Bureau for Inatsisartut, Grønlands Parlament søger en afdelingschef til nyoprettet HR-og Administrationsafdeling.


Bureauet søger en afdelingschef til bureauets nyoprettede HR- og Administrationsafdeling.

 

Afdelingschefen vil indgå i  direktionen med reference til Generalsekretæren.

Om stillingen

HR- og Administrationsafdelingen får en bred kontaktflade til hele organisationen og vil være i kontakt med mange forskellige aktører dagligt. 4 medarbejdere fra Serviceafdelingen vil indgå i den nyoprettede afdeling.

 

Afdelingschefen skal bl. a. løse følgende opgaver på tværs af organisationen:

 • Bidrage til processerne med rekruttering i de forskellige enheder.
 • Bidrage til generel personaleadministration og personalejuridisk sagsbehandling.
 • Bidrage til forhandlinger med personaleorganisationer.
 • Bidrage til udarbejdelsen af lønproduktionen, lønbudgetter samt pensioner.
 • Varetage tidsregistreringen for alle enheder.
 • Bidrage til personale- og ledelsesudvikling, herunder tilrettelæggelse og udbud af kurser og efteruddannelser.
 • Produktion af ledelsesinformation, udvikling og ajourføring af personalepolitikken og generel rådgivning af chefer og medarbejdere om personaleforhold.
 • Sikre videreudviklingen af bureauets journalisering og arkivering.
 • Sikre løbende udvikling af service for personalet og medlemmerne af Inatsisartut.
 • Varetage sekretariatsfunktionen for Samarbejdsudvalget, medarbejdermålinger, personalevelfærd og opgaver i relation til håndtering af sygdom og stress.


Din primære opgaveportefølje

 • Lede og videreudvikle HR- og personaleadministrative funktioner i bred forstand. 
 • Udvikle arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde med de øvrige chefer og medarbejdere i bureauet og med Inatsisartuts samarbejdsrelationer og tillknyttede institution.
 • Prioritere og lægge rammerne for et godt samarbejde i en travl enhed med stærk fokus på trivsel og arbejdsmiljø. 

 

Din profil

Du har en relevant akademisk uddannelse og solid faglighed på HR-området. 

 

Bureau for Inatsisartut er et selvstændigt overenskomstområde, og som HR-chef vil du skulle sidde for bordenden, når der forhandles med personaleorganisationerne. Derfor vil indsigt i overenskomster og aftaler være af stor betydning.

 

Du har erfaring med ledelsesopgaver i en politisk styret organisation og med håndtering af ledelsesopgaver med et betydeligt ’opgavespænd’.

 

Du har en god strategisk og organisatorisk forståelse og er optaget af, hvordan organisation, arbejdsprocesser og medarbejdere kan udvikles i overensstemmelse med strategier og handleplaner.

 

Du sætter en udviklingsdagsorden på personaleområdet og kan ud fra et helhedssyn bidrage aktivt i forhold til udviklingsopgaver på tværs af hele organisationen – i et positivt samspil med chefer og medarbejdere.

Værdifulde kompetencer i forhold til ledelsen af HR- og Administrationsafdelingen:

 • Forstår at navigere sikkert i et politisk og hierarkisk hus.
 • Evne til at påvirke relevante interessenter ved hjælp af velunderbyggede argumenter, præsentation af fakta, god kommunikation og samarbejde.
 • Stærke forhandlingskompetencer.
 • Opsøgende og kommunikerende i forhold til at skaffe det nødvendige mandat i forhandlinger.
 • Professionel sparringspartner for direktion og ledelse.
 • Optaget af at sikre høj kvalitet, faglighed og driftssikkerhed i opgaveløsningen.
 • Tydelighed omkring faglig retning og en god sparringpartner for medarbejderne.
 • Fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer og god til at sammensætte et hold, så medarbejderne supplerer hinanden.
 • Solide kommunikative evner, så du kort og præcist kan kommunikere komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper i og uden for organisationen.
 • Uformel og humoristisk omgangsform og rummelig i forhold til medarbejdernes forskelligheder.

 

Personlige og relationelle kompetencer

 • Stærke relations kompetencer, tillidsvækkende og i øjenhøjde på alle niveauer i organisationen.
 • Personlig robusthed med en høj grad af integritet, der kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og tillidsfuldt samarbejde overalt i organisationen, er en forudsætning for at lykkes i stillingen.
 • Evne til at håndtere organisatoriske og interpersonelle konflikter på en kompetent og saglig måde.
 • Helhedsorienteret fokus. Optaget af, at politikker, beslutninger og spilleregler efterleves i praksis.
 • Fleksibel, samarbejdende og serviceminded arbejdsform med blik for processen.
 • Ordentlighed og forståelse for forskellige personalegruppers særlige vilkår og udfordringer.

 

Om os

Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlaments administration.  Vi tilrettelægger parlamentets 2 årlige ordinære samlinger, og vi betjener parlamentets 31 medlemmer og dets udvalg.  Vi er p.t.ca. 30 ansatte, heraf 10 akademiske udvalgssekretærer.

 

Ansøgning bedes sendt til:

Bureau for Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk

Grønland

 

eller pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Ansøgning bedes vedlagt C.V. og eksamenspapirer, inklusive karakterudskrifter fra alle uddannelsesdele.

 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021.

Ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

 

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse

Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

 

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må dog på grund af boligsituationen i Nuuk påregnes en kortere periode med indkvartering i en midlertidig vakantbolig, inden der kan anvises bolig. Der gives ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende overenskomst.

 

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingen sker som afdelingsleder jf. chefaftalen mellem Naalakkersuisut og akademikerorganisationerne samt Tilslutningsoverenskomsten mellem Formandskabet for Inatsisartut og Djøf.

 

For nærmere oplysninger om stillingens indhold, eller andre praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte:

Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz, e-mail ekc@ina.alla.gl

 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på  www.inatsisartut.gl

 

 

 

BILAG

 

Vi søger – i forhold til direktionen

Direktionen ønsker, at bureauets administration skal være karakteriseret ved:

 • Kompetent og effektiv service for medlemmerne af Inatsisartut
 • Åbenhed over for borgerne
 • En moderne administration.

 

Det kræver en udviklingsorienteret og effektiv tilgang til hele HR-området, hvor HR- og Administrationsafdelingen ser sig selv som en tværgående funktion, der understøtter og samarbejder åbent med alle enheder på såvel det personaleadministrative som det HR-udviklingsmæssige område.

 

Vi søger derfor en stærk afdelingschef til HR-og Administrationsafdelingen, som sammen med direktionen har fokus på at udvikle service og opgavevaretagelse og samtidig tager ansvar for at udvikle afdelingen som en strategisk samarbejdspartner på HR-området. 

 

Direktionen lægger desuden vægt på, at bureauets chefgruppe optræder og fungerer som et fælles hold, hvor alle bidrager til at formulere og gennemføre en fælles strategisk retning.

 

Vi søger – i forhold til enheden

Det er væsentligt, at den nye Afdelingsleder i HR-og Administrationsafdelingen har sans for at lede en sikker HR-indsats, og samtidig evner at udvikle HR-funktionerne, herunder udarbejde strategiske beslutningsoplæg til direktionen og opsøge og indgå konstruktivt og værdiforøgende i samarbejdet med øvrige chefer.

 

Bureauet ønsker, at den enkelte, såvel chef som medarbejder, får stor indflydelse på egen indsats – med fuld respekt for helheden – således at de menneskelige kompetencer anvendes og udvikles. Heri ligger foruden personale-, forretnings- og organisationsudvikling også den rette ressourcefordeling inden for budgetrammerne.

 

Som chef tør du overlade ansvaret for opgaveløsningen til dine medarbejdere, når du har sat retningen. Dine erfaringer sætter dig i stand til at lede proaktivt og ud fra et brugerperspektiv. Du er analytisk stærk, har fokus på værdiskabende samarbejde og deler din indsigt med resten af organisationen.

 

Du forstår, at kommunikation er afgørende i en organisation med stor bevågenhed og mange forskellige interesser. Du har blik for, hvordan du og enheden kan bidrage positivt til helheden og folk siger om dig, at du er engageret og er god til at lytte og finde løsninger.