Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, mandag den 21. februar 2000

Punkt 18. Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Jeg har fremsat forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken.

Forordningen om ansættelser i kirken indeholder blandt andet bestemmelser om ansættelser som domprovst eller provst. Ifølge de nugældende regler er det menighedsrepræsentanterne i det præstegæld, hvor provsten skal virke som præst, der har retten til at afgive udtalelse om 3 ansøgere.

Provstens funktion og ansvar rækker ud over at virke som præst i eget præstegæld. Provstens virke kan også række ud over adskillige præstegæld. Derfor kan det undre at menighedsrepræsentanter i de øvrige præstegæld inden for provstiet ikke er blevet tillagt samme ret til at afgive udtalelse om ansøgerne til provst.

Er det ikke mere logisk at alle berørte menighedsrepræsentanter i samme provsti har mere lige adgang til at afgive udtalelse. Og de skal jo også betjenes af provsten og bør således have mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.

Jeg ønsker at Landstinget tager stilling til ovennævnte problematik, og med disse bemærkninger overlader jeg forslaget til Landstingets velvillige behandling.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Lise Skifte Lennert med et svarnotat.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Tak. Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup har til denne samling fremsat forslag om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken,

Forslaget går ud på, at menighedsrepræsentationen i alle et provstis præstegæld bør have ret til at afgive udtalelse om ansøgere til stillingen som provst og dermed have mulighed for, at gøre deres indflydelse gældende. Efter nugældende regler er det alene menighedsrepræsentationen i det præstegæld, hvor præsten skal virke som præst, der skal afgive udtalelse om tre ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge.

Årsagen til den valgte løsning i forordningens § 10, stk. 1 er, at stillingen som provst indebærer to forskellige funktioner. Dels skal provsten virke som præst i det præstegæld, hvor provstikontoret er beliggende, dels skal provsten virke som provstiets administrative leder og være den administrative melleminstans mellem biskoppen og provstiets præster og menighedsrepræsentationer.

Det er i relation til funktion som præst, at den pågældende menighedsrepræsentation skal afgive udtalelse og indstilling, og ikke i relation til funktionen som administrativ leder af provstiet. På den baggrund er der ingen grund til at forelægge ansøgningerne for de øvrige menighedsrepræsentationer i provstiet. Der synes derfor heller ikke at være behov for en ændring af de nugældende regler.

Landsstyret kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anbefale den foreslåede ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken, men vil i stedet foreslå, at forslaget forelægges biskoppen og provstiudvalgene og eventuelt tillige det forestående præstekonvent til høring. Landsstyret vil herefter tage spørgsmålet om den foreslåede ændring af forordningen op til ny overvejelse. Tak.

Og så går vi over til partiernes ordførere. Første taler er Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Vi har følgende bemærkninger vedrørende beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober om ansættelser i kirken. Det er et forslag stillet af Asii Chemnitz Narup. Fra Siumut her vi følgende bemærkninger, dertil.

Indledningsvis skal vi fra Siumut bemærke, at arbejdet i menighederne altid har haft vores bevågenhed og interesse, og vil derfor ikke undlade, at ønske Landsstyremedlem Lise Skifte Lennert god arbejdslyst nu, hvor kirkelige forhold nu atter er placeret under Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Ansættelse af domprovster eller provster sker i landets 3 provstier, i Qaqortoq i Sydgrønland, Nuuk i Midtgrønland og Illulissat i Nordgrønland. Efter de gældende regler er det kun i Illulissat, at ansættelse af præst foretages af menighedsrepræsentanterne i Illulissat, fordi menighedsrepræsentationen i Illulissat er det ansættende organ.

Fra Siumut skal vi påpege, at stillingen som provst indebærer to forskellige funktioner, dels som præst i det præstegæld , hvor provstikontoret ligger, og dels som provstiets administrative leder. Fra Siumut mener vi, at dette spørgsmål må løses i forståelse med menighedsrepræsentanterne og at det er nødvendigt at foretage en høring herom. Denne fremgangsmåde er for os vigtigt, og det er netop ånden i Hjemmestyret, at samarbejde tæt med borgeren og tage dem med på råd.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut, anmode Landsstyret om, at man foretager en høring til den grønlandske menighed om forslaget.

Og så er det Siverth K. Heilmann, Atassut.

Siverth K. Heilmann, ordfører, Atassut.

Tak. Atassut har følgende korte bemærkninger til Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narups beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken.

Atassut tiltræder indstillingen fra Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke om, at forslaget fremsendes til høring hos de forskellige arbejdsgrupper, under bispe- og provsteembedet, samt det kommende præstekonvent.

Atassut opfatter det som værende mere rigtigt, at behandlingen af forslaget går videre når høringsrunden har været tilendebragt.

Næste taler er Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vi er principielt enig med Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narups forslag om ansættelser i kirken, derfor vil vi henstille til Landsstyret, de fremkommer med et ændringsforslag til landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 i Landstingets forårssamling.

Inuit Ataqatigiit finder det naturligt, at der skal åbnes muligheder for, at omtalte provsti, at fremkomme med indstillinger.

Hvis Asii Chemnitz Narups forslag bliver realiseret vil det efter vores menig give de enkelte byer i regionerne mere direkte mulighed for medbestemmelse af ansættelse af en provst. Som eksempel kan det nævnes, at der for øjeblikket er et opslag om ansættelse af en provst i Nordregionen og i følge forannævnte forordning er det menighedsrepræsentationen i Illulissat, der påvegne af hele Nordgrønland har kompetence til at indstille en person som stillingen til provst. Bare det beviser, at de folkevalgte menighedsrepræsentanter ikke har samme mulighed for, at fremkomme med deres meninger, som på lige fod med de andre, og det mener Inuit Ataqatigiit er i strid med de demokratiske principper, hvorfor vi støtter Asii Chemnitz Narups forslag fuldt ud.

Til sidst synes Inuit Ataqatigiit, at Landsstyremedlemmets sidste bemærkning i sit indlæg, i forbindelse med en eventuelt ændring af forordningen, at forslaget sendes til høring hos biskoppen og de forskellige provsti og hvis det er nødvendigt, at også præsterne skal høres, vi mener, det er helt på sin plads.

Med disse bemærkninger ønsker vi, at Landsstyret arbejder med denne sag - seriøst.

Så går vi over til Kandidatforbundets ordfører, Tom Ostermann,

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup har forslag om ændring af landstingsforordning om ansættelser i kirken, og i den forbindelse har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

Kandidatforbundet hilser Landsstyremedlemmets svarnotat med tilfredshed. Vedrørende Asii Chemnitz Narups forslag, og Landsstyrets svarnotat, så bemærker Kandidatforbundet, på denne baggrund, at Asii Chemnitz Narup har misforstået den gældende forordning, men vi finder det dog også, at være på sin plads, at forslaget senes til høring til præstekonventet, og efterfølgende tages op igen.

Så er det forslagsstilleren Asii Chemnitz Narup, der har bedt om ordet.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Jeg hilser med glæde, at man har taget godt imod mit forslag om, og at man agter at sende det videre til høring.

For så vidt angår Siumuts bemærkninger om, at der laves ændringer i forståelse med de enkelte menigheder, så er vi også enig i dette, og vi fra Inuit Ataqatigiit ligger også vægt på, at så har vi pligt som folkevalgte, at gøre vores mening klar, og jeg takker derfor, at Landsstyret vil sende forslaget til høring.

Jeg bemærker, at Landsstyret i sit svarnotat nævner, at baggrunden for at ikke alle menighedsråd bliver hørt, at provsten også har et administrativt ansvar. Vi forvarer fra Inuit Ataqatigiit, at alt skal foregå decentralt, også ansættelser provster.

For så vidt angår provsters ansvar og beføjelser, så mener jeg, at det er nødvendigt, at vi præcisere følgende;

for det første, at provstens arbejde og ansvarsopgave i menighedsarbejde har en meget vigtigt betydning. Hvis dette skal klares tilfredsstillende, så vil det kunne løses, hvis man samarbejde med alle menighedsråd i provstierne.

For det andet, at en af provsternes beføjelser, som er fastsat ved forordning er, at provsten har pligt til at deltage i alle menighedsråd inden for sit provsti.

For det tredje, at det i landstingsforordningen om kirken, at biskoppen skal lede menighedernes kirkelige arbejde, og at provsten skal støtte dette arbejde, f.eks. i samarbejde med biskoppen. F.eks. mener jeg, at man i forbindelse med ansættelser af provster, så må man, hvis man ikke vil indhente indstilling fra alle menighedsrepræsentationer, så må man i det mindste kunne indhente udtalelse fra samtlige præster i provstiet.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med endnu et svar til partiernes bemærkninger.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Jeg tager selvfølgelig partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger og indstillinger til orientering og vil sørge for at høringen bliver effektueret.

For så vidt angår Asii Chemnitz Narups bemærkninger til mit svarnotat, så skal jeg blot præcisere, at den nuværende forordning nr. 8 af 30. oktober 1998, så er provstens ansvar todelt, nemlig et administrativt ansvar og et kirkeligt ansvar, og i henhold til forordningen er det menighedsrepræsentationens opgave alene, at tage stilling til pågældende stilling som præst i den pågældende menighed, hvorfor jeg på baggrund af de faldende bemærkninger vil gå videre med sagen.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, således er behandlingen af punkt 18, et beslutningsforslag på baggrund af vores forretningsorden, skal vi komme til enighed om hvordan det skal viderebehandles. Jeg bemærker, at i Landsstyremedlemmets svarnotat, at man ikke kan behandle beslutningsforslaget under nærværende samling, og fordi jeg gerne vil have at vide, om forslaget kan henvises til videre behandling i Kultur og Kirke inden 2. behandlingen, på et senere tidspunkt. Er der behov for, at forslaget skal udvalgsbehandles ?

Otto Steenholdt, har bedt om ordet.

Otto Steenholdt, Atassut.

På baggrund af Landsstyremedlemmets sidste svar, så må vi vente på, at det arbejde, som hun lovede igangsat er færdigt, uden at forslaget skal behandles i udvalg først.

Når der kommer et konkret svar fra Landsstyremedlemmet, så er det bedst, at vi først tager sagen op i udvalg.

Ruth Heilmann har også bedt om ordet.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumuts side, der er ikke nogen der har ønsket, at forslaget oversendes til udvalg, hvorfor jeg er enig med det forrige indlæg, således at Landsstyremedlemmet går i gang med sit arbejde.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Fra vores die sagde vi afslutningsvis, at vi går ind for, at det videre arbejde skal foregå under Landsstyremedlemmets regi.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Således er behandlingen af punkt 18, færdigbehandlet. Landsstyremedlemmet for Kultur m.v. vil efterfølgende efter foregående høring fremsætte noget.