset at kravene til en indlæring og beherskelse andre sprog bliver det desto større med årene, skal vi tilstadighed værne om vort eget modersmål, som vort vigtigste ejendom, og som vi derfor anstrenge os for tilegne os, således at vi kan beherske det til fulde. Ethvert folkeslag der vil udviklingens vej, vil jo aldrig vende sit eget sprog ryggen.

Det er sproget for vigtigt til, og med mindre at vi ikke kapitulere og miste forstanden og hjertets vilje, så lad os da altid huske disse strofer fra en af vore digte. Vores sprog er åndens og magtens lyde, det er vort levnegjorte indres ejendom og sproget er de udødeliges lyde", citat slut.

Vi skal jo også huske, at vi forlængst har anerkendt, og til fulde respekterer, at der kun må tales dansk fra den danske talerstol. Dette er uomtvisteligt, også hvis man skal tage dette citat, og det dette citat repræsentere højtideligt.

Det er derfor også, at det for Inuit Ataqatigiit er magtpålæggende, at det grønlandske sprog som vort vigtigste identitet og kulturelle egenart, tilstadighed bør bestå, samt at det grønlandske sprog skal have optimale vækstbetingelser, og dermed også anerkendes, som vort vigtigste officielle sprog og ejendom. Det insisterer vi på og vi vil gøre vort til at forfølge.

Det var blandt andet også derfor, at vi fra Inuit Ataqatigiit pr.1 januar 1999 gennem Landstinget insisterede på og fik gennemført at ret grønlandsksprogede også bør have et retskrav på, at blive betjent og serviceret på deres eget modersmål, i deres kontakt med offentlige myndigheder og hjemmestyreejede selskaber.

Set i det lys var det da også derfor, at vi under Landstingets efterårssamling i 1999 tilsluttede os beslutningen om, at spørgsmålet omkring, at det grønlandske sprog udelukkende bør anvendes fra Landstingets talerstol blev henvist til nærmere behandling og stillingtagen i Selvstyrekommissionen.

Dette skete da vi ligeledes var klar over, at Selvstyrekommissionen i sit kommisorum fik til opgave også at komme med ændringsforslag til selve den nugældende Hjemmestyrelov. De igangværende og netop opstartet reformarbejde gennem kommissionen er utroligt vigtigt, og vi regner naturligvis fra IA med, at spørgsmålet omkring det grønlandske sprog for en væsentlig plads i kommissionen, og at man derigennem bl.a. cementerer, at det slet ikke er umuligt, men sågar en berigelse, at det grønlandske sprog kan indlæres og tilegnes, det har jo andre igennem tiden på glimrende vis bevist kan lade sig gøre.

I dette vigtige spørgsmål som vi behandler i dag , skal vi også hellere ikke glemme, at netop befolkning vil blive taget med på råd af kommissionen, hvilket er meget væsentligt for os.

Det er magtpålæggende for Inuit Ataqatigiit, at befolkningen i Grønland gives mulighed for debat. Det er også ligeledes derfor at vi med henvisning til vores foregående bemærkninger, også vil tilslutte os Formandsskabets indstilling omkring dette dagsordenspunkt.

Og med disse bemærkninger, skal Inuit Ataqatigiit sluttelig nære en stor forhåbning om, at Inuit Ataqatigiit's målsætninger om vigtigheden af det grønlandske sprog tages seriøst og alvorligt op af Selvstyrekommissionen, men ikke mindst ligeledes tages op, også af befolkning gennem en fortsat debat.

Og så er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Anton Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende Landstingsmedlem Olga Poulsens forslag om ændring af Landstingets forretningsorden, som senest er ændret den 4. november 1999, skal vi fra Kandidatforbundet give følgende bemærkninger til.

Først skal vi understrege, at Kandidatforbundet tilstadighed vil arbejde med til, at vort grønlandske sprog sættes højt, og fortsat anvendes, som det vigtigste sprog blandt landets øverste myndigheder, på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, og andre arbejdspladser, hvor til befolkningen normalt retter henvendelser til, og at sproget fortsat udvikles og sikres bevaring.

Men Kandidatforbundet finder det ikke at være på sin plads, at sprogdebatten får islæt af, at ville adskille enkelte personer fra andre fra samfundet,.og i forsøg på at begrænse deres medansvar i samfundet.

Et af Kandidatforbundets mål og som Kandidatforbundet sætter højt er, at enhver borger i samfundet ikke skal hindres i frit, at kunne fremsætte sine politiske meninger, uden adskillelse fra samfundet, og uden at der sættes farver på pågældende i nogen sammenhæng.

Med vores fremlæggelse af disse holdninger, vil vi selvfølgelig erindre om grundlovens bestemmelser samt erklæring om menneske rettigheder.

Ikke mindst finder vi i Kandidatforbundet det meget vigtigt, at enhver vælger eller folkevalgt, ikke bliver adskilt eller begrænset i nogen sammenhæng, og at deres i virke i samfundet ikke bliver begrænset på den måde, at begrænsninger på grund af at tilhøre en minoritet eller en anden hudfarve, skal sætte grænser herpå. Men at vi alle i fællesskab er med til at søge, at varetage vores virke til samfundets bedste.

Derfor kan vi ikke fra Kandidatforbundet være enig i forslagsstilleren Landstingsmedlem Olga Poulsens forslag, Så længe forholdene i samfundet er som i dag, da forslaget strider imod, at man taler om, at alle mennesker har et medansvar, og at alle stiler efter et mål, samt at forslaget også vil kunne vurderes, som ikke at have agtelse for vælgerne og de folkevalgte.

I Kandidatforbundet er vi mere tilhængere af, at man værner mere om vort sprog, og at man stiler efter at anvende det mere i samfundet, i den trykte og den talte presse, og ved udsendelser i tv gennem en intensiveret udarbejdelse af udsendelser på vort sprog.

Ikke mindst bør vi bane vejen for, at grønlændere vises større tillid på arbejdspladser, både de private og de offentlige, og får mere efteruddannelse, samt at man som jeg allerede har givet udtryk for, at vi tilstadighed søger at bane vejen for, at kan opnå, at det bliver anvendt mere gennem en tilpasning af kravene til vort land, således at vi derved også fortsat kan forny og udvikle vort eget sprog, og at vi kan opnå dette, uden at vi derved behøver, at fratage enkelt personer deres medvirken i det politiske liv.

Med disse korte bemærkninger, skal vi udtale, at vi ikke er enige i forslaget, hvorfor vi tilslutter os Formandsskabets udtalelse og tilslutter os denne. Tak

Og så er det Otto Steenholdt, Atassut.

Otto Steenholdt, Atassut.

Først så skal jeg sige til Siumut ordfører, at vi snakker om Landstingets forretningsorden, som helhed vi taler om, og jeg anmoder kun om, at det bliver henvist til udvalget, og netop det har vi ikke.

Og til Kandidatforbundet skal jeg nævne, at han eventuelt kunne have sagt det samme ting i Folketinget, og her kunne man f.eks. have medtaget den store indvandring i Danmark under samme bemærkninger.

Såfremt dette forslag skulle vedtages her under denne valgperiode, så vil det ikke kunne gælde, fordi de folkevalgte og de nuværende medlemmer, så kan man ikke fratage en på nuværende tidspunkt folkevalgt - hans valgbarhed.

Såfremt man ikke havde sat nogen dato på forslaget, så vil jeg have været enig i forslaget, således at man gradvist kunne arbejde videre med det. Men det man har drøftet her i efteråret, det har jeg allerede været inde på.

Men lad os blot lige se tilbage til den tid, fordi jeg blot anbefalede dengang, hvor Grønlands største avis, der sagde Sermitsiak at jeg var en nazist, og at jeg var racist, men jeg håber at denne avis ikke skal skrive det samme, om de personer, som har en anden holdning - end dem selv.

Dette forslag kunne måske henvises til dem, der vil arbejde mere for grønlandisering, fordi det kunne måske have være det, som de kunne koncentrere sig om. I Danmark så snakker man meget om indvandrerne, man snakker sågar om 2. generations, 3. generations indvandrere.

Vi forstår at man ikke vil give dem arbejde, de stakkels indvandrere, p.g.a. deres sprog, og man ser også på deres påklædning. Men for vores egne indvandrere og deres efterkommere, vi har været meget flinke over for vores indvandrere og deres efterkommere.

Jeg er ikke imod danskere, men jeg holder mig ikke tilbage, for at påpege det ting, som jeg synes man bør påpege. I ved hvordan danskerne reagerer på indvandrerne, det har jeg allerede været inde på. Men de fejl som vi allerede har indset, dem skal vi rette op på.

Og jeg kan se at Formandsskabet har ville været venlig overfor mindretallet, nemlig danskerne, hvad så med vores egne mindretal ?,. som f.eks. østgrønlændere og thuleboerne, som også ellers har deres eget sprog. De har ikke fået lov til at bruge deres eget sprog, og de er blevet bedt om at tale vestgrønlandsk. Vi har ikke villet acceptere vores egne mindretal, så begynder vi at snakke om et andet mindretal og tillader dem at bruge deres eget sprog.

Men jeg påpeger blot, at dem der er kommet udefra, de er nu begyndt at overtage vores erhverv; fiskeri, krabbefiskeri, restauranter, hotel, byggeri, er det grønlænderne der har erhvervene ?, det er slet ikke tilfældet. Arbejdspladser som ejes af danskere, de vil ikke have grønlændere som beskæftigede.

Lad os bare se på Nukissiorfiit, indvandrerne i Grønland har fået meget meget stor magt, så stor en magt, at de ikke engang vil beskæftige den fastboende befolkning. De vil heller ikke lære vort sprog.

Kan redaktørerne i det grønlandske aviser grønlandsk, nej slet ikke. Hvem er det der ansætter i det forskellige arbejdspladser, der er ingen grønlændere der ansætter, det er kun danskere der ansætter, og det er også der man bør kritisere, og det eneste sted man bør værne om, det er vores talerstol her. Og der er et ordsprog der siger, at når man rækker dem en finger så tager det hele hånden.

Enhver der bor i Grønland kan stille op, og det er ikke nogen overdrivelse, hvis man efter min mening kan kræve, at når man stiller op, så bør man kunne tale grønlandsk, og forstå det grønlandske sprog.

Det er sådan nogen ting som vi sætter det blinde øje til, og det eneste vi også bør forsvare er, at lovgiverne der bør de kunne tale det sprog, der bliver talt i deres eget land, det bør være det der er udgangspunktet. Tak.

Og så uden om partiernes ordfører så har Mogens Kleist bedt om at få ordet

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Kandidatforbundet går ind for forslaget principielt, m vi skal også have for øje, at forslaget bør behandles indgående og grundigt.

De ting som Otto påpeger i sit indlæg, f.eks. Nukissiorfiit, det er ikke det vi drøfter. Det vi skal drøfte er vores sprogplacering her i denne talerstol. Otto må også erindre, hvordan han bliver behandlet af Atassut under sidste landstingssamling, hvor han på baggrund af sin udtalelser blev frataget sit post som politisk overfører. Der er ikke noget sammenhæng i det Otto siger.

Det havde været helt andet, hvis vi havde en selvstændig placering udenfor Rigsfællesskabet, men vi ved at forholdene ikke er sådan i dag. Vi en del af Rigsfællesskabet en hjemmestyrende del af Rigsfællesskabet.

Hvis vi havde været selvstyrende, så kunne vi have krævet, at man kun skulle bruge det grønlandske sprog her fra denne talerstol. Jeg føler derfor at det er det mest passende, at spørgsmålet henvises til behandling i Selvstyrekommissionen, hvor man også vil komme ind på en hel del andre områder, der har med forfatningslovgivningen at gøre, og man skal passe på, at vi er ikke allerede sætter en meget stram tidsfrist på.

Jeg vil drøfte det mere indgående, og lægge det ud til en bred debat, vi snakker ikke kun grønlandsk i dette land, vi er også en hel del ren dansksprogede medborgere, og jeg mener kort sagt, at vi skal have en mere bred og grundigere debat, hvorfor vi støtter forslaget om, at forslaget henvises til behandling i Selvstyrekommissionen.

Som ordfører skal jeg indstille at vi ikke kommer ind på en helt masse andet, som vi ikke drøfter. Jeg indstiller, at man debatterer selve forslaget, og man ikke kommer med nedladende bemærkninger. Forslaget trænger til en grundig debat, og en anstændig debat.

Den næste som har bedt om ordet igen, er Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit´s ordfører.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit

Tak. Som formanden var inde på det, det er et alvorligt spørgsmål, vi drøfter her. Hvorfor vi fra Inuit Ataqatigiits side lægger vægt på, at vi også bør inddrage befolkningen med ind i denne debat.

Og sidste gang Landstinget holdt møde, så har man jo også besluttet, at man skulle nedsætte en Selvstyrekommission, og så vil man også tage dette punkt op i denne gruppe, og inddrage befolkningen med i dette. Og vi støtter så også Formandsskabets indstilling vedrørende dette spørgsmål.

Men til trods herfor, så vil vi hellere ikke undlade fra Inuit Ataqatigiits side også at komme ind på, at der er ikke nogen der prøver på at forskelsbehandle nogen. Og fra Kandidatforbundet´s ordfører var man ind på, hvem det har et mindre tal.

Hvem er det, der er i mindretal her i Grønland, men man må jo også huske på, at indenfor Kongeriget Danmark, vi er i Rigsfællesskabet med Kongeriget Danmark, og der må vi også huske på, at Danmark med Grønland vist nok i 1994 her i landstingssalen, hvor vi var også var med til at vedtage, at man i et hjemmestyreområde, og det var ILO-Konventionen nr. 169, som Danmark også har ratificere med Grønland og kikker man denne internationale konvention, står det også meget meget klart, at hvem det er i mindretal inden for det danske kongerige, og her er det så den danske befolkning, der her menes.

Og jeg mener også, at Otto Steenholdt også har været inde på det, og sagde det meget rigtigt, men hvordan er det man behandler de rigtige mindretal her i Grønland ? Thulebefolkningen og østgrønlænderne, da de forsøgte at bruge deres eget dialekt her fra talerstolen, der har de så fået forbud mod, og det er også en svær pille at sluge, og det er derfor vi ligger stor vægt på, at Selvstyrekommissionen, som allerede har påbegyndt sit arbejde, og også med det formål, at man kan ændre om på Hjemmestyreloven, så kan vi ikke komme uden om, at det grønlandske sprog og placeringen af det grønlandske sprog, det skal man også tage stilling til i forbindelse med Landstingets arbejde.

Siumuts ordfører sagde godt nok, at man har pålagt at Selvstyrekommissionen skal komme med en betænkning, og fremlægge den her inden der er gået 2 år, og det bliver en af de vigtige opgaver i Kommissionen, hvor vi også skal drøfte brugen af det grønlandske sprog inden for Hjemmestyret og ikke mindst her i landstingssalen.

Og jeg mener også at man bør huske på, at vi i forbindelse med vores fremlæggelse understregede, at vi allerede harv gået ind for og er gået ind for, at man kun må tale dansk på Danmarks vigtigste talerstol, nemlig Folketingets talerstol, men indtil nu og siden 1953 har vi haft medlemmer i det danske Folketing og det har vi siden dengang respekteret, og der galt, at ved at vi også her i Grønland kræver, at man også respekterer det grønlandske sprog.

Jeg er sikker på, at man sagtens kan lære det grønlandske sprog, og det har vi også understreget under vores fremlæggelse, der er folk, som kommer fra andre lande, som at egen fri vilje også lærer det grønlandske sprog, dem roser vi og det er også værd at rose, og vi må jo også gøre en større indsats for, at andre lærer det grønlandske sprog og det er der jo mange eksempel på, at det kan lade sig gøre.

Og jeg mener også, at man i forbindelse med indlæringen af det grønlandske sprog, så må man også minde om det, vi er allerede begyndt, ser vi på folkeskolen, i 1990 besluttede Landstinget, at man skulle have en enhedsskole, d.v.s. at det var en integrationsklasseundervisning som så skulle være gældende, og det startede pr. 1. august 1995 og det gælder så også i resten af Grønland, på nær Nuuk by, hvor man havde en særordning, fordi man måske her havde troet, at man ikke kun lære det grønlandske sprog, men det kan jo læres og som før nævnt er der mange eksempel på det.

Og heldigvis har Landsstyret også besluttet, at man her i Nuuk, så skal man også bruge integrationsundervisningen her i Nuuk fra denne sommer, og det er en af de veje vi skal gå, og det er en af de veje vi skal igennem, fordi man på den måde også kan lære det grønlandske sprog. Tak.

Debatten er vist nok ved at en anden drejning, hvorfor jeg lige skal nævne at partierne og Kandidatforbundet principielt er blevet enige om, at sagen skal sendes videre til Selvstyrekommissionen, hvorfor vi ikke skal have en større debat omkring dette, fordi partiernes ordførere og Kandidatforbundets ordførere har ønsket, at det skal gå den vej.

Men jeg skal give ordet til den næste, og uden om partiernes ordførere, først Steffen Ulrich-Lynge og så Mikael Petersen og derefter Ole Lynge.

Steffen Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Infrastruktur og Boliger, Siumut.

Det drejer sig ikke specielt om forslaget, men jeg finder ikke passende, at Otto Steenholdt nævnte Nukissiorfiit . Det er rigtigt, at der har været en sag, for såvidt angår Nukissiorfiit, på baggrund af en konkret klage, hvor pågældende har følt, at han ikke var blevet ansat p.g.a. den pågældende var grønlændere. Nukissiorfiiit fungerer som alle andre virksomheder i dette Grønland.

Og jeg mener, at vi er klar til at redegøre for enkelte problemer, hvis vi får nogle konkrete henvendelser herom, men det har vi aldrig fået. Man er meget velkommen til at kontakte os.

Næste taler er Siumuts ordfører Mikael Petersen.

Mikael Petersen, ordfører, Siumut.

Jeg har et par ganske korte præciseringer p.g.a. det fremlagte, primært fra de talere der sagde noget uden om ordførerne, som det også er blevet nævnt at Landstingsformanden.

Forslagets kerne er vores egen forretningsorden, men det er ikke et forslag om at ændre Hjemmestyreloven. Vi ved at vi til enhver tid kan beslutte at ændre vores forretningsorden, så her i har forslagsstilleren ret. Forretningsordenen er Landstingets egen, som Tinget til enhver tid kan ændre, det er vi også bekendt med i Siumut.

Men vi finder det også vigtigt, at et sådan ændringsforslags konsekvenser og vigtighed i debatten, så er det meget vigtigt, at den bliver debatteret indgående og grundlæggende. Vi ved alle, at enhver sprogdebat i hvert henseende bliver disse meget følelsesladet, at det er følelserne, der kommer frem. Jeg synes at vi i denne sag må passe på ikke at lade følelserne tage overhånd, men tage udgangspunkt i den konkrete sags betydning for samfundets videre udvikling.

Vi er i Siumut bekendt med, at hvis vi beslutter os som foreslået i dag, at det alene er det grønlandske sprog der må tales fra talerstolen, så bryder vi nogle af de love som vi allerede har vedtaget.

Vi må således tilpasse Hjemmestyreloven og efterfølgende også valgloven, fordi de skal være i overensstemmelse med forretningsorden, og vi har jo et medlem der alene taler dansk, og det kan ikke være passende at en folkevalgt, der er blevet valgt på baggrund af valgloven ikke kan have ret til at sige noget, på baggrund af sit mandat.

Derudover er der i dag også en del andre love som berøres, f.eks. landstingslov og Landstinget og Landsstyret.

Ganske kort, så vil et sådan forslag have vidtgående konsekvenser, så er der behov for, at vi stiller det hele lidt i sammenhæng også i den øvrige lovgivning, og hvis forslaget bliver vedtaget, så vil den have nogle følgekonsekvenser i andet lovgivning, og det er også derfor, at vi har gået ind for Formandsskabets indstilling om, at denne sag overdrages til Selvstyrekommissionen, således at man kan tage det hele under et, på en mere koordineret vis, således at man slipper for snak om racisme m.m., således at det også fra den side kan få et langt mere koordineret og solidt og retfærdig debat omkring spørgsmålet.

Vi har ikke noget i mod forslaget, men indstiller at forslaget drøftes mere indgående i Selvstyrekommissionen.

Landstingsformand Ole Lynge med bemærkninger til ordførerne.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Jeg vil ikke gøre det langt, men lige minde om, at forslagsstillerens Olga Poulsens forslag, der har man så i forbindelse med behandlingen i Formandsskabet, der har man så behandlet det i henhold til vores egen forretningsorden, og der er det jo Landstingets selv, der skal tage stilling til det.

Men jeg erfarer, at da partierne og Kandidatforbundet allesammen er enige om, at det store spørgsmål, som også er meget følelsesladet bliver behandlet i Selvstyrekommissionen, og vi kan kun være glade for det fra Formandsskabets side, såfremt forslaget stemmer overens med forretningsorden, så er vi forpligtet til at tage punkterne op.

Og vores kollega som kun er dansk talende her i salen, der håber vi, at han ikke er blevet stødt af de følelsesladet bemærkninger, og selv om vi også kommer til at ændre om på forretningsorden, så kan vi måske ikke hindre, at f.eks. kinesere taler kinesisk her fra talerstolen, fordi de er blevet valgt af grønlænderne, men som før nævnt debatten her er meget vigtigt, og jeg vil blot understrege, at det er et meget meget stort spørgsmål, og jeg er ikke ked af, at vi har taget det op. Tak..

Og så til sidst er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet, og efter det, skal vi så stemme om forslaget.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

I vil gerne understrege, at vi som lovgivere, så bør vi også vide, som Siumuts ordfører også allerede var inde på det, at vi skal lovgive, som stemmer overens med den allerede gældende lovgivning, og samtlige landstingsmedlemmer har jo også været på kursus i lovgivningsarbejde, og Inuit Ataqatigiit var også ganske kort inde på det, at vi inde for Rigsfællesskabet har også en lovgivning, som vi også skal overholde.

Men når vi taler om mindretallet her, der er der jo også et mindretal her, ud af de 31 folkevalgte plus et par ikke folkevalgte landsstyremedlemmer, så må vi også beskytte det ene medlem, som ikke taler det grønlandske sprog. Vi respekterer de folkevalgte, hvorfor vi også sagde, at sålænge forholdene er sådan som de er i dag, så kan vi ikke sådan uden videre gå ind for forslaget her, men det er vigtigt, at man ikke stopper her, men at man fortsætter drøftelsen af spørgsmålene i Selvstyrekommissionen, hvilket vi også går ind for. Tak.

Og den sidste der får ordet er forslagsstilleren Olga Poulsen.

Olga Poulsen, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Som forslagsstiller er jeg taknemmelig for, at man principielt er enig i forslaget, og det ser ud som om, at man gerne vil tage punktet op, og arbejde videre med det i Selvstyrekommissionen, hvilket jeg er tilfreds med.

Og til Kandidatforbundet, så må jeg understrege, at man ikke tænker på enkeltpersoner her ved denne her sag, det er talerstolen her jeg tænker på, og jeg tænker ikke på enkeltpersoner.

Der er flere der har anmodet om at få ordet, og det allersidste er nu Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, hvorefter vi så går over til afstemningen, Josef Motzfeldt.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit.

Selvfølgelig er de folkevalgte, der kan vi ikke adskille dem, og sige, at de er blevet valgt af dem der taler et bestemt sprog, men det er flertallet af befolkningen her i Grønland, der er grønlandsksproget, og de vil gerne bruge det grønlandske sprog når de skal komme ud med deres inderste tanker, og at man så tanken om, at man bør bruge det grønlandske sprog fra talerstolen, man skal ikke gøre det til et stort problem, det er ikke et krav for at genere andre.

Vi ved måske bedre end andre, at når man lærer et andet sprog, så bliver vores verden større, og dem der ikke taler det grønlandske sprog, deres verden vil vi også gøre større, ved at de også lære vores sprog, det er et lille krav til dem.

Vi er bange for at stille krav til os selv, hvor i så også drejer det henimod racisme, og det er ikke det, det er respekten for os selv vi her tænker på.

Anthon Frederiksen fra Kandidatforbundet med en ganske kort bemærkning, da det er 3. gang han kommer op.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Jeg mener, at man ikke kan misforstå forslaget, at det kun drejer sig om en person, det er ham man vil ramme, og det kan ikke misforstås, jeg mener at det står klart i forslaget, at det er en bestemt man vil ramme.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Jeg skal forslå, at vi går over til afstemning, jeg skal foreslå, at partierne og Kandidatforbundet er principielt enige om, at forslaget sendes videre til Selvstyrekommissionen for en videre grundig debat.

Og vi skal stemme om, at forslaget sendes videre, jeg vil bede dem der er enige i dette, at forslaget sendes videre til Selvstyrekommissionen om at rejse sig - 27. Alle tilstedeværende, undskyld der er en der har undladt at stemme. Vi skal tage afstemningen om igen, jeg beklager, at vi har lavet en lille fejltagelse, vi har overset et medlem. Jeg skal derfor spørger igen om, hvem der er enige i, at forslaget sendes videre til Selvstyrekommissionen, og jeg skal bede dem om at rejse sig, alle tilstedeværende 27. Der var ellers ikke problemer ved den første afstemning. Således er punktet færdigbehandlet, og forslaget vil således bliver sendt videre til behandling i Selvstyrekommissionen.