Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 14-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, tirsdag den 15. februar 2000

Punkt 14. Forslag til landstingsbeslutning om, at der implementeres en regulering til ejere af fiskekuttere Q-23 og Q-30 i Landstingsfinansloven.

Mikael Petersen, forslagsstiller, Siumut.

Forslag til landstingsbeslutning om, at der implementeres en regulering til ejere af fiskekuttere Q-23 og Q-30 i Landstingsfinansloven

Og min begrundelse for forslaget er følgende:

I efteråret 1998 foreslog det daværende Landsstyre ellers en regulering til ejerne af de første fiskekuttere, Q-23 og Q-30, der blev anskaffet gennem ESU, for derved, at rette op på de problemer, ejerne af disse fiskekuttere har fået, ikke mindst af hensyn til finansiering og økonomi.

Dette forslag blev dengang nedstemt af et flertal i Finansudvalget, fordi Finansudvalget mente, at fiskerne selv skulle have ansvaret for deres fiskekuttere.

Ja selvfølgelig har fiskerne selv ansvaret for deres erhvervede fiskekuttere, men når der er en fejl i disse kuttere, der er anskaffet gennem ESU, eller såfremt disse tilbud har været behæftet med fejl eller tilbuddene ikke er indfriet, så kan man ikke gå uden om en regulering, der kommer fartøjsejerne til gode.

Derfor må Landstinget nu tage beslutning om, at det daværende Landsstyrets forslag til regulering implementeres umiddelbart.

Som tilføjelse til min fremlæggelse, så vil jeg ikke komme uden om, at nævne, at der igennem flere år har været sådan at de pågældende fiskekuttere, når disse er blevet undersøgt, så er man blevet bekendt med, hvad disse fejler. Analyserne har vist, at disse fiskekuttere ikke er i overensstemmelse med de afgivne tilbud, f.eks. lasteevne, så skulle Q-30'erne have en lasteevne på 2,5 tons, men det man har erfaret er, at de alene kan have en last på 1,9 tons.

For så vidt angår Q-23'erne, så har disse en motor, der ikke passer til skroget, og der har derfor været mange motorhaverier med Q-23'erne. Hvis problemerne og ejernes problemer med disse skal løses, og det tidligere Landsstyret har tidligere foreslået, at der sættes et beløb på i alt 4,6 mio. kr., det er det beløb, der skal til, for at løse alle problemerne.

En anden løsningsmulighed, der er blevet nævnt er, at de pågældende ejere kan sælge deres nuværende fartøjer, og så skulle de have mulighed for, at generhverve et nyt fartøj.

De første af Q-30'erne, altså TB1, som der er lavet 11 af, så har det problem der har været følgende, at de i tilbudsmaterialet, så kunne deres lasteevne være op til 10 tons, men den forsvarlige grænse er 4,5 tons. Q-30'erne kunne således kun laste halvdelen af hvad der er blevet lovet.

En del af dem har motor i bagende, som tager en stor del af lasteevnen. Det har derved været foreslået, for så vidt angår de 11 Q-30'ere, at disse renoveres for et beløb på sådan ca. 245.000 kr. pr. stk. Eller i alt 2,7 mio. kr.

En løsning gældende for alle fartøjstyper vil således være 7,3 mio. kr., som kunne være finansieret af ESU, og det er det jeg foreslår herved. Endvidere vil jeg ikke komme uden om, at nævne, at de problemer har været gældende i lang tid, ligesom der har været mange initiativer og undersøgelser, og man har nu alt dokumentation, for hvilke problemer der er eller har været.

Vi har drøftet problemet i slutningen af 1990'erne, vi har søgt nogle løsningsmuligheder, og dengang har Landsstyret allerede taget initiativer overfor Landstinget, og jeg finder ikke, at der er grundlag for, at igangsætte yderligere undersøgelser, men at man implementere det daværende Landsstyrets oplæg til løsning af problemerne.

Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med et svarnotat.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Landstingsmedlem Mikael Petersen har stillet forslag om, at der tilbydes en erstatning til hver enkel ejer af Q-23 og Q-30 type 1 fartøjer, og at bevillingen hertil, tilvejebringes over ESU hovedkontoen.

I perioden fra 1992-1996 blev der hos Amuitsiviit laver 23 Q-23 glasfiberfartøjer til sommerfangst af havpattedyr og begrænset snelle- og garnfiskeri. Alle både er købt med erhvervsstøttelån. 19 fartøjer har hjemsted i Uummannaq og Upernavik kommuner, og de øvrige har hjemsted i andre kommuner. I praksis har det vist sig, at fartøjerne ikke lever op til den lovede lasteevne, og med det intensive fiskeri efter hellefisk slides motorerne meget hurtigt ned. Problemerne kan afhjælpes ved at forlænge fartøjerne og sætte motorer af en enkel konstruktion i skibene.

I perioden fra 1986-1989 blev der hos Amuitsiviit lavet 11 Q-30 type 1 glasfiberfartøjer til et bredspektret fiskeri. Alle både er finansieret med erhvervsstøttelån. 3 af fartøjerne er hjemmehørende i Sydgrønland og resten i Nordgrønland. Fartøjet har ikke den lovede lasteevne. Problemet kan helt afhjælpes ved, at motoren placeres agter i skibet.

Forslaget er helt identisk med Landsstyrets beslutning, som blev truffet i slutningen af 1998, men Landsstyrets beslutning den gang blev afvist af Finansudvalget flere gange.

Landsstyret skal derfor herved foreslå, at beslutningsforslaget overgår til behandling i Erhvervsstøtteudvalget. Udvalget vil udover det materiale, der forelå i december 1998, blive forsynet med oplysninger om erfaringerne med de fartøjer, som på nuværende tidspunkt er blevet ombygget, og om, hvad ombygningerne faktisk har kostet. Tak.

Næste taler er Vittus Mikaelsen, Siumut, partiordfører.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Vedrørende beslutningsforslag om regulering til ejere af Q-23 fiskekuttere og de første ejere af Q-30 fiskekuttere til ombygning af disse, så har vi fra Siumut følgende bemærkninger.

Vi er fra Siumut fuldt ud enig i det forelagte forslag, og vil præcisere følgende:

Efter flere års undersøgelse omkring problemer med Q-23 fiskekuttere og de første Q-30 fiskekuttere, forelagde det daværende Landsstyre løsningsforslag i efteråret 1998, men som blev afslået af Landstingets Finansudvalg. Begrundelsen for Finansudvalgets afslag var blandt andet, at såfremt der skulle pålægges et ansvar, så var det Amuitsiviit, som skulle påtage sig hele ansvaret, hvor man ligeledes også besluttede, at kutterejerne selv skulle pådrages ansvaret for at løse dette problem.

Fra Siumut vil vi påpege, at Amuitsiviit har erkendt rigtigheden af fiskernes klage omkring de omtalte fiskekuttere, og at Amuitsiviit er rede til at deltage i løsning af problemet, men vi er samtidig klar over, at Amuitsiviit ikke har økonomiske muligheder for at dække eventuelle udgifter, og en løsning uvægerlig må ske igennem Erhvervsstøtteudvalget.

De omtalte fiskekutteres lasteevne stemmer ikke overens med producentens specifikationer. Alle omtalte fiskekutteres motorer har indbygget fejl og mangler, hvor motorerne til de første 11 Q-30 fiskekuttere blandt andet er placeret forkert.

Siumut er derfor helt enig i, at der skal findes en løsning til ejerne af de omtalte fiskekuttere, hvor ejerne af Q-23 fiskekutterne enten får erstattet deres kuttere eller at man tilbyder dem forlængelse af kutterne og udskiftning af motorerne.. I dette tilfælde drejer det sig om 23 kuttere.

M.h.t. de første Q-30 fiskekuttere, så må ejerne enten få erstattet deres kuttere eller at man tilbyde dem omplacering af motorerne. I dette tilfælde drejer det sig altså om 11 kuttere.

Fra Siumut vil vi benytte denne lejlighed til at opfordre Landsstyret om, at undersøge samtlige muligheder for at gøre fiskefartøjerne mere rentable end generelt, for der er alt for mange fiskefartøjer, som alt for ofte kun bliver til økonomisk byrde for fiskerne.

Med disse bemærkninger skal vi indstille, at forslaget behandles i Finansudvalget inden sagen bringes videre til 2. behandling.

Næste taler er Siverth K. Heilmann, Atassut.

Siverth K. Heilmann, ordfører, Atassut.

Vi har fra Atassuts side følgende bemærkninger til Landstingsmedlem Mikael Petersens forslag om, at tilbyde erstatning til enkelte ejere af Q-23 og Q-30 fiskekuttere. Vi skal fra Atassuts side indledningsvis udtale, at et hvilken som helst fartøj, især hvis den er lavet i erhvervs øjemed, selvfølgelig skal berigtigelse, så hurtigt som muligt af fremstilleren, og uden ekstra omkostninger for køberen.

Atassut finder det meget beklageligt, at erhververe af ovennævnte fiskekuttere har haft dårlige vilkår for deres erhvervsudøvelse, grundet dårligt lavede fartøjer. Derfor mener Atassut, at Amuitsiviit skal give erstatning til ejerne af fiskekutterne, før sagen sendes videre til Erhvervsstøtteudvalget Atassut skal opfordre til, at denne erstatning sker så hurtigt som muligt.

Med disse korte bemærkninger støtter Atassut forslagsstilleren principielt.

Den næste der får ordet er Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Endelig har Landstingets Formandsskab fået et kvindelig medlem. Inuit Ataqatigiit kan godt forstå Landstingsmedlem Mikael Petersens forslag om, at der skal findes en udvej for ejere af kuttere, der ved anskaffelsen har været fejl på, og derfor indstillet på, at støtte forslagsstilleren.

Med henvisning til de mange problemer, der blev nævnt ved indlægget, da det offentlige fra starten af har været medansvarlige for de nye ejere og ejerne har været uden skyld, støtter vi Landsstyret, hvorfor Inuit Ataqatigiit også skal henstille til, at man gennem Erhvervsstøtteudvalget finder en tilfredsstillende løsning for ejerne af Q-23 fiskekuttere og de første ejere af Q-30 fiskekuttere.

Med disse korte bemærkninger skal vi fra Inuit Ataqatigiit blot ønske, at Landstingets udvalg for Fiskeri-, Fangst og Landbrug senere kommer med en status og informationer om det videre arbejde.

Og så er det Tom Ostermann, Kandidatforbundet.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende Landstingsmedlem Mikael Petersens forslag om realisering af renovering af Q-23 samt Q-30 fiskekuttere, skal vi fra Kandidatforbundet komme med følgende bemærkninger.

Fra Kandidatforbundets side betragter vi, at det er på sin plads, at den nu foreliggende sag er blevet genoptaget. Det reelle forhold er nemlig sådan, at de små fiskekuttere, som benævnes Q-kuttere tilstadighed lader sig høre, at have forskellige skavanker, og de derved påfører deres ejere store ekstra udgifter og besætningen indtægtstab

F.eks. som det fremgik i et indlæg i en tv-udsendelse viser det sig, at de små Q-21 fiskebåde, som siges at være bygget og tilpasset forholdene her i landet, i deres konstruktion samt i deres motoroptering ikke er hensigtsmæssige, hvorfor dette får uheldige følger for ejerne.

I Kandidatforbundet mener vi, at disse er blevet behandlet for overfladisk fra myndighedernes side, og mener, at der bør banes vej for, at der bringes orden i sådanne sager.

Vi vil derfor henstille, at man her i disse tider, hvor værfterne bliver privatiserede, i et særligt register registrerer de såkaldte Q-fartøjer, som i deres bygning og m.h.t. deres motoroptering tilstadighed har haft problemer, og derved sikrer fiskerne en særlig beskyttelse heri.

Enhver der køber en varer som ny, regner med, at varen ikke har nogen fejl. Dette forhold må også gælde for de såkaldte Q-fiskefartøjer.

I forbindelse med det ovenanførte vil vi forespørge Landsstyret, hvornår de vil bringe orden i den midlertidige standsning fra 1998 af at kunne anskaffe sig fiskefartøjer igennem ESU i Disko-bugten og Uummannaq kommune ophører.

Med disse bemærkninger vil vi tilkendegive, at i er fuldt ud enig i forslagets udformning, og vil henstille at sagen inden 2. behandlingen går til grundig drøftelse i Erhvervsstøtteudvalget. Tak.

Og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur vil fremkomme med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg bemærker at samtlige partier og Kandidatforbundet går ind for forslaget, og så har man også været inde på, at man har indstillet det til relevant udvalg, og selvfølgelig skal den, så også ende hos Finansudvalget på et tidspunkt.

Og til Atassuts ordfører, så vil jeg komme ind på, at de eksisterende Amutsiviit skal give en erstatning, men det kan ikke være tilfældet, fordi efter omlægningen af Amutsiviit, så har de ikke de ca. 7 mio. kr. til rådighed.

Den næste der har bedt om, at få ordet er forslagsstilleren, Mikael Petersen.

Mikael Petersen, forslagsstiller, Siumut.

Som forslagsstiller er jeg glad for, at samtlige partier støtter mit forslag, og de fiskere som har Q-23 og de første Q-30, der skal vi finde en løsning for disse fiskere, således at de får erstatning, det er jeg meget glad for.

Og jeg er overbevist om, at fiskerne som ejer sådanne fartøjer, de har store økonomiske problemer, p.g.a. deres fartøjer, og de får nu mulighed for, at rette op på deres økonomi, og også m.h.t. deres fartøjer, og det vil jeg også gerne takke for.

Og jeg vil også gerne takke det nuværende Landsstyre, fordi de har god forståelse for, at finde en løsning på dette problem og støtter forslaget.

Jeg bemærker, at forslaget skal behandles i et relevant udvalg inden 2. behandlingen, nemlig også i Finansudvalget og der håber jeg så også, at den bliver behandlet der.

Og Landsstyremedlemmet for Erhverv har bedt om, at få ordet, og efterfølgende får Atassuts ordfører, Siverth K. Heilmann ordet.

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

M.h.t. at man foreløbig har standset tilskud til Disco-bugten og Uummannaq kommune. Vi har undersøgt hvilke fartøjer man bør have, og lige ved udgangen af forrige år, så har Amutsiviit især her og i Qaqortoq og i Island, Færøerne, Norge og Danmark, dem har vi holdt møde med, for at finde bedre egnede fartøjer, især til hellefiskeri, vi er ikke helt færdige, men jeg kan ikke sige, hvornår vi finde den endelige løsning.

Men m.h.t. de pågældende fartøjer, de kan ikke sejle ret langt, hvorfor der er store problemer med dem, og det er nogle gange nødvendigt, at vi nogle gange har brug for større fartøjer, og der er blevet lidt for mange åbne fartøjer til fiskeriet.

Og m.h.t. vores eksportvarer, så er kravene så store, at fartøjer over 30 fod, de bliver nødt til at have et badeværelse, såfremt de skal bruges til fiskeri til eksportvarer, og netop for ikke at komme bagud, så er vi i færd med, at foretage nogle undersøgelser fra Landsstyrets side, og jeg håber, at vi snarest finder en løsning.

Og så er det Siverth K. Heilmann,

Siverth K. Heilmann, ordfører, Atassut.

Tak. Det bliver ganske kort. Selvfølgelig støtter vi forslagsstilleren principielt, og jeg skal indrømme, at jeg udarbejde min ordførertale ret tidlig i morges, fordi jeg var syg i går.

Men det vigtigste er, at når man har bygge et fartøj forkert, princippet må være, at man allerede fra starten af, burde have bygget fartøjet rigtigt, men det jeg blot ville sige er at vi fuldt ud støtter forslaget.

Augusta Salling suppleant for Finn Karlsen i Formandsskabet

Og hermed er 1. behandlingen af dette forslag færdig, og jeg bemærker, at samtlige partier og Kandidatforbundet ønsker, at den så bliver behandlet i et relevant udvalg, og det primære er, at fartøjsejerne får erstatning, hvorfor det vil være på sin plads, at sagen bliver behandlet i Finansudvalget, og såfremt det bliver nødvendigt kan man også sende sagen videre til Erhvervsstøtteudvalget, såfremt det er nødvendigt.

Jeg siger tak til Finn Karlsens suppleant til Landstingets Formandsskab Augusta Salling, fordi hun ledte mødet under mit lille fravær.