Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 30-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 7. oktober 1994 kl. 14.05.

 

Dagsordens punkt 30.

 

Forslag til landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld

(Landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse og for­skning)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for kultur, uddannel­se og forskning:

Det her fremsatte forslag til landstingslov om tilskud til afvikling af ud­dannelses­gæld er en opfølgning på landstingets behanling af den uddannelses­politiske redegørelse under den anden forårssamling i år.

 

Et enigt landsting ønskede ikke at forringe de stu­derendes forhold, hvorfor der blot skulle foretages nogle tekni­ske ændringer af loven. Blandt andet er titlen på lands­tings­loven ændret til en mere dækkende betegnelse og an­søgnings- og udbetalings­fristerne er ændret til mere hensigtsmæssige tidspunkter af hensyn til dokumenta­tion af indkomst­grund­laget.

 

Med disse ord overlader jeg forslaget til landstingets velvillige behandling.

 

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Ordningen med tilskud til af­vikling af uddannelsesgæld er en god ordning som bør fortsætte.

 

Herværende forslag til landstingslov er i princippet ikke anderledes end den hidtil gældende lov og de forskellige reguleringer og forenklinger i for­slaget skal ses som en opfølgning af behandlingen af den uddannelsespolitiske redegørelse som blev behandlet i tinget under forårssamlingen.

 

Vi må til stadighed fremme at der ansættes uddannet personale i bygderne og yderdi­strikterne. Det er vigtig at de pågældende ord­ninger for uddannet personale i bygder og yderdistrik­ter er gode og vi skal derfor fra Siumut udtrykke vore tilfredshed med, at forslaget til landstingslov om tilskud til afvikling af ud­dannelses­gæld, tilgodeser og bibeholder positiv særbehandling af uddannede personer i bygder og yderdi­strikter. Med disse bemærkninger til­slutter vi os at punktet overgår til anden behandling.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Vi har følgende bemærkninger til forslaget: Atassut har i flere tilfælde påpeget udheldigheden i at restancer hvad angår gæld til de offentlige, generelt set i vort samfund, stiger og har fundet det i en overgang alar­merende. Atassut vil være med til at animere den del af be­folkningen som har stiftet gæld under uddannelsen til at afdrage gælden efter en endt uddannelse. Ordningen er ideel, på den måde, at man har mulighed for at have tilskud til afvikling af gælden, hvis man har betalt afdraget i løbet af året, dermed opnår man automatisk en slags premiering i form af, at det offentlige be­taler nogle gange det dobbelte af det indbetalte beløb fra lånemod­ta­geren.

 

Derfor vil Atassut opfordre den del af befolk­ningen til at bruge ordningen flittigt, da ord­ningen som sagt er ideel. Når dette er sagt, så vil Atassut opfordre direkte til at give bedre information til skyldnerne om ordningen. På den måde kan man være med til at afvikle gælden hurtigere, til gavn for skyldnerne og samfundet. Med disse bemærkninger går Atassut ind for forslaget.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Under tilblivelsen af herværende forslags forgænger, har IA blandt andet ved sin politiske varetagelse af er­hvervsuddannelsen på daværende tidspunkt haft en direkte medansvar herfor. Med hensyn til herværende forslag  er det for Inuit Ataqatigiit af afgørende betydning, at vilkårene for uddannelsessøgende ikke bliver forringet.

 

Endvidere er det for Ataqatigiit af stor betydning at uddannelses spørgsmål ikke mindst, når der er tale om spørgsmål der direkte har med ændring af vilkårene at gøre, bliver udarbejdet i nært samarbejde med de ud­dannelsessøgendes organisa­tion, KIK. Med henvisning til den meget kortfattede forelæggelse af forslaget, er det vores indtryk, at den form for høring ikke er sket forud for denne behandling af forslaget og vi skal tillade os at spørge om der er fundet høring sted hos KIK. Endelig skal vi benytte lejligheden her til, at efterlyse en redegørelse om i hvilket omfang den hidti­dige ordning har været be­nyttet af målgruppen. Ligesom det for IA, er inter­essant at få oplyst om intentioner­ne med ordningen omkring rekrutering af uddannet perso­nale til bygder og yderdistrikter har fungeret efter hensigten?

 

Med disse bemærkninger skal vi således opfordre til at KIK gives mulighed for at kommentere forslaget, natur­ligvis dersom en høring ikke allerede har fundet sted.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat (Center Partiet) går ind for for­slaget, der er en opfølgning på landstingets behandling af den uddannelsespolitiske redegørelse under den anden for­årssamling i år, der i hovedtræk handler om:

1. Ændret titel til mere dækkende betegnelse.

2. Ansøg­nings- og udbetalingsfristerne ændret til mere hensigtsmæsige tidspunkter.

 

Med de få ord indstiller Akulliit Partiiat (Center Partiet) at forslaget går til anden behandling.

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Ud­dannel­se og Forsk­ning:

Jeg skal takke for, at man stadigvæk står ved prin­cipperne og hensigterne i denne lovgivning og at samt­lige partier går ind for de foreslåede æn­dringer, som vil betyde nogle forbedringer med hensyn til mere teknisk/administrative forhold.

 

Der blev spurgt fra IA, om man har hørt de stu­derendes organisation. Dertil kan jeg kort sige ja, man har fortaget høring og de har indsendt svar.

 

Der blev også spurgt, i hvor høj grad man benytter denne ordning, men jeg vil beklage at jeg ikke på stående fod kan oplyse hvor stort et tal der er tale om. Jeg skal under­søge det og der vil blive givet orientering til grup­perne.

 

Med hensyn til om ordningen har været en hjælp til at uddanne personale til byg­derne og yderdistrikterne, kan jeg sige ja. Ikke mindst i de seneste år har man i for­bindel­se med an­sættelse af lærere kunnet mærke at ordningen har haft en vis effekt.

 

Endelig siger jeg tak idet jeg er glad for at forslaget umidel­bart kan overgå til anden be­handling.

 

Mødeleder:

Således er punkt 30, med støtte fra samtlige partier overgå til anden behandling. Lands­styremed­lemmet for Kultur, Uddannelse og Forsk­ning har lovet at indsende svar på IA´s forespørgsel om hvor meget denne ­ordning har være benyttet af de færdiguddannede.

 

Punktet sluttet.