Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 21-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. oktober 1994 kl. 13.30

 

Dagordenens punkt  21.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om af­gift på automatspil.

(landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske an­liggen­der:

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­tingslov om æn­dring af landstingslov om afgift på auto­mat­spil.

 

Forslaget om ændring af landstingslov om afgift på automat­spil har til hensigt at gøre det lovligt, at veksle spillemærker og point vundet på de såkaldte "enar­mede tyve­knægte" til penge. Det af politiet nu gennem­førte stop for denne åben­bart gamle og udbredte praksis indebærer så store negati­ve økonomiske og be­skæftigelses­mæssige virkninger for de virk­somheder, som har auto­matspillene opstillet, at landssty­ret har vurderet, at der bør findes en løsning på problemet.

 

I de senere år har det danske folketing tilladt igangs­ættelse af flere nye spil­ty­per­, som vi i de fleste tilfælde også kan spil­le med på her i Grønland. Som eksem­pler kan nævnes lotto og oddset. De er begge to eksempler på noget, man tid­ligere vil­le have anset for hasardspil.

 

Da veksling af spillemærker til penge åbenbart har fundet sted i mange år, og da ten­densen i forvejen går i retning af af­kriminalisering af spil, har lands­styret be­sluttet at fremsætte et forslag, som lovliggør veksling af spillemærker til penge. Det skal dog samtidig under­streges, at landsstyret ikke ønsker, at grillbarer, pølse­vogne og lignende skal ud­vikle sig til små casinoer, hvor­for det er hensigten at fastsætte rime­ligt restrikti­ve regler i en bekendtgørelse, som begrænser om­fan­get og stør­relsen af vekslinger.

 

Landsstyret havde oprindeligt til hensigt at fremsætte forslaget allerede på for­årssamling II 1994, men da der var tvivl om, hvorvidt Landstinget efter hjemme­styreloven eller lignende havde kompetence til at lovliggøre veksling blev pro­ble­met drøftet med Justitsministeriet og Statsministeriet. Disse drøftelser klarlagde­, at det er en forud­sætning, at der sker en ændring af kriminallo­ven, forinden det ved landstingslov gøres lovligt at veksle spillemærker. Justitsminister Erling Ol­­sen var dog samtidig positivt indstillet på  at med­virke til gennem­førelse af en æn­dring af kriminalloven. Vi ved ikke i øjeblik­ket, hvornår ændringsforslaget til kriminallo­ven vil blive behandlet i Folke­tinget. Derfor foreslår landsstyret, at det fore­liggende lands­tingslovs­forslag på dette punkt først sættes ikraft på et af landsstyret fastsat tidspunkt.­­

 

Landsstyret foreslår desuden, at gevinster fra auto­matspil bliver omfattet af lot­teriafgiftsloven, når de veksles. Forslaget har dels baggrund i, at det vil være rime­ligt at sidestille gevinster vundet på automatspil med gevinster vundet ved bingo og lignende spil, dels er der en grund til at tro, at en lotteriaf­gift vil ind­brin­ge et større provenu end det, der vil komme ind via skatter som følge af vinder­nes selvangivelse af gevin­ster.

 

På baggrund af ønsker fra automatspilsejerne foreslås afgiften på automatspil lagt om, så de ikke gevinst­givende automatspil betaler en lavere afgift end de gevinst­givende, ligesom afgiftssatsen vil stige trinvist afhængigt af, hvor mange auto­mat­spil der opstilles på samme sted. Denne omlægning af af­gifterne sker un­­der forud­sætning af, at landskassen skal oppebære det samme provenu fra auto­­mat­spils­af­gif­ten som hidtil. Der er derfor ikke tale om en stigning i det sam­­­­lede afgiftsni­veau, men heller ikke om et fald. Landsstyret foreslår, at om­lægningen af afgif­ter­ne skal træde i kraft 1. januar 1995, uafhængigt af om den øvrige del af det frem­lag­te forslag til landstingslov først kan træde i kraft på et senere tidspunkt.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil til lands­tingets behandling og, efter behandling i skatteud­valget, dets overgang til 2. behand­ling.­

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Siumut støtter det af landsstyremedlemmet for økonomi fremsatte ændrings­forslag til landstingslov om afgift på automatspil. Siumut er enig i, at det skal være lovligt at veksle spillemønter fra "enarmede tyveknægte" til penge. I dag findes der en lang række spil, hvorfra man kan vinde pengepræmier. Folk går til bingo og vinder pengepræ­mier. De mange spil, som Dansk Tipstjeneste tilbyder folk, benyttes flittigt. Der tippes, der spilles Lotto, Viking lotto og Oddset. Oven­ikøbet er det blevet muligt at spille On-line system til Dansk Tipstjene­ste fra en lang række grønlandske byer. Derfor ser vi i Siumut det forbud, som i dag står i kriminallo­ven, som et eksempel på, at virkeligheden har overhalet lovgivningen.

 

Brugen af "enarmede tyveknægte" har fundet sted i Grønland i en lang årrække. Veksling af de vundne spillemønter til rede penge har også været praktiseret, men blevet stoppet af politiet i sidste år. Det har medført en betydelig omsætningsned­gang i de pølsevogne, grillbarer og andre steder, der har "enarmede tyveknæg­te". Konsekvensen har i enkelte steder været, at pølse­vogne og grillbarer har måttet skære ned i antallet af deres beskæftige­de. Derfor ser Siumut ingen problemer i nærværende lovforslag. De små næringsdrivende skal have mulighed for at genvinde deres omsætning tilbage og dermed sikre dem mulighed for at tilbyde flere arbejds­pladser.

 

Siumut kan desuden tilslutte sig, at der sker en om­lægning af afgiftsbe­talingen i henhold til det beskrevne i bemærkningerne til nærværende ændrings­forslag.

 

Siumut går også ind for, at gevinst der er vundet på automatspil omfattes af lotteriafgiftsloven, når de veksles.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Jeg skal udtale, at vores bemærkninger falder sammen med Issitup-partiet og Atassut.

Atassut har ingen videre bemærkninger til lovforslaget, idet vi er enige i formålet, og vil tiltræde det.

Atassut vil også tiltræde landsstyrets mulighed for at udstede bekendt­gørelse for at undgå vilkårligheder i brug af automatspil.

 

Men vi skal dog understrege, at spørgsmålet er i kommu­nalt regi. Derfor må bekendtgørelser udarbejdes i tæt samarbejde med kommu­nerne, også hvad angår spørgsmålet om antal bevillinger.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Begrænsning, forbud og lovgivningsmæssige anvisninger om hvordan vi skal opføre os, mener IA i princippet ikke er noget, der skal benyttes for et godt ord.

 

Når dette er sagt, vil vi ej heller undlade at bemærke, at brugen af de i ændrings­forslaget omhandlede auto­matspil og lignende, som har deres store udbredelse i storbyerne, blot er et symptom på manglen af mere meningsfyldt adspredelse.

 

Påstande fra ejerne af disse spil om, at manglende mulighed for veksling af point og mærker fra automatspil har en uheldig indflydelse på omsætningen og således på beskæftigelsen, kan naturligvis gøres til genstand for menings­udvekslinger. Men efter vores opfattelse er det  uvæsentligt for beskæftigel­sessituationen generelt.

Godkendte pølse- og grillbarer skal i princippet basere deres eksistens på salg af snacks og fast food.

 

Vi er således enige i, at landsstyret har til hensigt at fastsætte restriktive regler i en bekendtgørelse, som begrænser omfanget og størrelsen af vekslinger.

 

En tilretning af vores kriminallov, som er sakket agterud også for her­værende spørgsmål, er der allerede givet et forhåndstilsagn om fra den danske justitsmini­ster. Med henvisning bl.a. til dette, vil vi henstille til de andre partier om at tage positivt imod den påtænkte ændring af kriminal­lo­ven, således at vi kan meddele grønt lys overfor den danske regering endnu før æn­drings­forslaget er sat på dagsordenen i folketinget.

 

Med disse bemærkninger går vi fuldt ind for ændringsfor­slaget og dets behandling i skatteudvalget før overgangen til 2. behandling.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit-partiet støtter landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil, da vi mener - uden at gentage de fore­liggende kommentarer, at det er den rigtige måde at tackle tingene på.

 

De nugældende ordninger er ikke tidssvarende i forholdet til de andre pengegi­vende spiltyper.

 

Dog er vi ikke enige i alle punkter i forslaget, og skal anmode tinget om at vurdere følgende inden den endelige vedtagelse af lovforslaget.

 

Der er to aspekter, der omtales i lovforslaget. Det ene er et gevinst­givende automatspil, de såkaldte "enarmede tyveknægte" og ikke-gevinstgivende eller pengegivende spil - altså morskabsspil - som kan være computerspil og spil med forskellige motiver. De to spilformer må anses som vidt forskellige spil. Morskabsautomaterne er allerede pålagt en afgift, idet der pålægges en ind­førselsafgift på 50 % af indkøbsprisen, og dette må være nok i sig selv. Derfor vil vi foreslå, at ændringsfor­slagets ' 10 stk. 1 pkt. 2 fjernes.

 

Endvidere vil vi anmode skatteudvalget om, under deres betænkning, at vurdere, om det er muligt at de enkelte kommuner, der alene udsteder tilladelse og holder opsyn med automatspillene, kan få andel i afgifts­indtægterne som kompensation for deres administration.

 

Med vores støtte til de øvrige punkter i forslaget går vi ind for at forslaget behandles i skatteudvalget inden overgangen til 2. behandling her i Tinget.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske an­liggen­der:

Udfra bemærkningerne fra partierne så har man ikke set nogen helt klare be­grænsninger, men i sådan en ordning og brug af disse spil er der nogen ting, man skal være vågen overfor såsom - kan jeg nævne her: Det der blev fremsat fra Akulliit-partiet om, at man gerne vil have det undersøgt, det kan vi selvfølgelig undersøge fra lands­styrets side, men i skatteudvalget og andre udvalg kan det også blive behandlet, og det vil vi gerne henvise til. Og jeg citerer her: "med vores støtte til de øvrige punkter i forslaget går vi her ind for, at forslaget behandles i skatteudvalget inden overgangen til 2. behandling her i Tinget".

 

Og her er det tale om afgift på enarmede tyveknægte og computerspil. Jeg mener, at baggrunden er, at man ikke ser det som rimeligt, og at man ikke finder det hen­sigtsmæssigt og jeg vil derfor henvise til, at det der står her, er noget allerede eksisterende. Noget som kan forstås som ændringer, vil blive genstand for en grundig behandling i skatteudvalget.

 

Derudover er der fra partiordførerne ikke noget der kan give anledning og efter min mening  er det bedst, at dette bliver vurderet under udvalgets arbejde. Selv­følgelig forstår jeg  Atassut, at der er tale om noget under kommunalt regi, og at den kommende udarbejdel­se sker i tæt sam­arbejde med kommunerne, også hvad angår spørgs­målet om antallet af bevillinger. Selvfølgelig med hensyn til det, der bliver fremsat fra Atassut, så har man diskuteret dette sammen med kommuner­ne og i skatte­direktoratet.

 

Mødeleder:

Således kan vi gå bort fra dette punkt om forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

 

Inden det går til 2. behandlingen, så skal det behandles i skatteudval­get.

 

Vi går over til pkt. 38. Forslag til landstingets udtalelse om ændringer i kriminallo­ven. Det er lands­styremedlemmet for sociale anliggender der fremlægger forslaget.

 

Punktet sluttet.