Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 13-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, tirsdag den 15. februar 2000

Punkt 13. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre restriktioner for udhandling af 3,6 % øl, svarende til de restriktioner, der gælder for udhandling af stærke drikke.

Godmand Rasmussen, , forslagsstiller, Atassut.

Tak. I medfør af forretningsordenen for Grønlands Landsting § 32 fremsætter jeg hermed følgende beslutningsforslag.

Og det er et forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre restriktioner for udhandling af 3,6 % øl, svarende til de restriktioner, der gælder for udhandling af stærke drikke.

Min begrundelse for forslaget er følgende:

Alle ved, at de omtalte 3,6 %-øl sælges langt ud på natten. Disse øl har ikke den bedste virkning for samfundet, da de giver anledning til problemer. Vi konfronteres endda med børn, der demonstrerer imod disse øl. Derved kan vi se, at et næsten ubegrænset salg af disse er helt ude af proportioner.

Vi kan ikke løbe fra, at vi har medborgere der er alkoholikere, og man fristes til at spørge: "Skal man bruge disse 3,6 %-øl til at gøre vores efterkommere under opvækst afhængige af alkohol ? Skal salg af disse øl i vort land fortsætte, og hvad så og hvorfor ? Skal salg af disse øl ikke begrænses til at ske til åbningstiderne for salg af andre alkoholdige drikke ?". Tidligere er det allerede sagt, at disses øls promille påvirker folk, og det endda på linie med andre drikkevarers promiller.

Såfremt salg af disse såkaldte 3,6 %-øl kun sker i de samme åbningstider for andre alkoholdige, vil det nok ikke resultere i en katastrofe. Det vil tværtimod sikkert have en meget mere gavnlig virkning. Tak.

Og Landsstyremedlemmet for Erhverv kommer med en besvarelse.

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Hr. Landstingsmedlem Godmand Rasmussen stiller i sit forslag spørgsmål om salg af 3,6'er-øl og foreslår konkret at begrænse salget af disse øl til samme tidsrum, som er gældende for andre alkoholdige drikke.

Landsstyret har vedtaget en række målsætninger for det forebyggende og sundhedsfremmende område. Specielt for alkohol er det Landsstyrets mål, at få nedsat forbruget med 20-25 % i perioden 1999-2003.

Alkohol- og Narkotikarådet har anbefalet, at alkohollovgivningen revideres for så vidt angår 3,6'eren, der ifølge gældende lovgivning ikke betragtes som øl, men indgår i kategorien "svage drikke". 3,6'eren bør betragtes som almindelig øl.

Landsstyret vil i indeværende år tage initiativ til revision af Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servicering af alkoholdige drikke. Lovændringen skal som minimum sikre;

at 3,6'eren betragtes som almindelig øl for så vidt angår udsalg og udskænkning,

at opgaverne for Alkoholpolitisk Udvalg overdrages til Alkohol- oh Narkotikarådet.

Endvidere skal, i samarbejde med kommunerne, i højere grad sikres overholdelse af lovens bogstav omkring salg og udskænkning til berusede.

Endelig vil Landsstyret prioritere det forebyggende og behandlende arbejde højt igennem PAARISA's virke. Dette vil blandt andet omfatte bistand til kommunerne til udformning af kommunale alkoholpolitikker, kursusvirksomhed til social- og sundhedspersonale omkring udbygning af behandlingstilbud samt oplysnings- og analysearbejde.

Som Landstingsmedlem Godmand Rasmussen anfører i sit forslag om ændring af reglerne om salg af 3,6'er-øl kan denne type øl sælges relativt frit sammenlignet med stærkere drikke.

I den gældende lovgivning skelnes der mellem svage drikke og stærke drikke. Svage drikke er i følge lovgivningen alkoholdige drikke, med en styrke på under 4,10 og over 2,5 volumenprocent alkohol. Stærke drikker er defineret som alkoholdige drikke med en styrke på 4,10 volumenprocent alkohol og derover.

Svage drikke kan sælges og serveres uden en alkoholbevilling,. Men der gælder dog en række tilsvarende bestemmelser, som stærke drikke. Desuden kan svage drikke udhandles hele døgnet rundt, men må kun serveres i det samme tidsrum som gælder for stærke drikke.

Landstingsmedlem Godmand Rasmussen forslag om ændring af de tidspunkter, hvor 3,6'er-øl må sælges, falder inden for de lovgivningsinitiativer, som Landsstyret planlægger.

Landsstyret skal derfor foreslå, at Landstingsmedlem Godmand Rasmussens forslag udsættes til endelig behandling i forbindelse med Landsstyrets kommende lovforslag på alkoholområdet. Tak.

Og vi går nu videre til partiernes ordførere. Først Lars Karl Jensen, Siumut

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Landstingsmedlem Hr. Godmand Rasmussen stiller forslag om, at der indføres samme begrænsninger ved 3,6'er-øl, således at der indføres regler om, at disse øl kun kan sælges i samme tidsrum som er gældende for andre alkoholiske drikke.

Vedrørende nærværende forslag, samt tidligere medlemsforslag om, at 3,6'er-øl'erne bør betragtes som stærke drikke, skal vi fra Siumuts side knytte følgende bemærkninger.

Gennem flere øl har Landstinget haft drøftelser blandt andet om åbningstider for salg af stærke drikke samt vedtaget bestemmelser om, hvor stor en procent der skal til, for at kategorisere en drik som hørende til stærke drikke. Der har været indført bestemmelser som skal lede frem til at samfundet lære at omgås spiritus på en god af afslappet måde.

I bakspejlet må vi spørge om borgerne har lære at omgås på en god af afslappet måde, uden af svare ja eller nej til spørgsmålet, må vi indrømme at alt for mange ikke har lært det.

Samtidig må vi indrømme at vi ikke længere kan betragte 3,6'erne som en læskedrik. Disse kan jo købes i butikkernes åbningstid til enhver tid, ovenikøbet drikkes de for ikke at blive ædru eller af mangel på anden stærkere drik bruges til at blive beruset, ligesom vi er opmærksomme på, at disse drikke med beruselse til formål blandt de mindreårige.

Fra Siumut er vi klar over, at kommunerne suverænt bestemmer hvem og hvornår der kan gives bevilling til salg og servering af stærke drikke, men sålænge 3,6'er-øllerne betragtes som læskedrikke, er det begrænset hvor meget kommunerne kan gøres ved sagen.

Med udgangspunkt i de foregående bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at de såkaldte 3,6'ere kun kan sælges i samme periode som andre stærke drikke, og at Landstinget træffer beslutning herom, og Landsstyret bør snarest bane vejen herfor.

Til slut skal vi fra Siumut ikke undlade at bemærke, at vi finder det upassende at der efterhånden gives bevillinger uden for de normale åbningstider, f.eks. i lufthavne og andre steder. Samtidig skal vi indstille, at der forelægges landsdækkende løsningsforslag vedrørende salg og servering af stærke drikke.

Eftersom dette spørgsmål hænger sammen med Landsstyrets arbejde med retningslinier, skal vi bede Landsstyret om at formulere forslag til fremlæggelse til forårssamlingen.

Med disse bemærkninger støtter vi fra Siumut forslaget om, at øl med 3,6 volumenprocent indgår i de begrænsninger, der gælder for stærke drikke.

Og så er det Atassuts ordfører, Jakob Sivertsen.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Vi skal fra Atassuts side fremkomme med følgende bemærkninger til Landstingsmedlem Godmand Rasmussens beslutningsforslag til Landsstyret om, at ligestille salg af øl af 3,6 alkoholindhold sammen med det restriktive salg af andre alkoholdige drikke.

Grønland har nu haft hjemmestyre i 20 år, og med overgangen til det nye år 2000, hvor Grønland for alvor gennemgår selvstændige bestræbelser, må vi så for det første forsøge, at rette op på vores svagheder, som vi har haft i løbet af de 20 år, som Hjemmestyret har eksisteret.

Atassut mener at vi må erkende, at en af de første hindringer til og svagheder i vores udvikling i Grønland, har været brugen af alkoholiske drikke, og euforiserende stoffer. Vi er velkendt med, at misbrug af alkoholiske drikke og euforiserende stoffer i Grønland har resulteret i meget og unødigt arbejde inden for politiet, sundhedsvæsenet og de sociale forvaltningers arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat bliver ved med, at rette op på vores problemer.

Landstingsmedlem Godmand Rasmussen forslag om, at sætte grænse for salg på øl af 3,6 til et fastlagt tidspunkt sammen med salg af de øvrige alkoholiske drikke, skal vi fra Atassuts side støtte fuldt ud i henhold til § 16 stk. 1 i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992, om udhandling og servering af alkoholholdige drikke med følgende ordlyd, og jeg citerer " Udhandling og servering af svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller er berusede", citat slut.

Atassut forstår udmærket problemet med at følge denne paragraf, og kræver derfor, at der ved salg af øl på 3,6 %, skal følge bestemmelserne om salg af alkoholholdige drikke i butikker og kiosker på bestemte tidspunkter.

Vi kan fra Atassuts side ikke blive ved med at acceptere, at denne frie salg af svage drikke i butikker, før åbning og efter lukning af salg af stærke drikke, samt i weekenden inklusive om søndagen fortsat er med til at forværre vores alkoholproblemer.

Landstinget har tidligere og flere gange drøftet sager om svage alkoholholdige drikke, f.eks. ......... og de nu såkaldte 3,6'ere. Atassut skal derfor understrege, uden at være hverken for eller i mod, at de såkaldte svage drikke ikke er anderledes end almindelige øl, bare med svagere alkoholindhold, men bliver brugt ligesom alle andre alkoholiske drikke, nemlig til at blive beruset af, hvorfor de må blive behandlet ens i lovgivningen i lighed med de øvrige alkoholholdige drikke.

Landsstyret tilkendegiver deres kommende tiltag til forbedringsbestræbelser til det forebyggende arbejde i deres svarnotat, og giver tilsagn om hjælp til kommuner om samarbejde og forbedringer af behandlingstilbud, hvilket vi fra Atassuts side vil vente på med store forhåbninger og forventninger.

I Grønland har vi mange forskellige problemer, og for at løse problemerne kan vi ikke regne med at politikerne alene skal løse vores problemer. Selvfølgelig vil politikerne tilstadighed fortsætte med, at være med til at løse problemerne ved at udfærdige de nødvendige forordninger og love.

Men vi skal til enhver tid huske på, at vi der bor i Grønland skal være de første til at være fælles om, at løse vores menneskelige problemer, så vi på den måde er med til at bane vejen for vores efterkommere.

Afslutningsvis skal vi fra Atassuts side understrege, at år 2000 som er blevet udnævnt som Børneår, og det finder vi er meget vigtigt. Atassut kræver derfor, at der bliver etableret en seriøst konference eller seminar om børns og unges vilkår og forebyggende arbejder inden for området børn og unge, fordi Atassut har erfaret, at der bliver opnået positive resultater ved sådanne debat arrangementer.

Med disse bemærkninger skal vi forventningsfuldt se frem til Landsstyrets fremlæggelse af ændringsforslag til loven om alkoholholdige drikke. Tak.

Og så er det Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Landstingsmedlem Godmand Rasmussen har stillet forslag om, at der skal indføres restriktioner af salg af øl på 3,6, således at de kommer ind under regler for salg af almindelig øl.

Vi har for stort alkoholforbrug i Grønland. Det er et bevis på, at samfundets udvikling peger henimod en usund og forkert retning. Vi har brug for alle i Grønland, der er udsigt til store og interessante arbejder, og hvis det skal lykkes, skal vi alle være med, med vores sunde fornuft, og derfor er det vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at være med til, at finde løsninger til at reducere det store alkohol forbrug i Grønland.

Vi kan ikke blive ved med at acceptere, og vende det blinde øje til, når reglerne om det store alkoholforbrug går ud over børn, familier, arbejdspladser og hele samfundet. Men netop disse forhold som baggrund opfordrede Inuit Ataqatigiit Landsstyret om, at fremkomme med målsætninger til reducering af alkoholforbruget, som vi fremlagde allerede ved 1. behandlingen af Landstingets finanslovsforslag under efterårssamlingen.

Heldigvis støttede hele Landstinget vores opfordring, som blev bevist ved at blive taget med i Økonomiudvalgets betænkning.

Derfor er det også glædeligt, at Landsstyret i sit svar til forslagsstilleren har tilkendegivet, at det har sat sig som mål, at alkoholforbruget i år 2003, skal være faldet med 25 %. Vi forstår forslagsstillerens begrundelser for sit forslag, nemlig at det skal være med til at begrænse spiritusmisbruget.

Inuit Ataqatigiit mener, at åbningstiden for salg af spiritus og udskænkning på restauranter alene ikke kan bruges til bekæmpelse af spiritusforbruget og spiritusmisbruget. Der er forskellige udveje og disse skal effektueres i gennem god tilrettelæggelse, koordinering og god planlægning. F.eks. igennem behandling, forebyggelse, kulturtiltag, gennem regler for udsalg og udskænkning af spiritus m.v.

Alt dette har et fælles formål, Grønland skal blive så godt at leve i, både mentalt og materielt, at det skal blive så attraktivt, at det skal være medborgere, at det ikke længere skal være nødvendigt, at flygte fra livet igennem alkohol. Vi er også glade for, at Landsstyret allerede har taget disse initiativer.

Tilsidst skal vi oplyse, at vi principielt støtter Godmand Rasmussens forslag, selvom forslaget i sig selv og uden andre tiltag ikke kan reducere alkolholforbruget. Ligeledes støtter vi Landsstyrets forslag om, at debatten tages op igen til forårssamlingen i forbindelse med Landsstyrets fremlæggelser af ændringsforslag til lov om udsalg og udskænkning af spiritus.

Muligheden for at drøfte omtalte lov ved en bredere debat er så værdifuld, så håber vi at drøftelserne vil føre frem til, at vi får en bred og fælles spirituspolitik.

Vi skal allerede nu meddele, at vi vil deltage i en gennemgribende vurdering af en nyordning for åbningstider for udsalg og udskænkning af spiritus. Og det siger vi til orientering til Landsstyret, således at de kan henholde sig til det i deres videre arbejde.

Og den næste der får ordet er Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet vil vi komme med følgende bemærkninger til Landstingsmedlem Godmand Rasmussens debatoplæg.

Såfremt vi skal se på forholdene over hele vort land er det rigtigt, at det er meget svært, at acceptere, at 3,6 øllet kan udhandles fra tidlig morgen til langt hen på natten. I efterhånden flere år hører vi ofte, via både igennem den trykte presse og radioen, at man påpeger at 3,6 øllet udhandles i kioskerne, ligesom mineralvand og herunder foreslås det også, at man gennemfører en ændring herpå.

Ligeledes bliver der givet udtryk for, at der bliver lovgivet for, at denne øl kun bliver udhandlet i udhandlingstiden for anden spiritus. Således udtrykte holdninger, kan vi i dag ikke længere sidde overhørig og bør tage tiltag i denne forbindelse, da børn og unge selv også, er begyndt at fremføre, at de voksne bruger alt for meget spiritus og i alt for lille grad viser eksempler til efterfølgelse.

Vi ved allesammen at man tildels er begyndt, at drikke 3,6 øllet, for at holde rusen gående indtil udhandlingen af rigtigt spiritus åbner. Vi ved ligeledes at udhandlingen af alle butikkers åbningstider, at disse har store virkninger i samfundet, især m.h.t. til at skabe uro i lokalsamfundet og ikke mindst m.h.t. uro blandt børn og ganske unge.

Endvidere er det en stor fristelse for de ganske unge, at de til enhver tid kan købe disse i kiosker o.lign. Uden at det kontrolleres, hvor gamle de er. Sådanne forhold ligger man klart mærke til, især i forbindelse med ufred i hjemmene.

I forbindelse med nærværende debat om spiritus, kan vi ikke undgå at nævne, at udtalelsen fra Siumut fra ........./Siumuts Kvinder, der lige har holdt landsmøde her i Nuuk, om der bør være spiritusudhandling uden tidsrestriktioner, og at man bør sætte spirituspriserne ned, hvilket vi fra Kandidatforbundet stærkt ønsker at imødegå.

Vi mener i Kandidatforbundet, at man først bør tage forholdene omkring vores børns levevilkår op til debat. I vore dage ser vi gentagne gange via tv, børn der laver udstilling i protest mod deres forældres forbrug af spiritus. Vi må derfor spørge os selv, hvad der er vigtigst, om det er spiritus eller vores børn. Vi i Kandidatforbundet mener, at vi først bør varetage vores arbejde omkring vores børn, da disse er vigtigere end spiritus.

Som Børneår har vi udpeget år 2000, derfor vil det være hensigstmæssigt, at såfremt man i forbindelse med Børneåret beslutter at 3,6'eren bliver udhandlet som anden almindelig spiritus, og dette ønsker vi stærkt fra Kandiatforbundets side, og indstiller, at det bliver virkeliggjort.

Endelig ønsker vi, at man tænker over, at man åbent genoptager debat omkring forholdene ved spiritussen, m.h.p. en reducering af forholdene omkring problemet. Til slut vil vi gerne have oplyst, hvor stort et forbrug af 3,6'eren der er.

Med disse bemærkninger vil vi henstille, at sagen ikke blot stilles i bero, men bliver drøftes indgående i relevant udvalg.

Og så har forslagsstilleren bedt om at få ordet.

Godmand Rasmussen, forslagsstiller, Atassut.

Jeg er kommet her på talerstolen, fordi jeg føler mig lidt trykkere, fordi jeg kan mærke, at samtlige partier støtter forslaget, og dem vil jeg gerne takke.

Men jeg sætter et lille spørgsmålstegn ved IA, selvom jeg forstår, at de forstår mit forslag, fordi man var inde på, at man i Inuit Ataqatigiit, at det derfor er vigtigt for Inuit Ataqatigiit at være med til at finde løsninger, for at reducere det store alkoholforbrug i Grønland."Vi kan ikke blive ved med at acceptere og vende det døve øre til, når følgerne at det store alkoholforbrug, går ud over børn, familier, arbejdspladser og hele samfundet", citat slut.

Men samtidig siger de, at man ikke blot ved at ændre åbningstiderne, kan reducere alkoholforbruget, men hvordan skal vi så gøre det. Skal vi blot se på det ? Problemet er stort i Grønland, man siger altid, at de unge er Grønlands fremtid, men de forhold, som de børn og unge har nu, kan ingen folkevalgt blot se på. For lidt siden blev der brugt et ord, der siger, at så længe solen står op, så vil jeg selv nævne, at det bedste ville være, at såfremt man bruger butikkernes almindelige åbningstider for spiritussalg, hvor man så indlemmer 3,6'eren der, og det tror jeg på vil være rigtigt.

Men man har også været inde på, at alkoholforbruget i år 2003, skal være faldet med 25 %, og jeg håber, at man til den tid vil nå dette mål. Jeg kan ikke lade være med at spørge, at såfremt torsken kom tilbage i nær fremtid, vil vi så også have nået disse 25 %., men det er rigtigt at vi skal sætte os sådanne mål.

Men sagt under et, så er jeg glad for, at man støtter mit forslag, selvom man også har medtaget nogle andre ting, blandt andet lufthavnene.

Men når jeg rejser, så har jeg set et meget meget stort problem, også i byer og bygder, hvor der ikke er restauranter, fordi det giver et stort problem, den giver et stort problem, denne 3,6 og jeg er også meget glad for det svar, jeg har fået fra Landsstyrets side. Tak.

Og så Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiits, ordfører.

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Såvidt angår Godmand Rasmussens bemærkninger vedrørende vores bemærkninger, så vil jeg gerne præcisere, at det er rigtigt, at vi har forståelse for, at salg af 3,6'erne, vi støtter dit forslag, men vi siger også, at når vi siger, at vi skal formindske vores store alkoholforbrug, så er det ikke nok alene at begrænse og styre forbruget igennem udhandlingstidspunkter.

Derfor mener vi, at der er behov for yderligere initiativer ud over alene at fokusere på åbningstiderne, således at vi når det mål om en nedsættelse af alkoholdforbruget. Jeg nævnte også i forbindelse med mit indlæg, behandling, kulturelle initiativer m.v.

Disse initiativer skal foregå samlet, hvis det ikke sker samlet og koordineret, så kan vi ikke om 3-4 år ikke formindske vores alkoholforbrug med 25 %, det er det jeg har forsøgt at præcisere. Alle initiativer skal koordineres og ske i sammenhæng med hinanden.

Vi skal til at afslutte debatten. Før Landsstyremedlemmet kommer med et svar til ordførerindlæggene, så har Daniel Skifte bedt om ordet uden for ordførerrækkerne.

Daniel Skifte, Atassut.

Ganske kort bemærkning. Da den sidste taler efterlyste initiativer fra Godmand Rasmussen, så skal jeg indstille, at jeg i forbindelse med vores nytårsudtalelse i år, som også er blevet citeret i pressen, som jeg også har afleveret til Landsstyret den 20. januar, så har Atassut også foreslået, at man i forbindelse med sundhedsreformen også laver et alkoholudvalg, således at samtlige partier bredt kan drøfte spørgsmål.

Og det er et af Atassuts initiativer vi har foreslået og vil henvise dertil, det indgår ikke i det her forslag.

Landsstyremedlemmet for erhverv med afsluttende bemærkninger.

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Samtlige partier og Kandidatforbundet har jeg forstået det på den måde, at forslaget bliver støttet af samtlige partier.

Siumut sagde blandt andet i sit indlæg, så er der en hel del dispensationer, uden om normal åbningstid, og vi får stadigvæk flere og flere dispensationsansøgninger, og på baggrund af disse, så må vi ikke også kun drøfte 3,6 problemet og åbningstiderne. Vi skal have drøftet det hele under et, og komme med en komplet lovsamling.

Atassut henviser til § 16 i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992, og jeg er glad for Atassuts ordførers bemærkninger.

År 2000 er også Børneår, og Atassut nævnte, at vi skal bruge Børneåret også i denne her forbindelse, for at drøfte problemerne. Under efterårssamlingen under finanslovsforslagets 1. behandling, så ved vi allesammen, at der er et krav om en 25 % nedsættelse af alkoholforbruget de kommende år.

Fra Kandidatforbundet påpegede man specielt, at man gør en speciel indsat overfor børn og unge, hvad angår 3,6, fordi de unge har alt for let til, at komme i kontakt med 3,6'erne.

Forslagsstilleren,, jeg mener selv personligt, at alkoholforbrug af og til, alkoholmisbrug afstedkommer at man ikke har penge i overskud. Hvis vi lærer, at sparer på vores penge, så vil vi ikke anse alkohol som et gode, og vi må tilstadighed finde veje til, hvordan vi kan begrænse forbruget.

Og jeg er fra Landstingets side glad for, at man går ind for forslaget, og indstillingen i mit svarnotat. Mange tak.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Således er behandlingen af punkt 13 om beslutningsforslag om ændring af salg af øl på 3,6 %, så er 1. behandlingen færdig, og vi forstår fra Formandsskabets side, at forslaget inden 2. behandlingen, udsættes til behandling i forbindelse med Landsstyrets lovede revision af alkohollovgivningen til efteråret. Den vil således blive taget op igen, i forbindelse med revision af alkohollovgivningen til efteråret.