Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, onsdag den 23. februar 2000

Punkt 22. Forespørgselsdebat om en officielt godkendt nationalsang.

Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut

Det er ikke første gang, at det punkt bliver taget op i Landstingssalen, hvorfor det ikke er fremmed.

Vi bør have en officielt godkendt nationalsang, og man bedes bide mærke i, at det er en officielt godkendt nationalsang. Det vil måske være tilstrækkeligt med overskriften, såfremt Landstinget ønsker at drøfte forslaget med interesse.

Og jeg vil være meget glad, såfremt Landstinget vil drøfte det, så vil det glæde mig. Vi ved, at man plejer at sige, at man tager en beslutning, indtil man tager en ny. Og som bekendt har spørgsmålet været drøftet af tidligere års Landsting, men desværre uden en egentlig konklusion, og derfor opfordrer jeg det nye Landsting til, at drøfte om tiden ikke er inde til, at vi får en officielt godkendt nationalsang.

Og selvfølgelig kan der efter behov nedsættes et adhoc udvalg med medlemmer som findes kvalificeret til denne opgave. Og jeg vil derfor opfordre det nye Landsting til at drøfte denne sag, og således, at det foreslåede adhoc udvalg, kan have medlemmer, som findes kvalificerede til denne opgave.

Man plejer, at betragte følgende 2 sange som egnede, og vi kende dem godt, det er Nunarput Utoqqarsuanngoravit (Vort ældgamle land) og Nuna Asiilasooq (Vort udstrakte Land). Det er ligesom vi er anderledes end andre på det område, fordi man normalt kun har en nationalsang.

Jeg er vidende om, at der til Landstinget har været fremsendt andre sange, som man betragter som egnede, som blandt andet også er i AG, men jeg kender ikke hvilke melodier og tekster, disse sange har.

Det er mit inderlige håb, at Landstinget indgående drøfter det fremlagte forslag, hvad mener I i nye landstingsmedlemmer, det er på tide, at man kun har en nationalsang, således at vi har en officiel nationalsang, om vi kan henholde os til.

Og jeg kan se, at der er en argumentation, som er blevet udvidet i forhold til det oprindelige uddelte trykte forslag.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, som kommer med en besvarelse.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Landstingsmedlem Otto Steenholdt nævner i sit forslag, at spørgsmålet vedr. en officielt godkendt nationalsang har været drøftet i tidligere års Landsting men desværre uden en egentlig konklusion.

Det er korrekt, at spørgsmålet tidligere har været drøftet, endda flere gange, senest på Landstingets efterårssamling 1994, hvor Landstingets Formandsskab forelagde Landstinget en redegørelse om spørgsmålet.

Det er imidlertid ikke korrekt, at der ikke er nogen konklusion på de daværende drøftelser. Hr. Otto Steenholdt fremsatte dengang forslag om, at spørgsmålet om Grønlands nationalsang skulle afgøres ved en folkeafstemning. Hr. Jonathan Motzfeldt fremsatte heroverfor forslag om, at det skulle være op til befolkningen selv at bestemme, om man ville bruge Nunarput Utoqqarsuanngoravit eller Nuna Asiilasooq, og til hvilke lejligheder. Dette forslag blev vedtaget af et flertal i det daværende Landsting, og dermed kom der således en konklusion på drøftelserne.

Man må på baggrund af denne konklusion således konkludere, at begge disse sange betragtes som officielt godkendte nationalsange.

Hr. Otto Steenholdt har i sit forslag i øvrigt ikke fremsat nogen begrundelse for, hvorfor Landstinget skulle drøfte spørgsmålet igen.

Landsstyret finder ikke, at det siden det daværende Landstings behandling af spørgsmålet i 1994 er indtruffet forhold, der nødvendiggør, at Grønland skal have een bestemt nationalsang. Idet der i øvrigt ikke af forslagsstilleren er fremsat nogen saglig begrundelse for forslaget, finder Landsstyret derfor, at det daværende Landstings beslutning som udtryk for befolkningens holdning til spørgsmålet skal respekteres.

Begge vores nationalsange bør derfor anses for brugbare. Tak.

Vi går videre til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Tak Ole. Det er forespørgselsdebatten om en officielt godkendt nationalsang vi skal her komme med nogle kommentarer til.

Fra Siumut skal vi fremhæve, at der ikke fremkommer problemer eller mangler omkring vores nationalsang. Nunarput Utoqqarsuanngoravit som er skrevet af Henrik Lund og melodien er skrevet af Jonathan Petersen benyttes som nationalsang og vores forældre har sunget den stående og respektfuldt til højtideligheder når de samles. Det er derfor passende, at vi efterkommere viser vores respekt for vores forældres traditioner, og at vi betragter dette som vores ansvar, at videreføre denne tradition uændret. Fra Siumut vil vi uden tøven opfordre til, at vores børn lærer om denne tradition.

Det er ligeledes glædeligt, at Nuna Asiilasooq, også synes. Teksten og melodien er skrevet af Jonathan Petersen, den synges op til visse passende lejligheder som eksempelvis ved højtideligheder og forsamlinger.

Måske kommer der også en anden sange, som vi kan vende os til at synge, og betragte som en nationalsang..

Med disse korte bemærkninger har vi fra Siumut, således kommenteret spørgsmålet. Tak.

Og så er det Jakob Sivertsen, Atassut.

Tak. Inden jeg går i gang, skal jeg lige citere, noget af de ting, som også er blevet sagt under drøftelserne i 1994. Atassut har følgende bemærkninger til Otto Steenholdt forespørgselsdebat om en officiel godkendt nationalsang.

Det fremlagte forslag blev første gange drøftet i 1994 under Landstingssamlingen, og med stor interesse, men endte dog uden en klar afgørelse. Dengang behandlede man sagen om beslutning om en godkendt nationalsang. Hr. Jonathan Motzfeldt fremkom dengang med et ændringsforslag med følgende ordlyd og jeg citerer "Landstinget i Grønland vil ikke erstatte nationalsangen Nunarput Utoqqarsuanngoravit med en ny nationalsang, og henstiller til borgerne, at de selv kan bestemme, hvor de vil benytte Nuna Asiilasooq", og med disse ord gik Landstinget til næste punkt i dagsordenen.

Sådan endte debatten om en nationalsang i 1994, som flertallet af landstingsmedlemmerne tilsluttede sig.

I Grønland har vi efter Hjemmestyrets indførelse taget forskellige mærkbare beslutninger. F.eks. er Grønlands nationaldag og Grønlands eget flag, nogle af de mest mærkbare beslutninger, vi har taget.

Atassut mener, at der er på høje tid, at man i Grønland i forbindelse med nationaldagen, har en nationalsang, som vigtige udenlandske gæster kan blive hilst med. En anden væsentligt grund til Grønlands suveræne nationalsang, er vores sportsudøvere, som i dag er begyndt, at blande sig mere og mere til udenlandske og internationale sportsudøvere.

Grønland skal også kunne i lighed med andre nationer benytte sin egen nationalsang, som en kendingsmelodi i forbindelse med deltagelse i internationale stævner. Hvorfor skal Grønland ikke have sin egen godkendte nationalsang ?

I Grønland har vi haft store ærede digtere, som vi bør være taknemmelige for. Vi har allerede mange velegnede emner til nationalsang, som en af disse har frembragt. Hvis vi i Grønland, skal have ære vores digtere, som benytter vi i dag en sang, som vi benytter som Grønlands 2. nationalsang, nemlig Nuna Asiilasooq, som vi i Atassut finder egnet til at bliver godkendt som nationalsang. Denne sang finder vi velegnet til at fremføre vores kulturelle og historiske islæt.

De to sange, som vi bruger som nationalsange, nemlig Nunarput Utoqqarsuanngoravit og Nuna Asiilasooq, bliver begge af Landsstyremedlemmet betragtet som egnet til benyttelse som nationalsange.

Atassut har svært ved, at erklære sig enig i denne betragtning. Som eksempel kan nævnes, at hvis vi i er i Island, så synger vi Nuna Asiilasooq og under et ophold i Norge synger vi Nunarput Utoqqarsuanngoravit. tilhørerne vil nok have svært ved, at forstå, hvad det er for en sang, som vi skal betragte, som vores nationalsang, da begge sange er meget forskellige indholdsmæssige.

Atassut skal derfor foreslå, at Landstinget tager en beslutning til at give Landsstyret kompetence til afholdelse af en folkeafstemning i Grønland om en bestemt og officiel nationalsang. Og efter folkeafstemningen tager først Landstinget stilling til, hvad for en sang, der skal benævnes og bruges som Grønlands nationalsang.

Atassut skal med disse bemærkninger tiltræde Ottos forslag om en officielt godkendt nationalsang. Tak.

Og så er det Inuit Ataqatigiits ordfører, Johan Lund Olsen.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

I Landsstyremedlemmets første. svarreplik til Landstingsmedlem Otto Steenholdt oplyses det, at Landstinget senest under efterårssamlingen i 1994, ligeledes drøftede spørgsmålet om en officielt godkendt nationalsang, og at man dengang også tog stilling fra Landstingets side.

Det er korrekt, og i overensstemmelse med sandheden. Derfor vil Inuit Ataqatigiits synspunkter heller ikke afvige væsentligt fra hvad vi sagde dengang, efter Landsstyrets nuværende indstilling, ligeledes er i fuld overensstemmelse med, hvad vi selv anbefalede omkring dette spørgsmål, på daværende tidspunkt.

Det vil med andre ord sige, at Inuit Ataqatigiit fortsat betragter begge sange Nunarput Utoqqarsuanngoravit og Nuna Asiilasooq, som de to nationalsange, som vi i dag har, og måske i alt evighed vil have som brugbare.

Men forinden jeg går videre, vil det være passende, at understrege, at spørgsmålet om en nationalsang på forskellig vis berører vores inderste følelser, hvorfor der efter Inuit Ataqatigiits opfattelse ikke bør være partitaktiske og partipolitiske hensyn omkring dette spørgsmål, da vi grundlæggende mener, at sådanne spørgsmål slet ikke egner sig hertil.

Det er jo immervæk i sådanne anliggender, at der altid vil være nogle der foretrækker den ene fremfor den anden, mens andre igen vil foretrække den anden, som bedst egne, som vores officielt godkendte nationalsang. Derved vil man så og sige, skabe en form for urimelig konkurrencesituation omkring de hidtil brugte Nunarput Utoqqarsuanngoravit og så Nuna Asiilasooq.

et endeligt og klar svar om, hvilken af de to så i givet fald, der ville blive foretrukket, er der vel heller ingen, der har en indstilling til i dag, eftersom en indstilling som nævnt vil berøre vores inderste følelser.

Inuit Ataqatigiit bemærker da også, at forslagsstilleren i den henseende heller ingen indstilling har. Inuit Ataqatigiit vil dog gerne her prøve på, at komme med en nærmere forklaring på, hvorfor vi mener, at det grønlandske folk i dag, og også i al evighed godt kan have to nationalsange.

Som folk med egen identitet for fordomstid, har i jo altid lagt vægt på, at vi bor i dette land. i dette store og vidtstrakte land, har vi valgt at bosætte os, i et bredt bosætningsmønster, fordi vi derved ligeledes vil vise omverdenen, at vi gerne vil bo over hele Grønland, og for derved også at understrege, at det er vort land, som vi også ønsker anerkendt af det omgivende samfund.

Jonathan Petersen digteriske værk og komposition er derfor oplagt som nationalsang, idet Nuna Asiilasooq, som bekendt også slutter med disse strofer "Dette er vort land til evig tid". I det andet værk af Henrik Lund Nunarput Utoqqarsuanngoravit berøres vi også af vores indre følelser. Disse vers indeholder jo på smukkeste vis hvor dybe respekt for vort land, en bekendelse af vores identitet som grønlændere, vores vilje til fremskridt også selvom vi skulle hente inspirationen hertil udefra og en dyb tro på egne evner, som samtidigt opildner til et virke til gavn for Grønland. Når vi derfor synger strofen "Grønlændere rejs Jer i fremskridtets navn", for så at slutte med disse nemlig "Umuligt nu længere at dvæle i ro, da tro på Jeres evner". Ja så indprentes disse hurtige strofer sig i ens hukommelse.

Akt den stund vi grønlændere elsker og værdsætter sangens kraft, hvorfor skal vi da sætter begrænsninger for, hvad vi må synge, om det så er nationale sange eller andre.

Inuit Ataqatigiit mener derfor i lighed med hvad vi sagde i 1994, at vi fortsat selv bør bestemme, hvilke af de to nationalsange, vi skal istemme os, om vi vil bruge Nunarput Utoqqarsuanngoravit eller Nuna Asiilasooq, det er op til os.

Disse to velklingende og smukke sange, skrevet og komponeret af vores ypperste, har indtil nu efter Inuit Ataqatigiits opfattelse ingen lige. At lade en af disse to store digtere Henrik Lunds eller Jonathan Petersens elskede sange vinde eller tabe på bekostning af den anden, finder vi ikke ønskeligt i dag, dertil elsker vi begge sange for meget.

Til trods herfor, vil vi dog i lighed med, hvad forslagsstilleren efterlyser, heller ikke ligge skjul på, at det heller ikke kan udelukkes, at vi på et tidspunkt bliver nødt til, at godkende en blivende nationalsang, som også det samlede Grønland kan samles om.

Som påpeget også af forslagsstilleren, skal vi derfor anmode om, at muligheden for bistand med hjælp af særlige kvalificerede og sagkyndige, som kan komme med klar indstilling herom, ikke udelukkes.

Vi mener, at dette eksempelvis kan ske i regi af Selvstyrekommssionen, som kan bedes om, at gå ind i dette arbejde. I den forbindelse vil det være ønskeligt med andres tilkendegivelser.

Og med disse bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit i overensstemmelse med hvad Landsstyret også indstiller, anbefale at begge vores nationalsange indtil videre fortsat bør anses for brugbare.

Og så er det Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi skal fra Kandidatforbundet komme med følgende bemærkninger til Landstingsmedlem Otto Steenholdts debatoplæg, da vi mener, at tiden er inde til, at vi får en officielt godkendt nationalsang.

I mange år har vi betragtet to sange som vores nationalsange, og har med glæde sunget og æret dem begge to, ligesom vi betragter dem begge to, som arv fra vores forfædre. I dag har vi fået vores eget nationalflag, ligesom vi uden vanskeligheder kan anvende det danske nationalflag. Vi har opnået et godt samarbejde med de nordiske lande i udvekslingsarbejdet af unge studerende, og ikke mindst bliver vort land bedre kendt i disse lande, ved unge menneskers deltagelse idrætslige arrangementer, og derfor er det nødvendigt, at vi har en nationalsang, når vi repræsenterer vort land udad til.

I Kandidatforbundet finder vi det vigtigt, at vi opnår, at kunne sige, hvad for en sang, der er vores nationalsang, hvorfor det er vigtigt, at få fastslået, hvad for en sang, der er vores nationalsang.

Vi vil fra Kandidatforbundet opfordre til, at Landsstyret får undersøgt en forelæggelse for befolkningen m.h.p. en afstemning herom. Vi mener, at man eksempelvis kan udnytte kommunalvalget til næste år til en afstemning om spørgsmålet, også da vi mener, at befolkningen skal deltage i meningstilkendegivelserne og i det vigtige spørgsmål afgørelse.

Med disse bemærkninger skal vi indstille, at det ovennævnte spørgsmål videre besørges af Landsstyret.

Og forslagsstilleren, Otto Stteenholdt, har bedt om at få ordet igen.

Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut.

Jeg har lyttet indgående til partierne og Kandidatforbundets bemærkninger.

Til Atassut skal jeg ikke knytte nogen kommentarer til, fordi de kommer med en klar melding herom, og til Siumut har jeg nogle bemærkninger, fordi man i Grønland ikke kommer nærmere ind på det område. Jo der har været en del indlæg i AG, og der er nogle der venter på, at der bliver truffet en afgørelse, og her kommer man også ind på, at man rejser sig op, og ærer det. Men når man så siger til dem, at den ikke officiel, og den vi bør rejse os op for er den vi godkender, til at være den officielle.

Vi ved godt m.h.t. Nunarput Utoqqarsuanngoravit, det er jo en meget god tekst, hvor man så fra Siumut uden tøven opfordrer til at vores børn lærer om denne tradition, men det eneste jeg ønsker er, at den ene officiel. Inuit Ataqatigiit ordfører kom meget pæn ind på det, jeg skal ikke tage stilling til, hvad det skal være, og vi må give befolkningen en valgmulighed, som Kandidatforbundet også nævner det.

Såfremt man ønsker det herfra, så kan man tage stilling til det her, eller at man også siger, at lade Landstinget tage en beslutning herom, så er det også en mulighed, som man kan pege på.

Siumuts ordfører siger også, at det ligeledes er glædeligt, at Nuna Asiilasooq synges, den grønlandske formulering betyder, at man syner de to sange lige efter hinanden. det er først når man først vedtager, at de begge to bliver sunget samtidigt, det er en mulighed jeg ikke kan gå ind for.

Inuit Ataqatigiit var jo også med til at vedtage det, dengang de også var i koalition, nemlig at vi skal have to nationalsange, men jeg er glad for de sidste bemærkninger, ikke som en tilnærmelse til mig, men det er rigtigt nok, at man kommer ind på følelserne, og siger også, hvor jeg også selv ikke peger på nogen bestemt, men lad befolkningen bestemme det, det vil jeg også respekterer, og det er også den udformning, som Inuit Ataqatigiit også var inde på, og så siger man jo også, da han citerer nogle strofer der, os grønlændere som forstår det grønlandske sprog, vi ved, hvordan en digter kan bruge sproget til at ramme det inderste hos et menneske, og nogle gange, så ligger man også mere vægt på selve melodien, men det sproglige som kan berøre en, det er det, som også har en stor betydning. Og jeg tror også godt, at vi bør tænke på melodien.

Hvad enten den ene skal vinde på bekostning af den anden, sådan synes jeg ikke vi skal tænke på det. Men såfremt vi kun skal have en, så skal vi kun have en. Som før nævnt, så siger de jo også, at til trods herfor, vil vi dog i lighed med forslagsstilleren efterlyser, heller ikke lægge skjul på, at det ikke kan udelukkes, at vi på et tidspunkt bliver nødsaget til, at godkende en blivende nationalsang. Og så er det så, at vi kommer til, så nærme os en endelig stillingtagen.

Jeg er glad for, at man indgående har kommenteret forslaget så smukt.

Og til Kandidatforbundet skal jeg blot nævne. Tak, det er netop det vi gerne vil komme ind på. Jeg har ikke taget stilling til, om man skal komme til folkeafstemning om det, men det er det i ligger op til, og det jeg takker for.

Og så bør Landstinget kunne komme med en skriftlig besvarelse til Landstinget, skal vi have een officiel nationalsang, ja eller nej, og hvem er det så, der skal godkende det, er det befolkningen eller er det Landstinget, hvor man så også har mulighed for kryds, og jeg afleverer det, så som et forslag skriftligt til Formandsskabet, og her tænker jeg ikke på, om det skal være Nunarput Utoqqarsuanngoravit eller Nuna Asiilasooq, den valgmulighed har jeg ikke medtaget i mit forslag.

Udenom Kandidatforbundets ordfører har Mogens Kleist bedt om, at få ordet.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vi ved, at vi har to nationalsange, men jeg tror også, at det er på tide, og som Otto også siger det, at vi drøfter det ikke bare her i salen, men også blandt befolkningen. Vi ved, at blandt de ældre så foretrækker de Nunarput Utoqqarsuanngoravit mens de yngre foretrækker Nuna Asiilasooq, og jeg siger, at det måske er sådan.

Men vi må finde ud af, hvad befolkningen mener om dette spørgsmål, og jeg skal også nævne, at de drøftelser, der har været, sidst i 1994 og også nu i år 2000, der er gået mange år, og der er selvfølgelig også andre landstingsmedlemmer. Vi bør ikke have to nationalsange, har Danmark to nationalsange officielt. Hvis danskerne har, så behøver vi jo ikke gøre ligesom danskerne, men jeg mener, at vi må finde en løsning på dette. Lad det bliver drøftet blandt befolkningen, såfremt befolkningen ønsker, at vi skal træffe en beslutning om det her, så skal vi til den tid, nok træffe en beslutninger herom. Tak.

Jeg vil gerne anmode Jer om, at dem der ikke står ved talerstolen ikke kommer med kommentarer. Ruth Heilmann har også bedt om, at få ordet igen.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumut ønsker vi, at vi lige stopper mødet, og det er fordi Otto Steenholdt har afleveret noget, som vi skal tage stilling til, og det bliver vi nødt til, at tage et standpunkt til.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og det var netop det, jeg vil gerne anmode om, at i lige kikker i Jeres forretningsorden § 35, såfremt i har den med. I henhold til § 35 punkt 5, der står der, at beslutning kan ikke træffes jvf, dog § 49 til 51.

Og i § 49, så kan mødelederen eller et medlem foreslås, at forhandlingerne afsluttes og at Landstinget træffer afgørelse herom - uden videre drøftelse. Og så kan man gå videre til næste punkt.

§ 50 og § 51, dem skal jeg lige citere, først § 50 "Et Landstingsmedlem kan under behandlingen af enhver sag, fremsætte forslag om, at man overgår til næste punkt på dagsordenen. Et sådan forslag skal meddeles mødelederen ledsaget af et kort skriftlig begrundelse. Afgørelse af forslaget træffes ved afstemning. Hvis forslaget vedtages bortfalder det pågældende punkt".

Og i § 51 står der "et forslag om overgang til næste punkt på dagsordenen begrundet med motiveret mistillid til Landsstyret eller et enkelt Landsstyremedlem, skal det for at kunne behandles have en naturlig tilknytning til den forhandling, som foregår". Stk. 2 "Et sådan dagsordensforslag kan dog ikke stilles under Landstingets åbningsdebat,".

Og i henhold til dem er det af forslagsstilleren afleverede forslag, der kan vi ikke træffe nogen beslutning herom, hvorfor jeg skal spørge Landstingets medlemmer, har man forståelse for forretningsordenen, at vi blot lige stopper her eller om vi skal gå videre til næste, men vi kan sende det til udvalgsbehandling og blot foreløbig stoppe behandlingen, og uanset udvalget kommer med henstillinger om, så kan der ikke træffes nogen beslutninger herom. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi gør.

Siumut ønsker, at vi foreløbig stopper møde, og Atassut kommer med et forslag, som kan besvares med enten ja eller nej.

Først Johan Lund Olsen.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Jeg vil ikke tage stilling til, om vi foreløbig skal afbryde mødet her, fordi Atassuts ordfører og forslagsstiller og Kandidatforbundet kommer ind på, at det bør sendes til folkeafstemning, hvad er det man skal sende til en folkeafstemning, er det Nunarput Utoqqarsuanngoravit og Nuna Asiilasooq, eller andre, som Otto i sit forslag har sagt, at han har kendskab til. Så længe det er så uklart, så mener jeg, at man blot afbryder mødet, vi kan jo ikke stoppe det punkt, som jeg synes er af stor vigtighed.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og forslagsstilleren, Atassut og Kandidatforbundet dem må vi anmode om, om at komme med nogle klarere meldinger, vi har begrundet vores ordførerindlæg, og siger, at man på nuværende tidspunkt ønsker, at man har begge Nunarput Utoqqarsuanngoravit og Nuna Asiilasooq, de bør kunne bruges.

Og vi var også inde på, som forslagsstilleren også blev glad for, nemlig det, at vi tror, at det kan komme på tale, at vi med hjælp af særlig kvalificerede og sagkyndige, som kan komme med en klar indstilling herom, fordi spørgsmålet her, er af stor vigtighed, og det er derfor vi også har peget på, at det kan ske i regi af Selvstyrekommissionen, og det er også det, vi har bedt om, at man også tager stilling til, men indtil videre så er det en klar melding i har sagt, nemlig at Nunarput Utoqqarsuanngoravit og Nuna Asiilasooq, lad os beholde dem, også fordi befolkningen accepterer og respekterer det, og har gjort det i mange år.

Og jeg skal lige nævne engang til, som forslagsstilleren ikke er kommet med en direkte valgmulighed, og såfremt man ønske, at komme med en afgørelse, så må I komme med et klar forslag til april mødet, såfremt det skal behandles igen til den tid.

Der er flere der har markeret.

Først er det Otto Steenholdt, som forslagsstiller.

Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut.

Det som vi har fremlagt, og bedt om at blive afstemning om, det er ikke noget beslutningsforslag, det er blot for at finde ud af, hvad der er, det er bare et spørgsmål om, om vi kun skal have en nationalsang, og derefter er der et spørgsmål om, hvem det er der skal træffe en beslutning herom.

Og IA's ordfører var inde på, at lade os bruge dem begge to. Det er så en beslutning, det vil også være en beslutning, såfremt vi beholder disse to, men det vi har afleveret, det er noget, som vi kan komme til afstemning om, og jeg håber ikke, at i kommer med et afværge forlag.

Atassut anmoder Landstinget, at komme med en besvarelse til spørgsmålet, skal vi kun have en nationalsang, eller to, og efter det næste spørgsmål, hvem der skal træffe beslutning om det. Men Hr. formand, jeg vil gerne anmode, at du giver sagen videre til en jurist, således at vi efterkommer Siumuts opfordring om foreløbig afbrydelse, så vi kan arbejde i henhold til forretningsordenen.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og det bliver så nødt til at være sådan, at vi henholder os til § 49, hvorefter vi så lige holder 5-10 minutters pause.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Mødet er genoptaget.

Det er punkt 22 og mødet har været midlertidigt afbrudt og det vil være på sin plads, at dem der har ønsket en midlertidigt afbrydelse, at de så har noget at forelægge, og derefter bliver det så...

Først er det Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut.

Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut.

Og det punkt som vi drøfter nu rammer også følelserne, og som forslagsstiller, så var jeg ikke tilfreds med afbrydelsen, hvorfor jeg har trukket det skriftlige forslag, jeg har givet til Formandsskabet, det har jeg trukket tilbage, og til det, vil vores ordfører under nærværende punkt sige noget.

Og så er det Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Det er forslag i henhold til § 50 i forretningsordenen, og Ruth Heilmann, gruppeformand og IA's gruppeformand Lars Sørensen er medunderskrivere "I det Landstingets flertal har konstateret, at beslutningen fra 1994 står ved magt, henstiller Landstinget samtidigt spørgsmålet til at behandles videre i Selvstyrekommissionen, herefter går Landstinget til næste punkt på dagsordenen". Og det vil jeg så aflevere til formanden.

Og inden den endelig beslutning bliver taget, så er det Atassuts ordfører, Jakob Sivertsen.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Tak. Da jeg fremkom med min ordførertale, så lagde jeg vægt på, at man i Grønland kun har en officiel nationalsang, hvor jeg også nævnte, at Grønland bliver mere og mere en del af det nationale samfund, hvorfor det er vigtigt, o vi står fast ved, at vi kun har een officiel nationalsang, hvor vi ellers har udtrykt ønske om, at der bliver foretaget en folkeafstemning om sagen.

Og når man så ikke får opfyldt det ene, så må man jo vælge det andet, hvorfor vi i forbindelse med dette forslag kan gå ind for, at forslaget behandles videre i Selvstyrekommissionen, hvorfor vi så regner med, at der inden der er gået 2 år, så vil Selvstyrekommissionen, fremkomme med deres arbejde, og vi håber så på, at man også vil medtage dette spørgsmål.

Jeg skal anmode de næste om, at komme med korte indlæg, Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

I henhold til forretningsordnen, så kan sager, forespørgselsdebatter, der ved vi, at der kan man ikke tage beslutning herom, og hvis vi så træffer en beslutning herom, så bliver det til en vane, at forespørgselsdebatter, der afbryder man mødet, og der baner man så vejen for, at man fremover også vil gøre det.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Vi talte med juristerne under pausen, der er ikke mulighed, for at træffe en beslutning herom, og det skal lige understreges, at der i henhold til § 35 punkt 5, hvor der står, at beslutning ikke kan træffes jvf. dog § 49 til § 51, og så har vi henholdt os til § 50, og det er ud fra det, at Siumut og Inuit Ataqatigiit, som medunderskrivere, der har de så stillet et forslag i henhold til § 50 i forretningsordenen.

Og det er følgende "Idet Landstingets flertal konstaterede, at beslutningen fra 1994 står ved magt, henstiller Landstinget samtidigt at spørgsmålet behandles videre i Selvstyrekommissionen, herefter går Landstinget til næste punkt på dagsordenen".

Og i § 50 og i henhold til det, fordi der står "at et Landstingsmedlem kan under behandlingen af enhver sag, fremsætte forslag om, at man overgår til næste punkt på dagsordenen. Et sådan forslag skal meddeles mødelederen, ledsaget en kort skriftligt begrundelse. Afgørelsen af forslaget træffes fed afstemning. Hvis forslaget vedtages bortfalder det pågældende punkt".

Og derfor vil jeg spørge, Landstingets medlemmer, at de der går ind for Siumuts og Inuit Ataqatigiits forslag bedes rejse sig. 18. Og skal jeg anmode, dem der er i mod forslaget om at rejse sig. Ingen er imod forslaget. Hvor mange har undladt at stemme, 6. Det vil sige samtlige tilstedeværende, som nu har tilkendegivet, fordi en er fraværende.

Og dermed er punktet her færdigbehandlet.