Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag onsdag den 16. februar 2000

Punkt 16. Beslutningsforslag om iværksættelse af initiativer om indførsel af ens husleje i ældreboliger

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Min begrundelse for forslaget er også en henvendelse fra en ældre og ikke mindst ved henvisning til, at man stadig ikke har realiseret de fremlagte indstillinger fra Socialreformkommissionen fuldt ud.

Og jeg foreslår på denne baggrund, at der fremsættes forslag på Landstingets forårssamling om at udligne boligbetaling for ældre, der bor i ældrebolig, i det mange ældre sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor beboerne skal betale uens for boliger af samme størrelse, og for nogles vedkommende er naboer til hinanden.

Som eksempel kan jeg nævne: I ældre boliger, der af samme størrelse og som er naboer, betaler den ene 1.425 kr. om måneden, mens naboen kun betaler 400 kr. Dette gør sig også gældende for personer, der bor på alderdomshjem, idet de ældre også betaler forskellige priser for deres værelser, dette til trods for, at de ældre til stadighed kræver mere ligestilling, og for at jeg derfor foreslår, at bl.a. disse skæve forhold rettes op til større tilfredshed for alle.

Vi ved, at ældrepensionerne er forhøjet med ca. 200 kr., men der bør sættes spørgsmålstegn ved, om denne forhøjelse er en reel forhøjelse, idet det i visse tilfælde har betydet tab for visse ældre, hvad angår beskatning og ikke mindst boligsikring. Derfor er vi nødt til at finde en ordning, der ikke betyder forringelser for brugerne.

Næste taler er Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Jørgen Wæver Johansen med svarnotat.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen har fremsat forslag om ændring af pensionisters betaling for ophold på ældreinstitutioner.

Forslaget er af Landstingets Formandsskab henvist til behandling som beslutningsforslag.

Indledningsvis synes det på sin plads at fastslå, at Socialreformkommissionens betænkning ikke specifikt omtaler spørgsmålet omkring betaling for ophold på ældreinstitutioner, hvorfor Anthon Frederiksens henvisning til betænkningen i denne sammenhæng må antages at være af generel karakter.

For en god ordens skyld skal det ligeledes bemærkes, at pensionen rent faktisk blev forhøjet med henholdsvis 6.000 kr. årligt for enlige og 9.000 kr. for par i 1998, hvilket er 500 kr. mere om måneden for enlige og 750 kr. om måneden mere for par, og ikke 200 kr. som Anthon Frederiksen er inde på. Endvidere blev biindkomstgrænserne forhøjet fra henholdsvis 14.000 kr. til 28.000 kr. for enlige og fra 21.000 kr. til 42.000 kr. for par med virkning fra den 1. januar 1999.

Vedrørende Landstingsmedlem Anthon Frederiksens forslag, så er Landsstyret opmærksom på, at der skal ses på betalingen ved ophold på ældreinstitututioner.

Der er i § 5, stk. 4 i landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner m.v. hjemmel til, at Landsstyret bl.a. kan fastsætte betalingsregler for ophold på ældreinstitutioner.

Vedrørende ophold på social døgninstitution fastslås det i ½m 31 stk. 1 i pensionsforordningen, at når en pensionist flytter til en social døgninstitution, hvor det offentlige afholder udgifterne, så udbetales pensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned, hvorefter pensionen reduceres til 20 % af højeste pensionsbeløb.

Såfremt pensionisten har forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller børn, så udbetales pensionen uændret jf. § 31, stk. 2.

Endeligt så fastslår reglen i landstingsforordningens § 31 stk. 3, at såfremt pensionisten har biindkomst, så opkræves der hel eller delvis betaling for opholdet. Betalingen må dog ikke overstige 60 % af indkomsten og pensionisten skal kunne råde over et beløb på mindst 20 % af højeste pensionsbeløb.

Anthon Frederiksen nævner selv et eksempel med, at to beboere, der bor ved siden af hinanden oplever, at de skal betale forskellige priser for at bo på aldersdomshjemmet. Dette skyldes antagelig forskelligheder i deres biindkomstforhold. En person, som f.eks. også oppebærer tjenestemandspension - som jo er en biindkomst - vil typisk opleve, at skulle betale mere end den der ikke har en tjenestemandspension. Baggrunden for denne regel er, at Landsstyret generelt har den holdning, at de der har lidt mere, skal bære en tungere del af byrden.

Landsstyret er dog opmærksom på, at der på ældreinstitutionsområdet - herunder betaling for ophold af disse - synes at være et behov for at få gået området igennem, dels med henblik på at få skabt et regelsæt, men også med henblik på at skabe mere ensartede regler.

Hidtil har det primært været et kommunalt anliggende at fastsætte betalingen for ophold på den sociale døgninstitution inden for de rammer, der er udstukket i pensionsordningen. Det betyder, at den viden der er på området, ligger ude i kommunerne. Denne viden skal indsamles til videre bearbejdning. Dette arbejde vil være tids- og ressourcekrævende.

Arbejde med omlægning af de sociale sikringsydelser går i forvejen voldsomt ud over ressourcerne i Socialdirektoratet.

Såfremt arbejdet med at sikre en mere ensartet betaling for ophold på ældreinstitution skal iværksættes snarest og ressourcerne skal hentes inden for egen rammer, vil det betyde, at andre områder som for eksempel handicap- eller børn- og ungeområdet skal nedprioriteres her og nu.

Landsstyret har det som et punkt på dagsordenen, at der skal ses på dette område, men er nødt til at prioritere opgaverne. Direktoratet har påbegyndt et tættere samarbejde med Landstingets Socialudvalg for at kunne udarbejde den mest hensigtsmæssige prioritering.

Direktoratet har til hensigt at udføre sit arbejde i henhold til de hovedmålsætninger, som dette samarbejde omkring prioriteringen udstikker i overensstemmelse med de menneskelige ressourcer som direktoratet har til rådighed. Tak.

Næste taler er Siumuts ordfører, Mikael Petersen.

Mikael Petersen, ordfører, Siumut.

Vi har følgende bemærkninger til beslutningsforslag om iværksættelse af initiativer om indførelse af ens husleje i ældreboliger fremsat af Anthon Frederiksen.

I Siumut har vi efter grundig drøftelse god forståelse af formålet med forslaget, og skal indstille, at Landsstyret vurderer forslaget nøje, og vi skal anmode om, at man overvejer hvorvidt sagen kan indgå i sikringsgruppens arbejde, eller om man i givet fald skal nedsætte en særlig arbejdsgruppe med henblik på realisering af forslagets intentioner.

Vi kan regne med at arbejdet kan være ret tungt i opstartssfasen, idet det kræver et større udredningsarbejde blandt andet også fordi dette område ikke har indgået i Socialreformkommissionens kommissorium.

I Siumut ved vi, at Landsstyret kan fastsætte regler om husleje betaling i ældre boliger. Og hvis de gældende regler skal strammes op, skal vi indstille, at man samarbejder tæt med kommunerne.

Med disse bemærkninger støtter vi forslaget, og skal indstille, at forslaget undergives grundig behandling i Landstingets Socialudvalg, forinden 2, behandlingen her i salen.

Næste taler er Godmand Rasmussen, Atassut

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Efter at Atassut grundigt har drøftet forslaget fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen om iværksættelse af initiativer om indførsel af ens husleje i ældreboliger har vi følgende bemærkninger.

En af Atassuts mærkesager hidtil har været ens livsvilkår fra samtlige befolkningsgrupper i landet. Landsstyremedlemmet udtaler sig også klart i sin besvarelse, at forholdene for de personer, som bliver berørt af nærværende sag, selvfølgelig skal fortsættes forsøgt at blive ordnet, så det bliver bedre.

I følge forslagsstilleren, så udtaler han, at der til ens boliger bliver betalt forskellige huslejestørrelser, hvilket selvfølgelig ikke kan være acceptabel. Vi mener derfor, at dette forhold skal bringes i orden så hurtigt som muligt.

Vi er dog også bekendt med, at nogle huslejer bliver beregnet ud fra beboernes økonomiske formåen, og derfor tror, at det er højest sandsynligt, at det er dette forhold der gør, at der er forskel i huslejerne. Hvis det ikke er tilfældet, så må forholdene forholde sig på baggrund af en misforståelse.

Atassut kan ikke acceptere forhold som foregår uden om enhver form for regelsætning. Derfor skal vi henstille til, at sagen bliver sendt videre til Boligudvalgets nærmere undersøgelse. Når dette er sket, så vil vi også have en bedre og mere korrekt grundlag, at drøfte sagen videre på.

Næste taler er Inuit Ataqatigiits ordfører, Asii Chemnitz Narup.

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen fra Kandidatforbundet foreslår, at der skal indføres ens husleje i ældreboliger, og foreslår ligeledes at der skal indføres mere tilfredsstillende ordninger, for de der bor på alderdomshjem m.h.t. betaling.

Vi har en ganske kort bemærkning til forslaget.

Der er mulighed for, at der betales ens husleje for boliger af samme størrelse. Ja i nogle tilfælde kan huslejen endog være forskellig på baggrund af lejerens økonomiske forhold. Med hensyn til forskellig betaling og lommepenge for ældre der bor på alderdomshjem og ældreboliger, så skal vi minde om, at Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender på Landstingets sidste efterårssamling, kom med et forslag om netop de forhold, hvor alderdomshjem og kommuner i samarbejde skulle undersøge, hvor i problemet ligger m.h.t. forvaltning af reglerne i forordningen til daglig.

Da forslaget faldt i god jord, så regner vi med bestemt med, at Socialdirektoratet allerede er gået i gang med sin undersøgelse. Når undersøgelsen er tilendebragt, så vil det være velegnet til at vende tilbage til de forhold, som forslagsstilleren har påpeget.

Forslagsstilleren er ikke kommet med detaljerede forklaringer på, hvordan ordningerne kan være, hvorfor vi ikke kan gå ind for forslaget, blot på baggrund af de fremsatte bemærkninger. Vi ved alle, at Socialdirektoratet er i gang med en undersøgelse om sociale sikringsydelser, og Landstinget er blevet lovet, at resultatet af arbejde vil blive fremlagt her til foråret.

Inuit Ataqatigiit regner og forventer, at vi på baggrund af dette kan tage skridt til ændring af forordningerne. En overordnet og generel ordning lader vente på sig.

Inuit Ataqatigiit respekterer, at der er undersøgelse i gang, da vi regner med, at undersøgelser er et godt ..tegn, for at have et godt grundlag, til en beslutning om en overordnet ordning. Vi slutter af med disse bemærkninger, da ældre der bor i almindelige udlejningsboliger også vil blive berørt i den nye ordning.

Inuit Ataqatigiit mener i øvrigt, at det er problematisk, at arbejdsgruppen for udbetaling af social sikring endnu ikke er fremkommet med oplysninger om sit arbejde. Tak.

Næste taler er Tom Ostermann på vegne af Kandidatforbundet.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende Landstingsmedlem Anthon Frederiksens beslutningsforslag til Landstinget om initiativer til mere ensartet betaling af husleje for de ældre, vil vi fra Kandidatforbundet komme med følgende bemærkninger.

Vi forstår godt det forelagte forslag, og vi er heller ikke uvidende om, at forholdene for de ældre er blevet brugt som argumenter i mange valgkampe, men de reelle forhold er, at de ældre i mange år har fremsat klager, over de trange vilkår, de bliver udsat for, og at det ikke længere er noget særsyn, at nogle af de ældre tjenestemandspensionister efterhånden flytter til udlandet, p.g.a. utilfredshed med pensionensvilkårene her i landet.

Et af de forhold der også bær nævnes er, at førtidspensionerne for ældre sidst blev opreguleret i 1998. Vi mener, at der er flere omkostninger i dag, der stadigvæk er stigende, hvis der ikke er reguleret for de ældre, må der snart ske noget her m.h.t. disse.

Vi har ligeledes ældre i blandt os, som førhen har været tjenestemænd, og som er blevet indplaceret i aflønning som hjemmehørende, til forskel for udsendte, og som i dag er blevet ramt af denne uheldige forskelsbehandling. Vores gamle i dag lever jo længere som andre af vores medverdensborgere, og det er dem, der har været med til at etablere det samfund vi lever i dag, men derfor kan man alligevel ikke se beviser for, at vi er dem meget tak skyldig.

Når man ser på tallene for Grønlands Statistik, regner man med at der år 2006 vil være 3780 indbyggere mellem 59 og 79 år, og at denne gruppe i 1996 har været på 2820. Forskellen er på 960 personer. Tallene kan også ses i Socialreformkommissionens betænkning fra 1997, og jeg citerer " at Socialreformkommissionen påpeger, at behovet bliver større, derfor er det meget vigtigt, at ældreforsorgen fremover bliver bedre organiseret, at de ikke meget plejekrævende ældre skal have mulighed for at komme på fælles hjem for de ældre, samt at de overordnede politiske mål må være, at enhver ældre person, forbliver i sit eget hjem", citat slut.

Hvorfor skal de ældre, så fortsat efterlyse de forhold, der er dem lovet, når de fortsat har det så strengt i deres dagligdag.

I Kandidatforbundet er vi endvidere ikke uvidende om, at der eksisterer forskellig betaling til husleje fra kommune til kommune, og at man er utilfreds med at man fastsætter betaling ud fra beregning om årsindtægterne for arbejde forrige år, som f.eks. at der er en kædebebyggelse, betaler den ene 400 kr. i husleje, mens den anden betaler 1200 kr. i husleje, til en analog bolig ved siden af.

Sådanne forhold skaber utryghed og utilfredshed blandt de ældre og giver problemer, hvorfor det må bringes i orden.

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender skriver i sit svarnotat, at Landsstyret ved forholdene i forbindelse med boliger for ældre og huslejebetalinger for at bo i disse, og at disse muligvis bør undersøges. Hvorfor har man ikke reguleret disse, når man har været vidende om forholdene.

Med disse bemærkninger vil vi henstille, at sagen bliver behandlet i Landstingets Socialudvalg.

Først er det forslagsstilleren Anthon Frederiksen med et svar til partiernes ordfører. Derefter er det Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender, Jørgen Wæver Johansen.

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Indledningsvis vil jeg gerne præcisere, at også mit forslag ikke er fremsat for sjovt, ikke er taget ud af den blå luft, men som også Landsstyremedlemmet i sit svarnotat påpeger, så er der virkelige forskelle i huslejebetalingerne.

Med de tal som er nævnt i mit forslag, og med det ældre ægtepar, som betaler 1.200 kr. og 400 kr., så er de begge to ikke tjenestemænd, de er således kun almindelige aldersrentemodtagere. Så vidt jeg kender til disse, så har begge ægtepar ingen biindtægter. Derfor er jeg glad for i forbindelse med kommentarerne til mit forslag, at man er parat til at løse problemet og undersøge forholdene mere tilbundsgående, ligesom dette arbejde, Atassut sagde ellers, at det skulle videresendes til Boligudvalget, Siumut siger til Socialudvalget, jeg mener, at hvis Atassut ikke har nået i mod det, at det måske er mere på sin plads, at Socialudvalget og Boligudvalget sætter sig sammen, og drøfter forslaget

Socialreformkommission har det, at der ikke er nogle tal for ældres betaling i aldersrenteboligerne. Jeg har måske udtrykt mig uklart, det jeg gerne ville sige er, at de ældre ønsker en mere ligelig behandling fra kommune til kommune, og det vil jeg beklage, som nogen måske har misforstået, men det jeg vil frem til er, mere ligelig behandling af de ældre, også fra kommune til kommune.

Og det siger jeg igen, selvom IA måske ikke er så glad for det, så har jeg forstået det på den måde, at Siumut, Atassut og Kandidatforbundet ønsker, at man forfølger forslaget og sagen. Hvorfor jeg uden yderligere bemærkninger vil sige, at jeg glæder mig til, at arbejdet og dette tages alvorligt, og at der afsættes reelt, til glæde for brugerne nemlig de ældre. Tak.

Og jeg siger også tak. Næste taler er Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Tak. Indledningsvis vil jeg gerne takke partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Jeg bemærker, at flertallet går ind for, at forslaget videresendes til Socialudvalget. Dette er der selvfølgelig ikke noget til hinder for.

Vedrørende Siumuts ordførers Mikael Petersens bemærkninger, så indstillede Mikael petersen, at man nøje vurderede forslaget og at man overvejer, hvorvidt sagen kan indgå i sikringsgruppens arbejde eller om man i givet fald skulle nedsætte en særlig arbejdsgruppe med henblik på realisering af forslagets intentioner.

Vedrørende Siumuts forslag vil jeg gerne udtale, at dette har vi lagt os ..æ, og det er rigtigt som også Inuit Ataqatigiits var inde på, at det daværende Landsstyremedlem for Sociale Anliggender i 1999 også lovede det samme, nemlig at der skulle arbejdes med sagen. Dette arbejde er blevet i gang sat.

På baggrund af det hidtidige arbejde, så er det vores vurdering, at der må igangsættes et arbejde omkring en ny forordning om ældreboliger.

Kandidatforbundet nævnte, at jeg fra Landsstyret var lidt valne i vores svar, det skal jeg selvfølgelig beklage, hvis det har været tilfældet, men jeg er selvfølgelig ikke enig her i. Vi har fra Landsstyret givet klart udtryk for i denne sag, at vi er åbne overfor denne, og at vi gerne vil tage det op, men der er altid nogle men'er, vi må nødvendigvis prioritere, jeg kan udtale, at fra Landsstyrets side og direktoratets side, har vi sat os det mål vedrørende betaling for ældreboliger, at dette arbejde gerne skal være tilendebragt inden årets udgang, og jeg håber, at det er et klart svar, at vi har igangsat arbejdet, og forventer at arbejdet vil være tilendebragt inden årets udgang, således at vi også får mere ensartede og tidssvarende regler for året, men det er som sagt også et prioriteringsspørgsmål, som vi skal drøfte videre med Landstingets Socialudvalg, således at vi bliver enige om, hvad det er vi skal laver og hvornår.

Men vi harm sat os det mål, at der skal være en ny forordning på plads inden årets udgang.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke andre der har bedt om ordet, hvorfor jeg i henhold til Landstingets forretningsorden af 1. december 1999 § 32 stk. 7, så vil sagen blive henvist til behandling i Landstingets Socialudvalg inden 2. Behandlingen.

Således har vi færdigbehandlet drøftelsen af punkt 16.