Samling

20120913 09:26:16
Dagsordenspunkter og behandlingsdato 2006

Titler på dagsordenspunkter til FM 2006

 

Punktnummer:

 

Behanlingsdato:

 

 

  Forslagstitel:

Pkt. 1:

Beh. 21/4

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 2:

Beh. 21/4

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Beh. 27/4

Ombudsmandens beretning for 2004.  PDF-fil: tryk her

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4:

 

Beh. 21/4

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer. (Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:

1. beh.

(VM 2006/14)

2. beh. 17/5

3. beh. 23/5

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 6:

1. beh. 

(VM 2006/20)

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 7

 

1. beh. 

(VM 2006/61)

 

2. beh. 10/5  

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med virkning fra 1. januar 2007 pålægges at ændre taksterne i cirkulære nummer 248 af 1. januar 2005 om gældende sociale kontantydelser, således at lomme- og tøjpenge, der ydes til børn og unge under anbringelse hos almindelige og professionelle plejefamilier samt i Hjemmestyrets døgninstitutioner, jf. cirkulærets § 12, fastlægges efter en ny skala med følgende trin:

1.   Børn fra 0 til 4 år modtager pr. døgn 36,00 kr.

2.   Børn fra 5 til 10 år modtager pr. døgn 42,00 kr.

3.   Børn fra 11 til 14 år modtager pr. døgn 50,00 kr.

4.   Børn fra 15 til 18 år modtager pr. døgn 66,00 kr.

Landsstyret pålægges endvidere at kompensere kommunerne for deres andel af de hermed forøgede udgifter i forbindelse med de kommende bloktilskudsforhandlinger med KANUKOKA.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Pkt. 8

1. beh.

(VM 2006/63)

 

2. beh. 10/5

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2006, således at den foreslåede takst for almindeligt løbende underholdsbidrag hæves til 5.394 kr. pr. barn pr. halvår.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Pkt. 9:

1. beh.

(VM 2006/72)

2. og 3. beh. EM 2006

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 10:

1. beh. 3/5

2. beh. 9/5

3. beh. 22/5

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 11:

1. beh. 23/5

2. beh.

EM 2006

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 12:

Beh. 21/4

Politisk-økonomisk beretning 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 13:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 16/5

 

Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2), om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2007 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst.......kr.   5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige.....kr.   1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat...................................6%

(Landsstyrmedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 14:

1. beh. 3/5

2. beh. 16/5

3. beh. 22/5

Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift.

(Landsstyrmedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 15:

 

Beh. 9/5

Redegørelse om målsætningerne for strukturreformen på baggrund af Strukturudvalgets "Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor" afgivet i 2005.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 16:

1. beh. 25/4

2. beh. 22/5

Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 17:

 

1. beh. 25/4

2. beh. 22/5

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form).

(Landsstyreformanden)

Pkt. 18: UDGÅR

Forslag til landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 19:

  UDGÅR

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 20:

1. beh. 26/4

2. beh. 16/5

3. beh. 22/5

Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 21:

1. beh. 26/4

2. beh. 16/5

3. beh. 22/5

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 22

1. beh. 26/4

2. beh. 16/5

Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse vedrørende udkast til ny anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 23:

 

1. beh. 2/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Hjemmestyret tiltræder overenskomst om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 24:

1. beh. 19/5

2. og 3. beh. EM 2006

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 25:

1. beh. 28/4

2. beh. 17/5

3. beh. 23/5

Forslag til landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 26:

trukket af forslagsstiller 26/4

Forslag til landstingslov om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 27:

Beh. 19/5

Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden 2005.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 28:

Beh. 22/5

Redegørelse for havneudbygning.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 29:

1. beh. 2/5

2. beh. 19/5

3. beh. 23/5

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om lægemidler.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

Pkt. 30:

 

Beh. 22/5

Redegørelse om det uvildige ekspertudvalgs rapport.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

Pkt. 31:

Beh. 22/5

Redegørelse om Grønlands Fiskerilicenskontrol.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

Pkt. 32:

Beh. 17/5

Energipolitisk perspektivredegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 33:

1. beh.

(VM 2006/76)

 

2. beh. 10/5

Hermed stilles et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges til at fremsætte et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2, af 3. marts 1994 om, at underholdsbidrag til børn m.v. samt tilskud i forbindelse med adoption ændres således, at grundbeløbene til de nævnte ydelser forhøjes.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 34:

1. beh. 

(VM 2006/82)

2. beh. 17/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at prioritere byggeriet af et vandkraftværk i Qasigiannguit området, som vil kunne forsyne tre nærliggende byer i Diskobugten.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 35:

1. beh.

(VM 2006/106)

2. beh. 17/5

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

Pkt. 36:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om at etablere et egentligt grønlandsk fodboldlandshold under FIFA, og hvilke overvejelser har landsstyret gjort sig vedrørende etablering af et nationalstadion, som lever op til FIFA¿s regler for benyttelse som hjemmebane for fodboldlandsholdet?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 37:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret med henblik på forbedring af vilkårene for de fiskere der fisker kystnært?

(Landsstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 38:

 

Beh. 18/5

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 39:

trukket af forslagsstiller 28/3

Beslutningsforslag om etablering af en garantifond for kystnært og udenskærs fiskeri, hvor fiskerne kan søge om lån til fartøjer samt etablering af landbaserede produktionsanlæg.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 40:

 

1. beh. 11/5

2. beh. 16/5

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, hvorefter alders- og førtidspension skal bestå af et fast grundbeløb, der ikke kan reguleres, og et pensionstillæg, der reguleres i forhold til den skattepligtige indkomst.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 41:

 

Beh. 16/5

Forslag til forespørgselsdebat: Det er på tide at realisere tanken om, at rent grønlandsksprogede unge kan få deres uddannelsesbevis på, at de har gennemført en uddannelse.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 42:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der årligt bliver udarbejdet/aflagt ¿grønne regnskaber¿ for hjemmestyreejede selskaber og hjemmestyrets offentlige institutioner.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 43:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder ser Landsstyret for at etablere en produktion til færdigbehandling af sælskind i Tasiilaq?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 44:

 

Beh. 28/4

Forslag til forespørgselsdebat: Hvilke politiske målsætninger har Landsstyret for at sikre, at handicappedes levevilkår bringes på lige fod med andre i samfundet, samt mulighederne for etablering af et handicapvidenscenter.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 45:

1. beh. 3/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 46:

 

1. beh. 2/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov, som i udgangspunktet giver enhver i Grønland med behov herfor ret til undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk, samt i grønlandsk kultur- og samfundsforståelse.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 47:

1. beh. 9/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre skolernes fravær af elever og lærere.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 48:

1. beh. 25/4

2. beh. 19/5

3. beh. 23/5

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret. (Afholdelse af repræsentationsudgifter)

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 49:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre reglerne for partitilskud således, at tilskuddet bliver omfordelt på en måde, der tilgodeser de mindre partier.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 50:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at der indføres en forsøgsordning med fjernundervisning på folkeskoleniveau eksempelvis i tre udvalgte bygder i et samarbejde mellem bylærere og timelærere i bygderne.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 51:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 23/5

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap således, at vederlagets størrelse i § 9, stk. 2 tilpasses, så det i større omfang end hidtil kan blive i overensstemmelse med modtagerens uddannelses- og indkomstniveau.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 52:

 

1. beh. 25/4

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at besvare skriftlige spørgsmål i henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1, i løbet af ti arbejdsdage.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 53:

 

1. beh. 25/4

2. beh. 19/5

Forslag til Landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udforme regler på ejerboligområdet, således at der affattes bestemmelser om oprettelse og drift af ejerforeninger, bestemmelser, der regulerer salg af ejerlejligheder, samt at der indarbejdes sanktionsmuligheder overfor ejere, der misligholder deres forpligtelser overfor ejerforeningen.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 54:

 

1. beh. 10/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret på EM 2006 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Indkomstskat § 26 a stk. 1, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber m.v. nedsættes til 30 % med virkning fra 1. januar 2007.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 55

1. beh. 9/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre skolemægling/konfliktløsning i folkeskolen.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 56:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret snarest pålægges at fremsætte forslag til ændring af bestemmelserne i Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser, således at der bliver mulighed for, at udvalgsmøder i kommunerne kan afvikles telefonisk.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 57:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 19/5

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemgå gældende bestemmelser om håndtering af affald med henblik på at sikre, at bestemmelserne på håndgribelig vis regulerer håndtering af komplekse affaldstyper, såsom skibe, både, joller, køretøjer og teknologisk affald, tillige skal kommunalbestyrelser i forbindelse med regelsaneringen have nogle bedre og mere nuancerede kompetencer og myndighedsredskaber overfor borgere, husejere og virksomheder.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 58:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 19/5

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at offentlige institutioner og hjemmestyreejede virksomheder implementerer Grønne regnskaber.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 59:

 

1. beh. 10/5

2. beh. 23/5

Forslag til Landstingsbeslutning om, at private døgninstitutioner sidestilles med Hjemmestyre institutioner således, at kommunerne også får dækket 50 procent af udgifterne, når kommunerne får anbragt børn og unge på private institutioner.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 60:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre administrative procedurer, der sikrer, at borgere opfordres til at registrere sig på valglisten i forbindelse med et midlertidigt ophold udenfor Grønland.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 61:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 22/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret over en fireårig periode pålægges at omrokere i alt 100 millioner kroner til vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 62:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde et regelsæt således, at politikere ikke kan besidde to politiske fuldtidsstillinger til fuld løn på samme tid.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 63:

 

1. beh. 26/4

2. beh. 19/5

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Landstings forretningsorden ændres således, at der skal ske en afstemning, hvis der rejses et mistillidsvotum, samt ændring af Grønlands Landstings forretningsorden således, at man til enhver tid kan rejse et mistillidsvotum uden at dette behøver at have en naturlig tilknytning til dagsordenen.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 64:

 

Beh. 2/5

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan opnå en sproglig sameksistens i et tosproget Grønland

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 65:

 

Beh. 16/5  

Forslag til forespørgselsdebat om, at en person som har et nært forhold til en alvorligt syg skal have forbedrede muligheder for at opholde sig i Danmark for at støtte den syge under hele sygdomsforløbet.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 66:

 

Beh. 11/5

Forslag til forespørgselsdebat om kompetencefordelingen mellem Landstinget og Landsstyret i udenrigspolitiske spørgsmål.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 67:

Beh. 17/5

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan skaber vi et bæredygtigt samfund?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain; Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 68:

1. beh. 10/5

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sørge for, at modtagere af børnetilskud, ikke behøver at ansøge hver gang.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 69:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Uddannede pædagoger og sociale medarbejdere, har disse mulighed for at videreuddanne sig med en diplomuddannelse eller en Masteruddannelse? Har de også mulighed for at komme på årskursus?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 70:

 

1. beh. 10/5

2. beh. 23/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at unge døve, der ikke længere går i børneskolen, i fremtiden fortsat skal kunne bo på Uiluiit, således at de kan få mulighed for at uddanne sig videre derfra.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 71:

 

Beh. 11/5

Forslag til forespørgselsdebat om fornyelse af regelsætningen vedrørende betingelserne for erhvervsfangeres samt fritidsfangeres jagtbeviser.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 72:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Med henvisning til Landstingslov nr. 2, af 21. maj 2002 vedr. havneafgift på skibsfartøjer og krydstogtsskibe, skal skibe betale denne havneafgift. Men på hvilket grundlag er det blevet afgjort, at kun nogle typer af skibe skal betale denne afgift?

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 73:

 

1. beh. 11/5

2. beh. 23/5

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således at fiskere - og fangere med bopæl i Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner kan modtage offentlig finansiering til joller med udenbords motor.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 74:

 

Beh. 10/5

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan vi minimere forældres misrøgt af deres børn; samt hvordan kan vi lette børns tilbagevenden til forældrene efter anbringelse udenfor hjemmene.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 75:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret behov for, at der etableres et Forskningsvidenskabeligt Råd i Grønland?

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 76:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke lovbestemmelser gælder i Grønland for så vidt angår virksomhedsoverdragelser og hvorledes er indgåede kollektive overenskomster stillet ved virksomhedsoverdragelser?

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 77:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tanker har Landsstyret omkring udviklingen af de handels- og trafikmæssige relationer til Canada og USA?

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 78:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for, at sikre Qaanaaq by med fast og billigere drikkevandsforsyning i fremtiden?

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 79:

trukket af forslagsstiller 5/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlag til kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 80:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende Folkeskolens afgangsklasseelevers videre uddannelsesforløb.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 81:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 22/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for udvidelse af Kunstskolens bygning i forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Pkt. 82:

 

1. beh. 25/4

2. beh. 22/5

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at samtlige skoleelever fra 9. klasse og opefter kan få samme skolepengebeløb fra skoleåret 2007/2008.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 83:

 

Beh. 11/5

Forslag til forespørgselsdebat om kombinationsfiskeri efter forskellige fiskearter.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 84:

 

1. beh. 11/5

2. beh. 16/5

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave et pensionsforlig med Landstingets partier før udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Pkt. 85:

 

1. beh. 10/5

2. beh. 19/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Indkomstskat således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber m.m. jf. indkomstskattelovens § 26 a, stk. 1 nedsættes til 30%.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 86:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes kan Landsstyret bidrage til fastsættelse af en ensartet størrelse af udbetalte lommepengebeløb til ordblinde under deres kursusophold.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 87:

 

Beh. 28/4

Spørgsmål til landsstyret: Hvornår kan beboerne i én af Ilulissat kommunes bygder Qeqertaq forvente at få bygget et forsamlingshus, som skulle være udvidet Illorput 2000 type?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 88:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til landsstyret:

  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis havgående trawlere med parvise trawl sættes længere ud mod vest igen til 55 grader?
  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis kvartalsvis betaling af satellit overvågningsudstyret afskaffes eller at man afskaffer hele overvågningen?
  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis brugen af rister til fartøjer mindre end 75 brt afskaffes?
  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis fiskeri og produktion adskilles?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 89:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til landsstyret: Hvor langt er man nået med grønlandiseringen? Hvad forstår man med det? Og hvilke tiltag foretager landsstyret med grønlandiseringen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 90:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til landsstyret: Har nogen af de ældre pensionister, som har haft biindtægt ret til at modtage feriepenge?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 91:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til landsstyret: Hvordan er erfaringerne med decentrale uddannelser? Er erfaringerne succesrige eller skal ordningen tilpasses eller forbedres? Kunne det tænkes at udvide ordningen, således at andre uddannelser også kan decentraliseres? og hvis ja - hvilke uddannelser kan tænkes decentraliseret?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 92:

 

Beh. 28/4

Spørgsmål til landsstyret: Hvordan planlægges renovering og istandsættelse af huse og lejligheder? Hvilken type boliger skal istandsættes og hvilken type skal ikke istandsættes? Og udskiftning af skibsovne i selvbyggerhuse i bygderne har tidligere været til debat her i salen. Dertil må man spørge, hvad man har af planer om de stærkt nedslidte selvbyggerhuse?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 93:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om nedsættelse af billet priser?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 94:

 

Beh. 28/4

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret om at øge tilgængeligheden af aktier fra offentlig ejede selskaber for herboende, således at muligheden for ejerskabsforhold ved salg af aktier fra offentligejede selskaber i højere grad kommer den grønlandske befolkning til gode?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 95:

 

Beh. 18/5

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke fremgangsmåder har Landsstyret som grundlag i forbindelse med ændringer af priser for forskellige kommunale ydelser og service?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Pkt. 96:

1. beh. 5/5

2. beh. 19/5

3. beh. 23/5

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde samt landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret.

(Partierne Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut)

Pkt. 97:

 

1. beh. 25/4

2. beh. 22/5

Beslutningsforslag om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 98:

1. beh. 23/5

2. og 3. beh. EM2006 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

Landstingets Bureau

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

UPA 2006-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

                                                                                                                                                                     

Immikkoortup normua:

  

Suliarineqarnis-saata ullua:

 

   Siunnersuutip qulequtaa: 

Imm. 1:

Sul. 21/4

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2:

Sul. 21/4

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. (ALLANNGUISOQARAANGAT)

 (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 27/4

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2004-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:

 

Sul. 21/4

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

Siull. 

(UKIU 2006/14)

Aappass. 17/5

Pingajuss. 23/5

Piginnaanngorsaaqqiinissamut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 4-p, 31. maj 2001-imeersup allannguuteqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 6:

Siull. 

(UKIU 2006/20)

Aappass. 17/5

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu Isumaliutissiissummut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 7

 

Siull. 

(UKIU 2006/61)

 

Aappass. 10/5   

Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigaara naalakkersuisut 1. januar 2007-imit atuutilertussamik suliakkerneqassasut isumaginninnikkut ikiuisarneq pillugu kaajallaasitami normu 248-mi 1. januar 2005-imit atuuttumi akit allanngorteqqullugit, taamaaliornikkut meeqqanut inuusuttuaqqanullu angajoqqaarsiani nalinginnaasuni inuussutissarsiutigalugulu angajoqqaarsiani kiisalu Namminersornerusut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiini inissinneqarsimasut atisassarsiutissaat kaasarfimmiussaallu, takuuk kaajallaasitami § 12, akitut najoqqutassat nutaat makku malillugit akeqalersinneqassallutik:

1.   Meeqqat 0-mit 4-nut ukiullit ulloq unnuarlu pissarsiarisassavaat 36,00 kr.

2.   Meeqqat 5-init 10-nut ukiullit ulloq unnuarlu pissarsiarisassavaat 42,00 kr.

3.   Meeqqat 11-nit 14-inut ukiullit ulloq unnuarlu pissarsiarisassavaat 50,00 kr.

4.   Meeqqat 15-init 18-inut ukiullit ulloq unnuarlu pissarsiarisassavaat 66,00 kr.

Taamattaaq naalakkersuisut suliakkerneqassapput ataatsimut tapiissutit pillugit KANUKOKA¿mik isumaqatigiinniarnernut atatillugu akit qaffannerisigut aningaasartuutit tamatuma nassataanik amerlinerini kommunit aningaasartuuteqarnerulerneri taarsissagaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Imm. 8

 

Siull.  

(UKIU2006/63)

 

Aappass. 10/5

Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuutaavoq, Naalakkersuisut saqqummiutissagaat 2006-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuutip allanngortinneqarnissaanut siunnersuut, taamaalilluni pilersuinermi tapersiutitut akigititaq nalinginnaasoq siunnersuutigineqarsimasoq meeqqamut ataatsimut ukiup affaanut koruuninut 5.394-ninut qaffanneqartussanngorlugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Imm. 9:

Siull.

(UKIU2006/72)

Aappass. 9/5

Pingajuss. 19/5

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraterne)

Imm. 10:

Siull. 25/4

Aappass. 16/5

Pingajuss. 22/5

Inatsisartut ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaannut siunnersuut 2005.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 11:

Siull. 16/5

Aappass.

UKA 2006

Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 12:

Sul. 21/4

Aningaasaqarniarnikkut ingerlatsineq pillugu Nassuiaat 2006.

 (Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 13:

 

Siull. 25/4

Aappass. 16/5

 

2007-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani § 32, imm. 6, 2):

1. Inummut ilanngaat....................................................kr. 48.000 (ukiumut)

2. Ilanngaat aalajangersimasoq.......................................kr. 10.000 (ukiumut)

3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut.......kr.   5.000 (ukiumut)

4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat...............kr.   1.000 (ukiumut)

5. Kommuninut ataatsimut akileraarut.......................6%

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 14:

Siull. 25/4

Aappass. 16/5

Pingajuss. 22/5

Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 15:

 

Sul. 9/5

Aaqqissuussaanermut ataatsimiititaliap "Pisortat suliffeqarfiutaanni aaqqissuussaanermik iluarsartuusseqqinneq pillugu Isumaliutissiissutaa" 2005-imi tunniunneqartoq tunngavigalugu Aaqqissuussaanermik iluarsartuusseqqinnermi anguniakkat pillugit Nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 16:

 

Siull. 28/4

Aappass. 16/5

Inunnut Nalunaarsuutit Eqiteruffiat pillugu inatsisip (CPR-mik inatsit) nr. 426, 31 maj 2000-meersup kunngip peqqussutaatigut Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 17:

 

Siull. 28/4

Aappass. 16/5

Lovtidendep aamma Ministerialtidendep naqiterneqartarnerinik inatsisip allannguutaanik inatsisissatut siunnersuummut (Lovtidende qarasaasiatigoortitatut) Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm. 18:

TUNUARTIN-NEQARPOQ 

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 19:

TUNUARTIN-NEQARPOQ

Inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut Siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 20:

Siull. 26/4

Aappass. 16/5

Pingajuss. 22/5

Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 21:

Siull. 26/4

Aappass. 16/5

Pingajuss. 22/5

Radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaanut siunnersuut.

 (Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 22

 

Siull. 26/4

Aappass. 16/5

Piginneqqaartussaatitaanermut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutissamut nutaamut missingersuummut Inatsisartut oqaaseqaatissaannut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

 (Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 23:

 

Siull. 2/5

Aappass. 19/5

Nunani avannarlerni naalagaaffinni innuttaasut nunami avannarlermi allamiitillutik nammineq oqaatsiminnik atuisinnaatitaanerat pillugu Danmarkip, Finlandip, Islandip, Norgep aamma Sverigep akornanni isumaqatigiissutip allanngortinneqarnera pillugu isumaqatigiissummut Namminersornerullutik Oqartussat akuersinissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 24:

Siull. 28/4

Aappass. 17/5

Pingajuss. 23/5

Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq sullissinerilu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 (Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 25:

Siull. 25/4

Aappass. 17/5

Pingajuss. 23/5

Sulisitsisut akileeqataassuteqartarnissaannut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 26:

Siull. 25/4

Aappass. 17/5

Pingajuss. 23/5

Pisuussutit uumassusillit niuerutigineqarsinnaanerannik ilisimatusarnermullu atorneqarsinnaanerannik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 27:

Sul. 19/5

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu Nassuiaat 2005.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 28:

Sul. 16/5

Umiarsualiviit annertusaavigineqarnissaat pillugu nassuiaat.

 (Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 29:

Siull. 2/5

Aappass. 19/5

Pingajuss. 23/5

Nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Peqqissutsimut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 30:

 

Sul. 11/5

Arlaannaanulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalimmik ataatsimiititaliap nalunaarutaa pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 31:

Sul. 11/5

KANUAANA pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 32:

 

Sul. 17/5

Nukissiuuteqarnermik Politikkikkut Pilersaarummik nassuiaateqarnerat.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 33:

 

Siull. 

(VM 2006/76)

 

Aappass. 10/5

 

Aningasat tunngaviusumik tunniunneqartartut qaffanneqarsinnaaqqullugit meeqqanut akilersuutit il.il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaannut nr. 2, 3. marts 1994-imeersumut allannguutissatut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 34:

 

Siull. 

(VM 2006/82)

 

Aappass. 17/5

Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap tullinnguutsinneqarnissaanut siunnersuut.

Nunatsinni erngup nukiliorfinnik sanaartulernermi Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap illoqarfinnut pingasunut pilersuisinnaasussap pingaarnersiuinermi tullinnguutsinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 35:

Siull. 

(VM 2006/106)

 Aappass. 17/5

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm. 36: 

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaat tamakkerlugu arsaattartunik FIFA-mut ilaasortaasunik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? Nunatta arsaattarfissuanik nunanut allanut unamminerni atorneqarsinnaasumik FIFA-p tamakkunatigut malittarisassaannik naleqquttumik pilersitsinissamut qanoq Naalakkersuisut eqqarsaatersuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 37:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta sineriaani sinerissap qanittuani aalisartut umiatsiaararsortullu aalisariuteqarnikkut, naleqqussaavigineqarnissaat pitsanngorsaavigineqarnissaallu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 38:

 

Sul. 18/5

Nunaqavissut isertitaqarnikkut periarfissaasa annertusineqarnissaa siunertaralugu takornariaqarnikkut ineriartortitsinerup qanoq nanginneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 39:

 

Siunnersuuteqar-tumit tunuartippoq /

28/3

Qularnaveeqqusiisarfittut aningaasaateqarfiliornissaq sineriassorlutik aalisartut avataasiortutulli namminneq angallaminni nunamiluunniit tunisassiorfittaarnissaannut aammalu angallatimik ineriartortinnissaannut aningaasaliiniarnermi qularnaveeqqusiisarfittut aningaaseriviit pioreersut suleqatigalugit pilersitsinissamik siunnersuuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 40:

 

Siull. 26/4

Aappass. 16/5

Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu, utoqqalinermi aamma siusinaartumik pensionisiat imaalersillugit, "pensionisiaq tunngaviusoq" aalajangersimasoq nikerartinneqarsinnaanngitsoq, aammalu "pensionisianut tapeq" isertitat naapertorlugit nikerartinneqarsinnaasoq pillugit kingusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut 2006-mi ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut allannguutissamik siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 41:

 

Sul. 16/5

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Kalaallit nunatsinni ilinniartitaanerup iluani nunaqavissut kalaallisut oqaasillit kalaallisuinnarlu oqaaseqartuusut ilinniartitaanikkut allagartartaarnissaminnut periarfissaat pitsanngorsartariaqalinnginnerluni, nunaqavissoq nunamini ilinniarsimasuunissaa timitalerniarutsigu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 42:

 

Siull. 5/5

Aappass. 19/5

Suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiillu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut ingerlanneqartulluunniit ukiumoortumik pinngortitaq mianeralugu qanoq iliuuseqarsimanerminnik naatsorsuusiortarnissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 43:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami amernik naammassillugit sulianik tunisassiorfimmik pilersitsinissamut qanoq periarfissaqartoq Naalakkersuisut takusinnaavaat?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 44:

 

Sul. 28/4

Nunatsinni Innarluutilinni atugassarititaasut allat assigalugit inuiaqatigiinni naligiimmik periarfissaqarlutillu atugaqalernissaat anguniarlugu innarluutilinnut politikkip ersarissup pilersinneqarnissaanik, taamalu aamma innarluutilinnut ilisimasanik katersuiffimmik piaartumik pilersitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 45:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 46:

 

Siull. 2/5

Aappass. 19/5

Aallaavittut isigalugu kialuunniit nunatsinniittup kalaallit, danskit tuluillu oqaasii atorlugit oqalunnikkut inuiaqatigiinni akuunerulersinnissaanut, kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnillu paasinnittaatsimik ilinniartinneqarnissaanut Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 47:

 

Siull. 9/5

Aappass. 19/5

Atuartut ilinniartitsisullu peqanngittarnerisa tamanut saqqummiunneqartarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 48:

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

Pingajuss. 23/5

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut. (Ilassinninnermut aningaasartuutit akilerneqartarnerat)

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraterne)

Imm. 49:

 

Siul. 5/5

Aappass. 17/5

Partiinut tapiissutaasartut pillugit malittarisassat imaalillugit allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, tapiissutaasartut partiit mikinerusut eqqarsaatigalugit agguaateqqinneqartalerlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraterne)

Imm. 50:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni toqqarneqarsimasuni pingasuni illoqarfimmi ilinniartitsisut nunaqarfinnilu timelærerit suleqatigiinnerisigut ungasissumit atuartitsinerup meeqqat atuarfianni atuartitsinertut qaffasissuseqartup misiliilluni aaqqissuussinertut atulersinneqarnissaa Naalakkersuisut sulissutigilersaarnerlugu?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm. 51:

 

Siull. 28/4

Aappass. 17/5

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaannut nr. 7-mut 3. november 1994-imeersumut allannguutissatut siunnersuummik Naalakkersuisut saqqummiusseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni § 9-mi, imm. 2-mi akissarsiat amerlassusiat naleqqussarneqassammat, taamaalillunilu manna tikillugu taamatut amerlanerulersitsineq pisartagaqartup ilinniartitaaneranut isertitaqartarneranullu naapertuuttunngorluni.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm. 52:

 

Siull. 26/4

Aappass. 19/5

Inatsisartut Suleriaasianni § 36, imm. 1 naapertorlugu allaganngorlugit apeqqutit ullut suliffissat qulit ingerlaneranni akineqartarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm. 53:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Naalakkersuisuniit nammineq illoqarnerup tungaata malittarisassaliornissaa, taamaaliornikkut piginneqatigiillutik illuliorniartunik pilersitsineq ingerlatsinerlu pillugu aalajangersakkanut oqaasertaliussaqalissammat, aalajangersagaqalissammat, inissiaasimasunik pigilikkanik tunisaqarnermi naleqqussaagaateqartoqalissammat, taavalu illuutillit piginneqatigeqarnerup ataani pisussaaffiit sumiginnarnerinut iliuuserisimasanut kingunerititassanut periarfissanik tulluarsakkanik ilanngussaqarneq pissammat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm. 54:

 

Siull. 2/5

Aappass. 19/5

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisunut 2006-mi ukiaanerani ataatsimiinnermi Inatsisartut inatsisaata Aningaasarsiat akileraarutaat pillugu § 26 a, imm. 1-ip allanngortinnissaa siunnersuutigeqqullugu, taamaaliornermi ingerlatsiviit assigisaasalu 1. januar 2007 killigalugu ingerlatsiviup akileraarutaanik tamakkiisumik killimmilluunnit akileraartussaanerat 30%-inngortillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm. 55

 

Siull. 9/5

Aappass. 19/5

Naalakkersuisut meeqqat atuarfianni atuarfinni isumaqatigiissitsiniartarnerup / isumaqatigiinngissutinik aaqqiiniartarnerup atulersinneqarnissaanut suliniuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm. 56:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Inatsisartut inatsisiliaata nr. 20-p, 3. november 2004-meersup kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut pillugit inatsimmi aalajangersakkat allanngortinnissaanut Nalakkersuisunit erniinnaq siunnersuummik saqqummiussinissaat siunnersuutigineqassasoq, taamaaliornikkut kommunini ataatsimiititaliat ataatsimiinnerisa oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaaneri periarfissinneqarniassammata.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm. 57:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

Eqqagassalerineq pillugu aalajangersakkat atuuttut misissuataarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, eqqagassat pisariusut soorlu umiarsuit, umiatsiat, umiatsiaaqqat, qamutit motorillit kiisalu eqqagassat teknikkimut tunngasut isumagineqarnissaat pillugit aalajangersakkani timitalimmik inatsiseqartitsinissaq qulakkeerniarlugu, aammattaaq kommunalbestyrelsit malittarisassanik atorunnaarsitsinissamut atatillugu innuttaasunut, illuutilinnut suliffeqarfinnullu assigiinngisitaarnerusumik oqartussaaffeqalernissaat oqartussaaffimmullu sakkussaqalernissaat siunertaralugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraterne)

Imm. 58:

 

Siull. 5/5

Aappass. 19/5

Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuut, Naalakkersuisut sulissutigissagaat naalagaaffiup ataani suliffeqarfinni Namminersornerusunillu pigineqartut suliffissuini anguniagaassasoq ¿nukissiornermut atorluaaneq¿.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 59:

 

Siull. 10/5

Aappass. 23/5

Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit Namminersornerullutik Oqartussat paaqqinnittarfiutaannut naligiissinneqarnissaannik Inatisisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalillutik kommunit aammattaaq aningaasartuutimik 50 procentiinik matussusiivigineqartalerlutik, kommunit meeqqanik inuusuttuaqqanillu paaqqinnittarfinni namminersortuni inissiigaangata.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 60:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

Innuttaasut Kalaallit Nunaata avataani najugaqarallartut qinersisussat allattorsimaffianni nalunaarsorneqartarnissaannut kaammattorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut allaffissornikkut suleriaasissanik atulersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 61:

 

Siull. 3/5

Aappass. 22/5

Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqqusinniornissamut katillugit 100 millioner kr.-it ukiut sisamat ingerlaneranni nuunneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 62:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

Naalakkersuinermik suliaqartut tamarmiusunik akissarsiaqarlutik ataatsikkut naalakkersuinermi atorfigivillugu marlunnik atorfeqarsinnaannginnerat pillugu  Naalakkersuisut malittarisassiornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraterne)

Imm. 63:

 

Siull. 26/4

Aappass. 19/5

 

Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut, Kalaallit Nunaanni Inatsisartut suleriaasiat imaalillugu allanngortinneqassasoq tatiginninnginnermik taasinissamik suliassanngortitsisoqartillugu taasisoqartassalluni, kiisalu Kalaallit Nunaanni Inatsisartut suleriaasiat imaalillugu allanngortinneqassasoq, sukkulluunniit tatiginninnginnermik taasinissamik suliassanngortitsisoqarsinnaalluni tamanna ullormut oqaluuserisassanut nalinginnaasumik attuumassuteqanngikkaluarpalluunniit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraterne)

Imm. 64:

 

Sul. 2/5

 

Kalaallit Nunaanni arlariinnik oqaaseqarfiusumi oqaatsitigut inooqatigiinnissarput qanoq anguniarsinnaaneripput pillugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm.  65:

 

Sul. 16/5

Inuup imaannaanngitsumik nappaatilimmut qanigisap Danmarkimiinnermini napparsimasup napparsimanera tamaat tapersersuinissamini najugaqarnissaminut pitsaanerusunik periarfissaqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 66:

 

Sul. 22/5

Inatsisartut Naalakkersuisullu akornanni nunanut allanut naalakkersuinikkut ingerlatsinermi apeqqutini akisussaassutsip agguataarneqarnera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 67:

 

Sul. 23/5

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Inuiaqatigiit sanngisuut qanoq ililluta pilersissinnaavagut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain; Inuit Ataqatigiit)

Imm. 68:

 

Siull. 10/5

Aappass. 23/5

Meeqqanut tapiissutinik pisartagaqareersut, qinnuteqaqqinngikkaluarlutik pisartagaqaannarsinnaanissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 69:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Perorsaasutut iliniareersimasut, Inunnik isumaginnittutut ilinniareersimasut diplom-uddannelsemik taasartagaannik aammalu Masterinngorniarnissamut periarfissaqarpat? Årskursuseqarsinaaneq aamma periarfissaavaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 70:

 

Siull. 10/5

Aappass. 23/5

Tusilartut angerlarsimaffianni Uiluinni, inuusuttut, meeqqat atuarfianni atuarunnaareeraluarlutilluuniit najugaqarsinnaanissaanik, taamaasillutik ilinniaqqinnissaminnut periarfissinneqarlutik najugaqarsinnaalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 71:

 

Sul. 11/5

Inuutissarsiutigalugu piniarnermik allagartallit kiisalu sunngiffimmi piniarnermut allagartalllit allagartaqarnerisa maleruagassatigut nutartertariaqarnera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 72:

 

Sul. 18/5

Matumuuna Naalakkersuisunut apeqqutiginiarpara, Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuit takornarissanik angallasssissutit ilaasunik angallassinerannut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 2, 21. maj 2002-meersumi umiarsualivimmik atuisut ilaannaat suna tunngavigalugu akiliuteqartinneqartarnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 73:

 

Siull. 11/5

Aappass. 23/5

Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannap Upernaviullu Kommuniini aalisartut piniartullu umiatsiaararsortut, umiatsiaarartaarniarnerminni pisortanit tapiiffigineqarsinnaalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 74:

 

Sul. 10/5

Kalaallit nunatsinni angajoqqaarpassuit meeqqaminnik sumiginnaasartut qanoq iliuu-seqarnikkut sumiginnaanerup minnerpaaffilernissaa aqqutissiuussinnaavarput, kiisalu angerlarsimaffiup avataanut meerarpassuit inissinneqarsimasut qanoq iliornitsigut ilaqutariittut inuuleqqinnissaat piaartumik isumannaatsumilli aqqutissiuussinnaavarput.

(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 75:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni ilisimatusarneq pillugu siunnersuisoqatigiiliortoqarnissaa Naalakkersuisut pisariqartutut isigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 76:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Suliffeqarfiit allanut tunineqaraangata Kalaallit Nunaanni inatsisitigut tunngavissat qanoq ittut atortussanngortinneqarsimappat aammalu suliffeqarfiit taamatut allanut tunineqaraangata sulisoqarnikkut isumaqatigiissutit (kollektive overenskomster) qanoq inissisimappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 77:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Canadamut USA-mullu angallannikkut niuernikkullu attaveqaatit ineriartortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut qanorpiaq takorluugaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 78:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaami imermik pilersuineq siunissami aalajangersimasuullunilu akikinnerusoq qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuseqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 79:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

Kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. kiisalu borgmesterinik borgmesterillu tulliinik akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaa nr. 35, 5. oktober 2001-meersoq allannguiffigeqqullugu suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 80:

 

Sul. 18/5

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsittussat atuarfimmiit ilinniarfinnut ingerlariaqqittarnerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqutit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 81:

 

Siull. 3/5

Aappass. 22/5

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu Eqqumiitsuliornermut atuarfiup illutaata allilerneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Imm. 82:

 

Siull. 3/5

Aappass. 22/5

Nunatsinni meeqqat atuarfiani atuartut 9. klassimiit qummut ukiumit atuarfiusumit 2007/2008-imit tamarmik atuartuunersiuteqalernissaat pillugu Naalakkersuisusut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 83:

 

Sul. 11/5

Aalisakkanik assigiinngitsunik aalisarsinnaanissamut oqallisissiartut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 84:

 

Siull. 26/4

Aappass. 16/5

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu pensionisiat pillugit Inatsisartuni partiit ilaasortaatitalinnut Naalakkersuisut isumaqatiginninniuteqarnissaannut Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Imm. 85:

 

Siull. 2/5

Aappass. 19/5

Isertitatigut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni ngerlatseqatigiiffinnut tamakkiisumik ilaannakortumílluunniit il.il. akileraartussaatitaasunut Isertitatigut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 26a imm. 1 appartinneqassasoq 30 %-mut.

(Inatsisartunut ilaasortaq: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 86:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Naqinnernik atuarsinnaanngitsut allassinnaanngitsullu pikkorissartinneqarneranni kaasarfimmiuliisarnerup assigiiaartumik annertussusilerneqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq tapersiuteqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm. 87:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat kommune-ani nunaqarfiit ilaanni Qeqertami katersortarfissaq illorput 2000 allisaq qaqugu Qeqertarmiut naatsorsuutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 88:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut:

  • Kilisaassuit marlunnik qalullit (marlorsortut) siullermituut 55 grad-inut kimmut illuartinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Qaammataasat atorlugit nakkutilliissutit kvartal-imut akeerutsinneqarsinnaanerat imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Angallatini 75 brt-mit mikinerusuni ristet atorunnaarsivinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Naalakkersuisut qanoq isumaqarpat? Aalisarneq tunisassiornerlu immikkoortinneqartariaqarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 89:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaalinngorsaaneq sumut killippa? Qanorlu paasissariaqarpa? Qanoq ittunik naalakkersuisut suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 90:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Utoqqalinersiutillit ilaat saniatigut isertitaqalaarsimagunik feriepenge-sisinnaatitaappaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 91:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Najugaq qimannagu ilinniakkamik ingerlatsisarneq qanoq misilittangaqarfigineqarpa? Iluatitsiffiusimappat imaluunniit pitsaanerusumik aaqqissuuteqqinneqarsinnaappat, Naalakkersuisut eqqarsaatigisinnaanerlugu; ilinniakkat ilaat aamma najugaq qimannagu ingerlanneqarsinnaanersoq/sut takorloorneqarsinnaanerluni/tik? Taamaattoqassappat suut ilinniarneqarsinnaasut najugaq qimannagu ilinniartitsissutigineqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 92:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Illunik inissianillu iluarsaassineq qanoq pilersaarusiorneqarpa? Suut iluarsaanneqassappat aamma suut iluarsaanneqassanngillat? Aamma nunaqarfinni nammineerluni illuliat ilarpassuisa kiassaataasa taarsersorneqarnissaannik siusinnerusukkut inimi maani eqqartorneqartartut qanoq pilersaarutigineqarpat qanorlu iliortoqarniarpa nammineerluni illuliat ilaatigut aserfallassimaqisut eqqarsaatigalugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 93:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Angallannermi billetit akiisa apparsarneqarsinnaanerat Naalakkersuisut qanoq takorloorpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 94:

 

Sul. 18/5

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Innuttaasut pappilissanik nalilinnik Kalaallit Nunatsinni Piginneqatigiiffinnit inuiaqatigiit pigisaannik (Aktie)-nik tunisinermut atatillugu innuttaasut piginneqataalersinnaanerisa annertusineqarsinnaanerat periarfissikkumallugu Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 95:

 

Sul. 18/5

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommune-ni sullissinernut assigiinngitsunut akeqartitsinermut tunngasut pillugit Naalakkersuisuit akinik allannguisoqassatillugu suut periutsit najoqqutarineqartarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Imm. 96:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

Pingajuss. 22/5

Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut kiisalu Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Partiit Siumut, Inuit Ataqatigiit aamma Atassut)

Imm. 97:

 

Siull. 25/4 

Aappass. 22/5

Niuernermut aamma teknikkimut tunngasunik qaffasinnerusumik soraarummeernerit pillugit inuussutissarsiutitigut ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanernut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarsinnaanissaanut peqqussutissamut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 98:

 

Siull. 23/5

Aappass. aamma Pingajuss. UKA2006 

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Inatsisartut Allattoqarfiat