Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 8. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 28

 

 

Forslag til landstingsforordning om bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.

(Landsstyremedlemmet for sundhed, miljø og forskning)

 

1. Behandling

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for sundhed, miljø og forskning:

 

Udkast til landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og tilstande der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt har til formål at afgrænse den gruppe af sygdomme og tilstande der smitter ved seksuel kontakt og som kræver en speciel opsøgende og forebyggende indsats fra sundhedsvæsenet, og at fastsætte rammer for sundhedspersonalets smitteopsporing, samt fastsætte rammen for oplysningsvirksomhed. Forslaget bygger på princippet om, at den bedste indsats sundhedsvæsenet kan foretage, er ved forebyggende og oplysende virksomhed. Der forudsættes, at forordningen kommer til at omhandle personer, der lider af tilstanden HIV eller sygdommen AIDS, som begge fortiden er uhelbredelige. Trods egentlige helbredelsesmuligheder optegnes sygdommene gonoré, syfilis, og klamydia ligeledes som smitsomme sygdomme, da disse ud fra et lægefagligt syn, trods en bedre kontrol og en nedbringelse af tilfældene igennem de sidste årtier, stadig vurderes at udgøre en særlig smittefare. Man har blandt det veneriske og lægelige personale ved landets sundhedsdistrikter overvejende givet udtryk for, at sundhedsvæsenets ydelse skal være baseret på åbenhed og frivillighed, men at det kunne være hensigtsmæssigt i særlige undtagelsestilfælde at anvende tvangsmæssige foranstaltninger, især m.h.p. testningen af særligt farlige tilstande og sygdomme som HIV og AIDS, samt sygdommene gonoré, syfilis og klamydia. Med disse ord skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge udlast til landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.

 

 

Niels Mattaaq, Ordfører for Siumut:

 


Fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til forslaget til landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt. Meget farlige smitsomme sygdomme som fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt er vidt udbredte i Grønland, og der finder løbende debat sted om disse. Den farligste sygdom er den dødelige HIV/AIDS-sygdom. Forordningsforslaget understreger behovet for oplysende arbejde samt skabelse af rammer for et sådant oplysende arbejde. Det understreges, at den bedste indsats sundhedsvæsenet kan foretage er ved forebyggende og oplysende virksomhed. Vi lægger megen vægt på, at man lægger kræfter ind på oplysende virksomhed smitsomme sygdomme der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt  i skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Vi skal også anbefale, at man jævnligt udfører oplysende virksomhed i ungdomsklubber. Fra Siumut er vi enige i, at HIV/AIDS medtages i forordningen. Jeg skal citere bemærkningerne til forslagets § 5 stk. 1, som lyder: ”Hvis vedkommende ikke efterkommer pålægget, trods gentagelse af det skal sagen forelægges Kredsretten på vedkommendes almindelige opholdssted med anmodning om, at politiet bistår ved undersøgelse, smittekontaktopsporing og evt. behandling”. Vi er enige i, at sygedommene gonoré, syfilis og klamydia også optegnes som smitsomme sygdomme selvom der heldigvis er helbredelsesmuligheder for disse. Efter lægeligt syn vurderes disse sygdomme fortsat at udgøre en særlig smittefare, til trods for nedbringelse af tilfældene igennem de sidste årtier. Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut tilslutte os forslaget og anbefale at forslaget overgives til behandling i Sundhedsudvalget forinden 2.behandlingen her i salen.

 

 

Anders Nielsson, Ordfører for Atassut:

 

Atassut støtter det fremlagte forslag til landstingsforordning om forebyggelse af sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt. Speciel skal her fremhæves forpligtelsen for Landsstyret til at påse, at der informeres bredt om disse sygdomme, hvoraf  HIV og AIDS er dødelige. Efter forslaget bliver det muligt at inddrage politiet, hvis en formodet smittespreder ellers nægter at lade sig teste. Der har været meget debat om netop denne mulighed. Høringssvar viser imidlertid, at der er en altovervejende positiv holdning til denne mulighed blandt sundhedspersonalet og andre parter i sagen.

 

Det  må forventes at muligheden for at tvangsteste  kun  vil blive  brugt yderst  sjældent, om nogensinde , da alene  muligheden  for at  tvangsteste  ved politiets  hjælp vil få selv de mest  vrangvillige til at lade sig teste frivilligt. Dette skal  sammenholdes  med  udsagn fra  sundhedspersonalet om at man hidtil kun i sjældne tilfælde har  haft  problemer med at få  mulige smittebærere til at lade sig teste, men  da HIV og AIDS er dødelige sygdomme anser  vi det for nødvendigt at muligheden for at  tvangsteste indbygges i forordningsforslaget , sådan som det sker her.


Med disse få  bemærkninger skal vi tilslutte os til forslaget at det overgår til behandling i sundhedsudvalget  forinden  andenbehandling her i salen

 

 

Maliinaannguaq M. Mølgård Ordfører for Inuit Ataaqatigiit:

 

Siden vi for mange år siden kom i  kontakt med omverdenen har det grønlandske samfund været berørt af udefra kommende smitsomme sygdomme som især i gamle dage bl.a. har kostet mange menneskeliv. Selvom  vi i dag lever i den såkaldte moderne verden bliver de smitsomme  sygdomme ved med at komme udefra og vil altid gøre det .  De seneste års  største samtaleemne  er tilstanden HIV som kan udvikle sig til den  smitsomme og dødelige AIDS. Denne sygdom skiller sig udfra gonoré, klamydia og syfilis derved at den er uhelbredelig og er  derfor  berettiget til helt  specielle foranstaltninger.

 

Siden diskussionen om at lave en lov  opstod, har Iniut Ataqatiigit  ment at det har været af den største betydning at indhente oplysninger fra de  personer på kysten der har problemet tæt inde på livet  og vi er glade for det nu er sket .  Med  hensyn til en eventuel anvendelse  af tvangsmæssige foranstaltninger med  henblik på  testning af  formodede  HIV-smittede  konstaterer vi, at de fremsatte  synspunkter varierer stærkt. Derfor mener Inuit Ataqatiigit  at så usædvanligt  et spørgsmål og som så  stærkt involverer menneskelige  følelser burde behandles varsomt. Sverige er det eneste land, hvor tvangsmæssige foranstaltninger med henblik på behandling er  lovbefalet.  Forinden  nærværende  lovforslag  træder i kraft mener Inuit Ataqatiigit  det er vigtigt at undersøge,  hvilke  følger lovgivning af  denne art har  fået i Sverige. På den anden  side er det interessant at vide  hvilke  forhold der  gør sig gældende i Danmark , hvordan behandler man de personer der nægter at lade sig  undersøge hvis det forholder sig sådan. Inuit Ataqatiigit lægger vægt på at disse forhold opklares i forbindelse med dette specielle spørgsmål.

 

Forinden vi vedtager en lovgivning finder vi det vigtigt først at veje fordele og ulemper mod hinanden. Der er blandt andet  fremkommet  udtalelser om,  at hvis  man indfører tvangsmæssige foranstaltninger, ville folk blive  utilbøjelige til at blive frivilligt undersøgt . Hvad skal  man så gøre ved dem der  nægter at blive  frivilligt undersøgt og måske er smittebærere.

 


Der findes andre smitsomme  sygdomme der er udeladt af  lovteksten, men som heldigvis ikke findes i Grønland,  men som man ikke desto mindre skulle være opmærksomme på sådan  som  leversygdomme  hepatitis b, samt HPV- d.v.s human  papiloma virus,  som kan forårsage  underlivskræft hos  kvinder .  Hvordan  skal vi  henholde os til disse? Henvisende til vor ovenstående bemærkninger skal  vi henstille at nærværende  punkt  bliver sendt  til behandling i sundhedsudvalget. 

 

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiia:

 

 

Akuliit Partia støtter forslaget der har til formål at afgrænse  den gruppe  af sygdomme  og tilstande der  smitter  ved seksuel kontakt. Akuliit  Partia mener at det er tvingende nødvendigt at arbejdet i den  retning  bygger på princippet om at den bedste indsats  sundhedsvæsenet kan foretage er ved  forebyggende og  oplysende  virksomhed.

 

Med disse korte bemærkninger skal vi henstille til at  den for en andenbehandling overgår  til  behandling i vedkommende udvalg.

 

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet

 

Fra  kandidatforbundet er jeg meget interesseret i  at  sundhedsmyndighederne , lovmæssigt  , gennem en  forordning bør have  et godt grundlag til bekæmpelse og  forebyggelse af sygdomme  og derfor er jeg enig i,  at der nu er udarbejdet en forordning vedrørende  bekæmpelse  af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved  seksuel kontakt.

 

Ikke mindst  gonoré , syfilis  og  klamydia regnes for særlige  smittefarlige . Selvom man kan opnå sundhedsvæsenets ydelser som  goder genenm åbenhed og  frivillighed er det  nødvendigt at måtte anvende tvangsmæssig foranstaltninger især i  undtagelsestilfælde. Det er jo bekendt at pådragelse  af særlige farlige tilfælde , f.eks HIV og AIDS kan have døden som følge og det er helt  nødvendigt at sundhedsvæsenet får et godt grundlag i deres arbejde.

 

Endelig er det  helt  nødvendigt at sundhedsvæsenet til stadighed kan  foretage forebyggende  og oplysende arbejde.

 

Med disse ord skal jeg  henstille  til at forordningsforslaget inden andenbehandling drøftes   i  landstingets  sundhedsudvalg.

 

 

Marianne Jensen,  Landstyremedlem for sundhed, miljø og forskning:

 


Jeg takker for støtten, der er afgivet fra ordførerne , men  jeg vil gerne  afgive  nogle  kommentarer til nogle  punkter jeg har bemærket. Jeg skal indlede med at sige, at vi finder det meget vigtigt i landstyret, at borgerne er  ansvarsbevidste også  hvad angår  sexuel  kontakt. Jeg har  bemærket mig,  at indlæggene bærer præg af, at det  er sådan en  holdning som hersker, men samtidigt har flertallet  klart udtalt,  at såfremt man vil være nødt til det    bør  vi have muligheden for at henstille  kraftigt og om nødvendigt tvinge folk til test. Den mulighed skal  der være. Der er  nu givet mulighed  herfor i landsstyrets forslag , men det er mit håb at vi ikke vil være  nødt til at bruge den og tvinge folk. Med  hensyn til gonoré og syfilis har der været den  mulighed  gennem de sidste 20 år og her har det vist sig, at  behovet for at tvinge  folk har været  meget  begrænset. Derfor håber jeg og landsstyret, at man også i fremtiden vil være  ansvarsbevidste. Både Siumut og andre ordførere finder det vigtigt med oplysende arbejde og ikke mindst, at det skal være overfor  børn og unge. Med hensyn til registrering  af HIVog AIDS-smittede, så er det chokerende, at gennemsnitsalderen hvad angår  kvinder ligger på over  godt 38 år,  hvad angår mænd er gennemsnitsalderen 41 år. Vi kan heraf se, at det især er voksne der rammes af disse sygdomme . Derfor bør vi ikke kun tænke på vores unge , men også skele til hvad der ligger i deres  fremtid og også skele til hele befolkningen og opfordre til at passe godt på sig selv - at være sig selv ansvarsbevidst. Vi  ved  hvordan  vi kan gøre det,  det ved  vi allesammen. Som  voksne og forældre skal vi  kunne vise  vejen for vores unge og børn. Altså udover oplysningsarbejde  fra myndighedernes side så må de enkelte personer også være ansvarsbevidste. Konsekvenserne er jo ikke  kun for vedkommende, der er blevet smittet men også for den nærmeste familile, børn , børnebørn med videre.

 

Og  for dem, der er blevet smittet bør  vi være med til  at bane vejen for at de  også skal kunne være  med i samfundet. At vi ikke skal  forsøge at se ned på dem. Enhver kan  jo blive smittet. Jeg skal til  slut  gøre  opmærksom  på, at der gennem de sidste elleve år  er store forskelle fra år til  år i antallet af nye registrerede ramte. I  år , indtil dato er der  2  nyregistrerede  personer. Sidste år lå det på 14, altså HIV  smittede. Det er mit håb at dette fald ikke blot er  kortvarigt, men  også viser at folk er  blevet mere ansvarsbevidste og  forsigtige.

 

Og til allersidst skal jeg sige, at det der er forelagt og de henstillinger der er fremlagt også  bliver  behandllet i  sundhedsudvalget. Inuit Ataqatiigit  stillede konkrete spørgsmål. Bla. om hvad vi kan gøre overfor personer, der ikke vil lade sig undersøge frivilligt og som alligevel bevidst smitter andre. Her skal jeg svare at, den del  er sendt videre  til Retsvæsenskomissionen og  det mit håb at man vil komme med indstillinger derfra. Inui Ataqatigiit var også inde på hvad vi gør overfor forskellige andre sygdomme. Dertil skal jeg sige, at forordningsforslaget  er meget bredt formuleret således,  at dette  vil kunne  blive  reguleret  gennem  bekendtgørelser. Vi har altså nu fået et redskab til at arbejde videre med  sagen i  fremtiden.

 


Hermed  er førstebehandlingen  af landstingsforordningen  til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme der fortrinsvis  smitter ved seksuel kontakt  afsluttet.  Det er altså pkt. 28 og  inden  2. behandling skal det udvalgsbehandles i sundhedsudvalget og vi  går  videre  til pkt. 39,  nemlig  forslag til landstingsforordning om  uddannelse af  socialrådgivere som bliver  forelagt af  landsstyremedlemmet  for kultur , uddannnelse og  kirke,  Konrad Stenholdt