Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 07-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 14. oktober 1994 kl. 14.00

 

Dagsordenens punkt 7.

 

Redegørelse om nationalsang for Grønland.

(Formandskabet)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Landstingsmedlem Otto Steenholdt har på den anden forårssamling i 1994 forespurgt til sagen om Grønlands nationalsan­g, samt sagens videre skæbne. Formandskabet har derfor fundet anledning til igen at rejse sagen i Landstinget.

 

Sagen om en nationalsang blev rejst første gang i nyere tid i 1979. Samtlige partier dengang var enige om, at eventuelle ønsker og forslag til nationalsang bør komme udefra. I perioden mellem 1979 og 1990 har der stort set ikke været nogen offentlig debat om emnet.

 

Sagen blev så rejst igen af landstingsmedlem Otto Steenholdt ved forårssamlingen 1990, og blev drøftet i Landstinget tirsdag den 15. maj 1990. Konklusionen på denne debat blev at formandskabet skulle arbejde videre med sagen, blandt andet ved at sørge for at der kom en offentlig debat om sagen.

 

Formandskabet indrykkede i sommeren 1990 annoncer i de to grønlandske aviser med anmodningen om at befolk­ningen tilkendegav deres ønske til nationalsang. Disse ønsker blev udformet som følger:

 

1) Et ønske om "Nunarput utoqqarsuanngoravit" eller "Nuna asiilaso­oq" som nationalsang,

2) en helt tredie sang, og

3) endelig et digt eller komposition som forslag til en nationalsang.

 

På baggrund af disse annoncer indkom der 33 forslag om "Nuna asiilasooq" som nationalsang, to har foreslået "Nunarput utoqqarsu­anngoravit" som nationalsang.

 

Derudover indkom to forslag om en helt tredie sang og et forslag hvor der var digtet en helt ny sang, og hvor musikken foreslåes komponeret af en bestemt person.

 

De indkomne tilkendegivelser var overvejende for "Nuna asiilasooq", men Landstinget fandt at på baggrund af så få tilkendegivelser ville man ikke træffe en beslut­ning.

 

Den daværende landstingsformand Lars Chemnitz udtrykte sin skuffelse over Landstingets nølen, men lovede at arbejde videre med sagen.

 

Sidst blev sagen diskuteret i Landstinget onsdag den 18. marts 1992, hvor formandskabet bad om partiernes klare holdning til sagen, da man fandt at man ikke kunne diskutere sagen i det uendelige.

 

Ligeledes havde landstingsmedlemmerne Jonathan Motz­feldt, Siumut og Lars Chemnitz, Atassut, involveret sig i sagen på baggrund af personlig interesse og jeg ved de har brugt meget tid på denne sag, blandt andet gennemgået de indkomne forslag med to organister.

 

Siumut tilkendegav at man ønskede at der foretages en egentlig folkeafstemning om "Nuna asiilasooq" eller "Nunarput utoqqarsuann­goravit" som nationasang.

 

Atassut og Issittup Partiia tilkendegav at man ønskede at at Lands­tinget afgjorde sagen da man allerede havde givet befolkningen mulighed for at udtale sig.

 

Inuit Ataqati­giit tilkendegav at man allerede havde en nationalsang, hvorfor der ikke burde foretages mere i sagen for indeværende.

 

Akulliit Partiiat var enige med Siumut og mente også en folkeafstem­ning kunne være nødvendig.

 

Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut mente dog ikke at spørgsmålet om en nationalsang bør afgøres ved folkeafstemning og landsstyreformand Lars Emil Johansen var af den opfattelse at sagen ikke bør forhastes og såfremt national­sangen skal gøres officiel bør der være et bedre beslutningsgrundlag.

 

Jeg lovede på daværende møde at jeg ville vende tilbage til sagen når der var nyt i den, da Landstinget heller ikke denne gang kunne blive enige.

 

Siden da har der været stille om sagen, da jeg ikke har fundet at der er frem­kommet væsentligt nyt i sagen har jeg ikke fremlagt sagen for Landstinget.

 

Spørgsmålet om en nationalsang er en vigtig beslutning og en eventuel afgørelse kan ikke træffes ud fra konk­rete forhold, dette spørgsmål afgøres i lige så høj grad af følelser, hvilket også fremgår af Lands­tingets behandling af denne sag.

 

Men jeg fornemmer, at når jeg læser Landstingets for­handlinger om nationalsa­gen, så forekommer det tydeligt for mig, at Landstinget i denne sag lider af "kronisk beslutnings­angst". idet det er min opfattelse, at alle udmærket er klar over, at hvis Landstinget træffer beslutning om en nationalsang vil en del af befolk­ningen blive utilfredse og beslutter Landstinget sig for en anden sang, vil en anden del af befolkningen blive utilfredse.

 

Formandskabet er derfor af den opfattelse, at befolk­ningen allerede har valgt, og at der er visse områder som Landstinget bør afholde sig fra at lovgive om. For­mandskabet finder derfor ikke grund til at gøre mere ved sagen.

 

Mødeleder, Emilie Lennert:

Vi går over til partiordførerne, først Jonathan Motz­feldt Siumut.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Vi har selvfølgelig bemærkninger til punktet om rede­gørelse for nationalsang for Grønland, nu da punktet igen er med i dagsordenen og vi håber at det foreløbigt er sidste gang vi drøfter dette punkt og at vi når til en bred forståelse og enighed.

 

I Siumut har vi følgende holdning om nationalsagenens betydning. Det er en sang som hele landets befolkning samles om, som de henter krafter til det daglige dunts og henter håb og kræfter i kampen om opretholdelsen af det individuelle liv og bestående som et samfund og livet i fremtide. Derfor mener vi, at vore nugældende national­sang "Nunarput Utoqqarsuann­goravit" og som efter vort opfattelse alle er glade for, skal bibe­holdes som vort nationalsang i fremtiden. Vi har i Siumut indtaget dette standpunkt og foreslår at dette standpunkt også fast­holdes i fremtiden.

 

"Nuna asiilasooq" er en lovsang om fædrelandet og dets smukke natur. Det er vi alle enige i, men uden at gøre denne smukke lovsang om vort smukke land til national­sang, skal vi fortsat synge den, som en af de fornemme­ste sange der priser vort land. Der er også flere sange der priser vort land, der er også danske sange som priser deres land, for hvis man ser sangen om det danske land og hvis man ser på den, så lovpriser den også deres eget land.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut foreslå, at "Nunarput utoqqassuann­goravit" fortsat skal være vor nationalsang.

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

Nærværende redegørelse om nationalsang for Grønland, har været fremme i Landstinget alle gode tre gange, endda to gange som forslag og en gang som redegørelse, der er dog ikke kommet noget resultat ud af det.

 

Når man tænker på at det første forslag kom i 1979, kan man sige at bearbejdelsen af forslaget er gået meget langsomt, da landstinget altid har ønsket at befolk­ningen skal være med ved beslutningen. Det er en sand­hed at Grønland endnu ikke har nogen nationalsang godkendt af sin befolkning. Det er derfor Partiet Atassut gerne vil opnå en godkendt nationalsang. Vi har taget en beslutning om vores flag ved afstemning her i salen. Det er kendt over det ganske land, at Atassut har arbejdet for at opnå en folkeafstemning om flagets udseende. Sket er sket, vi må ikke tale mere om det, men vi må erkende at national­flaget og nationalsangen er lige vigtige for det Grøn­landske samfund.

 

Det kan ellers være det rigtigste, hvis Landstinget også ved afstemning vil afgøre hvilken nationalsang Grønland skal have, men ved gennem­læsning af de falden­de udtalelser fra de andre partier i landstinget i de foregående debatter om national­sangen, er det tydeligt at Siumut og IA foretrækker folkeafstemning. Det frem­går meget tydeligt i vores landtingsfor­handlinger. I det Atassut vil opnå en folkegod­kendt nationalsang, vil vi være meget lydhør overfor de andre partiers ønsker.

 

Atassut har også nu den mening, at folkeafstemning er den bedste løsning for at afgøre vores nationalsang. Atassut vil med glæde acceptere folkeafstemningens resultat. Vores begrundelse for en sådan beslutning er, at vort land efterhånden mange gange er repræsenteret i udlandet ved blandt andet hejsning af flaget. Det må være ganske naturligt at der også i sådanne begiven­heder synges eller spilles en nationalsang godkendt af folket selv. Vi håber at Landstingsmed­lemmerne med forståelse vil behandle denne sag.

 

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Landstingsformandens redegørelse her i dag, afviger ikke særlig meget fra den redegørelse vi fik i for­årssamlingen 1992. IA´s indlæg idag vil derfor også ligne ord­førerind­lægget fra 1992. Det er idag alminde­ligt anderkendt at vi har to nationalsange, menlig "Nunarput utoqqassu­ann­gora­vit" og "Nuna asiilasooq" og der har været kræfter fremme for at få en af dem som officiel godkendt. Spørgsmålet berører på forskellig vis vores følelser og derfor kan vi ikke finde et endeligt svar. Det samme problem havde vi jo også, da vi i sin tid skulle vælge et flag, et symbol for os som et folk, hvem kan så finde den bedste for­klaring på hvorfor vi netop skal bruge dette symbol.

 

Vi vil gerne her fra IA prøve på at komme med en for­klaring på hvorfor vi godt kan have to nationalsange.

 

I Inuit Ataqatigiit mener vi at "Nunarput utoqqassuann­goravit" er højtidelig og passer til officielle lejlig­heder mens "Nuna asiilasooq" passer bedre til mindre højtidlige stunder. Når vi lægger vægt på vores egen identitet, så lægger vi også stor vægt på at vi bor her i dette land og dette store udstrakte land, har vi jo valgt at bo i, således at vi kan vise overfor omverden at vi gerne vil bo over hele Grønland, idet det jo er vort eget land og gerne vil bevise overfor de andre, selv om der er nogle udefra kommende, som gerne vil have suveræ­niteten overfor landet. Derfor er vi glade for når vi synger vores nationalsang og når vi slutter med den, at dette er vort land til evig tid. I den anden, synger vi også umuligt nu længere at falde i ro der siger.......

 

Vi plejer at synge temmelig meget i vores højtidliger stunder, hvorfor skal vi så begrænse vores sange, uanset om det er for vores identitet eller ej.

 

I Inuit Ataqatigiit, mener vi at vi selv skal bestemme hvilken national­sang vi gerne vil have. Det afhænger jo også meget at den situation vi netop befinder os i, når vi synger enten den ene eller den anden. De to natio­nal­sange som vi indtil nu, plejer at bruge, er skrevet og komponeret af Jonathan Petersen og Henrik Lund, men disse kan eventuelt blive erstattet når den yngre generation får evnen til at komponere en ny som kan stå i mål med di to sange. IA har ingen ønsker om at lade et af de store digeres elskede sange, hverken vinde eller tabe på bekostning af den anden. Lad dem vinde begge to.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat/Centerpartiet tager redegørelsen om national­sang for Grønland til efterretning.

 

Til formandskabets opfattelse om, at befolkningen allerede har valgt national­sang, skal Akulliit Partii­at/­Centerpartiet dog bemærke, at vi ikke mener, at be­folkningen har valgt sin nationalsang og aldrig har gjort det.

 

Som yderligere bemærkninger vil vi blot tilføje, at det er ærgerligt, at det er svært, at gøre noget ved da det i mine øjne er ...... nu ikke det værste forslag til nationalsang.

 

Som sagt så har det grønlandske folk ikke selv valgt deres national­sang, derfor går vi ind for, at den bliver debatteret i samfundet, ligesom vi har bemærket ved de første debatter.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

I efterhånden mange år, og især efter indførelsen af hjemmestyret, har der været debatter om nationalsangen for vort folk, og nogle gange har der været nogen forvirring om, hvilken af de to sange vi kan kalde, som vore national­san­ge, der skulle have fortrinsret.

 

De sange, som vi ønsker at kalde for vore nationalsange og højtideligt gerne synger, har efter min mening vidt forskellige bud. "Nuna asiilasooq", der i sin grund­holdning har et udadvendt budskab. "Nunarput utopparsu­anngoravit", som har et mere direkte og mere manende budskab.

 

Efter min egen tankegang mener jeg, at en nationalsang bør være den, der har et budskab udadtil om det folk, det handler om. Et budskab om, at det grønlandske folk bor i et sådant og sådant skabt land, og at vi kommer fra det land.

 

Men den anden sang af vore nationalsange, som vi plejer at sige, "Nunarput utoqqarsuanngora­vit", mener jeg, som jeg allerede har sagt, et budskab til landets egen befolkning. Især er den helt i overensstemmelse med vor opnåelse af hjemmestyret.

 

"Taqilluni naami atunngiveqaaq, kalaallit siumut maki­git­si, inuuneq inuttut pigiuminaqaaq; saperasi isumaqa­lerit­si". Heri er det helt klart, hvilket folk man henvender sig til, og det er os, det er den enkelte grønlændere, som man her sigter til.

 

"Nuna asiilasooq"s indhold er helt anderledes, en sang der er skrevet med et budskab udadtil. Vort land er et udstrakt land, hvor der er fjelde overalt, hvor der er mange fjorde, hvor kysten er velegnet til beboelse, og hvor der findes masser af øer ved kysten. Og de andre vers har et budskab udadtil.

 

Jeg har allerede sagt, at vi i Issittup Partiia mener, at vor national­sang skulle være et budskab udadtil om, hvordan vi grønlænders land er, og hvordan det ser ud. Der er ingen tvivl om, at vor højt ærede digter Jonat­han Petersen netop af den grund har digtet denne dejli­ge sang.

 

Jeg er meget glad når der istemmes i hvad, vi kalder for vor national­sang, når vi har opnået eksempelvis gode resultater efterhånden, som vi bliver bedre og bedre og viser vor ansigt udadtil i forbindelse med idrætten, men min glæde bliver ligesom mindre, når jeg ser disse strofer, "Nunarput utoqqarsuanngoravit, niaqqut ulissima­voq qiinik, qitornatit kissumiannarpa­tit, tunillugit sineriavit piinik."

 

Hvem, man bærer ved brystet, kan opnå så gode resulta­ter, at det bliver nødvendigt at synge nationalsangen? Dette stemmer ikke nogen steder.

 

Jeg sætter høj pris på, at vi skal have et nationalflag og en national­sang. Og det er disse, vi skal have lang tid fremover, så længe vi består som et folk, hvorfor vi skal have dem bragt i det rette forhold uden fejl.

 

Afgørelsen om vor nationalflag er truffet på en forkert måde ifølge min mening, og jeg må understrege, at det jeg siger slet ikke betyder, at jeg ikke kan lide vor national­flags udseende, eller at jeg ikke kan lide at have et flag. Men at jeg mener, at afgørelsen om noget vi skal have i en fælles lang, lang tid fremover, ikke behøver, at bestemmes alene af et politisk valgt for­samlings flertal.

 

Det bør være folket, der ved en afstemning må træffe en sådan afgørelsen. Derfor må afgørelsen om, hvilken sang der skal være vor national­sang, træffes ved en folkeaf­stemning. Og dette bør belejligt ske ved det kommende forårs Landstings­valg.

 

Afslutningsvis kan jeg sige, at vedrørende det, som blev fremsat fra for­mandskabet om de citater, der vedrører mit udsagn, fordi jeg der har ønsket, at der sker en be­slutning ud fra folkeafstemning.

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Man kommer ind på flaget i dette spørgsmål, i og med at den er blevet besluttet her i Landstingets, forskellen kan siges her, at dengang vi skulle beslutte vedrørende flaget, da var der omkring 500 valgmulig­heder. Det kan bare tages som et eksempel, men jeg vil ikke komme tilbage til det.

 

Akulliit Partiiat sagde, at vi har udtrykt os uklart, det vil jeg und­skylde.

 

...  og ..... det er jo det, man mener, og at befolk­ningen har til­kendegivet deres mening.

 

Omkring de grønlandske nationalsange er der faldet nogle bemærk­ninger, som går ud på, ifølge flertallets ud­talelser, at de 2 vi synger i dag .. og .., dem har vi nu, og Aqqaluk Lynge ændrede ikke sine udtalelser og gentog, at folket har de 2 nationalsange og at det ikke bør ændres.

 

Men jeg kan ligesom mærke på Atassut og Issittup Par­tiia, at de ønsker, at der foretages en folkeafstem­ning.

 

Med hensyn til debatten i samfundet er det min grund­holdning, at de mennesker der repræsenterer det grøn­lanske folk ude især er sports­folk. Da ser vi i fjern­sy­net, hvordan andre folkeslag synger deres national­sange i forbindelse med konkurren­cer.

 

Det, som jeg gerne vil prøve at sige, er at ..... er melodien fra en kendt dansk sang, d.v.s. at man spiller den samme melodi både i forbindelse med grønlændernes og danskernes sejrer.

 

Indtil nu kan vi sige, at der indenfor sagen er sket det, som det blev nævnt, at tidligere landstingsformand og Jonathan Motzfeldt har undersøgt andre alternative muligheder, og de har vurderet at disse forslag ikke har kunnet hamle op med de 2 nationalsange.

 

Derfor er jeg enig med Aqqaluk Lynges afsluttende bemærkninger om, at vi må finde andre digtere, der kan hamle op med de 2, før vi kan tage en beslutning.

 

Vi skal også passe på, at vi ikke splitter et samfund op, ved at man tager en beslutning om en bestemt natio­nal­sang, vi har ikke kunnet se, om der er nogle andre, som kan konkurrere med de 2 sange.

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

Den undersøgelse, at man udadtil har søgt om at få hjælp, og at man ikke har hilst så meget velkommen på hen­vendelsen. Men med hensyn til ..... så er det fler­tallet, som har ønsket denne sang.

 

Det tager jeg som den første, og for 2 dage siden så blev der i Nuuk TV udsendt en udsendelse omkring Jonat­han Petersen´s liv, digter, forfatter, og her blev det helt klart sagt, hvordan ...... er blevet til, det er meget glædeligt, at kunne høre hvordan sådanne sange er blevet til, det er blot til erindring.

 

Med hensyn til vores mødereferater så har Jonathan Motzfeldt og Lars Emil Johansen sagt, at vi selvfølge­lig kan bruge ..... men kun til tredje vers, og de resterende vers skal ikke bruges, fordi de er blevet utidssvarende for vort land.   

 

Det er nationalsange, hvor man kan .... og at man har kunnet beskrive det, det kan læses af mødereferaterne.

 

Jeg mener ikke, at Bendt Frederiksen vedrørende flaget nævner, at der har været 500 forslag, det har været meget vanskeligt at tage en beslutning, således at man komme til 3 alternativer, her har man jo ikke brugt en folkeaf­stem­ning.

 

Jeg finder det også mærkeligt, at Landstingsformanden udtalte, at vedrørende dem som rejser til andre lande, for hvem kan finde ud af, hvad for en sang der spilles, det er meget mærkværdigt, fordi om det er ... eller ..., hvem kan forstå, hvilken sang der synges, det er ligesom om, man siger, at uanset om man kan synge en hel anden sang, hvem kan så forstå det.

 

Derfor må vi sige, at vi ønsker en sang, som er god­kendt af samfundet, og jeg har forståelse for, at det helt klare forslag fra Nikolaj Heinrich, at man i forbindelse med forårssamlingen ønsker, at Nikolaj Heinrich frem­sætter forslag om afstemning.

 

Som en tilføjelse til Nikolaj Heinrich´s forslag, så vil vi fra Atassut også gerne have, at man her i salen tager en afstemning, og at man i denne afstemning stemmer om, man skal en folkeafstemning ved­rørende flaget, undskyld det er vores kommende national­sang, at den gøres til genstand for en folkeafstem­ning, og det må besvares med enten med ja eller nej.

 

Det er det, vi efterlyser her i salen.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til det grønlandske samfund er det er noget, som man skal have til eje til evig tid, det er flaget og natio­nalsan­gen, det er noget, som jeg også sætter meget stor pris på, og jeg vil sige dem for fælles ....

 

Man har taget en beslutning omkring flaget her i salen, Bendt Frederiksen har ellers sagt, at der har været 500 valgmuligheder, men man har ved nedsættelse af et udvalg fået formindsket deres antal så meget, at der kun var 3 alternati­ver til sidst.

 

Hvis man ellers havde fremsat dette til landets be­folkning ved en folkeafstem­ning, men debatten har indebåret, at man blot har taget en beslutning om dette her i salen.

 

Jeg mener, at sådan en beslutning gør, at man i vort land ikke fuldt ud bruger flaget som et fælles symbol, og hvis man skal have et fælles symbol, så skal be­folkningen tage en beslutning herom og ikke politikker­ne.

 

Jeg må også sige, at melodien til ..... ikke er en dansk melodi, den ligner heller ikke en dansk melodi, det er Jonathan Petersens egen digtning og melodi, og således at den er helt anderledes end den danske.

 

Jonathan Petersen har ellers digtet ....., men har så tilpasset den melodien, og det er den melodi, man plejer at bruge ved afsyngningen.

 

Det er korrekt med hensyn til dem, der rejser til udlandet for at konkurrere, at når man så skal et flag op, så plejer man at synge deres nationalsang, men når det er grønlændere, så plejer vi at synge ....., det harmonere ikke.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Jeg kan ikke forstå, hvad der er problemet i denne sag. Jeg skal blot sige enhver ting man værdsætter, især som vedrører ens nationalitet, og når den bliver skyld i splittelse, så går den til grunde, så derfor mener jeg, at man ikke skal tvinge befolkningen til at sige, at det er den og den, vi skal have.

 

I andre lande som har man symfoniorkestre, så siger man at ...., er den, der er officiel. I Danmarks radio spiller man den også, som en officiel godkendt natio­nal­sang.

 

Jeg er glad for, at man er uenige om noget, der er alment godkendt, hvad er der galt i, at vi har de 2 alment godkendte nationalsange.

 

I Danmark synger man "Det er et yndigt land", f.eks. til fodboldkampe, når kongen er tilstede, er det "Kong Kristian stod ved høj en mast", det er der da ikke noget mærkeligt i, og danskernes skændes ikke om det.

 

Der er mange forskellige nationer, som har meget gamle nationalsan­ge, som måske ikke er tidssvarende f.eks. Englændernes nationalsang "Great Britiania",

Frankring´ s ....., så vil de sige, at de er stolte over, at de har hængt et menneske, og derfor bliver ..... aldrig nogensinde utidssvarende uanset, hvilke vers den har.

 

Udover .... der har den grønlandske kirke sin egen sang, det er ...... i forbindelse med vores efterårs­samling, det syntes jeg er på sin plads, og menigheden har ikke fået valgmuligheden, og til trods herfor har de godkendt den, som en form for nationalsagn.

 

Derfor kan jeg ikke se, hvad det er, som er problemet i denne sag, og derfor siger jeg blot, lad os bruge de 2 som er gældende i dag, lad os værne om dem i stedet for at skændes om dem.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Selvfølgelig er det en politisk beslutning, om det skal være ... eller ...., og vi har jo også prøvet, som det er korrekt, at man ved en konkurren­ce omkring digte og kompositioner, at man har fået undersøgt dette sammen med organister om de kan bruge melodien og afsynge den.

 

Både ordlyden, melodien og dens opbygning med hensyn til de allerede gældende nationalsan­ge, så kan det overhove­det ikke svarer dertil, og det blev vurderet af nogle, som både har musiske evner og sang evner, og det vil vi gerne vil værne om.

 

Fordi det allerede er med i vores livstradition, så er jeg meget enige med IA´s forslag om, det er nogle muligheder, vi kan samles om, og hvis man skal have en ny folkeafstemning, så kan vi gå i gang med en helt nye politisk tvister, og derfor vil jeg spørge om, vi ikke kan komme udenom spørgsmålet med følgende ordlyd:

"Landstinget vil ikke erstatte nationalsangen med en anden, så kan be­folkningen selv bestemme, hvilken af de 2 sange de vil synge, som nationalsan­ge, og jeg håber, det er noget, som man kan samles om, fordi der ikke er nogen her der siger og kræver, at vi har noget ander der kan erstatte disse nationalsange.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra AP har vi ikke taget stilling til, om det skal være .... eller ...., hvilken af de 2 vi skal synes er den vigtigste, og vi vil derfor blot sige, at .... ikke er det værste forslag, det er blot for at forsvare ....., at jeg siger det.

 

Med hensyn til Nikolaj Heinrich, at man vil sportslige idrætskonkur­rencer afspiller ....... og han siger, at en del vers kommenterer den ordlyd, det forstår jeg ikke, så er man et forkælet barn.

 

Jeg ved ikke, om hr. Nikolaj Heinrich mener det samme, men jeg mener, at den ordlyd siger, at man sørger godt for sine børn ved at give noget fra kystens ressourcer, at man har noget til dem. Hvis man derfor forstår dem derhenad, så kan man ikke blive nedtrykt og blot stå op og være stolt over dem.

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Ganske kort skal jeg udtale til Otto Steenholdt, at hvis jeg har sagt noget, der kan misforstås, uanset hvad det drejer sig om, så kan jeg påpege, at når andre lande afspiller deres egen nationalsang, så forstår jeg overhovedet ikke deres indhold, jeg forstår godt nok deres melodi og ved hvilken landsnationalsang, der her spilles. Jeg vil her blot sige, at vi grønlændere også skal have en nationalsang, som er særegen. Uden yderli­gere kommentarer, vil jeg ikke sige noget, fordi man allerede har ønsket en afstemning.

 

Til Nikolaj Heinrich har jeg at sige, at "Nuna Assila­sooq" ikke kun har en enkelt melodi, også fordi jeg kan læse lidt på noder og spille lidt på orgel, så ved jeg, der er forskellige melodier.

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

Som forslagsstiller, vil jeg klart sige, at jeg ikke kan gå ind for Inuit Ataqatigiits forslag om, at det først bliver udskiftet, når vi får en generation, der har evnen til komponere en ny. Inuit Ataqatigiits bemærkning vil jeg tilbagevise, at man ved folkeafstem­ning ikke må opfatte som en tvang og at man respekterer det valg ved en folkeaf­stemning.

 

Jonathan Motzfeldt har vist fremsat en ny dagsorden og vi skal komme med en ny. Da vi lægger vægt på, at Grønland har en nationalsang, anmoder Atassut, at man tager en beslutning om, hvordan man gør det. Derefter kan vi gå over til næste dagsordenspunkt.

 

Mødeleder:

Der er således fremsat ønske om afstemning, det må vi så gøre.

 

Siumut har fremsat ønske om, at landstinget ikke ønsker nationalsan­gen udskiftet, så landstinget lægger  op til befolkningen selv at synge hvilke af de to, der synges som nationalsang.

 

Otto Steenholdt har også afleveret en med følgende ordlyd: da Atassut lægger vægt på, at Grønland har sin nationalsang, anmoder man om, på hvilken måde, man tager beslutningen om, hvilke af de to det skal være.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg mener, at landstinget bliver placeret i en meget ..., også fordi, man ikke kan forstå de kommende for­slag. Der skal tages en afstemning om hvilken. Jeg mener, at man har foreslået, om der skal holdes folke­afstemning eller ej. Hvis landstinget beslutter om en ting, så kan man ikke tage en beslutning om en folkeaf­stemning. Men hvad er det, vi skal tage en beslutning om? Det fremgår ikke af det forslag.

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

I vores indlæg har vi præciseret, at det bliver be­sluttet her, om der skal være folkeafstemning eller om det kan besvares med et ja eller nej, så afgør Jonathan Motzfeldt en dagsorden, som er blevet læst. For at undgå dette, så giver vi med henvisning til vores med tidligere ordlyd en afværget dagsorden. Det er således, at vi her ønsker, at landstinget her i dag beslutter, om der skal afholdes en folkeafstem­ning eller ej, det er det eneste.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg finder det afstemningen undrende, ved ikke hvad der skal stemmes om, da det ikke er med i forslaget. Men udfra Otto Steenholdts redegørelse, så er indholdet om der skal være en afstemning eller ej. Men hvis der skal stemmes om det, kan jeg ikke stemme, da jeg ikke ved, hvad det indholder.

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

Ja, vores forslag er helt klar, at landstinget tager en beslutning nu, om det er folket, der skal tage en beslutning eller ej, og her blev vores grundhold præci­seret.

 

Mødeleder:

Det er så det vi skal stemme om, om nationalsangen skal gøres til genstand for folkeafstem­ning eller ej.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Jeg mener, at man m.h.t. agtelse, at der er et lands­ting, så må vi også udtale,  hvorfor skal vi allerede have en afstemning nu. Det er ellers nok med de falden­de be­mærkninger. Jeg mener, det er bedst, man stopper sagen her, så kan det komme videre på et andet tids­punkt. Jeg mener, debatten burde være nok, også fordi de oplys­ninger, vi har fået, det er nok også fordi, vi har ikke noget imod Jonathan Motzfeldts forslag, men på baggrund af et andet forslag, så må man stoppe denne misfor­ståelse.

 

Nikolaj Heinrich, Issitup Partiiat:

Der har altid hersket tvivl om, hvilke af de to, vi skal have som nationalsang, "Nunarput utoqqarsuanngora­vit" eller "Nuna Assiilaso­oq", det er derfor, jeg ellers foreslog, at der skal laves en folkeafstem­ning. Det skal ikke afgøres udfra flertallet i landstinget.

 

Mødeleder:

Vi kan ikke blive ved med, at komme med skiftende meninger. Det er på tide, at vi tager en beslutning. Ja, jeg må sige, at Atassut har fremsat ønske om, at der skal holdes afstemning, hvorimod Siumut har fremsat et ændringsforslag. Det fremgår, at Atassut fastholder sin mening, således at man fastholder en afstemning. Derfor skal vi stemme om Siumuts ændringsforslag.

 

Det Otto foreslår, at da landstinget lægger vægt på, at Grønland har sin national­sang, så ønsker man, at man tager en beslutning om, hvordan det afgøres i dag.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut: 

Vi burde ikke være i tvivl om, hvad det er, vi skal tage beslutning om, og i.h.t. forretnings­ordenen, der burde der ikke være tvivl i for­mandsskabet. Jeg fore­slår, at mødet afbrydes således, at formands­skabet kan tage beslutning om, hvordan afstemningen skal foregå, hvor­efter mødet kan genoptages.

 

 

Mødeleder:

Er der nogen, der er imod Kaj Egedes forslag, at vi lige afbryder mødet kort og således, at vi lige kan drøfte dette igennem i for­mandsskabet i 10 min.

 

Ti minutters pause..........

 

Mødet genoptaget.

 

Mødeleder:

Formandsskabet mener, at Otto Steenholdts krav om afstemning er, om der skal en folkeafstemning vedrøren­de Grønlands nationalsang, og Jonathan Motzfeldt frem­satte sig et afværget dagsorden. Derfor m.h.t. Otto Steenholdts forslag om afstemning, så skal vi gå frem efter ' 19 i forretningsordnen og ændringsforslaget lyder.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:  

I den igangværende debat .... vores egen mening, så ønsker vi, at man kan samles om dette til afslutningen af debatten. Der er ikke tale om, at man vil være på forkant, også fordi vi respekterer, at der er frihed for samfundet. Vi foreslår så, som et grundlag til det videre arbejde og at man tager dette som en erstatning for Ottos ønske om afstemning og så ønsker vi at, der sker en afstemning, og det er dét landstinget ikke ønsker, at erstatte nationalsangen "Nunarput Utoqqarsu­anngora­vit", henstiller tinget til befolkningens egen vurdering af, hvornår "Nuna Assiilasooq" benyttes ved givne lejligheder.

 

 

Mødeleder:

Efter denne udtalelse går tinget herefter til næste punkt på dags­ordenen. Og så må vi jo stemme om dette.

 

Så vil jeg gerne spørge om, at da dette ændringsforslag allerede er blevet læst op, vil jeg bede dem, der står for ændringsforslaget om at rejse sig; 16 for.

 

Dem, der er imod bedes rejse sig; 10 imod.

 

Er der nogen, der har undladt at stemme, hvis det er tilfældet, så bedes de om at rejse sig; det er der ikke.

 

Undskyld, det er således, at man ikke har set én per­son, som er med i dem, der er for forslaget, d.v.s. 17 er for ændringsforslaget, således beslutter man, at befolkningen selv vurderer, hvornår man vil bruge disse to sange, på hvilke tidspunkter.

 

Og således kan vi gå videre til næste dagsordenspunkt. Det er forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige og det er landsstyremedlemmet for sociale an­liggender, der fremlægger.

 

Punktet sluttet.