Samling

20120913 09:27:17
Dagsordenspunkter og behandlingsdato EM02

Landstingets Bureau       

EM 2002/2

 

 

* * * * * * *

 

 

 

OPTAGNE DAGSORDENSPUNKTER OG BEHANDLINGSDATO

 

 

Punkt 1.

                              

1. beh. 20-09-2002

2. beh. 23-09-2002

Mødets åbning.

(Landstingets Aldersformand)

 

Åbningstale.

(Landsstyreformanden)

Punkt 2.

 

1. beh. 25-09-2002

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 3.

 

1. beh. 25-09-2002

Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2003.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 4.

 

1. beh. 23-09-2002

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

Lukket møde

Punkt 5.

1. beh. 20-09-2002

Valg af Formand for Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Punkt 6.

1. beh. 20-09-2002

Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Punkt 7.

1. beh. 23-09-2002

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 8.

1. beh. 23-09-2002

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 9.

1. beh. 23-09-2002

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 10.

(Trukket tilbage af forslagsstiller)

Forslag til landstingslov om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for Hjemmestyret og kommunerne i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 11.

2. beh. 11-10-2002

Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 12.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 09-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

(praktikstøtte)

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 13.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.m.

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 14

2. beh. 22-11-2002

Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.

(Maliinannguaq Markussen Mølgaard)

Punkt 15.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelseskurser. (Konsekvensændringer vedrørende praktikstøtte)

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 16.

2. beh. 18-10-2002

Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 17.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om tilladelse af brug af dåser til øl og læskedrikke.

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Atassut)

Punkt 18.

2. beh. 07-10-2002

Beslutningsforslag om ophør af beskatning af visse pensioner.

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Atassut)

Punkt 19.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om, at grønlandske kommuner gives øget adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 20.

2. beh. 02-10-2002

Beslutningsforslag om genindførelse af boligsikringsordningen.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 21.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om betaling af skatterestancer via bankerne.

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Punkt 22.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsloven om fangst og jagt.

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Punkt 23.

2. beh. 02-10-2002

Beslutningsforslag om dækning af omkostninger ved afdødes hjemtransport til Grønland.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 24.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 25.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der på de en af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk for grønlændere, der ikke har grønlandsk som modersmål samt en ekstra linie med undervisning i dansk for grønlændere, der ønsker at forbedre deres danskkundskaber.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 26.

 

2. beh. 30-09-2002

Beslutningsforslag om at Landstinget beslutter at pålægge Landsstyret at udarbejde forslag til, at en del af det offentliges finansiering af boligbyggeri, tværtimod traditionen, bruges til etablering af et finansieringsinstitut, der skal have til formål gradvist at nedbringe forventnigen om at det offentlige står som bygherrer ved boligbyggeri, og at mulighederne bliver mere ligeligt fordelt mellem flere mennesker og familier samt lige muligheder for alle kommuner.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 27.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at opfordre Sprognævnet til at medvirke til ændring af den gældende fortegnelse over godkendte grønlandske fornavne, således at almindeligt anvendte grønlandiserede varianter af navne, der ikke er grønlandske af oprindelse, eksempelvis bibelske navne, optages i fortegnelsen. Samtidig pålægges Landsstyret at opfordre Sprognævnet til at fremkomme med forslag til grønlandske betegnelser for tallene fra 20 og opefter.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 28.

2. beh. 11-10-2002

Beslutningsforslag om opførelse af skole/uddannelsesinstitution for handicappede børn og unge i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 29.

 

2. beh. 11-10-202

Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at fiskere og fangere fra Diskobugten og nordover til og med Upernavik kommune får samme mulighed for at skaffe joller og fartøjer via erhvervsstøtteordningen som alle andre borgere i resten af Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 30.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Punkt 31.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at man i landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 Støtte til boligbyggeri, i kapitel 5 giver mulighed for anvendelse af Siku Block¿mursten.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 32.

 

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om indarbejdelse af klausul i servicekontrakter vedrørende fuld kapaci-tetsudnyttelse i flytrafikken gennem væsentlig prisreduktion på restpladser udenfor turistsæsonen.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 33.

 

2. beh. 27-09-2002

Rapport til Grønlands Landsting fra Arbejdsgruppen til revision af regler om vederlag og pension til medlemmer af Landsting og Landsstyre.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 34.

2. beh. 11-10-2002

Beslutningsforslag om ansættelse af konsulenter for fangere i islægsområderne.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Punkt 35.

2. beh. 11-10-2002

Beslutningsforslag om etablering af en kirke i Qaarsut, i Uummannaq.

(Landstingsmedlem Mikael  Petersen, Siumut)

Punkt 36.

 

2. beh. 27-11-2002

Beslutningsforslag om etablering af en effektiv kontrolinstans, som skal føre tilsyn med hjemmestyreejede aktieselskaber.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 37.

2. beh. 09-10-2002

Beslutningsforslag om renovering og udvidelse af skolen i Qeqertaq.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 38.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om udvidelse af kommunernes adgang til erhvervsinvesteringer.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 39.

 

2. beh. 09-10-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, med det formål at muliggøre bistand til etablering af selvhjælpsgrupper samt muliggøre etablering af forsøgsordninger.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 40.

2. beh. 07-10-2002

Beslutningsforslag om inflationssikring af alders- og førtidspensioner.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 41.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 42.

 

2. beh. 14-10-2002

Beslutningsforslag om at der i finansloven for 2003 afsættes midler til ansættelser af per-soner, som skal koordinere regionernes erhvervsudvikling.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 43.

2. beh. 22-11-2002

Forespørgselsdebat om integration.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 44.

2. beh. 27-11-2002

Beslutningsforslag om etablering af fangerskole.

(Landstingsmedlem Ole Lynge, Lynge)

Punkt 45.

 

2. beh. 27-11-2002

Beslutningsforslag om forlængelse af barselsorlov, samt om forbedrede orlovsmuligheder for forældre til for tidligt fødte børn.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Punkt 46.

2. beh. 25-11-2002

Beslutningsforslag om ændring af lov om kommunernes mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Punkt 47.

2. beh. 16-10-2002

Beslutningsforslag om nedsættelse af alkoholafgiften.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Punkt 48.

2. beh. 18-10-2002

Beslutningsforslag om at man i finansloven medtager etablering af en containerhavn i Syd-grønland.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Punkt 49.

2. beh. 21-10-2002

Beslutningsforslag om fastsættelse af en nedre grænse for kommunernes skatteudskrivningsprocent.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 50.

 

2. beh. 22-11-2002

Beslutningsforslag om at Landstinget tilbagetager kompetencen til at fastsætte størrelsen på det offentliges udlejningsboliger.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 51.

2. beh. 22-11-2002

Beslutningsforslag om at Landsstyret skal udarbejde en årlig redegørelse for ESU lånenes fordeling.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 52.

2. beh. 21-10-2002

Beslutningsforslag om ændring af skattemæssige fradrag, evt. finansieret gennem en forhøjelse af landsskatten.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 53.

2. beh. 23-10-2002

Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 54.

2. beh. 07-10-2002

Beslutningsforslag om tidssvarende alders¿ og førtidspension.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 55.

2. beh. 16-10-2002

Beslutningsforslag om anlæggelse af en landingsbane for fastvingede fly i nærheden af Illoqqortoormiut.

(Landstingsmedlem Anders Andreassen, Siumut)

Punkt 56.

2. beh. 22-11-2002

3. beh. 27-11-2002

Forslag om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 57.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Beslutningsforslag om Landstingets principielle tilslutning til ajourføring af den familieretlige lovgivning i Grønland.

(Landsstyreformanden)

Punkt 58.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den International Straffedomstol.

(Landsstyreformanden)

Punkt 59.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. (ændring af kommunegrænsen mellem Maniitsoq og Sisimiut kommuner)

(Landsstyreformanden)

Punkt 60.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om produktansvar.

(Landsstyreformanden)

Punkt 61.

 

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om aktieselskaber (opdatering pr. 9. januar 2002), Lov om anpartsselskaber (opdatering pr. 9. januar 2002), Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (opdatering pr. 9. januar 2002), Lov om erhvervsdrivende fonde (opdatering pr. 14. december 2001)

(Landsstyreformanden)

Punkt 62.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller.

(Landsstyreformanden)

Punkt 63.

1. beh. 25-09-2002

2. beh. 05-11-2002

3. beh. 14-11-2002

Forslag til Finanslov for 2003.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 64.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 65.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 66.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 67.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til forslag til anordning om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 68.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.

(Ændret opgaveportefølje)

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 69.

1. beh. 16-10-2002

Redegørelse om den fremtidige flytrafikstruktur i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 70.

1. beh. 09-10-2002

Redegørelse om nye rammer for styring af Nukissiorfiit.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 71.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Forslag til landstingslov om ligestilling af mænd og kvinder.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 72.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 73.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse vedrørende forslag til ændring af lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 74.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen. (hjemmelsbestemmelser)

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 75.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.

(Landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og bygder)

Punkt 76.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 77.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 78.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om arbejdsformidling m.v.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 79.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 80.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om offentlige pension.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Punkt 81.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Beslutningsforslag om projektering af byggeri af ny Landstingssal og administrationsbygning med henblik på sammenføring af Hjemmestyrets administrationsenheder.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 82.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelsesstøtte. (Stipendie¿ og lånesatser, løntilskud m.m.)

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 83.

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbejde med vore stammefrænder.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 84.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret til opfølgning på Selvstyrekommissionens principbetænkning pålægges at arbejde for en folkeafstemning i Grønland i overensstemmelse med FN¿resolution 1541 (XV), som Danmark har ratificeret. Ved folkeafstemningen afklares, hvorvidt den grønlandske befolkning ønsker at Grønland opnår statsstatus, fri partnerskab med Danmark eller opretholdelse af hjemmestyreordningen.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 85.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om naturbeskyttelse.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

Punkt 86.

1. beh. 24-10-2002

Redegørelse om Principbetænkning fra Selvstyrekommissionen.

(Landsstyreformanden)

Punkt 87.

1. beh. 27-09-2002

2. beh. 16-10-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Qaanaaq kommune får en større del af Landskassens skatteindtægter fra Pituffik (Thule Air Base).

(Landstingsmedlem Naimanngitsoq  Petersen, Atassut)

Punkt 88.

 

1. beh. 27-09-2002

2. beh. 16-10-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en ny vakantbolig-ordning i forbindelse med tiltrædelse på et nyt arbejde, i medfør af hvilken der fastsættes faste takster for værdien af vakantboliger afhængig af kvadratmeterstørrelse, antal rum og møblering. Medarbejderen beskattes af værdien af disse takster, mens arbejdsgiveren betaler den fulde vakantindkvartering.

(Landstingsmwedlem Mogens Kleist, Kattusseqatigiit)

Punkt 89.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er Landsstyrets fremtidige politiske målsætning for og prioritering af hvilke indhandlings- og produktionsmuligheder, der skal tilbydes de kystnære fiskere?

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 90.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende undersøgelse af muligheder for at reducere den offentlige administration samt i størst mulig udstrækning at anvende hjemmehørende arbejdskraft.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 91.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde faste retningslinier for tildeling af tjenestebiler med henblik på at minimere antallet af tjenestebiler i Hjemmestyret og i kommunerne. Dette kunne f.eks. ske ved, at kun specifikke stillings-/funktionsbeskrivelser giver ret til tjenestebil.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 92.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret, at igangsætte tiltag som kan sikre, at de byvise, regionsvise, indhandlings- og fabriksfaciliteter bliver udnyttet i forbindelse med nuværende og kommende reformer af fiskeriet?

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Punkt 93.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der sættes mindstepris på kr. 500,00 for indhandling af færdigbehandlede sælskind.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Punkt 94.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at igangsætte biologiske undersøgelser af havområderne ved Tasiilaq med det formål, at få afdækket størrelsen af bestandene af hellefisk, krabber og andre kommercielt interessante arter.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 95.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået i sagen om udvidelse af Sisimiut havn, og hvornår kan man regne med, at udbygningen kan realiseres?

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 96.

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om miljøundersøgelser af det forurenede området omkring Thule Air Base.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 97.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Med hvilken begrundelse har Landsstyret tilsidesat Grønlands interesser ved at fremsætte en erklæring om, at Grønlands Landsstyre ikke betragter Thulebefolkningen som en særskilt stamme i ILO konvention nr. 169's forstand, på et tidspunkt hvor en højesteretssag om bl.a. dette spørgsmål endnu verserer?

(Landstingsmedlem Naimanngitsoq Petersen, Atassut)

Punkt 98.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afgiftsdifferentiere på indførselsafgifter af snescootere, så der bliver pålagt en mindre indførselsafgift på en firetaktsmotor end en totaktsmotor, da den er en del mere skånsom overfor miljøet i relation til miljøforurening og støjforurening. En indførselsafgift på firetaktsmotorer skal nedsættes til kr. 10.000,00.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 99.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne og kandidatforbundet modtager et todelt tilskud. Det ene tilskud skal være et grundtilskud på kr. 360.000, så der bliver mulighed for at ansætte en partisekretær, samt et bolignummer til at huse vedkommende. Det andet tilskud er det nuværende tilskud på kr. 100.000 pr. medlem, som skal halveres til kr. 50.000.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 100.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et grundtilskud på kr. 200.000 samt kr. 50 pr. stemme fra sidste valg. For de nye partiers vedkommende skal deres indsamlede underskrifter tælle med som "normale" stemmer ¿ dog maksimalt de antal underskrifter, der kræves for et parti for at blive opstillingsberettigede. Hver enkeltkandidat skal modtage kr. 25.000 i valgkampstøtte.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 101.

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2001 om dokumentation af de vestnordiske landes gamle fangsttraditioner. (Delegationsformanden)

(Landstingsmedlem Daniel Skifte, Atassut)

Punkt 102.

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2001 om afholdelse af en international konference om bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer. (Delegationsformanden)

(Landstingsmedlem Daniel Skifte, Atassut)

Punkt 103.

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2001 om nedsætelse af et samarbejdsudvalg vedrørende udnyttelse af naturressourcer. (Delegationsformanden)

(Landstingsmedlem Daniel Skifte, Atassut)

Punkt 104.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at der i byerne ansættes toldere, og at der indsættes hashhunde i havnene?

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 105.

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at året 2003 udpeges som familieår, hvor Landsstyret bevilger mindst 2 mio. kr. til aktiviteterne, som man kan søge midler til.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, siumut)

Punkt 106.

 

1. beh. 18-10-2002

Forslag til forespørgselsdebat om forholdet mellem Grønland og EU med baggrund i følgende: Siden 1985 har Grønland og EU haft en fiskeriaftale, der sikrer EU's fiskekvoter mod en finansiel kompensation til Grønland, der i øjeblikket udgør 319 mio. kr. om året. Med tanke på at aftalen snart skal genforhandles, bør vi overveje, hvilket grundlag vort fremtidige forhold til EU skal have.

(Landstingsmedlem Anders Andreassen, Siumut)

Punkt 107.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at igangsætte en undersøgelse af vilkårene for de grønlandske fiskere og deres besætningsmedlemmer og om, hvordan vi bedre end hidtil kan motivere de unge til at interessere sig for fiskerierhvervet?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, siumut)

Punkt 108.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke resultater er der opnået ved undersøgelsen af forskellen i brandmændenes materielle vilkår i Grønland?

(Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut)

Punkt 109.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan er det gået med undersøgelsen af afgiften på taxaerne samt en status på eventuelle tiltag?

(Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut)

Punkt 110.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke kommentarer har Landsstyret til nedenstående udsagn om, at mange landbrugsdrivende bliver nødt til at indstille deres erhverv, idet Landskassen ikke har erstattet de midler, som EF's landbrugstilskud gav til de landbrugsdrivende? Hvad er Landsstyrets planer for at løse disse problemer med henblik på fremtiden?

(Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut)

Punkt 111.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at foranstalte en undersøgelse af, hvordan vi på kommerciel basis kan få det maksimale udbytte af Grønlands vandforekomster?

(Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut)

Punkt 112.

 

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at foretage en dybtgående undersøgelse om årsagerne til omsorgssvigt og sexuelt misbrug af børn og unge samt om mulighederne og behov for forbedring af forholdene for disse børn og unge samt deres for-ældre, og at det pålægges Landsstyret at arbejde for at afsætte midler til forebyggelse og be-handling m.v. efter det konstaterede behov.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, siumut)

Punkt 113.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at indstille til Landsstyret at vælge Narsaq som primært alternativ til Narsarsuaq i tilfælde af en ny flytrafikstruktur i Sydgrønland.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 114.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Såfremt produktionsanlægget af fantailsrejer bliver lukket i Alluitsup Paa, hvilke beskæftigelsesmæssige planer har Landsstyret for de ledige samt hvilke fremtidige planer er der for NUKA A/S?

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Punkt 115.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der igangsættes planlægning af at gøre vandforsyning af Upernavik by fra en sø mulig.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Punkt 116.

 

1. beh. 03-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at igangsætte forsøgsfiskerier i de Østgrønlandske fjordsystemer, eventuelt i samarbejde med Island, således at det kan afklares om der er basis for et kommercielt bæredygtigt fiskeri i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit?

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Punkt 117.

 

1. beh. 11-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret i de kommende bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne, at der skal ydes et særskilt tilskud til de økonomisk svage stillede kommuner til brandudstyr og brandmateriel.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 118.

 

1. beh. 11-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio. kr. Derudover skal der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene til formålet. Af hensyn til landets økonomi bør det ske over en periode på tre år.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 119.

(Trukket tilbage af forslagsstiller)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter  Landsstyret, at fremsætte forslag om hvilken sang, der skal være Grønlands Nationalsang?

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Punkt 120.

(Trukket tilbage af forslagsstiller)

Spørgsmål til Landsstyret: Indgår det i Landsstyrets planer, at gøre det obligatorisk at anvende vådrumsmembran som tætningsmateriale i forbindelse med installation af vådrum i huse og lejligheder?

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Punkt 121.

 

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vil Landsstyret sikre, at der sideløbende med Selv-styrekommissionens arbejde kan føres en bred, folkelig debat om Grønlands selvstændig hedsbestræbelser. Kunne dette formål sikres ved oprettelse af en pulje på f.eks. 300.000 kr, hvorfra initiativ- og interessegrupper kunne søge midler til finansiering af oplysnings kampagner og andre aktiviteter?

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 122.

 

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at afsætte midler til at øge antallet af initiativer for at forebygge sygdommen kræft, der desværre er meget ud-bredt, herunder ikke mindst initiativer, der er særligt rettet mod mænd, som har mavekræft.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, siumut)

Punkt 123.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en udbygning af centraladministrationsbygningen.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Punkt 124.

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønlands Hjemmestyre efter behov kan tilvejebringe kapital gennem Hjemmestyreobligationer.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 125.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som bl.a ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, og senest ved Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 således at § 6, stk. 3, nr. 4, bortfalder.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Punkt 126.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret, at fremsætte forslag om at der opføres en ny skole samt en minihal i Qaarsut i Uummannaq Kommune.

(Landstingsmedlem Mikael  Petersen, Siumut)

Punkt 127.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge for, at der på Finansloven for 2003 optages opførelse af et nyt alderdomshjem i Uummannaq by ved 90/10 finan-siering, hvor Landskassen finansierer de 90% af opførselsudgifterne.

(Landstingsmedlem Mikael  Petersen, Siumut)

Punkt 128.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998 vedrørende afgifter for snescootere, således at beløbet halveres for erhvervsbrugere.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 129.

1. beh. 30-09-2002

Forslag til forespørgselsdebat om miljøforbedrende tiltag, herunder indførsel af miljøafgifter og retursystemer.

(Landstingsmedlem Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 130.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at der indføres krav om fremlæggelse af årsregnskab som be-tingelse for, at politiske partier, kandidatforbund og enkeltkandidater kan modtage støtte fra Hjemmestyret.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 131.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vurderer Landsstyret mulighederne og behovet for, at ledige der modtager sociale ydelser fra det offentlige skal yde en samfundsmæssig indsats til gengæld?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Punkt 132.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om status for projekter i Kangaatsiaq, Kangaamiut, Kangerluk m.fl.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 133.

 

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af de gældende regler vedrørende valg til Landstinget og til kommunalbestyrelser, således at et kandidatforbund, der ved to på hinanden følgende landstingsvalg har opnået mindst 1/31 af samtlige gyldige stemmer sidestilles med et parti, med den virkning at det pågældende kandidatforbund er berettiget til at opstille til det næstfølgende landstingsvalg samt til kommunalvalg uden anmeldelse fra stillere.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 134.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at arbejde for udvikling af produktionsanlæg i bygder med gode fiskerimuligheder, og at der tillige etableres anlæg med frysekapacitet i flere bygder med adgang til fiskeressourcer.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 135.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri således, at det muliggøres at kommuner med hellefiskebestande får kompetence til selvstændigt at fastsætte reg-ler om periode og områdeafgrænsninger for garnfiskeriet. Kommunerne bør ved lovændringen tillige bemyndiges til at varetage licensudstedelsen og fordelingen af de vedtagne hellefiskekvoter.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 136.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af procentsatsen for indkomstskatten for fiskere, jollefiskere, kutterejerne, fangerne, fåreavlerne og håndværkskunstnerne, samt at det indføres procedurer for inddrivelse af skattegæld, således at gæld i form af skatterestance afdrages via skattetræk i indkomsten.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 137.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende bekendtgørelse om fredning af fugle, således at det åbnes op for, at man i islægsområderne som minimum kan jage fugle til eget forbrug.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 138.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret grundigt overvejet deres forslag om betalt flytning af arbejdskraft fra byer med arbejdsløshed til byer, hvor der er mangel på samme? Er en centralisering af befolkningen ønskelig?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 139.

 

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke konsekvenser vil det få for kystens borgere, der har et ønske om at købe en bolig via boligordningen "Fra lejer-til-ejer", når bankerne kun vil låne ud til bestemte byer? Hvilke overvejelser har Landsstyret gjort sig i retning af at etablere en boligfond?

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 140.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte nye bestemmelser i forbindelse med at afsætte midler til oprettelse af en fond til hjælp for erhvervsfiskere og fangere på Finansloven for 2003 og i overslagsårene.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 141.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret undersøgt behovet og mulighederne for ansættelse af en landsdækkende ældrekonsulent?

(Landstingsmedlemmerne: Godmand Rasmussen (A), Asii Chemnitz Narup (IA), Loritha Henriksen (KA), Ruth Heilmann (S))

Punkt 142.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en forhøjelse af skattefradraget for aldersrentemodtageres arbejdsindtægt.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Punkt 143.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om forsøgsprojekter med sociale formål.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 144.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om grønlændere i Danmark.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 145.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om mobilitetspuljens størrelse og administration.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 146.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om etablering af kriseberedskab på skolerne.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 147.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om overgangen fra patientstatut til plejepatientstatus på landets sygehuse.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 148.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om opgørelse af antallet af de vidtgående handicappede her i Grønland.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 149.

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret om antallet af klienter, der står på venteliste til "Aaqa".

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 150.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret i samarbejde med kommunerne og KNAPK at tilpasse Jagtbetjentordningen i Grønland til Landets geografiske forhold og moderne jagtmetoder ved ansættelse af flere jagtbetjente, der udstyres med flere hurtiggående fartøjer til udførelse af overvågnings- og kontrolopgaver?

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Punkt 151.

 

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at genvurdere betalingsniveauet for ge-byr på anskaffelse af jagtbevis i Grønland, således at betalingen står i et rimeligt forhold til de administrative udgifter, der er forbundet med ordningens administration?

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Punkt 152.

 

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke ordninger har man til hensigt at indføre vedrørende anvendelsen af ældrekollektiver for de mere selvhjulpne ældre?

(Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 153.

 

1. beh. 10-10-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder er der for at forbedre løn¿ og arbejdsforholdene for socialfagligt personale (socialrådgivere og pædagoger)?

(Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 154.

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at bygge fle-re personaleboliger.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 155.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer agter Landsstyret at igangsætte til udnyttelse af uudnyttede erhvervsmuligheder i bygder?

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 156.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at fremlægge en tilbundsgående undersøgelse til debat i Landstinget, der belyser fordele og ulemper for Grønland, hvis Grønland skulle blive medlem af EU?

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 157.

 

1. beh. 26-09-2002

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes agter Landsstyret at skabe initiativer til en yderligere indsats for udvikling af landbaserede erhverv afledt af fiskeriet?

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 158.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret, at sikre at minimumsprisen til fangerne for indhandlede skind ikke ydeligere forringes i fremtiden.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Punkt 159.

 

1. beh. 08-11-2002

Ombudsmandens beretning 2001.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 160.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

Punkt 161.

 

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Punkt 162.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Punkt 163.

1. beh. 17-10-2002

 
Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissat UKA02

Inatsisartut Allattoqarfiat              UKA 2002/2

 

* * * * * * *

ULLORMUT OQALUUSERISASSAT ULLULLU SULIARINEQARFISSAAT

Imm 1.

                              

1. beh. 20-09-2002

2. beh. 23-09-2002

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Ammaanermi oqalugiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 2.

1. beh. 25-09-2002

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3.

1. beh. 25-09-2002

2003¿mi Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4.

 

1. beh. 23-09-2002 

Inatsisartut Ataatsimiititaliaannut ataavartunut allanut, Siunnersuisoqatigiinnut, Nævninut Sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)                              Matoqqasumik ataatsimiinneq

Imm. 5.

1. beh. 20-09-2002

Inatsisartut Siulittaasussaannik qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 6.

1. beh. 20-09-2002

Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 7.

1. beh. 23-09-2002

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 8.

 

1. beh. 23-09-2002

Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiititaliaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 9.

1. beh. 23-09-2002

Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 10.

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu aningaasarsiaqartitsinerup atorfeqartitsinerullu iluini isumaqatigiinniartarnerit isumagineqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 11.

2. beh. 11-10-2002

Landskarsip 2001¿imi naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 12.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 09-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Inuussutissarsiutitigut ilinniagaqarnermut sulisitsisut akiliutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(sungiusarluni sulinermi tapiissutit)

(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 13.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortut aamma angerlarsimaffimmi atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 14

 

2. beh. 22-11-2002

Inuussutissarsiutit siuarsarniarlugit tunisassiaasinnaasunik nutaanik nassaarsiorfimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Maliinannguaq Markussen Mølgaard)

Imm. 15.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkorissartitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. (Sungiusarluni sulinermi tapiissutinut tunngatillugu malitsigisatut allannguutit)

(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 16.

 

2. beh. 18-10-2002

Inatsisartuni sulinermut atatillugu naalakkersuinermik suliaqarnermi aningaasatigut tapiissutigineqartartut pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 17.

 

2. beh. 25-11-2002

Immiaaqqanut imeruersaatinullu qillertuusat atorneqartalernissaasa akuersissutigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Otto Steenholdt)

Imm. 18.

2. beh. 07-10-2002

Pensionit ilaasa akileraarutaasarunnaarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Otto Steenholdt)

Imm. 19.

 

2. beh. 25-11-2002

Kalaallit Nunaanni kommunit inuussutissarsiutitigut ingerlatanut aningaasaliisinnaanerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 20.

2. beh. 02-10-2002

Ineqarnermut tapiissutinik aaqqissuussinerup atuutilerseqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 21.

2. beh. 25-11-2002

Aningaaseriviit aqqutigalugit akileraarutinut akiitsunik akiliisarnissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Lars Karl Jensen)

Imm. 22.

 

2. beh. 25-11-2002

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Lars Karl Jensen)

Imm. 23.

 

2. beh. 02-10-2002

Toqukkut qimaguttut Kalaallit Nunaannut assartorneqarneranni aningaasartuutit akilerneqartarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Olga Poulsen)

Imm. 24.

 

2. beh. 25-11-2002

Naalakkersuisut Danmarkimi kalaallinut højskolimik pilersitsinissaq pillugu siunnersuummik saqqummiussinissamut Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Olga Poulsen)

Imm. 25.

 

2. beh. 25-11-2002

Naalakkersuisut nunatsinni højskolit marluusut arlaanni kalaallinik inunnguuseralugu kalaallisut oqaaseqanngitsunik kalaallisut immikkut ilinniartitsisalernissamik kiisalu kalaallinik danskisut piginnaasaminnik annertusaarusuttunik danskisut immikkut ilinniartitsisalernissamik pilersitsinissaq pillugu Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Olga Poulsen)

Imm. 26.

 

2. beh. 30-09-2002

Pisortat inissialiortiterneranni aningaasaliissutaasartut ilaasa qangatut pisarunnaarlutik, inissialiortiternermi pisortat sanatitsisutut inissisimanissaannik isumalluuteqarnerup annikinnerulersinneqarnissaa siunertaralugu, kiisalu nunami tamarmi innuttat namminerisamik ineqalernissamut pitsaanerusumik assigiiaarnerusumillu aningaasaliinissamut periarfissaqalernissaat anguniarlugu, kommunillu tamarmik naligiinnerusumik periarfissikkumallugit, Naalakkersuisut aningaasaliisarfimmik pilersitsinissamik siunnersuusioqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 27.

 

2. beh. 25-11-2002

Aqqit kalaallisuujunngitsut, assersuutigalugit aqqit bibelimeersut, kalaallisuunngorlugit atorneqartartut allattorsimaffimmut ilanngunneqarsinnaaqqullugit aqqit siuliaqutitut kalaallisuut akuerineqartut allattorsimaffiata allanngortinneqarnissaanut Naalakkersuisut Oqaasiliortunut peqataaqqullugit kaammattuuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Peqatigalugulu Naalakkersuisut kisitsit 20¿imiit qummut kalaallisut taaguuserneqarnissaannut siunnersuummik saqqummiussinissamut Oqaasiliortunut kaammattuuteqaqquneqassasut.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 28.

 

2. beh. 11-10-2002

Meeqqanut inuussuttunullu Ilulissaniittunut atuarfimmik/ilinniarfimmik sanaartornissaq pil-lugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 29.

 

2. beh. 11-10-2002

Diskobugtimiit avannamut Upernaviup kommunia ilanngullugu aalisartut piniartullu inuutissarsiornermut tapersiisarfik aqqutigalugu, Nunatta sinnerani najungaqartutut allatuulli, umiatsiartaarnissamut angallatitaarnissamullu periarfissinneqarnissaannik Naalakkersuisut sulissuteqaqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 30.

 

2. beh. 25-11-2002

Inatsisartuni ilaasortaajutigaluni Naalakkersuisuni ilaasortaasarnerup taamaatinneqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Simon Olsen)

Imm. 31.

 

2. beh. 25-11-2002

Siku Block-imik qarmasissiap atorneqarsinnaaneranik inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi, 9. april 1992-imeersumi kapitalit tallimaanni periarfissiinissamut Naalakkersuisut siunnersuusioqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 32.

 

2. beh. 25-11-2002

Takornariaqanngiffiani timmisartumi inissat atorneqanngitsut akikillerujussuarneqarnerisigut timmisartuussinermi inissanik tamakkiisumik atuinissamik imaqartumik kiffartuussinissamik isumaqatigiissutini piumasaqaammik ilanngussisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Per Berthelsen)

Imm. 33.

 

2. beh. 27-09-2002

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerannut soraar­nerussutisiaqarnerannullu malittarisassat iluarsaanneqarnissaannut Suleqatigiissitamit nalunaarusiaq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 34.

2. beh. 11-10-2002

Sikusartumi piniartunut siunnersortinik atorfinitsitsisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Godmand Jensen)

Imm. 35.

2. beh. 11-10-2002

Uummannap eqqaani Qaarsuni oqaluffiliornissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mikael  Petersen)

Imm. 36.

 

2. beh. 27-11-2002

Nakkutilliisoqarfimmik aktiaateqarluni piginneqatigiiffinnik Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartunit sukumiisumik nakkutiginnittussamik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 37.

2. beh. 09-10-2002

Qeqertami atuarfiup iluarsartuunneqarnissaa ilaneqarnissaalu pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 38.

 

2. beh. 25-11-2002

Kommunit inuussutissarsiornermut aningaasaliisinnaassuseqarnerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 39.

 

2. beh. 09-10-2002

Inuttut imminut ikiorsernissaq siunertaralugu ikioqatigiinnik aammalu misiliutitut aaqqissuussinernik pilersitsinermi tapersiinissamut periarfissiinissaq siunertaralugu pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 40.

 

2. beh. 07-10-2002

Utoqqaat siusinaartumillu pensionisiallit pensionisiaasa naleerukkiartunnginnissaannik qulakkeerinninnissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 41.

2. beh. 25-11-2002

Utertunut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 42.

 

2. beh. 14-10-2002

Nunap immikkoortuini inuussutissarsiornikkut ineriartortitsinermi sulisunik ataqatigiissaarisussanik atorfinitsitsinissamut 2003-imut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Maliinannguaq Markussen Mølgaard)

Imm. 43.

2. beh. 22-11-2002

Nunanit allameersut akulerutsinneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 44.

2. beh. 27-11-2002

Piniartutut atuarfimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ole Lynge)

Imm. 45.

 

2. beh. 27-11-2002

Erninermi sulinngiffeqartarnerup sivitsorneqarnissaa aammalu meeqqanut inunngujaartunut angajoqqaat sulinngiffeqarsinnaanermut periarfissaasa pitsanngorsarneqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Tommy Marø)

Imm. 46.

 

2. beh. 25-11-2002

Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliisinnaanerat pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Tommy Marø)

Imm. 47.

2. beh. 16-10-2002

Imigassanut akitsuutip appartinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Simon Olsen)

Imm. 48.

 

2. beh. 18-10-2002

Kujataani containerinut umiarsualiviornissap aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Tommy Marø)

Imm. 49.

2. beh. 21-10-2002

Kommunit akileraarusiisarnerisa minnerpaaffilerneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Josef Motzfeldt)

Imm. 50.

 

2. beh. 22-11-2002

Pisortat inissiaataasa attartortittakkat angissusilerneqarnissaanni oqartussaassutsip Inatsisartunut uterteqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Josef Motzfeldt)

Imm. 51.

 

2. beh. 22-11-2002

ESU¿mit taarsigassarsiaritinneqartut agguataarnerisa ukiumoortumik nalunaarusiarineqartarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Josef Motzfeldt)

Imm. 52.

 

2. beh. 21-10-2002

Nuna tamakkerlugu akileraarutip ilaatigut qaffanneqarneratigut akileraarutitigut ilanngaatit allanngortinneqarsinnaanerat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Josef Motzfeldt)

Imm. 53.

2. beh. 23-10-2002

Ukiuunerani suliffissaqartitsisarnerup siuarsarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 54.

 

2. beh. 07-10-2002

Utoqqaat siusinaartumillu pensionisiallit ullutsinnut naleqquttumik pensionisiaqartinneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 55.

2. beh. 16-10-2002

Illoqqortoormiunut qanittumi suluusalinnut mittarfiliornissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Anders Andreassen)

Imm. 56.

2. beh. 22-11-2002

3. beh. 27-11-2002

Kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu siunnersuut.

(Olga Poulsen)

Imm. 57.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Nunatsinni ilaqutariit inatsisitigut illersugaanerat pillugu naleqqussaanissamut Inatsisartut tunngaviusumik tapersersuinissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden)

Imm. 58.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Nunat Tamalaat Pillaasarnermut Eqqartuussiviat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnera pillugu peqqussummut Inatsisartut oqaaseqaataannut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 59.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuneqarfinnullu aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Maniitsup Sisimiullu kommuniisa kommuninut killeqarfiisa aalajangersarneqarnerat)

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 60.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Tunisassianut akisussaassuseq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnis-saanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siun-nersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 61.

 

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Aktieselskabit pillugit inatsisip (9. januar 2002-mi nutartigaq), Anpartsselskabit pillugit inatsisip (9. januar 2002¿mi nutartigaq), Sulliviit inuussutissarsiutitut ingerlatat ilaat pillugit inatsisip (9. januar 2002-mi nutartigaq), Aningaasaateqarfiit inuussutissarsiutitut ingerlatat pillugit inatsisip (9. januar 2002-mi nutartigaq) Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaannut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 62.

 

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 18-11-2002

Saffiugassat erlinartut il.il. atorlugit suliat nakkutigineqarnerat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 63.

1. beh. 25-09-2002

2. beh. 05-11-2002

3. beh. 14-11-2002

2003-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 64.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 65.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 66.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 67.

 

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Imaanut aqqartartutut suliaqarneq aqqartartullu atortui il.il. pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 68.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Inissiaatileqatigiiffimmik pilersitsinissaq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Suliassarisat allanngortinneri)

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 69.

1. beh. 16-10-2002

Kalaallit Nunaanni siunissami timmisartunik angallassinerup ilusissaa pillugu nassuiaat.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 70.

1. beh. 09-10-2002

Nukissiorfiit aqunneqarnerini killigititassat nutaat pillugit nassuiaat.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 71.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Arnat angutillu naligiissitaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 72.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 73.

1. beh. 09-10-2002

2. beh. 13-11-2002

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmut allannguutissatut siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 74.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaaattut siunnersuut. (Inatsisitigut tunngavigisat pillugit aalajangersakkat)

(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 75.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 20-11-2002

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunaqarfinnullu Naalakkersuisoq)

Imm. 76.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 77.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Inissialiornernut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 78.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Suliffissarsiuussisarneq il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 79.

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 80.

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 81.

 

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Namminersornerullutik Oqartussat allaffeqarfiisa ataatsimuulersinneqarnissaat siunertaralugu Inatsisartut ataatsimiittarfissaannik allaffeqarfimmillu nutaamik sanaartornissap pilersaarusiornissaanik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 82.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

3. beh. 13-11-2002

Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. (Tapiissutit taarsigassarsiallu annertussusissaat, akissarsianut tapiissutit il.il.)

(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 83.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Naqqueqatitsinnik suleqateqalernissaq siunertaralugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Inuit (issittormiut) siunnersuisoqatigiiffiannik inatsisartutigoortumik pilersitsinissamik peqquneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 84.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Naalagaaffiit Peqatigiit Ataatsimeersuartut aalajangersagaata, aalajangersagaq 1541 (XV) Danmarkip akuersissutigalugu atuuttussanngortitaata, Namminersorneq Pillugu Isumalioqatigiissitat tunngaviusumik isumaliutissiissutaata malitsigisaatut Kalaallit Nunaanni inunnit taasissutigineqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut. Inuit taasitinneqarnerisigut paasinarsissaaq Kalaallit Nunaata naalagaaffittut namminersulernissaa, qilersorsimanngitsumik Danmarkimut suleqateqartoqarnissaa imaluunniit Namminersornerulluni Oqartussaanerup atuutiinnarnissaa nunatsinni innuttat kissaatigineraat.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 85.

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Peqqinnissamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 86.

1. beh. 24-10-2002

Namminersorneq pillugu Isumalioqatigissitamit tunngaviusumik isumaliutissiissut pillugu nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 87.

1. beh. 27-09-2002

2. beh. 16-10-2002

Pituffik¿miit Landskarsimut akileraarutaasartut ilaannik amerlanerusunik Qaanaap kommuniata pissarsisalernissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naimanngitsoq  Petersen)

Imm. 88.

 

1. beh. 27-09-2002

2. beh. 16-10-2002

Suliffittaarnermut atatillugu utaqqiisaasumik ineqartitsisarneq pillugu aaqqissuussinermik nutaamik atulersitsinissamik Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaannik siunnersuut, taanna naapertorlugu utaqqiisaasumik inissiat kvadratmeteritut angissusii, initaasa amerlassusii pequtsersugaanerilu apeqqutaatillugit nalinginut aalajangersimasumik akiliutigitinneqartartussat aalajangersarneqassallutik. Akiliutigitinneqartartussat taakku nalingi naapertorlugit sulisut akileraaruteqartinneqartassapput, sulisitsisulli utaqqiisaasumik ineqartitsinermi akiliutissaq tamakkiisoq akilertassallugu.

(Mogens Kleist)

Imm. 89.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut sinerissap qanittuani aalisartunut tunisassiassanik tunisinermi tunisassiornermilu periarfissat qanoq ittut siunissami neqeroorutigineqarnissaat pillugu Naalakkersuinikkut qanoq anguniagaqarlutillu tulleriinnilersuippat?

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 90.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Pisortani allaffissornerup annikillisarneqarnissaanut periarfissat pillugit nuna tamakkerlugu misissuinerup aallartinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat aammalu nunaqavissunik sapinngisamik annertunerpaamik sulisoqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Godmand Rasmussen)

Imm. 91.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu atorfimmut atatillugu biilerititat amerlas-susiisa ikilisarneqarnissaat siunertaralugu atorfimmut atatillugu biilerititassanik atugassiisarneq pillugu aalajangersimasunik maleruagassiornissamik Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut. Tamanna assersuu tigalugu pisinnaavoq atorfiit, atuuffigisatut nassuiaasikkat aalajangersimasut kisimik, atorfimmut atasumik biilimik atugassiivigineqarnerisigut.

(Godmand Rasmussen)

Imm. 92.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisarnerup maanna siunissamilu iluarsartuussivigineqarneranut atatillugu illoqarfikkaartumik nunap immikkoortukkaartumillu tunitsivitsigut tunisassiorfitsigullu atortulersuutit atorneqarnissaat qulakkeerinniffiginiarlugu iliuusissanik Naalakkersuisut aallartitsilersaarpat?

(Jakob  Sivertsen)

Imm. 93.

 

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Puisit amii suliarereerlugit tunineqarnerini akiliutaasartup 500,00 kr.-nimut minnerpaaffilerneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Jakob  Sivertsen)

Imm. 94.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaleralinnik, assagiarsunnik allanillu aningaasarsiutigineqarsinnaasunik peqassutsip qulaajaavigineqarnissaa siunertaralugu Tasiilap eqqaani imartai misissuinermik aallartitsinissaq Naalakkersuisunit isumaliutersuutigineqarpa?

(Godmand Rasmussen)

Imm. 95.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Sisimiuni umiarsualivik pillugu suliaq sumut killippa aammalu allilerinissap piviusunngortinneqarnissaa qaqugu naatsorsuutigineqarsinnaava?

(Godmand Rasmussen)

Imm. 96.

 

1. beh. 03-10-2002

Pituffimmi mittarfiup eqqaani mingutsitsineq pillugu avatangiisit misissuiffigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 97.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Suna tunngavilersuutigalugu Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata soqutigisai akimorlugit Thulemi innuttaasut ILO-p isumaqatigiissutaa nr. 169 naapertorlugu naggueqatigiittut immikkoorutilittut Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisunit naatsorsuutigineqannginnerat pillugu oqaaseqaateqarpat, naak apeqqut taannarpiaq pillugu suliaq højesteretimi suli ingerlanneqartoq?

(Naimanngitsoq Petersen)

Imm. 98.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Naalakkersuisut snescooterinik eqqussuinermi akitsuutip assigiinngisitaartunngortinneqarnissaanik Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, taamaliornikkut firetakt-inik motorilinnik, avatangiisinik mingutsitsineq nipiliornerlu eqqarsaatigalugit avatangiisinut mianerinninnerusumik eqqussuinermut akitsuut totakt-inik motorilinnut sanilliullugu annikinnerusunngortinneqarsinnaaqqullugu. Firetakt-inik motorilinnik eqqussuinermi akitsuut 10.000,00 kr.-inngorlugu appartinneqassaaq.

(Per Berthelsen)

Imm. 99.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Partiit kattusseqatigiillu tapiissutinik marloqiusanngorlugit immikkoortitanik pissarsisinneqartalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1-imi, 31. maj 2001-imeersumi § 2-p allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunnersuusioqquneqqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Tapiissutit aappaat tunngaviusumik tapiissutaassaaq 360.000 kr.-ninik aningaasartalik, taamaasilluni partiit allattaannik atorfinitsitsinissamut periarfissaqalerluni, kiisalu pineqartumut najugassaqartitsisoqarsinnaalerluni. Tapiissutillu aappaat ullumikkut ilaasortamut ataatsimut 100.000 kr.-niusoq, 50.000 kr.-inut appartillugu affaannanngortinneqassalluni.

(Per Berthelsen)

Imm. 100.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Partiit qinigassanngortitsisinnaasut tamarmik qinersilernermi tunngaviusumik tapiissutinik 200.000 kr.-inik kiisalu qinersinermit kingullermi taasinermut ataatsimut 50 kr.-inik pissarsisinneqartalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1-imi, 31. maj 2001-imeersumi § 6-ip allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Partiinut nutaanut tunngatillugu taakkua atsiornerit katersugaat taasinertut "nalinginnaasutut" naatsorsuunneqartassapput - taamaattorli partiit qinigassanngortitsisinnaanissaannut atsiornerit piumasaqaataasut annerpaamik amerlaqatigisinnaallugit. Kisimiillutik qinigassanngortittut tamarmik qineqqusaarnermut tapiissutinik 25.000 kr.-inik pissarsisassapput.

(Per Berthelsen)

Imm. 101.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Nunat Avannarliit Killiit piniarnikkut ileqqutoqaasa uppernarsaasersorneqarnerat pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 1/2001¿p Inatsisartunit isumaqatigineqarneranik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Daniel  Skifte)

Imm. 102.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Pisuussutit uumassusillit nungusaataanngitsumik atorneqarnerat pillugu nunat tamat ataatsimeersuartinneqarnissaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 2/2001-p Inatsisartunit isumaqatigineqarneranik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. (Aallartitat siulittaasuat)

(Daniel  Skifte)

Imm. 103.

 

1. beh. 20-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Pinngortitap pisuussutaanik atuineq pillugu suleqatigiissitaliatut ataatsimiititaliamik pilersitsisoqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 3/2001¿p Inatsisartunit isumaqatigineqarneranik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aallartitip siulittaasua)

(Daniel  Skifte)

Imm. 104.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfinni ilanngaaserisunik atorfinitsitsinissaq qimmillu ikiaroornartumik ujarlersinnaasut umiarsualivinni atorneqalernissaat Naalakkersuisunit sulissutigilersaarneqarpat?

(Godmand Rasmussen)

Imm. 105.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Ukiup 2003-p ilaqutariit ukiuattut ingerlanneqarnissaanik, taamaattumillu iliuuserineqartussanut Naalakkersuisut  minnerpaamik 2 mio. kr.-inik, qinnuteqaatigineqarsinnaasunik, aningaasaliissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ruth Heilmann)

Imm. 106.

 

1. beh. 18-10-2002

Makku tunngavigalugit Kalaallit Nunaata EU-llu akornanni pissutsit pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: 1985-imiilli Kalaallit Nunaat EU¿lu aalisarneq pillugu isumaqatigiissuteqarput, tassuunakkut EU Kalaallit Nunaannut aningaasatigut akiliuteqartarnermigut aalisagartassinneqarnissamik qulakkeerunneqartarluni, taakkulu maannakkut ukiumut 319 mio. kr.-inik amerlassuseqarput. Isumaqatigiissutip qanittukkut isumaqatiginninniutigeqqinnissaa eqqarsaatigalugu, siunissami EU¿mut atassuteqarnerput sunik toqqammaveqartinneqassanersoq isumaliutersuutigisariaqarparput.

(Anders Andreassen)

Imm. 107.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut nunatsinni aalisartut aalisariutinilu inuttaasartut atugarisaannik aammalu inuusuttut aalisartuunermik soqutiginninnerulernissaannut qanoq iliornikkut maannamit pitsaanerusumik aqqutissiuussinissamik misissuinermik aallartitsilersaarpat?

(Ruth Heilmann)

Imm. 108.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaanni qatserisartut atugarisaasa assigiinngissutaat misissorneqarmata qanoq angusaqartoqarpa?

(Finn Karlsen)

Imm. 109.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Taxanut akitsuutit misissuiffigineqarnerat qanoq ingerlasimava, iliuuserineqarsinnaasullu sumut killippat?

(Finn Karlsen)

Imm. 110.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Ataani oqaatigineqartunut Naalakkersuisut qanoq oqaaseqarfiginnissinnaappat, oqaatigineqarmammi nunalerinermik inuussutissarsiuteqartut amerlasuut inuussutissarsiuumminnik unitsitsiinnartariaqalissasut, EF-miimmi nunalerinermut tapiissutaasartut Landskarsimit taarseneqanngimmata? Ajornartorsiutit tamakku anigorniarlugit siunissaq eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Finn Karlsen)

Imm. 111.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta erngata annertunerpaamik aningaasarsiornikkut iluanaarutiginiarneqarnissaa anguniarlugu Naalakkersuisut misissuisitsinissamik ingerlataqartitsilersaarpat?

(Finn Karlsen)

Imm. 112.

 

1. beh. 02-10-2002

2. beh. 23-10-2002

Meeqqat sumiginnagaasarnerannut meeqqallu inuusuttuaranngortut kinguaassiutitigut atornerlugaasarnerannut pissutaasut, kiisalu meeqqanut inuusuttuaqqanullu taakkununnga angajoqqaavinullu tunngatillugu pissutsit pitsanngorsaavigineqarnissaat qanoq periarfissaqarnersoq pillugu itinerusumik misissuisoqarnissaanik, pisariaqartitsinerlu tunngavigalugu pinaveersaartitsinermut katsorsaanermullu il.il. atugassanik aningaasaliissuteqartoqarnissaata sulissutigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ruth Heilmann)

Imm. 113.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Kujataanut timmisartukkut angallanneq nutaamik ilusiliivigineqassagaluarpat Narsarsuarmut taarsiullugu Narsap toqqarneqarnissaanik Naalakkersuisunut inassuteqarnissamik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Godmand Rasmussen)

Imm. 114.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Alluitsup Paani raajanik fantailsiliorluni tunisassiorfik matuneqarpat suliffissaaruttut suliassaqartinneqarnissaat eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat aammalu NUKA A/S-imut siunissami suut pilersaarutaappat?

(Godmand Rasmussen)

Imm. 115.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Upernaviup illoqarfiani siunissami imeqarniarnikkut aaqqiiniarnissaq anguniarlugu tasermiit imermik illoqarfimmut pilersuisinnaalernissap pilersaarusiorlugu aallartinneqarnissaata Naalakkersuisunit suliniutigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigissassaattut siunnersuut.

(Jakob  Sivertsen)

Imm. 116.

 

1. beh. 03-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami Illoqqortoormiinilu aalisarnerup imminut akilersinnaasumik ingerlanneqarsinnaaneranut tunngavissaqartoqarnersoq qulaajaavigiumallugu Tunumi sinerianni misileraalluni aalisarnermik Naalakkersuisut Islandimik suleqateqarnikkut aallartitsilersaarpat?

(Jakob  Sivertsen)

Imm. 117.

 

1. beh. 11-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Kommuninut aningaasaliissutigineqartartut isumaqatigiinniutigineqarnissaanni kommunit aningaasakilliortut qatserinermi atortunut qatserutitullu atortuutinut immikkut tapiissuteqarfigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Per Berthelsen)

Imm. 118.

 

1. beh. 11-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Qatserisartut ilinniartitaanerisa pitsaassusia inatsimmi piumasaqaatigineqartumut nallersuuteqqullugu Naalakkersuisut siunnersuusioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Nassuiaat naapertorlugu maannakkorpiaq aningaasanik 8 mio.  kr.-it amerlaqataannik pisariaqartitsisoqarpoq. Taakku saniatigut siunertamut ukiunut missiliuusiorfiusunut suli 2,5 mio. kr.-inik aningaasaliisoqassaaq. Nunatta aningaasaqarniarnera pissutigalugu tamanna ukiut pingasut ingerlaneranni pisariaqarpoq.

(Per Berthelsen)

Imm. 119.

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Naalakkersuisunut apeqqut: Erinarsuut sorleq Kalaallit Nunaata inuiattut erinarsuutigissaneraa pillugu Naalakkersuisut qaqugu siunnersuuteqassamaarpat?

(Otto Steenholdt)

Imm. 120.

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Naalakkersuisunut apeqqut: Illuni inissianilu masattuleriffissatut naatsorsuussanik pilersitsinermi/ikkussuinermi masattuleriffinnut ussissaatit pinngitsooratik atorneqartalernissaat Naalakkersuisut pilersaarutaannut ilaava?

(Otto Steenholdt)

Imm. 121.

 

1. beh. 10-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersorne pillugu Isumalioqatigiissitat sulinerat ilutigalugu Kalaallit Nunaata namminersulernissamik anguniagaqarnerani innuttaasut sapinngisamik annertunerpaamik oqallitsinneqarnissaat Naalakkersuisut qanoq iliorlutik qulakkeernialersaarpaat? Siunertaq taanna assersuutigalugu 300.000 kr.-inik, suliniaqatigiiffiit soqutigisaqaqatigiillu paasisitsiniaanerit allatullu suliaqarnerit aningaasalersornissaannut qinnuteqarfigisinnaasaannik immikkoortitsinikkut qulakkeerneqarsinnaava?

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 122.

 

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

Naalakkersuisut nappaammut kræftimut ajoraluartumik atugaaqisumut tunngatillugu pinaveersaartitsiniarnikkut iliuutsit amerlisarneqarnissaat siunertaralugu amerlanerusunik aningaasaliissuteqarnissamik Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, tassunga ilanngullugu minnerunngitsumik angutinut naamikkut kræfteqartunut immikkut sammititamik iliuuseqartoqarnissaa.

(Ruth Heilmann)

Imm. 123.

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Allaffeqarfissuup allilerneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Simon Olsen)

Imm. 124.

 

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Namminersornerullutik Oqartussat Namminersornerullutik Oqartussani obligationit atorlugit pisariaqartitsineq malillugu aningaasaatinik pissarsiniutaasunik peqalernissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Per Rosing-Petersen)

Imm. 125.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Naalakkersuisut § 6, imm. 3-mi nr. 4 atorunnaarsinneqarsinnaaqqullugu aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 18-ip, 31. oktober 1996-imeersup, ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6-ikkut, 20. maj 1998-imi allanngortinneqartumi kingullermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 15-ikkut, 12. november 2001-imi allanngortinneqartumi, allanngortinneqarnissaanik sulissutiginninnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Godmand Jensen)

Imm. 126.

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Naalakkersuisut Qaarsuni Uummannap kommuniani nutaamik atuarfiliornissaq timersortarfeeraliornissarlu pillugit Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Mikael  Petersen)

Imm. 127.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Naalakkersuisut 90/10 atorlugu aningaasaleeriaaseq naapertorlugu Uummannami utoqqaat illussaannik nutaamik sanaartornissap 2003-mi aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaanik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, tamatumani sanaartornermi aningaasartuutit 90 procentii Landskarsimit aningaasaliiffigineqassallutik.

(Mikael  Petersen)

Imm. 128.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Snescooterinut akitsuut inuussutissarsiutilittut atuisunut affaannanngortinneqarsinnaaqqullugu Naalakkersuisut nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata nr. 19-ip, 30. oktober 1992-imeersup allanngortinneqarnissaanik sulissuteqarnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Per Rosing¿Petersen)

Imm. 129.

 

1. beh. 30-09-2002

Avatangiisinut pitsaanerulersitsisussanik iliuuseqarnissaq, taakkununnga ilanngullugit avatangiisinut akitsuutinik utertitsisarnermillu aaqqissuussinermik atuutilersitsinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Ole Lynge)

Imm. 130.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Naalakkersuinikkut partiit, kattusseqatigiit ataasiakkaarlutilluunniit politikikkut qinigassanngortittut Namminersornerulluni Oqartussanit tapiiffigineqarsinnaasut ukiumoortumik naatsorsuutiminnik saqqummiisalernissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Josef Motzfeldt)

Imm. 131.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Suliffissaaleqisut isumaginninnikkut ikiorsiissutinik pisortanit pisartagaqartut pisartagaqarnerminnut taarsiullugu inuiaqatigiinnut iluaqutaasumik suliaqartinneqartarnissaannut periarfissat pisariaqartitsinerillu Naalakkersuisunit qanoq naliliiffigineqarpat?

(Ruth Heilmann)

Imm. 132.

 

1. beh. 10-10-2002

Kangaatsiami, Kangaamiuni, Kangerlummi allanilu sanaartugassatut pilersaarutit killiffiat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 133.

 

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Naalakkersuisut Inatsisartunut kommunalbestyrelsinullu qinersisarneq pillugu malittarisassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik suliniuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliornikkut kattusseqatigiit Inatsisartunut qinersinerni malittuinnarni marlunni minnerpaamik taasinerit atorsinnaasut 1/31-erarterutaan­nik taaneqarsimasut partiinut naligiisinneqarsinnaaqqullugit, tamatumalu kingunerissallugu kattusseqatigiit pineqartut tullianik Inatsisartunut kommuninullu qinersinerni atsiornernik katerseqqaaratik qinigassanngortitsisinnaanissaat.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 134.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Naalakkersuisut nunaqarfinni aalisarnikkut periarfissaqartuni tunisassiorfinnik piorsaanissamik aammalu nunaqarfinni aalisarnissamut periarfissaqartuni amerlanerusuni qerititsiviliisoqarnissaanik sulissutiginninnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunneruut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 135.

 

1. beh. 18-11-2002

2. beh. 29-11-2002

Kommunit qaleraleqarfillit qassutit atorlugit piffissani sorlerni sumilu qaleralinniartoqarnissaata killiliivigineqarnissaanik kommunit nammineerlutik maleruagassiorsinnaanerat periarfissikkumallugu Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 18, 31. oktober 1996-imeersup allannguuteqartinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inatsisip allanngortinneqarneratigut kommunit qaleralinniarnissamut akuersissutinik tunniussisinnaalerlutillu qaleralittassiissutinik aammattaaq agguaassisinnaalertariaqarput.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 136.

 

1. beh. 18-10-2002

2. beh. 11-11-2002

Aalisartut, umiatsiaararsortut, pujortuleerarsortut, piniartut, savaatillit assassorlutillu kusanartulianik suliaqartartut isertitaannik akileraaruteqaataasussanik procentinngorlugu annertussusiliisarnerup iluarsiivigineqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat aammalu akileraarutitigut akiligassatisertitanit akileraarutit aqqutigalugit ilanngaassisarnikkut akilersorneqarsinnaaqqullugit akileraarutitigut akiitsunik akiliisitsiniartarnermi periutsinik atuutsilersitsinissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 137.

 

1. beh. 30-09-2002

2. beh. 21-10-2002

Sikusartuniittut minnerpaamik namminneq atugassaminnik timmiaruarniarsinnaanissaat ammaanneqarsinnaaqqullugu timmissanik eqqissisimatitsineq pillugu nalunaarutip atuuttup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen)

Imm. 138.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfinnit suliffissaaleqiffiusunit illoqarfinnut suliffissalinnut sulisartut akiliunneqarlutik nutsertinneqarnissaat pillugu siunnersuutertik Naalakkersuisut sukumiisumik isumaliutigisimavaat? Innuttaasut eqiterutsinneqarnissaat kissaatiginartinneqarpa?

(Anthon Frederiksen)

Imm. 139.

 

1. beh. 10-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Aningaaseriviit illoqarfinnut aalajangersimasuinnarnut taarsi-gassarsitserusunnerat sinerissami innuttaasunut ineqarnermut aaqqissuussineq "Attartortumiit piginnittuulernermut" aqqutigalugu inissiamik piserusuttunut qanoq kinguneqassava? Namminerisamik inissiaateqalersinnaanermut tunngatillugu aningaasaateqarfimmik pilersitsisinnaaneq Naalakkersuisut qanoq isumaliutersuuteqarfigaat?

(Olga Poulsen)

Imm. 140.

 

1. beh. 16-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Naalakkersuisut inuussutissarsiutigalugu aalisartunut piniartunullu ikiorsiisarnermut ani-ngaasaateqarfimmik 2003¿mi aningaasanut inatsimmi ukiunilu missingersuusiorfinni pilersitsinissamik sulissutiginninnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Johan Lund Olsen)

Imm. 141.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Nuna tamakkerlugu utoqqarnut siunnersortimik atorfinitsitsinissamut pisariaqartitsineq tamatumunngalu periarfissat Naalakkersuisut misissuivigisimavaat?

(Godmand Rasmussen, Asii Chemnitz Narup, Loritha Henriksen, Ruth Heilmann)

Imm. 142.

 

1. beh. 07-10-2002

2. beh. 06-11-2002

Naalakkersuisut utoqqalinersiallit saniatigut sulinermikkut akileraaruteqaataanngitsumik isertissinnaasaattut killiliussap qaffanneqarnissaanik suliuniuteqarnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Simon Olsen)

Imm. 143.

1. beh. 10-10-2002

Misileraalluni isumaginninnikkut siliniutit pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 144.

1. beh. 10-10-2002

Kalaallit Qallunaat Nunaanniittut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 145.

 

1. beh. 10-10-2002

Eqaatsumik nikerarsinnaanermut immikkoortitat amerlassusaat aqunneqarnerallu pilluigt Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Ímm. 146.

 

1. beh. 10-10-2002

Meeqqat atuarfianni ikiorsiinissamut upalungaarsimassutissatut pilersaarummik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 147.

 

1. beh. 10-10-2002

Nunatsinni napparsimmavinni napparsimasutut isigineqarunnaarlutik paaqqutarineqartussatut isigineqalersartut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 148.

 

1. beh. 10-10-2002

Kalaallit Nunaanni annertuumik innarluutillit qanoq amerlatiginerannik nalunaarsuisarneq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 149.

1. beh. 10-10-2002

"Aaqa"-mut utaqqisut allattorsimaffianni inuit qassit nalunaarsorneqarsimanersut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Asii Chemnitz Narup)

Imm. 150.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaanni piniarnermik nakkutilliisoqarnerup nunatta pissusiinut nutaaliaasumillu piniariaatsinut, piniarnermut nakkutilliisunik amerlanerusunik atorfinitsitsinikkut, misissuinernik nakkutilliinernillu sulianik isumaginninnermi sukkasuunik amerlanerusunik angallasersuinikkut, naleqqussaanissaq Naalakkersuisut kommuninut KNAPK-mullu suleqatigiissutigilersaarpaat?

(Tommy Marø)

Imm. 151.

 

1. beh. 10-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaanni piniarsinnaanermut allagartap pissarsiarinissaanut akiliutigineqartartup annertussusiligaanerata nutaamik naliliivigineqarnissaa Naalakkersuisunit isumaliutersuutigineqalersaarpa, taamaaliornikkut aaqqissuussinerup aqutsivigineqarnerani aningaasartuutaasartunut naapertuuttumik akiliisoqartalersinnaaqqullugu?

(Tommy Marø)

Imm. 152.

 

1. beh. 10-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Utoqqarnut pisinnaanerusunut ataatsimut inissiat atorneqarnerat pillugu aaqqissuussinerit qanoq ittut atuutilersinniarneqassamaarpat?

(Loritha Henriksen)

Imm. 153.

 

1. beh. 10-10-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Inulerisut (socialrådgiverit, socialpædagogillu) akissarsiaasa sulinermilu atugarisaasa pitsaanerulersinneqarnissaannut qanoq periarfissaqarpa?

(Loritha Henriksen)

Imm. 154.

1. beh. 22-11-2002

2. beh. 27-11-2002

Sulisunut inissianik amerlanerusunik sanaartornissamut sulissutiginninnissamik Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 155.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni inuussutissarsiornikkut periarfissat atorluarneqanngitsut atorluarumallugit iliuutsinik qanoq ittunik Naalakkersuisut aallartitsilersaarpat?

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 156.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunarput EU¿mi ilaasortanngorarluarpat, tamatuma pitsaaqutai pitsaanngequtaalu qulaajaavigalugit sukumiisumik misissuinermik Inatsisartunit oqaluuserineqartussamik Naalakkersuisut saqqummiilersaarpat?

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 157.

 

1. beh. 26-09-2002

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisarnerup nassatarisaanik nunami inuussutissarsiutitut pilersinneqarsimasut ineriartorteqqinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniutinik qa-noq iliorlutik pilersitsilersaarpat?

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 158.

 

1. beh. 14-10-2002

2. beh. 08-11-2002

Naalakkersuisut piniartut amernik tunisassiassatut tunisisarnerat siunissami ajorseriaateqaqqunagu ammit akiisa minnerpaaffilerneqarnissaannik qulakkeerinnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

Imm. 159.

1. beh. 08-11-2002

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2001¿imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 160.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 161.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002 

Namminersornerullutik Oqartussat missingersuutaat pillugit Inatsisartut allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 162.

1. beh. 04-10-2002

2. beh. 23-10-2002

3. beh. 13-11-2002 

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 163.

 

1. beh. 17-10-2002