Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 19-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag onsdag den 16. februar 2000

Punkt 19. Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser, der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller ungt menneskes ophold på en døgninstitution.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Overskriften til mit forslag er jo lige blevet nøje gennemlæst, hvorfor jeg blot skal fremkomme med min begrundelse for forslaget, og det er så følgende:

Der gøres i dag et stort og nyttigt arbejde i Landets døgninstitutioner. Skal barnet og den unge have det optimale udbytte af sit ophold på døgninstitutionen er der flere og flere faktorer der har indflydelser herpå - blandt andet samarbejde mellem døgninstitutionen, kommunens Socialudvalg og barnets forældre eller familie.

En meget vigtigt fast i dette samarbejdsforløb er hjemgivelsen, både forberedelsen hertil og den egentlige gennemførelse heraf. Hele hjemgivelsesprocessen bliver afgørende for om barnet og den unge fortsætter den positive udvikling, der er kommet i gang eller om det her i gåseøjne "bliver tabt på gulvet".

Overgangen fra at have været på børnehjem til at leve sammen med den øvrige familie igen er sårbar både for barnet der kommer hjem og for resten af familien. Det er derfor vigtigt at opholdet på børnehjemmet ikke slutter brat, men at det offentliges forpligtigelser præciseres og udvides til at omfatte overgangsfasen fra opholdet på børnehjem til familien har fundet sin nye rytme og har fundet sammen igen. Varigheden af denne overgangsfase vil være forskellig fra barn til barn.

Døgninstitutionerne har med deres indgående kendskab til barnet eller den unge en central rolle i opfølgningsarbejdet. Der er dog behov for at skal en egentlig lovhjemmel for dette efterværnsarbejde. De nye regler bør blandt andet indeholde nogle præciseringer af forpligtigelserne for alle parter i opfølgningsfasen.

I håb om positiv behandling af forslaget, og med disse bemærkninger skal jeg overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Tak.

Og jeg siger tak, og så er det Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, der kommer med en besvarelse.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup har fremsat forslag om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller et ungt menneskes ophold på en døgninstitution.

Forslaget er af Landstingets Formandsskab henvist til behandling som beslutningsforslag.

Asii Chemnitz Narup begrunder forslaget med, at der er behov for at skabe en egentlig lovhjemmel for efterværnsarbejdet omkring børn og unge, som hjemgives efter ophold på en døgninstitution. Der henvises til, at det er afgørende for hjemgivelsesprocessen og barnet eller den unges fortsatte positive udvikling, at overgangen fra at have været på børnehjem, og til at leve med den øvrige familie igen ikke slutter brat, men at det offentliges forpligtigelser også omfatter overgangsfasen fra opholdet på børnehjem til familien.

Der gøres i dag et meget stort og dygtigt arbejde på de landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge. Arbejdet med at børnene og de unge skal bringe dem ind i en positiv udvikling, som gerne skal fortsætte når barnet hjemgives. Det er i denne sammenhæng vigtigt med et godt samarbejde mellem døgninstitutionen, kommunens Socialudvalg og barnets familie omkring barnet eller den unge.

Gældende lovgivning sikrer imidlertid ikke et egentlig efterværnsarbejde omkring barnet, hvorfor overgangen til hjemmet kan opleves brat. Undertiden går den gode udvikling i stå og i nogle tilfælde synes den gode udvikling "at forsvinde".

Intentionen om forslaget om ændring af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge er at sikre barnet eller den unges positive udvikling efter hjemgivelse.

Betegnelsen "efterværn" dækker de tilbud og den støtte, som ligger efter anbringelsen, og som gives til et barn eller en ung og familien efter hjemgivelsen. Selve formuleringen "efterværn" indgår ikke i gældende lovgivning, men der er dog i gældende lovgivning en bemyndigelse for Landsstyret til, at en døgninstitution i samarbejde med det sociale udvalg kan udføre andre pædagogiske opgaver. Dette kunne være efterværnsarbejde.

Der kan være mange elementer i et efterværnsarbejde omkring barnet eller den unge. Her skal nævnes forberedelse af flytning fra institutionen, et efterskoleophold, en bolig i en udslusningsafdeling, eget værelse eller lejlighed med voksen støtte, personlig rådgivning, bevarelse at en vis tilknytning til institutionen, samt mulighed for tilbageflytning til institutionen i en kortere periode.

Der er i gældende lovgivning en bestemmelse om personlig rådgiver. Dog er der ikke foretaget undersøgelse af, i hvilken udstrækning der gøres brug af denne hjælpeforanstaltning. Der er ej heller opsamlet erfaringer med denne hjælpeforanstaltning.

Det sociale udvalg eller kommunalbestyrelsen har endvidere i gældende lovgivning en meget generel forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold børn lever under samt at foretage sig det nødvendige når børns levevilkår er truede. Det kan derfor opfattes som passivitet fra det sociale udvalgs eller kommunalbestyrelsens side, når der ikke iværksættes efterværns-initiativer ved hjemgivelse af et barn eller en ung.

Er der behov for en ændring af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge eller er regelgrundlaget tilstrækkelig og blot ikke fulgt godt nok op ?

Eventuelt er det ikke nødvendigt med en forordningsændring, efterværn kunne "blot" beskrives i vejledningen om hælp til børn og unge.

Hvilke konsekvenser vil det have at indføje en bestemmelse om efterværn ?

En ændring i landstingsforordningen vil givetvis medføre økonomiske konsekvenser, som først vil kunne blive beregnet, når efterværn er blevet nærmere specificeret.

Landsstyret skal foreslå, at der igangsættes et forberedelsesarbejde om efterværn, og at dette indgår i den kommende reform for børn- og ungeområdet. Landsstyret skal endvidere foreslå, at ændring af landstingsforordning afventer den mere gennemgribende revision af landstingsforordningen om børn og unge, hvor der givetvis bliver behov for at ændre mange bestemmelser i lovgivningen samt i vejledningen.

Og den næste der får ordet er Siumuts ordfører, Lars Karl Jensen.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Til Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup forslag, skal vi fra Siumut knytte følgende bemærkninger.

Fra Siumut skal vi indledningsvis understrege, at forældre har ansvar for børns vilkår, men der er nogle børn og unge, der må anbringes i en døgninstitution, som følge af deres forældres forsømmelighed under deres opvækst, og det er en god ordning, til fordel for disse børn og unge.

Forslagsstilleren påpeger, at de nævnte grupper ikke er medtaget i landstingsforordningen nr., 9 af den 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge og ønsker dette drøftet.

Fra Siumut skal vi erindre, at Socialreformkommissionens betænkning blev forelagt i 1997, og at man samme år formulerede politiske delmål i forbindelse med Finansloven i henhold til kommissionens indstillinger.

Formålet var blandt andet, at tilbyde problemramte børn og unge nogle fritidsaktiviteter og konkrete tiltage med henblik på, at hjælpe dem med menneskelig udvikling, og modning. Formålet er endvidere, at disse børn og unge og deres forældre i videst muligt omfang inddrages i forbindelse med løsning af problemerne.

Socialudvalget understreger i sin statusrapport, at de kommunale Socialudvalg i henhold til gældende forordning har pligt til at holde tilsyn med børns og unges vilkår i deres respektive kommuner, og i henhold til § 2, skal Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender vejlede og holde tilsyn med de kommunale Socialudvalg gennem Socialdirektoratet.

Den gældende lovgivning giver de kommunale Socialudvalg mulighed for at tage initiativer, herunder til foranstaltning af overgangsordninger i forbindelse med de døgninstitutionsanbragte hjemgivelse.

I Siumut er vi ikke i tvivl om, at kommunerne har et godt kendskab til de stedlige døgninstitutioner, og vi mener, at man må arbejde videre med udgangspunkt i kommunernes allerede erhvervede erfaringer.

Vi mener, at man må arbejde videre med dette som udgangspunkt, og kan fra Siumut tilslutte Landsstyrets forelagte initiativer. På denne baggrund skal vi fra Siumut følge med og deltage i det videre arbejde. Til slut skal vi fra indstille, at Landstingets Sociale udvalg deltag i arbejdets opstart, og det videre arbejde.

Og med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at forslaget undergives behandling i Landstingets Socialudvalg inden 2. behandlingen i denne sal.

Og den næste der får ordet er Jakob Sivertsen på vegne af Atassut, værsgo.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Tak. Det er vedrørende beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser, der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller et ungt menneskes ophold på en døgninstitution, og det er et forslag stillet af Asii Chemnitz Narup.

Børn og unge, som hjælpes i henhold til det offentliges forordning om hjælp til børn og unge, og som befinder sig på en døgninstitution eller er sat i familiepleje eller på anden vis modtager hjælp, skal hjælpes i henhold til de gældende love og forordning, og i nøje overensstemmelse med barnets behov, samt inden for de lovgivningsmæssige muligheder. Hjælpen skal være på bedste og sikreste vis, især når det drejer sig om børn der er ude af stad til, at hjælpe sig selv.

Forslaget omhandler et ønske om en præcisering af det offentliges ansvarsområde under børns- og unges flytning fra døgninstitution til deres respektive hjem i forbindelse med en hjemsendelse.

Atassuts finder forslaget som et meget vigtigt forslag, fordi børn og unge i forbindelse med deres flytning fra en døgninstitution til eget hjem er meget følsomme overfor tilstandens forskellighed, og bliver derfor tit utrygge ved hjemsendelserne.

Nogle gange bliver de hjemsendte også nødt til at vende tilbage til døgninstitutionerne. Hvis en tilbagevenden til en døgninstitution skal undgås, så finder Atassut det nødvendigt, at netop overgangsperioden bliver præciseret i forordningen.

Med disse korte bemærkninger og fordi Landsstyret lover, at arbejde for ændring af landstingsforordningen, skal vi foreløbig fra Atassuts side, nøjes med at være tilfredse med ændringsbestræbelserne. Men til gengæld lover vi, at vi vil være med til at samarbejde, når ændringsforslagene til forordningen bliver fremlagt. Tak.

Og den næste der får ordet er Lars Sørensen, på vegne af Inuit Ataqatigiit, værsgo.

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit

Tak. Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup har fremsendt et ændringsforslag af landstingsforordning nr. 9 af den 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, der er anbragt på en døgninstitution, således at der indføjes bestemmelser der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af overgangsperioden og det offentliges ansvar eller en døgninstitution i en kommune.

Inuit Ataqatigiit har fulgt nøje med i forsorg af børn og unge siden bestemmelserne sidste gang blev ændret 1. januar 1993, hvor Grønland dengang ratificerede den internationale konvention om børns rettigheder. Her blev det stadfæstet af familien er centrum i børn og unges opvækst.

Børn og unge har krav på, og ret til, at få omsorg og beskyttelse af forældrene. Hvis forældrene af en eller anden årsag ikke kan opfylde disse rettigheder, så skal det offentlige indblandes, og når det så sker, så bliver barnet eller den unge i de fleste tilfælde anbragt uden for hjemmet.

Inuit Ataqatigiit mener at i tilfælde af, at barnet eller den unge midlertidige bliver anbragt uden for hjemme, så skal man i forsøget på, at få dem hjem igen tage nogle initiativer, hvor det offentlige og forældrene samarbejde fra starten af.

Det er helt uacceptabelt når et barn eller ungt mennesker efter flere års anbringelse på en døgninstitution bliver sendt tilbage til forældrene eller familien, men på grund af de meget vage og uklare retningslinier for det offentliges assistance bliver de efter kort tids forløb, sendt tilbage til døgninstitutionen, hvilket får meget belastende følger for familien og ikke mindst for det pågældende barn eller den unge.

Undersøgelser viser, at 1/3 del af de hjemvendte børn fra døgninstitutioner vender tilbage til døgninstitutionen. Derfor har Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup stillede et forslag, for at komme dette problem til livs, således at det offentlige og forældrene i overgangsperioden forpligtes til at yde hjælp og tage initiativer indtil hele familien samlet vender tilbage til et normalt liv.

Hvis der f.eks. er alkoholproblemer, der er årsag til at et barn eller en ung anbringes på en døgninstitution, så må det offentlige kræve, at forældrene bliver behandlet eller får tilbudt behandling for alkoholmisbruget inde barnet må vende tilbage til hjemmet..

Denne forpligtigelse vil uden tvivl resultere i flere omkostninger for det offentlige i den nærmeste fremtid, men på længere sigt, vil denne forpligtigelse betyde færre udgifter for det offentlige, da man vil opnå, at børn og unge anbringes på døgninstitutioner i kortere tid, hvis hjemmet også er parat til at hjemtage barnet.

Som bekendt betaler det offentlige ca. 300.000 kr. om året pr. barn, der er anbragt på et døgninstitution, det glæder os, at forslaget bliver godt modtaget af Landsstyret og er enig i, at arbejdet ikke skal hastes igennem og vi opfordrer til, at det videre arbejde foregår i tæt samarbejde med Landstingets Socialudvalg. Tak.

Og den næste der får ordet er Tom Ostermann, Kandidatforbundet.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Vedrørende Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narups forslag om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

Vi vil fra Kandidatforbundet anføre, at vi fuldt ud støtter det klare forslag. Ligeledes er vi tilfreds med besvarelsen fra Landsstyret, og glæder os til, at indholdet i besvarelsen bliver realiseret.

Når man i dag ser på forholdene, så er det sådan, at man i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder i nogle kommuner kan komme ud for, at man bliver nødt til at varetage anbringelsen af børn og unge mellemkommunalt, hvilket i visse tilfælde kan komme ud for problemer i forbindelse med sådanne anbringelser.

Fra Kandidatforbundet vil vi fremsætte det ønske, at familieanbringelser af børn og unge behandles i lighed med det foreslåede, da man dels er vidende om, at børn og unge kan vende tilbage til hjemmene uden forudgående forberedelse, hvilket kan have til følge, at anbringelsen gode resultater bliver tabt på gulvet, også fordi man blandt andet ikke altid sørger for, at der følger en ledsager med ved hjemgivelse af barnet eller den unge.

Vi skal ligeledes henstille til Landsstyret, at man er vågen overfor i forbindelse med forslaget, at de børn og unge der bliver anbragt uden for hjemmet også bliver hjemtaget inden for forslaget. Til sidst vil vi henvise til vores udtalelser under Landstingets forårssamling 1999, da det har mange berøringspunkter med nærværende forslag.

Med disse korte bemærkninger vil vi give vores fulde støtte til nærværende forslag. Tak.

Og så er det forslagsstilleren, der får ordet igen, værsgo Asii Chemnitz Narup.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Jeg er glad for, at man generelt hilser forslaget velkomment, og her tænker man på, børn og unge, som bliver anbragt på en døgninstitution, og det der vedrører hjemsendelsen af disse, og såfremt vi skal forbedre vores servicering på det, så må vi have nogle faste regler for de forskellige forpligtigelser, igennem en bestemt lovgivning.

Og hvis der er nogle regler for det, så bliver de ikke fulgt op, og ligesom Jakob Sivertsen og som Lars Sørensen også var inde på det, så betyder det, at på grund af en dårlig forberedelse og fordi kommunen ikke anser det som sit ansvar, at arbejde for forældrene, så resulterer det i, at børn og de unge får problemer efter hjemsendelsen, og derved bliver nødt til, at blive sendt tilbage til døgninstitutionen.

Sådanne forhold kan vi ikke blive ved med at acceptere, fordi det heller ikke er sundt for de unge, hvorfor det er nødvendigt, at vi bliver nødt til at forbedre forholdene. Selvfølgelig skal man tilstadighed nøje vurdere forholdene, omkring børn og unge, fordi vi ved, at det er mange forskelligartede problemstillinger de anbragte børn og unge har. Nogle har sågar ikke nogen familie, de kan vende tilbage til, eller at man ikke har mulighed for, at støtte den familie, der hører til. Og der skal man så også finde en løsning efter at de unge har fyldt 18 år.

Vi har snakket en masse om døgninstitutioner, når vi siger vi, så tænker jeg på Landstingets Socialudvalg, som har været på besøg i sådanne institutioner, vi har besøgt en masse her i Nuuk, vi har været i Sisimiut, og de siger enslydende allesammen, at de har problemer omkring hjemsendelse af børn og unge, og derfor er de ikke taget ud af det blå luft, men er et hjertesuk, der er fremkommet fra dem der har et godt kendskab til det.

Og når det så igen bliver drøftet i marts måned hos de relevante instanser, så bliver det spændende at høre, hvilket resultat man opnår, og jeg glæder mig også til at følge med i det videre arbejde, der skal pågå, og jeg forstår, at man skal fortsætte arbejde i Socialudvalget, hvilket jeg også glæder mig til, hvor vi også kommer til, at inddrage Landsstyret i arbejdet.

Og den næste der får ordet er Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender Jørgen Wæver Johansen, værsgo.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Jeg tror, at vi allesammen er enig omkring dette forslag, vi bliver nødt til, at samarbejde omkring efterværnsarbejdet, og her er det så også en økonomi, der også kommer til at spille ind, og her har kommunen også et medansvar, hvorfor det er nødvendigt, at man nøje arbejder omkring dette punkt.

De børn og unge, som har været i døgninstitutionerne, der kan vi på forhånd sige, at alle har behov for efterværnsarbejde. Og dem der vender tilbage til deres familie, eller måske vender tilbage til en plejefamilie, det er ikke kun dem, men dem der også har boet i mange år på en børneinstitution, og som skal udsluses, de har ikke nogen familie, og de har ikke noget netværk, hvorfor vi bliver nødt til, at arbejde for denne gruppe også.

Og når vi så også tænker på det, så er det ikke kun barnet man tænker på, som flere også har været inde på, hvorfor det også er nødvendigt, at man under selve anbringelsen, men efter at de er blevet sent hjem, så er det nødvendig med en familiepleje, hvis man ikke gør det, så viser forholdene allerede i dag, så er det begrænset, hvad vi opnår.

Men det er korrekt, at forstanderne på døgninstitutionerne flere gange har påpeget det. Jeg har allerede besøgt alle vores døgninstitutioner her i Nuuk, og jeg har været i Sisimiut, Illulissat og Tasilak, hvorfor Landsstyret allerede har kendskab til de forskellige problemstillinger der er, og gennem dette forslag, så kan man påbegynde for alvor på opgaven.

Forstanderne på døgninstitutionerne afholder det årlige møde snarligt, og der kan jeg ikke tage stilling til om, de kan tage det med i deres dagsorden, fordi de selv har deres egen forening, og der er det så foreningen, der suverænt bestemmer, hvad der skal behandles under sådan et møde, men da flere er med her, så tror jeg nok, at de vil tage det op som en god idé.

Jeg glæder mig til, at vi kommer til at arbejde med overgangsfasen i samarbejde med Socialudvalget, og jeg er overbevist om, at vi kommer til at arbejde indgående med problemet også i samarbejde med kommunerne, hvilket indikere, at vi kan opnå et godt resultat.

Der er flere der har bedt om at få ordet igen, først er det Lars Karl Jensen, som er Siumuts ordfører, værsgo.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Ja det som forslagsstilleren var inde på, så ved jeg godt, at det er et problem, hvorfor vi i Siumut også har indstillet, og har haft udgangspunkt i Socialreformkommissionens betænkning.

Da den blev afleveret så blev der også nævnt en masse indstilling, hvorfor vi også har regnet med, at det må være Socialudvalgets ressortområde, men det kan godt være, at i har fået en masse ud af jeres besøg, og en af de ting, som vi også har været inde på eller påpeget fra Siumuts side, der tror jeg, at det vil være godt, hvis i nogle gange skeler til Socialreformkommissionens betænkning, således at man ikke blot går i stå m.h.t. de punkter, som kommissionen har indstillet bliver realiseret, og det må være meget passende for Socialudvalget at tage op.

Og så er det Tom Ostermann fra Kandidatforbundet, og derefter Jakob Sivertsen fra Atassut.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Først, det er et meget fint forslag, det mener vi fra Kandidatforbundets side, fordi vi er vidende om, at der er mange børn og mange under, som har problemer.

Men til Socialudvalget vil vi gerne henstille til, at der er begrænsede ressourcer i de mindre kommuner, og det bør man også tænke på, fordi der som sagt er begrænset ressourcer i de mindre kommuner, især når vi skal prøve på, at hjælp både børn og unge, hvorfor vi skal minde om, at man specielt skal være opmærksom på de mindre steder. Tak.

Og så Jakob Sivertsen, værsgo.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Ganske kort. Årsagen til, at jeg er kommet op på talerstolen er, at IA's ordfører var inde på, at man også skal stille nogle krav til de forældre, som har problemer, og det synes jeg er interessant.

Vi ved, at børn uforskyldt, og som ikke kan selv, og som på grund af forældrenes forskellige misbrugproblemer, der bliver de så fjernet fra deres forældre, og det må man forebygge imod her i de kommende år.

Og partierne var også inde på, at forældres forpligtigelse overfor deres børn, der må forældrene i større forstår. Man kom ikke ind på en ting, hvor jeg synes at det er vigtigt at nævne, at man specielt tænker på forældrene, og også inddrager børnene, om man så ikke kan igangsætte noget, som eventuelt kan sammenlignes med en behandling, hvor man ikke specielt tager noget ud af en familie, men tager en familie som en helhed, og laver noget familiepleje, således at de midler der bliver brugt måske kan reduceres i de kommende år.

Og den sidste der har bedt om, at få ordet er Vittus Mikaelsen, Siumut, værsgo.

Vittus Mikaelsen, Siumut.

M.h.t. Asii Chemnitz Narups forslag, så synes jeg, at det er meget meget støtteværdigt, og jeg er meget glad for, at alle støtter det, og i den forbindelse, så var Inuit Ataqatigiits ordfører inde på, at det koster ca. 300.000 kr. om året, at have et barn anbragt.

Og så vidt jeg kan regne ud, så koster det op i mod 400.000 kr., hvorfor det er meget meget dyrt for en kommune, at have børn anbragt.

Men jeg er glad for, at Landstinget går ind for dette forslag, således at man på landsplan kan komme med denne vejledning, det er allerede noget vi praktisere i vores kommune, og vi bemærker, at i løbet af et år, så er det meget meget gavnlig med denne vejledning, og jeg er glad for, at man kan igangsætte på landsplan, og såfremt det så også kan gøres gældende på landsplan, så er jeg overbevist om, at vi i vores kommune kan få en masse besparelser. Vi har ansat en psykolog i vores kommune, og det er meget meget dyrt for os, og jeg håber så, at det så vil blive billigere, såfremt man indfører det på landsplan.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og således er vi så færdige med behandlingen af dette punkt, og de fleste talere ønsker, at sagen bliver behandlet i Socialudvalget, forud for 2. behandlingen, hvilket så bliver konklusionen.

Og vi kan nu gå videre til det sidste punkt på dagsordenen, og det er så punkt 20. Det er et beslutningsforslag om, at forstanderne på Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge igen får tillagt ankemulighed i forbindelse med hjemgivelse. Forslagsstilleren, Asii Chemnitz Narup bliver den første der får ordet, værsgo.