Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 4. Oktober 1995 kl. 13.45.

 

Dagsordenspunkt 25.

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museums- og arkivvæsen.

(Kristine Raahauge)

1. Behandling

 

Mødeleder, Knud Sørensen.

 

Kristine Raahauge, forslagsstiller:

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Kristine Raahauge har foreslået forordningen om Museums- og Ar­kivnævnet ændret på nogle få, men vigtige punkter. Det drejer sig således om kompetanceforholdene og om tilskudssystemet. Som nævnt af Kristine Raahauge i sin forelæggelse har forordningen nu snart været gældende i 5 år og i den forløbne periode, har der vist sig et behov for ændringer på forskellige områder. Det af Kristine Raahauge foreslåede ændringer er blot nogle af de områder, der trænger til en revision. Også på andre områder er der imidlertidigt behov for ændringer, hvilket bl.a. fremgår af de ønsker, der er blevet fremsat på de nævnte konferencer.

 


Som følge heraf har Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke netop igangsat en gennemgribende revision af forordningen med henblik på fremsættelse af forslag til en revideret forordning på den første forårssamling i 1996. Direktoratet for Kultur og Uddanelse og Kirke er gjort bekendt med, at sammenslutningen af lokalmuseer i Grønland, forkortet NUKAKA, af sin bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med forslag til ændring af forordningen. For at sikre, at kræfterne samles et sted, vil Direktoratet tage initiativ til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Direktoratet, NUKAKA, Grønlands Nationalmuseums- og Arkivnævnet og KANUKOKA. Hermed vil alle berørte parter blive inddraget i forordnings revisionen fra starten. Og dette vil være det bedste fundament for et godt resultat. Det vil være naturligt, at inddrage Kristine Raahauges forslag i dette kommende arbejde. Under henvisning til den påtænkte generelle revision af forordningen og idet det af Kristine Raahauge foreslåede ændringer ikke synes, at have en så hastende karakter, at det ikke kan afvente revisionen, kan Landsstyret ikke anbefale, at der på nuværende tidspunkt vedtages enkeltstående ændringer af forordningen. Landsstyret skal derfor indstille, at forslaget ikke overgår til 2. behandling. Landsstyret finder under henvisning til sin indstilling, ikke anledning til at komme nærmere ind på en nærmere drøftelse af indholdet af det foreslåede ændringer på nuværende tidspunkt. 

 

Kristine Raahauge, forslagsforstiller fra Siumut:

Jeg er glad for den måde mit forslag er blevet taget på, idet det jo er blevet taget op som et dagsordens punkt, idet jeg også lægger vægt på, at dem, der har det daglige arbejde i museerne og dem, der bevilger pengene dertil, har været diskuteret nøje og inden man diskuterer det nøje, før det bliver vedtaget som en lov således, at den først bliver vurderet af samtlige interessegrupper.

 

Knud Sørensen, mødeleder:


Ja, jeg kan bemærke, at forslagsstilleren lægger vægt på, ligesom indstillet af Landsstyret bliver vurderet på et senere tidspunkt og går ind for, at tit bliver forslag medtaget i det videre arbejde. Og så vil jeg indstille, at man venter. Jeg vil gerne spørge om partiordførerne vil vente med at fremlægge deres ordførertaler til punktet bliver taget op igen her til foråret. Og dermed er punktet færdigbehandlet for denne gang. Også kommer vi nu til punkt 37. Nemlig forslaget til Landstingsforordning om ændring af Landstings­forordning om leje af boliger. 

 

Mødeleder: Knud Sørensen

 

Punktet sluttet.