Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 36-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, tirsdag den 29. februar 2000

Punkt 36. Forespørgselsdebat af behovet for etablering af ungdomspsykiatrisk konsulentbistand.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Nu skal vi til at komme til en helt anden overskrift, det kan godt være lidt vanskeligt, men det er et forslag, der vedrører diskussion om behovet for etablering af ungdomspsykiatrisk konsulentbistand.

Og vi har en gruppe unge mennesker her i landet, der som et reaktion på opvækstvilkår, og totale livssituation til tider, kan reagere meget voldsomt og aggressivt og på visse tidspunkter blive til fare for sig selv og andre. nogle af disse unge mennesker har ophold på døgninstitution, mens andre bor hjemme hos deres forældre.

Samfundet har en stor forpligtigelse til, at tilbyde disse unge mennesker relevant og optimalt hjælp og ikke mindst en forpligtigelse til, at denne hjælp gives der hjemme. Vi bør på en måde undgå nedsendelse til Danmark.

Den hjælp der kan tilbydes herhjemme har primært karakter af socialpædagogs bistand, i heldigste tilfælde, af socialpædagogs bistand tilpasset den unges specifikke problem. Og jeg skal benytte lejligheden til at sige, at visse pædagoger også udfører et godt stykke arbejde.

I de perioder, hvor den unges adfærd ændrer karakter på en måde, hvor den pædagogiske hjælp ikke kan stå alene, er det nødvendigt, at få bistand af en ungdomspsykiatrisk specialist. På den måde vil man være bedre i stand til at komme med en mere helhedsorienteret faglig vurdering af den unges problem, og personlighed, ligesom det pædagogiske personale kunne få vejledning i arbejdet med de unge.

Der er allerede etableret et samarbejde med Bispebjerg Hospital på det børnepsykiatriske område. Således får Grønland flere gange årligt besøg af en børnepsykiater, som rejser rundt som konsulent.

Den voksenpsykiatrisk behandling er sikret via den psykiatriske afdeling på Dronning Ingrids Hospital, som sidste år blev styrket igennem oprettelse af en distrikts psykiatrisk overlægestilling.

Man må konstatere, at der er et hul i forhold til gruppen af unge. under henvisning til, at gruppen af unge har nogle særlige behov, som er blevet meget tydeligere det sidste års tid, og som ikke umiddelbart kan imødekommes i dag, ønsker jeg en diskussion af muligheden, for at kunne indgå en aftale med f.eks. med Danmark om ungdomspsykiatrisk konsulentbistand - efter den samme model som den børnepsykiatriske konsulentordning. Tak.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Alfred Jakobsen, der kommer med en besvarelse.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø.

Det er forslag om forespørgselsdebat af behovet for etablering af ungdomspsykiatrisk konsulentbistand, stillet af Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, og der skal jeg på vegne af Landsstyret komme med følgende besvarelse.

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup har fremsat dette forslag, og forslaget er af Landstingets Formandsskab henvist til behandling som forespørgselsdebat.

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup begrunder forslaget med, at der er et "hul" i forhold til gruppen af unge med hensyn til psykiatrisk bistand, hvor der på børneområdet er et samarbejde med Bispebjerg Hospital og på voksenområdet en psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital.

Grønlands Sundhedsvæsen har indgået samarbejdsaftale med Bispebjerg Hospital om børnepsykiatriske ydelser. Grønlands Hjemmestyre betaler årligt 200.000 kr. for følgende ydelser:

Og det er at Bispebjerg Hospital yder konsultationer vedrørende undersøgelses- /behandlingsforløb i Grønland, hvor den daglige styring af forløbene i Grønland varetages af psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital. Samarbejdsaftalen indebærer endvidere, at medarbejdere fra de grønlandske kommuners socialforvaltninger, PPR, Socialdirektoratets regionalkontorer, institutioner og skolevæsen mod betaling skal have mulighed for undervisning i børnepsykiatri. Der foretages en årlig specialistkonsulentrejse til Grønland betalt af Grønlands sundhedsvæsen.

Der er for så vidt ingen afgrænsning af, hvilken aldersgruppe, som omfattes af samarbejdsaftalen, hvorfor den i princippet omfatter alle børn i alderen 0-17 år. Som eksempel herpå kan nævnes, at speciallægen i 1998 gennemførte 24 konsultationer og 68 konferencer. Patienterne var 44 drenge og 22 piger i alderen 2 - 18 år og derudover 1 ung på 22 år.

Siden aftalen blev indgået i 1994 er der i Direktoratet arbejdet på en ajourføring af denne. Der foreligger således en præliminær aftale med detaljeret indhold. Denne skal danne basis for en fornyet aftale, som søges færdigforhandlet i maj 2000. Heri indgår, at et behandlerteam står parat, når Grønlands sundhedsvæsen visiterer unge psykiatriske patienter til behandling. Landsstyret vil i forbindelse med fornyelsen af aftalen sikre, at der fremover gøres særlig indsats omkring de unge.

På psykiatriområdet er iøvrigt sket en styrkelse af serviceringen af personer med psykiske lidelser, idet der som opfølgning på redegørelse om hjemtagning af den psykiatriske behandling i Grønland, fremlagt på forårssamlingen 1998, er etableret en distrikspsykiatrisk funktion ved ansættelse af en psykiatrisk overlæge. Der foretages således nu årligt speciallægebesøg i distrikterne. Distriktspsykiatrien har i flere tilfælde ydet bistand til det ungdomspsykiatriske aldersklientel.

Og vi går nu videre til partiernes ordførere. først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Fra Siumut vil vi gerne knytte følgende korte bemærkninger til Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narups forslag. Forslagsstilleren nævner til sidst i sit forslag om det ikke er på tide, at træffe en aftale med Danmark om psykiatrisk behandling af de unge.

På denne baggrund skal vi fra Siumut indledningsvis udtale, at vi kan konstatere, at der er et behov for en fremtid ordning til psykiatrisk behandling af børn og unge, som følge af den ekstrem hurtige udvikling i vort land i forhold til andre lande.

I følge Landsstyrets svarnotat er der ansat psykiatriske læger på Dronning Ingrids Hospital, og at disse også fungerer som konsulenter for sygehusene på kysten. Forslagsstilleren efterlyser endvidere en aftale med Danmark. Psykiatriske patienter fra Grønland behandles allerede i dag på Bispebjerg Hospital i følge en aftale.

Derfor skal vi fra Siumut uden yderligere bemærkninger, anbefale at Landsstyret orienterer Landstinget om resultatet af den forestående revision i år af den snart 6 år gamle serviveaftale med Bispebjerg Hospital.

Og nu Anders Nilsson på vegne af Atassut.

Anders Nilsson, ordfører, Atassut.

I Atassuts deler vi Asii Chemnitz Narups bekymring for de unge med psykiske problemer. Behandlingstilbudene er for få, og for tilfældige.

Vi er på den anden side ikke enige i den løsning, som Asii Chemnitz Narup og for såvidt angår også Landsstyremedlemmet for Sundhed, Alfred Jakobsen peger på, nemlig at der skal satses på ungdomspsykiatrisk konsulentbistand fra Danmark.

Det er ikke nogen anstændigt løsning, at basere den psykiatriske behandling af børn og unge på en årlig specialistkonsulent rejse til Grønland, betalt af Grønlands Sundhedsvæsen. Det kan højest betegnes som en nødløsning, som ikke kan blive midlertidigt nok.

I modsætning til andre lidelser, som f.eks. brækkede ben, der skal samles, og blindtarme, der skal fjernes, så er den sproglige kontakt, det allervigtigste værktøj i behandlingen af psykiske lidelser. Det meste af behandlingen skal foregå på Grønland, da det er hovedparten af patienternes sprog.

Fra Atassut vil vi fremhæve to forslag som kan være med at hjælpe, ikke mindst de unge med psykiske problemer.

Det første forslag blev for snart for 4 år siden, lagt frem af det forrige Sundhedsudvalg, det drejer sig om telepsykiatri. Behandlingsformen er kendt fra blandt andet Norge og USA, hvor den specielt for unge patienter har vist sig, endda en god behandlingsform, i forhold til gængs samtaleterapi, hvor patient og behandler, sidder ansigt til ansigt i samme rum. Telepsykiatrien er særlig interessant for os her i Grønland, fordi det ikke i overskuelig fremtid vil være muligt, at skaffe uddannede grønlandsksprogede behandler til alle byer i landet.

Som det andet forslag skal vi fra Atassut endnu engang pege på den store relative nye institution, der nu for 2. år står mennesketomt hen i Aasiaat "Aasianni Inuusuttut Inaat" Står det til Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, så skal bygningerne der rummede Aasianni Inuusuttut Inaat sælges. Der ligger en ansøgning om salg til godkendelse i Finansudvalget. Hvad skal bygningerne bruges til, måske hotel, måske til kursuscenter. Og hvad vil bygningerne indbringe ved salg, en brøkdel af det , som det har kostet at bygge dem, og en endnu mindre brøkdel af det, som det vil koste, at bygge en tilsvarende institution, den dag behovet ikke længere lader sig skjule.

Og den dag er allerede kommet. Forleden aften kunne vi i Qanorooq hører Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender udtale, at Aaqa her i Nuuk, skal udbygges for 7 mio. kr., for at kunne bruges til hjemslusning af psykiatriske patienter fra Vordingborg. Jeg tror ikke, at vi får 7 mio. kr. for Aasianni Inuusuttut Inaat og hvor meget skal vi betale tilbage af de fondsmidler, der er medgået til at bygge Aasianni Inuusuttut Inaat, når den ikke længere anvendes til det oprindelige sociale formål. Hvor er fornuften i de her dispositioner ? Den er aldeles fraværende.

Efter Atassuts opfattelse er det indlysende, at det tidligere Aasianni Inuusuttut Inaat ikke skal sælges. Det er en komplet og velegnet institution, der f.eks. kunne indrettes til et center for behandling af unge med psykiske problemer eller den kunne bruges til hjemslusning af patienter fra Vordingborg, og den kunne udbygges og indrettes til center for den samlede psykiatri i Grønland, hvorefter afdelingen i Vordingborg kunne nedlægges. Det sidste ville være en stærk forbedring af levevilkårene for de af vores medborgere, som er dømt til, at tilbringe en stor del af deres voksne lig, på et psykiatrisk hospital i Danmark.

Og som en side gevinst vil det frigive plads på Dronning Ingrids Hospital til andre aktiviteter, der ellers skal placeres i en planlagt nybygget fløj til tæt på et 3-cifrede millionbeløb.

Jeg kom langt omkring men somme tider, så skal der trækkes nogle lidt længere streger på kortet, før fornuften i et forslag, er uafviseligt. Fra Atassut støtter vi som sagt Asii Chemnitz Narups ønske om, at der bliver gjort mere for vores unge med psykiske lidelser.

Et land og et folk, måles imidlertid ikke på, hvad der bliver sagt, og ønsket om problemerne, men på hvad der rent faktisk bliver gjort for at løse dem, og det sidste, det er Landsstyrets opgave.

Og vi går videre til Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup fra Inuit Ataqatigiit har fremsat forespørgselsdebat om, at der diskuteres behov for etablering af ungdoms psykiatrisk konsulentbistand. Forslagsstilleren nævner som begrundelse for sit forslag, at vi har en stor forpligtigelse, til at tilbyde disse mennesker relevant og optimalt hjælp.

Fra Inuit Ataqatigiit mener vi, at vi må være meget vågen overfor de unge og børn, som har en særlig behov for hjælp, som har været stigende i antallet de sidste par år, og vi er enig i forslagsstilleren når hun siger, at det er vores pligt, at disses børn og unge med problemer bliver tilbudt passende behandlings tilbud.

Som forslagsstilleren allerede har været inde på, har vi pædagogiske tilbud til de børn og unge, med sådanne problemer. Dette er helt på sin plads, men dem der er beskæftiget inden for området, bruger mange ressourcer, som ikke bliver evalueret, ligesom dem der arbejder med disse unge, ikke får kurser, og der er behov for en indsats på dette område.

Inuit Ataqatigiit støttet forslaget og vi bemærker, at Landsstyremedlemmet for Sundhed i sit svarnotat nævnte, at Hjemmestyret er i gang med at forny aftalen med Bispebjerg Hospital, det hospital i Danmark, hvor børn og unge med psykiske problemer bliver behandlet. Det er vi glade for, da vi er af den opfattelse, at dette vil være et skridt i den rigtige retning.

Vi er bekendt med, at et samarbejde om psykiatrisk konsulentbistand, at man har været glad for dette samarbejde, og vi er ikke i tvivl om, at for såvidt angår muligheden for at trække på konsulentbistand på det børn- og unge psykiatriske område, vil være til stor glæde.

Inuit Ataqatigiits støtte til forslaget har blandt andet følgende baggrund. At man vil bane vejen for, at man ser problemet i et hele, at man giver mulighed for special tilrettelagt behandlingstilbud for de unge, at vi får en viden og erfaring, som kan højne, vores eget niveau i Grønland i forbindelse med det arbejde, at man stabilisere de forskellige instansers samarbejde, og ikke mindst, at man kan kunne nedbringe antallet af nedbringelse til Danmark.

Med disse bemærkninger støtter vi forslaget og vil arbejde for, at forslaget realiseres i fremtiden.

Så er det Loritha Henriksen fra Kandidatforbundet.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Kandidatforbundet har følgende kommentarer til forespørgselsdebat rejst af Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup. Som det er fremgået af vores tidligere udtalelser vedrørende børn og unge, så har vi altid fundet det vigtigt, at arbejdet for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal ske på den bedst mulige og den mest betryggende måde.

Og ikke mindst at der skal indledes et tæt samarbejde med forældrene, lige fra anbringelsestidspunktet. Og at det er vigtigt og nødvendigt, at der ydes hjælp til børn og unge, såfremt de på en eller anden måde, er blevet skadet psykisk.

Derfor er det med tilfredshed, at Kandidatforbundet igennem Landsstyremedlemmets besvarelse erfarer, at der er ansat en børnepsykiatrisk læge, der rejser rundt på kysten. For vi er jo vidende om, at nogle børn og unge, allerede har det så dårligt når de bliver anbragt, at de har behov for psykiatrisk bistand gennem samtaler.

Men vi skal heller ikke glemme, det faktum, at forældrene, ligesom deres børn har sår i sjælen, og derfor ellers har behov for behandling, men mulighederne er i dag så begrænsede, at de er nødt til at vente i lang tid på at komme til samtaler, ja nogle af dem har endda ikke mulighed for at blive behandlet eller komme til samtaler, da vi i vort land mangler personer, til at varetage dette område..

Kandidatforbundet finder det vigtigt, og nødvendigt, at man i forbindelse med børne- og unges psykiatriske behandling også inddrager forældrene, for på den måde, kan der opnås balance i serviceringen. På den måde vil man måske også kunne opnå, at anbringelserne uden for hjemmet sker tidligere, og disse bliver af kortere varighed. For det bedste for et barn er jo, at være hjemme hos forældrene.

Gennem en samlet indsats for denne gruppe, vil vi kunne udvikle døgninstitutionernes gode og flotte indsats på en bedre måde.

Selvom man kan foranlediges til at komme med yderligere kommentarer, skal Kandidatforbundet meddele sin tilslutning til forslaget.

Ja det var så parti ordførerne med deres første indlæg. Den næste taler er Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. derefter er det Landsstyremedlemmet for Sundhed.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Tak. For såvidt angår mit landsstyreområde, så nævnte Atassuts ordfører Anders Nilsson, så vil jeg gerne fremkomme med et svar til Atassuts ordførers indlæg, men før jeg går i gang, vil jeg gerne præcisere, at vi i Landsstyret, har det som formål, at dem der har behov, skal serviceres bedst muligt, og det er det vi har som udgangspunkt i vores arbejde.

Men når dette er sagt, så vil jeg vedrørende Anders Nilssons indlæg, som jo har været et mangeårigt medlem af Finansudvalget, vi har 14. december 1998 afleveret en del materiale, så vil jeg henvise dertil, som Anders Nilsson bør være bekendt med.

I dette materiale indgår vedrørende hvilke planer, der har været for Aasianni Inuusuttut Inaat, som Finansudvalget også godkendte, men når dette er sagt, så vil jeg også sige, at vedrørende Anders Nilssons indlæg, som Anders Nilsson også bør vide, at baggrunden for nedlæggelsen af Aasianni Inuusuttut Inaat, så har driften været meget dyr, dengang i forbindelse med forhandlingerne med kommunerne og KANUKOKA, så blev det over for Socialdirektoratet, at man krævede en besparelse på 1,8 mio. kr.

Derudover for så vidt Aasianni Inuusutut Inaat, som en døgninstitution, så har det største problem været, for det første personalemæssige problemer, at man har svært ved, at fastholde personalet, men man har ligeledes problemer med den dækningsgrad, og så har dækningsgraden også været meget lav, hvilket har afstedkommet meget store driftsudgifter.

Vedrørende de der er anbragt via rettens vej i Vordingborg, og vores planer vedrørende Aaqa, som Atassuts ordfører også kom ind på, der vil jeg gerne dertil udtale, at planerne og hjembringelse af disse, så er sagen nu på et sådant niveau, at der er behov, for en sådan sagkundskab, at det vil for dem, der vil kunne arbejde der, at man er et sted, hvor der er en faglig viden, at der er et fagligt miljø, til at tage sig af disse patienter.

Til voksne med psykiske problemer, så har vi alene 1 institution i dag, og der er Aaqa. Derfor vil en hjembringelse. hvis den skal realiseres, så har vi vurderet det sådan, at det vil være det bedste, hvis udbygningen sker i forbindelse med en eksisterende institution, hvor der er faglig viden og muligheder for hjælp og bistand.

Jeg vil også erindre om, til Atassuts ordfører, at vi i forbindelse med Finansudvalgets rejse i begyndelsen af juni sidste år, i forbindelse med møder med Aasiaat kommunalbestyrelse, også ud overfor kommunalbestyrelsen blev klart udmeldt, at Aasiaat kommunalbestyrelser heller ikke kunne gå ind for, at Aasianni Inuusuttut Inaat blev brugt til de af Anders Nilssons foreslået forslag.

Jeg vil have, at tillade mig at citere Atassuts ordfører, så citerer han "At et land og et folk måles imidlertid ikke på hvad der bliver sagt og ønsket om problemerne, men på hvad der faktisk på, hvad der blevet gjort for at løse dem, og det sidste er Landsstyret opgave", citat slut.

Ja det er rigtigt, det er vi meget vidende om, og det er også det vi gør, på baggrund af faktiske realiteter, og jeg håber, at Hr. Anders Nilsson sagligt også vil være med på udgangspunktet af de faktiske realiteter.

Vi skal ikke spænde ben for hinanden, det kommer vi ingen vegne med, ved at spænde ben for hinanden.

Der skal bedes bemærket forespørgselsdebattens titel, vi skal ikke komme ind på et sidespor, det vil jeg godt opfordre til. Næste taler er Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø.

Tak. Denne forespørgselsdebat har jo sin overskrift og jeg skal minde om, at vi i forbindelse med fornyelsen af samarbejdsaftalen med Bispebjerg, der vil vi selvfølgelig medtage de bemærkninger, der er faldet her, hvorfor jeg gerne vil sige tak for disse til partiernes ordførere, og det samme til Kandidatforbundet, og tak til jeres støtte til Landsstyret på den måde.

Og så har jeg lige nogle bemærkninger, først til Siumuts ordfører Lars Karl Jensen. Og der vil vi se, om denne aftale, såfremt den er færdigt til landstingssamlingen til foråret, så vil den selvfølgelig blive forelagt for Landstinget, men lad os se, hvornår aftalen falder på plads. Men jeg siger også tak for Siumuts støtte.

Og til Atassuts ordfører Anders Nilsson, og han påpeger nogle forskellige ting, så vil jeg gerne lige understrege, at telemedicin, den er stadigvæk under udvikling i Grønland, og det er jo også en del af den patientgruppe, som man kører nogle forsøg med, det er netop psykiatriske patienter, og jeg skal nævne, at der kommer en midtvejsrapport, og en foreløbig status, og så er det planen, at vi fremlægger det her til forårssamlingen, og det er så en statusrapport vedrørende telemedicin, som også gerne skulle pege på, hvordan vi så kan fortsætte med denne udvikling fremover.

Men det er stadigvæk under forsøgsstadiet, og den efterlysning, som han så kommer med der, det er jo ikke helt korrekt,. fordi det stadigvæk er under udvikling.

Og som Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender han har allerede været inde på, at hjemtagningen af de psykiatriske patienter, og som en tilføjelse til det, så sal jeg blot understrege, at under landstingssamling i 1998, og den beslutning, der blev taget der, der skal jeg blot minde om denne beslutning til Atassuts ordfører, fordi man dengang besluttede, at hjemtagningen af de retspsykiatriske patienter, der skulle det ske efter en 5 års plan, og efter de 5 år var gået, der skulle man så fremkomme med en redegørelse for forløbet - efter 5 år.

Og til Atassuts ordfører, skal jeg også understrege, hvor han var inde på samarbejdsaftalen med Bispebjerg Hospital, hvor han får det til at lyde som om, at vi blot får en konsulent fra Bispebjerg Hospital til at rejse rundt.

Men til det skal jeg nævne, at denne samarbejdsaftale er en god støtte for det personale som arbejder i Grønland, idet denne person beskæftiger sig med behandlingen af de børnepsykiatriske patienter, og selv behandlingen foregår på Bispebjerg Hospital.

Og det kan så også være mindre konsultationer, man også får, og der foregår konsultationen på Bispebjerg Hospital, ligesom man også samarbejder med Rigshospitalet i København om disse patienter, ligesom man også kører nogle kurser og det er så også et spørgsmål om, hvor omfattende det er ved fastsættelse af priserne.

M.h.t. rådgivningen vedrørende det daglige arbejde, der bliver det så også gjort i henhold til den samarbejdsaftale.

Og m.h.t. videreuddannelse for behandlere af psykiatriske patienter, det bliver også gjort i samarbejde med disse, ligesom samarbejdsaftalen også baner vejen for, at vi kan afholde disse kurser.

Og med disse korte bemærkninger vil jeg gerne sige tak til partierne og Kandidatforbundet, med henvisning til fornyelsen af aftalen og afslutningsvis skal jeg blot nævne, at ser vi fremadrettet, så er forebyggelse det største indsatsområde, fordi det vil være svære for samfundet, at begynde at behandle når problemet er blevet stort.

Og så er det forslagsstilleren Asii Chemnitz Narup.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Jeg vil gerne sige tak til de bemærkninger, der er kommet fra partierne og Kandidatforbundet og dem skal jeg nok lige vende tilbage til, men blot lige understrege, at man i løbet af 1999, så har vi fået nogle ubehagelige oplevelser i samfundet, hvor unge heroppe i Grønland har begået noget som man også blev forskrækket over. Og i samfundet begyndte vi så at snakke om, hvordan vi så kan forbedre vores hjælp overfor den gruppe unge.

M.h.t. løsningsmuligheder på længere sigt, vi vil meget gerne være med i selve planerne, men der er sket så mange dramatiske ting i 1999, hvor vi så sagde til os selv, at vi måtte finde en måde, at finde en løsning på - på en meget hurtig måde, hvorfor vi så også kunne se på denne samarbejdsaftale med Bispebjerg Hospital.

Det er meget interessant, at videreudvikle denne aftale, for i 1997 har personalet også medtaget det såkaldte Nuna-møde, hvor Mette Kabel også var ind af dem, som omhandlede det børnepsykiatriske område, og derfor talte hun så om sine erfaringer, som tilkaldt til Grønland, og hun påpegede jo også, at det var patienter fra 0-14 år, som de skulle arbejde med.

Og når Landsstyremedlemmet siger i sin besvarelse, at der ikke er nogen aldersgrænse, men det som Mette Kabel sagde i sin fremlæggelse for os, så var det en patientgruppe fra 0-14 år, men det var alene af deres venlighed, der fik dem til at behandle patienter over 14 år, det er godt, at man kan have det store tillidsforhold til hinanden og dermed også overskride aldrene, og det er derfor vi har efterlyst, at dem der er over 14 - 18, 20, 21 år, således at de kan medindtages i samarbejdsaftalen, og det er derfor jeg er glad for, at Landsstyremedlemmet også vil medtage vores ønske, og arbejde videre med det, og det er derfor vi er glade for, at det er taget op, således at det også kan tages med i fornyelsen af den kommende samarbejdsaftale.

Og til Anders Nilsson, som var ordfører på vegne af Atassut og nævnte, at mit forslag ikke peger på en helhedsløsning for mit forslag, og det har han jo fuldstændigt ret i, og det har jeg heller ikke sagt i mit forslag.

Og det er korrekt, at det vi snakker om her er meget klart, men meget afgrænset, og vi mener heller ikke, at behandlingen af ungdomspsykiatriske patienter, det er ikke en helhedsløsning, men som vi siger, at det er en del af et behandingstilbud, sammen med en hel masse andre, som tilstadighed også skal udvikles.

Og Anders Nilsson var også inde på, at man fra Atassuts side, at man også ser på behovet for, at finde en løsning for behandling af børn- eller ungdomspsykiatriske patienter, og såfremt der er nogle konkrete løsningsforslag, så vil vi også samarbejde om det.

Men vi stoler på, at faste, sikre fremskridt, de er positive set under et, og når vi samarbejder med eksterne konsulenter, så arbejder de også med kurser, således at vi hjemmehørende tilstadighed får løftet vores kundskaber, men som før nævnt, så vil vi også være med på andre områder, således at sagen set under et tilstadighed bliver bedre.

Og til Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, så skal jeg lige nævne, at vi er meget meget glade for, at i er begyndt, at tage nogle initiativer omkring hjemtagelse af psykiatriske patienter fra Vordingborg, og vi er glade for at Direktoratet for Sundhed og Direktoratet for sociale Anliggender vil samarbejde omkring dette, og såfremt vi skal arbejde målrettet for denne patientgruppe, så er det også helt på sin plads, at med det tværdirektorale samarbejde.

Og når i så begynder at snakke om sådanne overgangsfase, så er man også tilbøjelig til at spørge om, hvad så i overgangsfasen.

Men med disse bemærkninger vil jeg gerne sige tak for den gode modtagelse, som sagen har fået.

Først er det Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

M.h.t. salget af "Aasiaanni Inuusutut Inaat", det er noget som Landsstyret er blevet enige om, og i henhold til ressortfordelingen, så har Revisionsudvalget også arbejdet med denne sag.

Og Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, og der har han ret i, når han siger, at man allerede i 1998 vedtog i Finansudvalget at man skulle nedlægge "Aasiaanni Inuusutut Inaat". Men historien startede allerede i 1987, da man opstartede optræningscenteret, og som ble færdigt i 1994, således at det blev til et optrænmingscenter, men allerede fra starten af, så opdagede man den lave belægningsprocent, hvorefter man så ændrede det om til en døgninstitution for unge med svære problemer.

Fra Landsstyremedlemmet så har vi set på dette punkt som et meget ungt område, at snakke om, også fordi der bliver større og stærkere traumatiske oplevelser, og vi skal ikke nøjes med de sagte ord, men tage fat på nogle konkrete ting, og det skal så også ske i samarbejde med kommunerne.

Og vi mener også, at de muligheder, som vi kan stå samen om, nemlig Danmark og Grønland, det skal vi stå sammen om.

Og til Atassuts ordfører skal jeg nævne, også fordi han er medlem af Sundhedsudvalget og har været det længe, at man i Grønland, hvor mange grønlandsksprogede børnepsykiatere har vi i Grønland ? Og vi må jo også indrette vores tiltag i henhold til de ressourcer vi har til rådighed i Grønland.

Men m.h.t. salget af Asiuini Niadat som Landsstyret allerede har taget beslutning om, og det skete ud fra de retningslinier, som Landstinget har taget m.h.t. salg af hjemmestyreejede bygninger. Først er Hjemmestyret, direktoraterne og institutionerne blevet forespurgt om de var interesseret i en overtagelse, det var der ingen der var, og derfor så blev det næste, at man skulle sælge bygningerne, og såfremt tilbudene er for små, så kan Finansudvalget nægte at sælge til et af de tilbud der er kommet.

Og så det man var bange for, det var, at dem der havde givet tilskud til anlæggelse af bygningerne, hvor mange af dem vil så ønske deres investering tilbage, den blev etableret i samarbejde med Foreningen af Grønlandske Børn, men de har allerede har sagt, at såfremt de penge man får ind bliver brugt til arbejdet for børn og unge, så vil de ikke kræve en øre tilbage.

Men vi bør stå sammen og den store opgave der er, og glemme de negative ting, fordi det er ungdommen det drejer sig om.-

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Alfred Jakobsen, der får ordet.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø.

Tak. I Landsstyret, så mener vi, at dem der har behov for behandling, skal behandles her i Grønland, så er det det sundeste for disse, også for deres familier, og det glemte jeg, at nævne overfor en af ordførerne og det er ud fra det, vi også arbejder.

Og vi må også henholde os til de ressourcer vi har, og så skal vi også tilstadighed dygtiggøre de menneskelige ressourcer vi har og det har Landsstyremedlemmet for Økonomi og været inde på, når vi så tænker på, at vi jo ikke har de specialister til rådighed i Grønland, således at vi kan sende dem rundt på kysten.

Men allerede sidste år, så har vi fået distrikspsykiatri i Grønland, og således at vedkommende kommer ud til patienterne og kan afholde de specielle konsultationer der er, hvor man så også kan følge med i selve behovet for behandling.

Men det er en samarbejdsaftale som kun koster 200.000 kr. årligt, den vil vi gerne forbedre, og som eksempel kan jeg nævne, en patient i Vordingborg koster 1,2 mio. kr., og de små 200.000 kr., som så kan betyde større muligheder i Grønland, den vil vi selvfølgelig gerne udnytte, således at vi kan få større gavn af den i fremtiden.

Og jeg skal blot lige nævne, at der ikke er grund til, at skændes om denne samarbejdsaftale som nu skal fornys, og det skal jeg blot lige understrege endnu engang, og jeg mener, at det sundeste for os, vil være, at dem der har behov for behandling, at de så kan behandles heroppe i Grønland.

Og Atassuts ordfører Anders Nilsson.

Anders Nilsson, ordfører, Atassut.

Jeg håber ikke, at vi bevæger os for meget væk fra emnet, ved at snakke lidt om "Aasiaanni Inuusutut Inaat". Jørgen Wæver fortalte om nogle problemer der var, det er også helt rigtigt, at der var problemer, men det var et helt andet klientel, der blev behandlet på "Aasiaanni Inuusutut Inaat".

Problemerne blev for alvor store, da Hjemmestyret holdt op med at betale, og kommunerne skulle til at betale for de unges ophold, det ville man ikke. Der foretrak man, at de gik for lud og kold vand hjemme i kommunerne.

Det jeg beder om er, at man kikker på det, i forhold til ungdomsspsykiatrien, det er et helt andet klientel. Det synes jeg, at sagen fortjener, jeg ved godt, at da vi var oppe i Aasiaat kommune, at kommunen var imod. De ville hellere have et kursus- og konferencecenter med begrænset beskæftigelse og begrænset skatteindtægter, end de ville have en stor stabil arbejdskraft med fast skatteindtægter og faste arbejdspladser.

Jeg synes, at det er pinligt, at man i en kommune hellere vil have et konferencecenter end et hjem for psykisk syge, og jeg opfatter det som et af problemerne med at hjemtage vores psykisk syge, at der sådan set ikke er nogen der vil have dem. Det er ihvertfald helt tydeligt, at der er nogen i kommunalbestyrelsen i Aasiaat kommune, der ikke vil have dem, jeg synes det er pinligt.

Vi kan afgøre det her i dag, det er heller ikke det vi skal. Jeg vil i Finansudvalget og i Sundhedsudvalget tage sagen op, så håber jeg, at alle parter er indstillet på, at arbejde på det. Jeg synes ikke det er nok, at man i Landsstyret henviser til, at man har spurgt rundt omkring i direktoraterne, det er for passivt, fordi der selvfølgelig er folk, der godt kan regne ud, at hvis man f.eks. laver bygningerne i Aasiaat om til et psykiatrisk sygehus, så skal man flytte, og det er man måske ikke så specielt interesseret i. Der er mange personlige interesser, der blokerer for denne her snak, det skal man også være opmærksomme på i Landsstyret.

Jeg synes, at vi skal kikke på de ønsker vi godt kender fra DIH om en ny fløj til næsten 100 mio. kr., det får vi frem i det politiske system i løber af 1-2 år. det har vi ikke råd til. Hvis vi kunne klare det, ved at flytte psykiatrien, som ikke behøver at ligge i nærheden af et hospital, og flytte den til Aasiaat, så ligger der måske en besparelse på 50-100 mio. kr. nede på SANA. Det kan vi ikke lade som om, vi ikke er vidende om.

Jeg skal til sidst sige, at Alfred snakkede om, at vi behandlede sagen her i 1998, det er rigtigt, men på den anden side, kan jeg sige, at der er sket noget i 1999. Jeg sejler ikke efter gamle vejrudsigter, hvis jeg kan få nogle der er nyere. Jeg synes vi skal tage de nyeste tildragelser og være parat til, når det viser sig at være rimeligt, at tage tingene op til revision, og vende det endnu engang, jeg synes det her fortjener, at vi vender det endnu engang.

Det kan godt være, at vi ender med at sælge "Aasiaanni Inuusutut Inaat", men jeg synes at det fortjener, at vi tænker det grundigt igennem - endnu engang.

Vi skal til at gøre denne debat færdig, og jeg skal lige minde om, at det ikke er "Aasiaanni Inuusutut Inaat", der er på dagsordenen, men en forespørgselsdebat om behov for etablering af ungdomsspsykiatrisk konsulentbistand.

Og så er det Jørgen Wæver Johansen

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Vedrørende den sidste tale vil jeg gerne præcisere det der er sagt, så sagde han Anders Nilsson, nægtede at betale takstbetallingen, det er ikke helt rigtigt, fordi dem der i "Aasianni Inuusutut Inaat" blev flyttet til Sarliaq og til Qaqerqormiut. Derfor er jeg ikke enig i den holdning, overfor kommuner, der ligges for dagen, det fører ingen veje hen.

Vi skal samarbejde også i fremtiden. Og jeg mener også, at uanset partitilhørsforhold også samarbejde om, at give børn og unge det bedste tilbud, for såvidt angår børn- og unges døgninstitutioner.

Jeg tror ikke, at der er nogle, der sejler efter vejrudsigter fra i går, vi skal selvfølgelig bruge vejrudsigten for i morgen og for fremtiden, det skal vi have for øje i den videre planlægning.

Så er det Loritha Henriksen, Kandidatforbundets ordfører.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Den debat som vi er i gang med er meget vigtigt for os alle sammen, og efter svarnotatet, så har man taget de rigtige skridt efter vores opfattelse.

Hvis man snakker om en udvidelse af Aaqa, hvor man er nærmere Landshospitalet, det er nødvendigt at der er et sådan fagligt miljø. For såvidt angår dem der er i Vordingborg, så har der været en hjemslusning her til Nuuk i et par år, hvor resultaterne har været meget meget gode, hvorfor vi også skal have det med i de videre overvejelser.

Således er behandlingen af punkt 36 færdig. Så er det Godmand Jensen, som også har haft hånden op.

Godmand Jensen, Atassut.

Jeg vil ikke modsige ordførerne, men vedrører de faldne udtalelse, så blev det fra Asii Chemnitz Narups side udtalt og sagt, også fra Landsstyremedlemmet for Økonomi, så blev der flere gange sagt, at vi er blevet forskrækkede, ordet blev brugt flere gange. Der sker voldsommere og voldsommere ting. Jeg vil gerne stille et spørgsmål, som er et spørgsmål vedrørende noget der er sket i Uliaq.

Vores største fejl i dag når vi behandler børn med sådanne problemer, at vi leder forgæves efter de forskellige institutioner, som ikke taler det sprog, som de unge og børn har. Hvis jeg harm et problem, og hvis jeg sidder overfor et andet menneske med en anden tankegang, og skal gøre rede for mine problemer, så kan jeg ikke gøre dette, hvis lederen ikke har det samme syn

Jeg tror også, at dette er baggrunden for de voldsomme reaktioner, der kan komme fra de unges side. Det skal man også have for øje i det videre arbejde. Vores inderste problemer kan vi først åbnes overfor, når det er nogle ligestillet vi sidder overfor og taler samme sprog. Det kan også være årsagen til, at unge bliver så voldsomme nogle gange. Misforståelser kan også afstedkomme sådanne reaktioner og ikke mindst blandt ungdommen.

En korrekt og tillidsfuld behandling, det er kun det der er vejen frem, og et tillidsfuldt samarbejde. Tak.

Så er det Ruth Heilmann, uden for partiordførerrækken.

Ruth Heilmann, Siumut.

Vedrørende Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggenders bemærkninger og Landsstyremedlemmet for Sundheds bemærkninger, så er det meget støtteværdige initiativer, som bliver brat op. Derfor vil vi med glæde vente på, hvad resultaterne af forhandlingerne med Bispebjerg Hospital bliver.

Godmand kom ind på det, jeg gerne vil komme ind på, fordi uanset om der sker nogle voldsomme ting eller ej fra de unges side, så er det meget vigtigt, at man har nogle at snakke med, og komme til forståelse med på de institutioner man kommer hen. Jeg synes, at det er meget vigtigt, og som man også skal have for øje i det fortsatte arbejde.

Jeg her ikke noget imod en sær ungdomspsykiatrisk konsulentbistand, der er behov for denne bistand, men det jeg gerne vil påpege det er, som også påpeget af Godmand, at selvfølgelig skal forholdene være sådan, at psykisk syge bliver behandlet i Grønland, som man også arbejder på. Det haster meget, at vi får etableret en sådan behandlingsmulighed her i Grønland.

Det er også lige så vigtigt, at psykisk syge har nogle at snakke med, og som kan forstå de tanker de har.

Under vores besøg på forskellige institutioner, der er problemer, lederen er som regel danskssprogede men børnene primært er rent grønlandsksprogede.

Landsstyremedlemmet sagde også, at vi skal rykke ind og gøre noget, før problemerne opstår, og det er det vi primær skal satse på.

Det er derfor meget vigtigt, at man kan rådgive indenfor skoleområdet. det er også et ønske, som de enkelte leder af institutioner har udtryk, men vi har i vores stadie i dag, men vi harmet stort behov for uddannede psykiatere, men sålænge vi ikke har dem, så er det nødvendigt for, at indsatsen også kan ske på andre måder.

Så er det Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender med afsluttende bemærkning.

Jørgen Væver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Til de sidste par ordfører, så er det selvfølgeligt, at vi altid har lettere ved, at kommunikere, hvis vi giver udtryk overfor vores meninger om problemer - overfor dem der taler samme sprog.

Men at sige, at lederne af institutioner er problemet, det mener jeg ikke er på sin plads. Lederne har et stort ansvar og udtrykker et stort arbejde, et stort og prisværdigt arbejde. Selvfølgelig finder der en grønlandisering sted indenfor det sociale system, ligesom vi tilstadighed uddanner nye, og selvfølgelig hvis der er nogle egnede grønlandsksprogede, så bliver de selvfølgelig ansat.

Ligesom vi også tilstadighed arbejder for videreuddannelse m.m., også for at sikre, at der fremover bliver flere grønlandsksprogede ledere af vores institutioner.

Men jeg mener i dag, at de folk som leder institutionerne udfører et stort stykke arbejde, de skal roses for deres arbejdsindsats.

Vi skal til at afslutte, men partiordfører Olga Poulsen har bedt om en ganske kort bemærkning.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vi fra Inuit Ataqatigiit selvfølgelig ligger selvfølgelig også afgørende vægt på, at børn og unge, selvfølgelig kan snakke med voksne på deres eget sprog, men hvis vi ser på forholdene i dag, så er vores største problem, så er der så få ansøgere til de stillinger der er på døgninstitutionerne, at man har svært ved at ansætte grønlandsksprogede personale.

Men for at de enkelte institutioner kan køre, og drives på en forsvarlig måde, at hvis man trække på konsulentbistand, så er det en god mulighed, som kan give viden videre til os.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Således har vi behandlet punkt 36, forespørgselsdebat hvor man ikke skal tage beslutning er til ende.